MomsMail 2018, uge 45

Kære læser !

MomsMail i denne uge er ganske kort, men indeholder alligevel spændende nyt, bl.a. dommen fra EU-Domstolen i sagen mellem C&D Foods Acquisition og Skatteministeriet.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid og underretninger
Moms, elafgift og afregning for små solcelleanlæg

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Folketingets Ombudsmand

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid og underretninger

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel  


SEGES

Moms, elafgift og afregning for små solcelleanlæg

Er du forvirret over alle de nye regler og praksisændringer for små solcelleanlæg? Så er du ikke den eneste


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0001453
Registreringsafgift
Klagen vedrører bindende svar om, om anvendelse af biler som beskrevet i spørgsmålet, vil blive omfattet af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1 nr. 3. SKAT har svaret nej. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-10-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 12-11-2018 - 11-12-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-592/17 Baby Dan
Dato: 15-11-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 4421 og 7326 samt underposition 7318 15 90, 7318 19 00 og 9403 90 10 - vare, der er specialdesignet til monteringen af sikkerhedsgitre til børn - dumping - gyldigheden af forordning (EF) nr. 91/2009 - importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Kina - Verdenshandelsorganisationens (WTO) antidumpingaftale - forordning (EF) nr. 384/96 - artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 1 - definition af erhvervsgren i Fællesskabet

Tidligere dokument: C-592/17 Baby Dan - Dom
Tidligere dokument: C-592/17 Baby Dan - Ny sag

Dom C-648/16 Fontana
Dato: 21-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - afgiftsansættelse - metode til fastsættelse af beskatningsgrundlaget ved ekstrapolation - ret til fradrag af moms - formodning - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - national lov, der anvender en formodet omsætning som grundlag for beregningen af moms

Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Dom
Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Indstilling

Dom C-664/16 Vadan
Dato: 21-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167, 168, 178 og 273 - omfanget af fradragsretten - manglende fakturaer - anvendelse af en retsligt anordnet sagkyndig erklæring - bevisbyrden for fradragsretten - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-664/16 Vadan - Dom
Tidligere dokument: C-664/16 Vadan - Indstilling
Tidligere dokument: C-664/16 Vădan - Ny sag

Dom C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - ydelse mod vederlag - sondring mellem afgiftsfritaget erstatning for tab og afgiftspligtig levering af ydelser mod betaling af en »erstatning«

Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Dom
Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Indstilling
Tidligere dokument: C-295/17 Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia - Ny sag

Indstilling C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - tvister vedrørende eksekutionsforanstaltninger, der træffes i den bistandssøgte medlemsstat - fastlæggelse af den sagsøgte

Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Dom
Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Indstilling
Tidligere dokument: C-695/17 Metirato - Ny sag

Indstilling C-567/17 Bene Factum
Dato: 28-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - delvist denatureret alkohol - fritagelser - produkter, der ikke er bestemt til konsum - produkternes formelle bestemmelse - faktisk bestemmelse - den modtagende medlemsstats beføjelse til at trække en fritagelse, der er indrømmet i en anden medlemsstat, tilbage - stor risiko for svig, unddragelse eller misbrug - procedure til konstatering af, at en fritagelse er ugyldig

Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Dom
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Indstilling
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Ny sag

Dom C-264/17 Mensing
Dato: 29-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 314 - artikel 316 - artikel 322 - særordninger for kunstgenstande - fortjenstmargenordningen - afgiftspligtige videreforhandlere - levering af kunstgenstande foretaget af kunstneren eller dennes retssuccessorer - transaktioner inden for Fællesskabet - de nationale skatte- og afgiftsmyndigheders afslag på at lade en afgiftspligtig person være omfattet af retten til at vælge at anvende fortjenstmargenordningen - betingelser for anvendelse - ret til fradrag af afgift, der er betalt i tidligere led - kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter

Tidligere dokument: C-264/17 Mensing - Dom
Tidligere dokument: C-264/17 Mensing - Indstilling
Tidligere dokument: C-264/17 Mensing - Ny sag

Dom C-548/17 baumgarten sports & more
Dato: 29-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - afgiftsansættelse for agenter for professionelle fodboldspillere - betaling i rater og underlagt en betingelse - afgiftspligtens indtræden, forfald og opkrævning

Tidligere dokument: C-548/17 baumgarten sports & more - Dom
Tidligere dokument: C-548/17 Finanzamt Goslar - Ny sag

Dom C-305/17 Frie varebevægelser FENS
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - told - afgifter med tilsvarende virkning - afgift på transmissionen af elektricitet, der er produceret på det nationale område og er bestemt til udførsel - en sådan lovgivnings forenelighed med princippet om frie varebevægelser

Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Dom
Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Indstilling

Dom C-672/17 Tratave
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftens neutralitet

Tidligere dokument: C-672/17 Tratave - Dom
Tidligere dokument: C-672/17 Tratave - Ny sag

Indstilling C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - ret til fradrag for indgående afgift på leveringer af varer og ydelser, der på uadskillelig vis anvendes i forbindelse med såvel økonomisk som ikke-økonomisk virksomhed - fastsættelse af den fradragsberettigede andel af indgående afgift - princippet om afgiftsneutralitet - hvorvidt og i hvilket omfang beregningen af indgående afgift skal være fastsat ved lov - ingen nationale regler om metoder for fastsættelsen af opdelingen af indgående afgift for varer og ydelser, der på uadskillelig vis anvendes i forbindelse med såvel økonomisk som ikke-økonomisk virksomhed

Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Dom
Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Indstilling
Tidligere dokument: C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Ny sag

Indstilling C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2011/64/EU - punktafgifter for forarbejdet tobak - artikel 15, stk. 1 - fri fastsættelse af maksimale detailsalgspriser - national lovgivning, der pålægger fabrikanter og importører at angive en enhedsdetailsalgspris pr. 1 000 vareenheder eller pr. 1 000 gram for hver enkelt tobaksvare uden mulighed for at differentiere denne pris afhængig af indholdet i enkeltpakningerne

Tidligere dokument: C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France - Indstilling
Tidligere dokument: C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France - Ny sag


Domme
C-495/17 Cartrans Spedition

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 146, stk. 1, litra e), og artikel 153 - vejtransport, der er direkte knyttet til udførsel af varer - ydelser udført af formidlere, der medvirker ved sådanne transporttransaktioner - bevisregler i forbindelse med udførsel af varer - toldangivelse - TIR-carne

Domstolens dom:

Artikel 146, stk. 1, litra e), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, henholdsvis nævnte bestemmelse, sammenholdt med direktivets artikel 153, skal fortolkes således, at de er til hinder for en afgiftspraksis i en medlemsstat, hvorefter fritagelse for merværdiafgift for henholdsvis levering af transportydelser, der er direkte knyttet til udførsel af varer, og levering af ydelser, som er udført af formidlere, der medvirker ved disse transportydelser, er undergivet en betingelse om, at den afgiftspligtige person fremlægger en udførselstoldangivelse for de omhandlede varer. I denne henseende påhviler det de kompetente myndigheder i forbindelse med indrømmelsen af disse fritagelser at undersøge, om det på grundlag af samtlige de elementer, som disse myndigheder råder over, med en tilstrækkeligt høj grad af sandsynlighed kan udledes, at betingelsen vedrørende de omhandlede varers udførsel er opfyldt. I denne sammenhæng udgør et TIR-carnet, der er påtegnet af toldmyndighederne i varernes bestemmelsestredjeland, som fremlægges af den afgiftspligtige person, et element, som nævnte myndigheder i princippet skal tage behørigt hensyn til, medmindre der er præcise grunde til at betvivle dette dokuments ægthed eller pålidelighed.

Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Indstilling


C-502/17 C&D Foods Acquisition

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - påtænkt salg af aktier i et datterdatterselskab - udgifter til tjenesteydelser, der er erhvervet i forbindelse med dette salg - salg ikke gennemført - anmodning om fradrag af indgående afgift - momsens anvendelsesområde

Domstolens dom:

Artikel 2, 9 og 168 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at et påtænkt, men ikke gennemført, salg af aktier som det i hovedsagen omhandlede, hvis direkte eneårsag ikke er knyttet til det omhandlede selskabs afgiftspligtige økonomiske virksomhed, eller som ikke udgør en direkte, permanent og nødvendig forlængelse af denne økonomiske virksomhed, ikke henhører under merværdiafgiftens anvendelsesområde.

Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2429 om tilladelse til Letland til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2010/99/EU om bemyndigelse af Republikken Litauen til at udvide anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken Letland til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, og artikel 168 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2010/99/EU om bemyndigelse af Republikken Litauen til at udvide anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, og artikel 168 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken Letland til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen  

Bilag til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Columbia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Østrigs, Republikken Polens, Republikken Sloveniens, Den Slovakiske Republiks, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union  

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1517 af 11. oktober 2018 om nærmere gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Rådets forordning (EU) 2018/581 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1530 af 10. oktober 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1531 af 10. oktober 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1489 af 3. oktober 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1243 af 13. september 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1206 af 28. august 2018 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for fårekød og gedekød samt tilberedt fårekød med oprindelse i Island

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1207 af 27. august 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1208 af 27. august 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1209 af 27. august 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens afgørelse af 7. juni 2018 om formel oprettelse af Kommissionens ekspertgruppe om toldpolitik

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2429 om tilladelse til Letland til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/54/EU om bemyndigelse af Republikken Slovenien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Det Forenede Kongerige tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 16 og 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår indførelsen af de detaljerede tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning)

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken Letland til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, og artikel 168 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 29 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 5/11-18 fra Motorhistorisk Samråd vedrørende brændstofforbrugstillæg på biler ældre end 35 år

Bilag 7

Henvendelse af 6/11-18 fra Danish Street Rod Association (DSRA) vedrørende foretræde om regler for importerede biler over 35 år der ikke kan betragtes som originale

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/11-18 fra Motorhistorisk Samråd vedrørende brændstofforbrugstillæg på biler ældre end 35 år, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/11-18 fra Danish Street Rod Association (DSRA) vedrørende foretræde om regler for importerede biler over 35 år der ikke kan betragtes som originale, til skatteministeren

L 29 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 5/11-18 fra Motorhistorisk Samråd vedrørende brændstofforbrugstillæg på biler ældre end 35 år

Bilag 7

Henvendelse af 6/11-18 fra Danish Street Rod Association (DSRA) vedrørende regler for importerede biler over 35 år, der ikke kan betragtes som originale

L 29 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 5/11-18 fra Motorhistorisk Samråd vedrørende brændstofforbrugstillæg på biler ældre end 35 år

Bilag 7

Henvendelse af 6/11-18 fra Danish Street Rod Association (DSRA) vedrørende regler for importerede biler over 35 år, der ikke kan betragtes som originale

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 35

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 12. oktober 2018 fra KPMG Acor Tax vedrørende foretræde om afgiftsfritagelse for mineralogiske processer, jf. SAU alm. del - bilag 18.  Svar  

Spm. 37

Ministeren bedes redegøre for, hvilke afgifter der i 2018 er knyttet til benzin og dieselbiler, herunder registreringsafgiften. Ministeren bedes opgive provenuerne fra disse afgifter samlet og for hver afgift. Ministeren bedes også opgive andelen af afgiftsprovenuet for de enkelte afgiftstyper, der kan tilskrives hhv. benzinbiler og dieselbiler.  Svar  

Spm. 80

Ministeren bedes kommentere på nedenstående henvendelse fra en kæde af fast food-restauranter angående muligheden for at fjerne afgiften på elektricitet, der er anvendt komfortkøling:”Når vi producerer burgere i vores køkkener, bliver der varmt. Det er faktisk så varmt, at vi må køle køkkenerne ned, for at opfylde fødevarelovgivningen, fordi eksempelvis vores chokoladeknapper smelter sammen.Alligevel skal vi betale ekstra ”komfort køl afgift” som om det var for vores komforts skyld, at vi køler ned.Det er vi nødt til, for at have ordentlige arbejdsforhold og fødevareforhold. Det er derfor ikke komfort, så den afgift burde afskaffes.”  Svar  

Spm. 82

Ministeren bedes for de seneste fem år oplyse provenuet fra afgift af elektricitet, som er anvendt til komfortkøling.  Svar  

Spm. 84

Ønsker regeringen som led i en eventuel grænsehandelspakke at nedsætte afgiften på spiritus?  Svar  

Spm. 85

Ministeren bedes redegøre for de sundhedsmæssige konsekvenser af en eventuel nedsættelse af afgiften på hård spiritus, herunder vurdere, hvordan en nedsættelse vil påvirke det samlede forbrug af spiritus i Danmark.  Svar  

Spm. 86

Vil en lavere afgift på spiritus samlet set føre til et større forbrug af spiritus blandt unge danskere?  Svar  

Spm. 87

Ministeren bedes redegøre for, om en sænkelse af spiritusafgiften vil være i overensstemmelse med formålet med Sundhedsstyrelsens kampagne "Meget Mere Med" fra oktober 2018, hvor det anbefales, at unge drikker ”alkoholsvagt”, altså produkter med lavere alkoholprocenter end spiritus?  Svar  

Spm. 89

Ministeren bedes oplyse det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb samt provenuet efter tilbageløb og adfærd af at afskaffe reglen om, at erhvervsmæssig flytransport er undtaget for brændstofafgifter.  Svar  

Spm. 90

Ministeren bedes oplyse det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb samt provenuet efter tilbageløb og adfærd af at sidestille landbrug, gartneri m.v. med øvrige erhverv, hvad angår muligheden for at fradrage afgifter af olie, flaskegas, naturgas, bygas og kul, således at den del af energiafgiften, der trækkes fra, sænkes fra 98,2 pct. til 91,9 pct.  Svar  

Spm. 91

Ministeren bedes oplyse det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb samt provenuet efter tilbageløb og adfærd af, at erhvervslivets fradrag for afgifter af olie, flaskegas, naturgas, bygas og kul afskaffes helt eller fastsættes til henholdsvis 10 pct., 20 pct., 30 pct., 40 pct., 50 pct., 60 pct., 70 pct., 80 pct. eller 90 pct. for landbrug, gartnerier m.v. samt øvrige omfattede brancher.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse