MomsMail 2018, uge 46

Kære læser !

Hermed denne uges MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 


Adjunkt/lektor til Professionsbachelor i skat

Brænder du for det skattefaglige område? Har du en profil, der gør, at du både kan undervise og deltage i udviklingsaktiviteter på området? Og har du lyst til at sætte dit præg på de skattefaglige uddannelser på Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser? Så har vi måske et job til dig.

På Professionsbachelor i skat på Københavns Professionshøjskole (KP) er omdrejningspunktet at uddanne fremtidens skattemedarbejdere med fokus på skatte- og regnskabsfaglige opgaver. Det er en ny grunduddannelse, der optog studerende første gang 1. september 2018, og uddannelsen er placeret på Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser. Vi søger en medarbejder, der kan varetage undervisning på både grunduddannelse og videreuddannelse for at styrke det samlede skattefaglige miljø på KP. 

Om jobbet
Stillingen er fortrinsvis en undervisningsstilling, hvor du i din undervisning skal understøtte den studerendes læring og vidensniveau med fokus på professionsdannelse. Stillingen indebærer dialogbaseret, praksisnær undervisning og vejledning af både unge på grunduddannelse og erfarne praktikere på videreuddannelse samt udvikling af viden på de faglige områder. 

Dine opgaver vil bl.a. omfatte: 

 • undervisning og vejledning af studerende og kursister samt sikre en sammenhæng mellem undervisning, praksis og viden
 • planlægning af undervisning i samarbejde med kolleger på grunduddannelse og videreuddannelse
 • omsætning af viden til undervisningsmateriale, f.eks. cases, øvelser, eksamensopgaver mv. i tæt samarbejde med dine kolleger
 • udvikling af viden inden for det skattefaglige område
 • ansvar for udvalgte fag på både grunduddannelse og efter- og videreuddannelse.

Om dig
Du har ambitioner for undervisningen på det skattefaglige område og har en løsningsorienteret indstilling i forhold til variationen af opgaverne.

Derudover kan du genkende dig selv i følgende:  

 • Du har en relevant uddannelse på kandidat, master eller lignende niveau, f.eks. cand.jur., cand.merc.aud. eller cand.merc.jur. Du må meget gerne have en ph.d., men det er ikke et krav.
 • Du har dokumenteret kendskab til og gerne erfaring med ét eller flere af følgende specialer:
  - Skattestrafferet
  - Insolvensret og formueret med skattemæssigt perspektiv
  - Skatteforvaltningsret og forvaltningsret
  - Direkte beskatning og indirekte beskatning generelt
  - Regnskab og økonomi
 • Du har en høj faglighed, er ambitiøs og kan levere gode resultater inden for undervisning og udvikling.
 • Du er fleksibel og har lyst til at indgå i forskellige former for samarbejde.

Din arbejdsplads
Du bliver en central spiller på et stærkt hold bestående af 20 engagerede adjunkter, lektorer og konsulenter med brede kompetencer inden for offentlig forvaltning og skat. Vi er flerfagligt sammensat, og du kommer derfor til at arbejde sammen med kolleger med juridiske, økonomiske, organisatoriske, psykologiske og administrative baggrunde, hvor vi bestræber os på at kunne tilbyde:

 • en fleksibel arbejdsplads, en uformel omgangstone og højt til loftet
 • professionelle, skarpe og humoristiske kolleger.

Om os
Ved Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser på KP er det vores hovedopgave at uddanne morgendagens administrative medarbejdere, hvilket vi gør gennem tre professionsbacheloruddannelser samt en erhvervsakademiuddannelse. Herudover bidrager vi til opgaveløsningen i forhold til videreuddannelse for erfarne praktikere og laver forsknings- og udviklingsprojekter i tæt samarbejde med aktørerne i den offentlige sektor.

Vi er gennem vores uddannelser optaget af at bidrage til velfærdssamfundets udvikling, hvilket vi sigter på at gøre gennem dimittender, der aktivt spiller sammen med og understøtter den offentlige sektors øvrige velfærdsprofessioner. 

På KP har vi en vision om at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Vi mener, at myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste opgaver. Vi arbejder bl.a. på at styrke studiekulturen, så vores studerende bliver dygtige medarbejdere, der med de rette kompetencer kan bidrage til velfærdssamfundet.

Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser er organisatorisk placeret på Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet. Udover vores to professionsbacheloruddannelser samt erhvervsakademiuddannelsen, udbyder instituttet også Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen og på videreuddannelsesområdet udbyder vi Diplomuddannelse i skat og efteruddannelseskurser med skattefagligt indhold.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat på fuldtid som adjunkt eller lektor med start d. 1. oktober eller hurtigst muligt efter aftale.

Du bliver ansat i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb, samt deltage i vores ambitiøse adjunktuddannelse. 

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. BEK nr. 673 af 13/05 2020. 

Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 86, 2200 København N.

Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

Læs også mere om vores uddannelser:

•    Administrationsbachelor
•    Professionsbachelor i skat 
•    Administrationsøkonom
•    Diplomuddannelse i skat

Har du generelle spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Pia Freil på telefon 2429 6435.

For nærmere information om den skattefaglige profil på grunduddannelsen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Majbritt Høy Espensen på telefon 2429 6304.

For nærmere information om den skattefaglige profil på efter- og videreuddannelse, er du velkommen til at kontakte lektor Ulla Margrethe Hansen på telefon 2373 3306.

Interesseret?
Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest mandag den 31. august 2020. 

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i bekendtgørelsen. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. 

Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 37 og 2. samtaler i uge 38 2020.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Se annoncen og søg jobbet.

Københavns Professionshøjskole, august 2020
Skriv gerne at du har set annoncen hos TaxCon

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT
Holdingselskabers momsfradragsret
Praksisændring: Salg af elevproducerede varer og ydelser er ikke længere momspligtigt
Beretning om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer (nr. 4/2018)

SKM-meddelelse
Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2019

Styresignaler
Praksisændring - Genoptagelse - ændring af praksis - vederlag for overskudsvarme - udgifter til nyttiggørelse
Genoptagelse - ændring af praksis - overskudsvarme fra miljømæssige renseprocesser
Genoptagelse - ændring af praksis - måling med tilbagevirkende kraft - efterregulering af overskudsvarmeafgift

Bindende svar
Røggas - overskudsvarme - procesforbrug

Kendelser
Ikke deltagelse af sagkyndige dommere - afgiftssag

Domme
Fradrag - købsmoms - hæftelse - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Kulafgift - kontrakt godkendt af Elprisudvalget
Moms - fradrag - udgifter afholdt af ejerforening - berettiget forventning

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Folketingets Ombudsmand

Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT

Ombudsmanden har gennemgået 40 sagsforløb behandlet af det tidligere SKAT. Heraf drejede 20 sagsforløb sig om vejledning inden for motorområdet. Disse sager var behandlet af SKATs Kundecenter. De øvrige 20 sagsforløb
vedrørte afgørelser om fritagelse for renter og gebyrer. Sagerne var behandlet af SKATs enhed Økonomi.


PwC

Holdingselskabers momsfradragsret

EU-Domstolen bekræfter i ny afgørelse dansk praksis ved holdingselskabers salg af aktier.


PwC

Praksisændring: Salg af elevproducerede varer og ydelser er ikke længere momspligtigt

EU-Domstolen har tilbage i 2017 slået fast, at salg af elevproducerede varer og ydelser er momsfritaget, når salget er nødvendigt for at få fuldt udbytte af undervisningen. Skattestyrelsen ændrer nu dansk praksis.


Rigsrevisionen

Beretning om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer (nr. 4/2018)

Beretningen handler om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer (eksportgodtgørelse).

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet har sikret en tilfreds­stillende forvaltning af udbetaling af eksportgodtgørelse til selvanmeldere (virksomheder, der selv kan angive beløb til refusion i forbindelse med eksport af køretøjer).

Derfor har Rigsrevisionen undersøgt, hvilken viden SKAT har haft om udviklingen i udbetaling af eksportgodtgørelse til selvanmeldere samt om uregelmæssigheder på området, siden selvanmelderordningen blev indført, og hvordan SKAT har reageret på denne viden. Derudover har Rigsrevisionen undersøgt, hvordan SKAT har tilrettelagt kontrollen med selvanmeldere og deres værdifastsættelser, og om kontrolindsatsen afspejler SKATs viden om misbrug af ordningen.

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets forvaltning af og kontrol med udbetalingen af eksportgodtgørelse til selvanmeldere er utilfredsstillende.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i april 2018.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2019

SKM2018.560.SKTST

Opgørelse af rentesats ifølge opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2019.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Praksisændring - Genoptagelse - ændring af praksis - vederlag for overskudsvarme - udgifter til nyttiggørelse

SKM2018.582.SKTST

På baggrund af Skatterådets bindende svar, SKM2017.511.SR, ændres praksis om vederlag for overskudsvarme.

Det skal til orientering nævnes, at der ved energiaftalen af 29. juni 2018 skal ske en omlægning af reglerne for overskudsvarme med henblik på at fremme udnyttelse af overskudsvarme yderligere. Den konkrete omlægning vil skulle aftales i efteråret 2018 på baggrund af oplæg fra regeringen.

Retstilstanden, som fastslået i styresignalet, vil derfor kunne blive ændret som følge af den påtænkte omlægning.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Genoptagelse - ændring af praksis - overskudsvarme fra miljømæssige renseprocesser

SKM2018.583.SKTST

På baggrund af to bindende svar fra Skatterådet, SKM2016.7.SR og SKM2017.585.SR, ændres praksis om overskudsvarmeafgift i forbindelse med processer, som skyldes miljømæssige krav til en virksomheds vareproduktion.

Det skal til orientering nævnes, at der ved energiaftalen af 29. juni 2018 skal ske en omlægning af reglerne for overskudsvarme med henblik på at fremme udnyttelse af overskudsvarme yderligere. Den konkrete omlægning vil skulle aftales i efteråret 2018 på baggrund af oplæg fra regeringen. Retstilstanden, som fastslået i styresignalet, vil derfor kunne blive ændret som følge af den påtænkte omlægning.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Genoptagelse - ændring af praksis - måling med tilbagevirkende kraft - efterregulering af overskudsvarmeafgift

SKM2018.581.SKTST

Styresignalet beskriver en ændring af praksis vedrørende måling med tilbagevirkende kraft af overskudsvarme og efterregulering af energiafgiftsgodtgørelsen, hvor den regulerede overskudsvarmeafgift er inkluderet. Skattestyrelsen ønsker af egen drift at ændre praksis som vil være til gavn for virksomhederne.

Det skal til orientering nævnes, at der ved energiaftalen af 29. juni 2018 skal ske en omlægning af reglerne for overskudsvarme med henblik på at fremme udnyttelse af overskudsvarme yderligere. Den konkrete omlægning vil skulle aftales i efteråret 2018 på baggrund af oplæg fra regeringen.

Retstilstanden, som fastslået i styresignalet, vil derfor kunne blive ændret som følge af den påtænkte omlægning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Røggas - overskudsvarme - procesforbrug

SKM2018.577.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at varmen, der udnyttes til fjernvarme, og som kommer fra energi i røggas fra Spørgers gaskedler, kan anses som overskudsvarme, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 9.

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers elforbrug til køleanlægget/varmepumpen kan anses som procesforbrug.

Skatterådet kunne bekræfte, at varmen, der udnyttes til fjernvarme, og som kan henføres til køleanlæggets elforbrug, kan anses som overskudsvarme, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 9.

Skatterådet kunne bekræfte, at det ikke har nogen betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, 2 og 3, at B finansierer procesanlægget.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at bindingsperioden for det bindende svar kan fastsættes til 10 år, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1, 5. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Ikke deltagelse af sagkyndige dommere - afgiftssag

SKM2018.575.HR

I en sag om afgift efter kulafgiftsloven og kuldioxidafgiftsloven fremsatte et forbrændingsanlæg anmodning om medvirken af to sagkyndige medlemmer under hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens § 20, stk. 1.

Vestre Landsret besluttede, at der ikke skulle deltage sagkyndige medlemmer under hovedforhandlingen. Selskabet kærede kendelsen til Højesteret, som stadfæstede landsrettens kendelse.

Som begrundelse anførte Højesteret, at retsplejelovens § 20, stk. 1, er udtryk for en undtagelse til hovedreglen om, at civile sager i byretten og landsretten alene behandles af juridiske dommere. Højesteret fremhævede fra lovarbejderne bl.a., at spørgsmålet, om der bør medvirke sagkyndige medlemmer, beror på en konkret vurdering af, om den pågældende sag vedrører sådanne spørgsmål, at der kan være behov for at supplere den eller de juridiske dommere med sagkyndige.

Højesteret fandt, at de i sagen omhandlede spørgsmål, hvis afgørelse i det væsentlige beror på en juridisk vurdering, ikke har en sådan karakter, at der i landsretten skal medvirke to sagkyndige medlemmer, jf. retsplejelovens § 20.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fradrag - købsmoms - hæftelse - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

SKM2018.578.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt SKAT med rette havde nægtet skatteyderen, der drev rengøringsvirksomhed, fradrag for indgående moms på fakturaer udstedt af en underleverandør af rengøringsydelser, og hvorvidt skatteyderen hæftede for ikke-indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Retten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at betingelserne for at få fradrag for købene var opfyldt efter momslovens § 37.

Retten lagde herved blandt andet vægt på, at underleverandøren ikke havde nogen ansatte, og at underleverandørens direktør ikke havde fået løn fra selskabet, ligesom han intet vidste om selskabets drift. Af underleverandørens konto fremgik desuden, at alle indbetalinger straks blev tømt og overført til en anden konto.

Retten lagde også vægt på, at fakturaerne fra underleverandøren, der udgjorde en væsentlig del af omsætningen i skatteyderens virksomhed, hverken indeholdt en beskrivelse af det udførte arbejde, specifikationer af ydelsernes art, omfang, enhedspriser eller takster. Der var heller ikke fremlagt nogen kontrakt mellem skatteyderen og underleverandøren eller anden dokumentation for et løbende samhandelsforhold.

Herefter, og da skatteyderen heller ikke havde godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelig, var der heller ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs vurdering af, at det udførte rengøringsarbejde var udført af ansatte ved skatteyderen selv, uden at der samtidig var indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som skatteyderen hæftede for.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Kulafgift - kontrakt godkendt af Elprisudvalget

SKM2018.567.ØLR

Sagen drejede sig om, hvorvidt appellanten, der er et centralt kraftvarmeværk, skulle opgøre den afgiftspligtige brændselsmængde efter metoden i dagældende kulafgiftslovs § 7, stk. 1, 3. pkt. (selskabets standpunkt), eller efter kulafgiftslovens § 7, stk. 1, 4. pkt., nr. 2 (Skatteministeriets standpunkt).

Det afgørende var, om selskabet havde dokumenteret, at der forelå en kontrakt pr. 1. juli 1998, som fastsatte hvilken del af forbruget af brændsel, der skulle indregnes i elektricitetsprisen, og som var godkendt af det daværende El-prisudvalg.

Landsretten fandt under henvisning til den klare og konsistente ordlyd af den dagældende kulafgiftslovs 7, stk. 1, 3. pkt., at begrebet "godkendt kontrakt" skal forstås i overensstemmelse med ordlyden, og at anmeldelser af prisændringer til Elprisudvalget derfor ikke kan sidestilles med eller erstatte en godkendt kontrakt.

Landsretten fandt, at en allonge fra 1997 skulle være godkendt af Elprisudvalget, såfremt den afgiftspligtige brændselsmængde for den i sagen omhandlede periode skal opgøres efter § 7, stk. 1, 3. pkt.

Landsretten lagde til grund som ubestridt, at allongen ikke blev indsendt til Elprisudvalget. Da anmeldelserne til Elprisudvalget ikke kunne sidestilles med eller erstatte fremsendelse af en kontrakt eller ændringer i en kontrakt, var betingelserne for at opgøre afgiftsgrundlaget efter kulafgiftslovens § 7, stk. 1, 3. pkt., ikke opfyldt.

På den baggrund stadfæstede landsretten Retten på Bornholms dom om frifindelse af Skatteministeriet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Moms - fradrag - udgifter afholdt af ejerforening - berettiget forventning

SKM2018.557.ØLR

Sagen angik, om sagsøgeren havde ret til fradrag for købsmomsen af renoveringsudgifter, som blev afholdt af ejerforeningen i en ejendom, hvori sagsøgeren ejer to ejerlejligheder, og hvorfra han på tidspunktet for renoveringen udøvede momspligtig advokatvirksomhed samt til udlejning som mødelokaler.

Østre Landsret stadfæstede byrettens frifindende dom i henhold til grundene (stadfæstelse af SKM2015.778.BR). Landsretten lagde derved vægt på, at den momsbelagte ydelse var bestilt af og faktureret til ejerforeningen. Landsretten lagde videre vægt på, at opkrævningen af ejerforeningsbidrag, der skulle dække renoveringsudgifterne, var opkrævet inden ejerforeningen modtog fakturaerne for arbejdets udførelse, og at opkrævningen ikke størrelsesmæssigt svarede til de siden konstaterede faktiske udgifter.

Dertil kom, at der ikke forelå nogen momsbelagt faktura udstedt direkte til sagsøgeren, og at der i øvrigt ikke var tale om gennem- eller viderefakturering, hvorfor han heller ikke af denne grund var berettiget til at fradrage moms.

Landsretten fandt også, at sagsøgeren ikke på baggrund af sin kontakt med SKAT havde en berettiget forventning om, at han havde ret til fradrag for købsmomsen.

Endelig fandt landsretten, at der ikke forelå en sådan rimelig tvivl om forståelsen af de relevante fællesskabsbestemmelser eller EU-Domstolens praksis, at der var grundlag for at træffe bestemmelse om at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.558.VLR

Straf - momssvig - kildeskat - strafegnet

T var tiltalt for svig med moms og kildeskat for som reel indehaver og leder af 5 firmaer at have dels angivet for lidt i moms, undladt at reagere på for lave foreløbige fastsættelser af momstilsvaret samt undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. T stod ikke formelt som ejer af firmaerne. Når det ene firma lukkede, sørgede T for at personalet fortsatte i det afløsende firma. T tog sig af firmaernes økonomiske forhold og rådede over firmaernes aktiver. Forholdene blev begået i perioden 1. juli 2011 - 30. september 2015. T havde derved unddraget for 960.351 kr. i moms, 931.555 kr. i A-skat og 142.396 kr. i arbejdsmarkedsbidrag i alt.

T nægtede sig skyldig, men var enig i de beløbsmæssige opgørelser. T anførte, at spørgsmålet om straf burde vurderes ud fra en lang række udtalelser fra læger, der anser ham for ikke-strafegnet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T fandtes at have haft en så central rolle, at de formelle ejere af firmaerne måtte anses for kun proforma at have stået som indehavere af firmaerne. T havde med forsæt konsekvent og vedblivende i de skiftende firmaer unddraget store beløb i moms og kildeskat. T idømtes 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 2. mio. kr. Retten ophævede en ikendt behandlingsdom af 14. november 2014 og fandt T strafegnet. Der var ikke grundlag for at gøre straffen betinget, idet der forelå en årelang og omfattende aktivitet gennemført efter samme mønster, hvor T som hovedmand har formået en række personer - gennemgående med begrænsede ressourcer - til at fungere som stråmænd for sig.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0380278
Købsmoms og elafgift
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar, idet SKAT har nedsat virksomhedens købsmoms og elafgift, da udgifterne ikke kan henføres til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2018

Journalnr: 16/0031068
Hæftelse for vægtafgift
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for, som registreret ejer af et køretøj, at hæfte for betaling af vægtafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-10-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 19-11-2018 - 18-12-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-648/16 Fontana
Dato: 21-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - afgiftsansættelse - metode til fastsættelse af beskatningsgrundlaget ved ekstrapolation - ret til fradrag af moms - formodning - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - national lov, der anvender en formodet omsætning som grundlag for beregningen af moms

Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Dom
Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Indstilling

Dom C-664/16 Vadan
Dato: 21-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167, 168, 178 og 273 - omfanget af fradragsretten - manglende fakturaer - anvendelse af en retsligt anordnet sagkyndig erklæring - bevisbyrden for fradragsretten - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-664/16 Vadan - Dom
Tidligere dokument: C-664/16 Vadan - Indstilling
Tidligere dokument: C-664/16 Vădan - Ny sag

Dom C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - ydelse mod vederlag - sondring mellem afgiftsfritaget erstatning for tab og afgiftspligtig levering af ydelser mod betaling af en »erstatning«

Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Dom
Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Indstilling
Tidligere dokument: C-295/17 Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia - Ny sag

Indstilling C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - tvister vedrørende eksekutionsforanstaltninger, der træffes i den bistandssøgte medlemsstat - fastlæggelse af den sagsøgte

Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Dom
Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Indstilling
Tidligere dokument: C-695/17 Metirato - Ny sag

Indstilling C-567/17 Bene Factum
Dato: 28-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - delvist denatureret alkohol - fritagelser - produkter, der ikke er bestemt til konsum - produkternes formelle bestemmelse - faktisk bestemmelse - den modtagende medlemsstats beføjelse til at trække en fritagelse, der er indrømmet i en anden medlemsstat, tilbage - stor risiko for svig, unddragelse eller misbrug - procedure til konstatering af, at en fritagelse er ugyldig

Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Dom
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Indstilling
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Ny sag

Dom C-264/17 Mensing
Dato: 29-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 314 - artikel 316 - artikel 322 - særordninger for kunstgenstande - fortjenstmargenordningen - afgiftspligtige videreforhandlere - levering af kunstgenstande foretaget af kunstneren eller dennes retssuccessorer - transaktioner inden for Fællesskabet - de nationale skatte- og afgiftsmyndigheders afslag på at lade en afgiftspligtig person være omfattet af retten til at vælge at anvende fortjenstmargenordningen - betingelser for anvendelse - ret til fradrag af afgift, der er betalt i tidligere led - kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter

Tidligere dokument: C-264/17 Mensing - Dom
Tidligere dokument: C-264/17 Mensing - Indstilling
Tidligere dokument: C-264/17 Mensing - Ny sag

Dom C-548/17 baumgarten sports & more
Dato: 29-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - afgiftsansættelse for agenter for professionelle fodboldspillere - betaling i rater og underlagt en betingelse - afgiftspligtens indtræden, forfald og opkrævning

Tidligere dokument: C-548/17 baumgarten sports & more - Dom
Tidligere dokument: C-548/17 Finanzamt Goslar - Ny sag

Dom C-305/17 Frie varebevægelser FENS
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - told - afgifter med tilsvarende virkning - afgift på transmissionen af elektricitet, der er produceret på det nationale område og er bestemt til udførsel - en sådan lovgivnings forenelighed med princippet om frie varebevægelser

Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Dom
Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Indstilling

Dom C-672/17 Tratave
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftens neutralitet

Tidligere dokument: C-672/17 Tratave - Dom
Tidligere dokument: C-672/17 Tratave - Ny sag

Indstilling C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - ret til fradrag for indgående afgift på leveringer af varer og ydelser, der på uadskillelig vis anvendes i forbindelse med såvel økonomisk som ikke-økonomisk virksomhed - fastsættelse af den fradragsberettigede andel af indgående afgift - princippet om afgiftsneutralitet - hvorvidt og i hvilket omfang beregningen af indgående afgift skal være fastsat ved lov - ingen nationale regler om metoder for fastsættelsen af opdelingen af indgående afgift for varer og ydelser, der på uadskillelig vis anvendes i forbindelse med såvel økonomisk som ikke-økonomisk virksomhed

Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Dom
Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Indstilling
Tidligere dokument: C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Ny sag

Indstilling C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2011/64/EU - punktafgifter for forarbejdet tobak - artikel 15, stk. 1 - fri fastsættelse af maksimale detailsalgspriser - national lovgivning, der pålægger fabrikanter og importører at angive en enhedsdetailsalgspris pr. 1 000 vareenheder eller pr. 1 000 gram for hver enkelt tobaksvare uden mulighed for at differentiere denne pris afhængig af indholdet i enkeltpakningerne

Tidligere dokument: C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France - Indstilling
Tidligere dokument: C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France - Ny sag


Domme
C-592/17 Baby Dan

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 4421 og 7326 samt underposition 7318 15 90, 7318 19 00 og 9403 90 10 - vare, der er specialdesignet til monteringen af sikkerhedsgitre til børn - dumping - gyldigheden af forordning (EF) nr. 91/2009 - importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Kina - Verdenshandelsorganisationens (WTO) antidumpingaftale - forordning (EF) nr. 384/96 - artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 1 - definition af erhvervsgren i Fællesskabet

Domstolens dom:

1) Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af henholdsvis Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2007 af 20. september 2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1031/2008 af 19. september 2008, skal fortolkes således, at en vare som den, der er omhandlet i hovedsagen, og som gør det muligt at montere flytbare børnesikkerhedsgitre til en væg eller en karm, ikke udgør en del af disse gitre og skal tariferes i underposition 7318 15 90 i den kombinerede nomenklatur.

2) Gennemgangen af det fjerde præjudicielle spørgsmål har intet frembragt, der kan rejse tvivl om gyldigheden af Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 af 26. januar 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Anden statusrapport om gennemførelsen af EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 395 i Rådets direktiv 2006/112/EF

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår indførelsen af de detaljerede tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne  

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter  

Bilag til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold/udligningstold

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 100 Forslag til lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil. (Justering af spilaftale).
Fremsat den 14. november 2018

L 103 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Afgiftssaneringspakke m.v.).
Fremsat den 14. november 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 100 Forslag til lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil. (Justering af spilaftale).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenL100 - høringsskema - justering af spilaftale
L 100 - Høringssvar - justering af spilaftale

L 103 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Afgiftssaneringspakke m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenL 103 - Høringsskema - afgiftssanering
L 103 - Høringssvar - afgiftssanering

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 6

Præsentationsmateriale fra Skatteministeriet anvendt under den tekniske gennemgang den 1. november 2018

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 6

Præsentationsmateriale fra Skatteministeriet anvendt under den tekniske gennemgang den 1. november 2018

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 6

Præsentationsmateriale fra Skatteministeriet anvendt under den tekniske gennemgang den 1. november 2018

L 29 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 8

Præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra PVC-Informationsrådet

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, udskilles til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om baggrunden for, at der ikke foreslås en generel fritagelse for personer, der er deltidsbeskæftigede med at køre udrykningskøretøjer, til skatteministeren

L 29 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 8

Præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra PVC-Informationsrådet

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 29 - svar på spm. 1 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, udskilles til et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 2

L 29 - svar på spm. 2 om baggrunden for, at der ikke foreslås en generel fritagelse for personer, der er deltidsbeskæftigede med at køre udrykningskøretøjer, fra skatteministeren

Spm. 2

L 29 - svar på spm. 2 om baggrunden for, at der ikke foreslås en generel fritagelse for personer, der er deltidsbeskæftigede med at køre udrykningskøretøjer, fra skatteministeren

L 29 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier).

Bilag

Bilag 8

Præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra PVC-Informationsrådet

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 29 - svar på spm. 1 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, udskilles til et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 2

L 29 - svar på spm. 2 om baggrunden for, at der ikke foreslås en generel fritagelse for personer, der er deltidsbeskæftigede med at køre udrykningskøretøjer, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 48

Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2017

Bilag 49

Præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra Danske Tegl A/S og KPMG Acor Tax om afgiftsfritagelse for mineralogiske processer

Bilag 50

Præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra Foreningen Biogasbranchen vedrørende provenuneutral grøn omstilling i transportsektoren

Bilag 51

Beretning nr. 4 fra Statsrevisorerne om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Bilag 52

Præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra Fleggaard Holding A/S vedrørende grænsehandel

Bilag 53

Evaluering af eksportgodtgørelsesordningen for køretøjer, der eksporteres til udlandet

Bilag 54

Orientering om kopi af Udenrigsministeriets orienteringsbrev til EUU om modtagelse af begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende registrering og behandling af registreringsoplysninger for køretøjer

Spørgsmål og svar

Spm. 38

Ministeren bedes redegøre for, hvor stort provenutabet er i tabte afgifter, ved en udfasning af benzin og dieselbiler. Ministeren bedes opgøre dette provenutab i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. Mht. adfærd bedes det opgjort inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud. Dette bedes ministeren gøre på baggrund af den nuværende bilparks sammensætning i 2018, samt for 2030 og 2040. Ministeren bedes for 2030 og 2040 specificere antagelser om bilparkens volumen og sammensætning.  Svar  

Spm. 41

Ministeren bedes redegøre for reglerne for lavere elafgift til elbiler, herunder evt. forskellige ordninger for forskellige typer af eldrevne transportmidler (f.eks. privat, erhverv, busser m.v.). Ministeren bedes ydermere redegøre for det årlige mindreprovenu ved de gældende regler i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. For adfærd bedes mindreprovenuet opdelt i henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud. Ministeren bedes tillige redegøre for udviklingen i mindreprovenuet opgjort på samme måde, hvis antallet af elbiler stiger til 100.000, 500.000, 1 mio. og 3 mio.  Svar  

Spm. 51

Momsloven har en momsfritagelse for ”forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed”. I mange år har praksis været, at tavotører, der tegnede i frihånd, var momsfritaget efter denne bestemmelse, mens tatovører, der tegnede efter skabelon var omfattet af momspligt. Men i en afgørelse fra Landsskatteretten er denne praksis ændret, så tatovøren kun er fritaget for moms, hvis tatovøren kan ”sandsynliggøre den håndværksmæssige og billedmæssige kvalitet af de leverede ydelser, eller at de leverede ydelser er resultatet af kunstnerisk virksomhed.” Ministeren bedes kommentere landsskatterettens afgørelse, herunder redegøre nærmere for, hvorledes denne nye praksis præcis skal fortolkes, samt redegøre for, om der i skatteforvaltningen i dag er regionale forskellige i fortolkningen af afgørelsen og gældende praksis.  Svar  

Spm. 61

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 596 (2017-18) om ændringer af frikørsel af taxier, hvornår forventer ministeren så på et senere tidspunkt at kunne svare på dette?  Svar  

Spm. 84

Ønsker regeringen som led i en eventuel grænsehandelspakke at nedsætte afgiften på spiritus?  Svar  

Spm. 85

Ministeren bedes redegøre for de sundhedsmæssige konsekvenser af en eventuel nedsættelse af afgiften på hård spiritus, herunder vurdere, hvordan en nedsættelse vil påvirke det samlede forbrug af spiritus i Danmark.  Svar  

Spm. 86

Vil en lavere afgift på spiritus samlet set føre til et større forbrug af spiritus blandt unge danskere?  Svar  

Spm. 87

Ministeren bedes redegøre for, om en sænkelse af spiritusafgiften vil være i overensstemmelse med formålet med Sundhedsstyrelsens kampagne "Meget Mere Med" fra oktober 2018, hvor det anbefales, at unge drikker ”alkoholsvagt”, altså produkter med lavere alkoholprocenter end spiritus?  Svar  

Spm. 96

I forlængelse af skatteministeren svar på SAU alm. del – spørgsmål 85 og 87, bedes ministeren redegøre for, om en sænkelse af spiritusafgiften vil være i overensstemmelse med formålet med Sundhedsstyrelsens kampagne "Meget Mere Med" fra oktober 2018, hvor det anbefales, at unge drikker ”alkoholsvagt”, altså produkter med lavere alkoholprocenter end spiritus.  Svar  

Spm. 97

Momsloven har en momsfritagelse for ”forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed”. I mange år har praksis været, at tatovører, der tegnede i frihånd, var momsfritaget efter denne bestemmelse, mens tatovører, der tegnede efter skabelon, var omfattet af momspligt. I dag er tatovører fritaget for moms, hvis man kan ”sandsynliggøre den håndværksmæssige og billedmæssige kvalitet af de leverede ydelser, eller at de leverede ydelser er resultatet af kunstnerisk virksomhed.” Denne afgørelse har ifølge De Professionelle Uafhængige Tatovører skabt stor usikkerhed blandt tatovørerne, da der ikke er et anerkendt organ, som kan bistå med en vurdering af værker. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor tatovører har dette dokumentationskrav i modsætning til andre grupper af kunstnere, herunder om ministeren vil tage initiativ til en model med et anerkendt organ, der kan fjerne usikkerheden, i forhold til om tatovører er momsfritaget eller ej. I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvorvidt det er muligt at vende tilbage til tidligere praksis, hvor vurderingen går på, om tatovøren arbejder i frihånd eller tegner efter skabelon.  Svar  

Spm. 102

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra foretræde den 15. november 2018 fra Danske Tegl A/S og KPMG Acor Tax om afgiftsfritagelse for mineralogiske processer, jf. SAU alm. del - bilag 49.  Svar  

Spm. 103

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra foretræde den 15. november 2018 Foreningen Biogasbranchen om provenuneutral grøn omstilling i transportsektoren, jf. SAU alm. del - bilag 50.  Svar  

Spm. 104

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra foretræde den 15. november 2018 fra Fleggaard Holding A/S vedrørende grænsehandel, jf. SAU alm. del - bilag 52.  Svar  

Spm. 112

Ministeren bedes vurdere lovligheden i, at den danske Hyundai-importør i 2017 indregistrerede leasingbiler til meget lave priser, for så efter endt leasingperiode at sælge bilerne til langt højere priser, som mediet Finans har afdækket.  Svar  

Spm. 113

Agter ministeren at igangsætte en nærmere undersøgelse af sagen om den danske Hyundai-importør, der i 2017 indregistrerede leasingbiler til meget lave priser, for så efter end leasingperiode at sælge bilerne til langt højere priser, som mediet Finans har afdækket?  Svar  

Spm. 114

Ministeren bedes oplyse provenueffekten – både før og efter tilbageløb og adfærd – af at genindføre afgiften på PVC og ftalater samt på PVC-folier i tabelform. Derudover bedes ministeren i samme tabel oplyse provenueffekten – både før og efter tilbageløb og adfærd – af at forhøje afgiften på PVC og ftalater samt på PVC-folie yderligere med henholdsvis 50 pct., 100 pct., 200 pct., 250 pct. og 300 pct.  Svar  

Spm. 115

Ministeren bedes oplyse, hvor mange gange afgiftssatsen for emballagetypen ”bæreposer af plast mv.” er blev ændret siden dens indførelse i 1994, og hvordan såvel provenuet fra afgiften samt afgiftsgrundlaget har ændret sig siden 1994. På Brancheforeningen for danske plastvirksomheders hjemmeside – plast.dk – kan man læse følgende om prisen på pladsbærerposer i supermarkeder: ”En plastbærepose koster ca. 3 kr. i supermarkedet. 1,50 kr. går til afgifter til staten og til fremstilling af posen. Resten af din betaling for en plastbærepose går til supermarkedet.” Ministeren bedes i forlængelse heraf bekræfte, at standard mikroøkonomisk teori burde tilsige, at efterspørgslen for plastposer på den baggrund må forventes at være inelastisisk.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse