MomsMail 2018, uge 44

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder nyheder fra alle kilder, bl.a. et styresignal, hvor Skattestyrelsen ændrer praksis for momsfritagelsen for levering af varer og ydelser i nær tilknytning til undervisning og en række nye afgørelser fra Afgørelsesdatabasen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Hvornår skal iværksættere egentlig momsregistreres?
Landsretsdom om opgørelse af energiafgifter
Sidste nyt fra energi- og forsyningsområdet, oktober 2018
Venter du en ekstraregning fra Skattestyrelsen på dine energiafgifter?
Husk momsregistrering ved køb fra andre EU-lande

Styresignaler
Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner i nær tilknytning til undervisning - styresignal

Afgørelser
Forhøjelse af momstilsvar - Ikke godkendt fradrag for købsmoms vedr. køb af underleverandørydelser
Forhøjelse af momstilsvar - Ikke godkendt fradrag for købsmoms vedr. køb af underleverandørydelser
Tilbagebetaling af gas- og kuldioxidafgift efter elpatronordningen
Chokoladeafgift af chokoladesirup til brug i milkshake
Chokoladeafgift af karamelsovs

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Hvornår skal iværksættere egentlig momsregistreres?

Selvom grænsen for momsregistrering går ved en omsætning på 50.000 kr., så kan man ikke vente med at lade sig registrere til denne passeres, hvis det på forhånd er klart, at man vil sælge for mere. Og det er ikke altid en ulempe.


Kammeradvokaten

Landsretsdom om opgørelse af energiafgifter

Skattemyndighederne var berettiget til at opkræve i alt 14.022.278 kr. i yderligere energiafgifter for 2007-2009, fordi kraftvarmeværket ikke havde anvendt en korrekt opgørelsesmetode.


PwC

Sidste nyt fra energi- og forsyningsområdet, oktober 2018

Vi har her samlet de vigtigste nyheder for energi- og forsyningsvirksomhederne i Danmark fra sommeren og frem til nu. Mest bemærkelsesværdigt er, at den kommende indtægtsrammeregulering af fjernvarmesektoren er udskudt et år. Efter den politiske aftale i 2016 var det forventet, at reguleringen skulle implementeres fra 2019. Det er ændret som følge af, at myndighederne ikke er blevet klar med de nødvendige analyser, og at sektoren, som mange ved, er lidt mere kompleks end eksempelvis eldistribution, som har været underlagt indtægtsrammeregulering siden 2005. Læs mere


PwC

Venter du en ekstraregning fra Skattestyrelsen på dine energiafgifter?

Et øget fokus fra Skattestyrelsen på virksomheders beregning af godtgørelse af energiafgifter betyder, at flere virksomheder oplever at få en regning for 10 års godtgørelse af energiafgifter.


Redmark

Husk momsregistrering ved køb fra andre EU-lande

Når læger, tandlæger, fysioterapeuter og andre momsfrie sundhedsvirksomheder køber varer og ydelser i fra andre EU-lande, skal de huske dans ...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner i nær tilknytning til undervisning - styresignal

SKM2018.536.SKTST

Skattestyrelsen ændrer med baggrund i EU-domstolens dom i sagen C-699/15, Brockenhurst College, praksis for momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, af varer og ydelser leveret i nær tilknytning til undervisning.

Praksisændringen består i, at salg af elevproducerede varer og ydelser på visse betingelser kan anses for leveret i nær tilknytning til den momsfritagne undervisning og dermed tillige omfattes af momsfritagelsen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af momstilsvar - Ikke godkendt fradrag for købsmoms vedr. køb af underleverandørydelser

SKM2018.542.LSR

Landsskatteretten fandt, at SKAT med rette havde nægtet fradrag for købsmoms vedrørende leverancer fra underleverandører i forbindelse med klagerens drift af rengøringsvirksomhed, idet de fremlagte fakturaer var mangelfulde, ligesom der ikke fandtes at være realitet bag fakturaerne.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af momstilsvar - Ikke godkendt fradrag for købsmoms vedr. køb af underleverandørydelser

SKM2018.540.LSR

Landsskatteretten fandt, at SKAT med rette havde nægtet fradrag for købsmoms vedrørende leverancer fra underleverandører i forbindelse med klagerens drift af rengøringsvirksomhed, idet de fremlagte fakturaer var mangelfulde, ligesom der ikke fandtes at være realitet bag fakturaerne.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilbagebetaling af gas- og kuldioxidafgift efter elpatronordningen

SKM2018.538.LSR

Et selskabs anmodning om tilbagebetaling af gas- og kuldioxidafgift i henhold til den såkaldte elpatronordning var ikke imødekommet af SKAT, idet selskabet ikke havde målt den lempelsesberettigede varmeproduktion direkte, og idet SKAT ikke havde fundet, at betingelserne for at anvende den indirekte opgørelsesmetode var opfyldt. Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse for den del af den samlede periode, hvor anmodningen var indgivet for sent, men hjemviste afgørelsen for den resterende periode til SKATs opgørelse af selskabets krav på tilbagebetaling.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Chokoladeafgift af chokoladesirup til brug i milkshake

SKM2018.532.LSR

Der skulle svares chokoladeafgift af chokoladesirup til brug for milkshake i henhold til chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Chokoladeafgift af karamelsovs

SKM2018.531.LSR

Der skulle svares chokoladeafgift af karamelsovs i henhold til chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 10.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/4065575
Byggemoms
Klagen skyldes, at at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med moms af værdien af eget arbejde. Landsskatteretten hjemviser sagen til Skattestyrelsen med henblik på fornyet opgørelse af virksomhedens momstilsvar.
Afsagt: 08-10-2018

Journalnr: 18/0002391
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2018

Journalnr: 17/0516466
Salg af fast ejendom
Klagen vedrører bindende svar hvorefter SKAT har svaret nej til, at en ejendom kan sælges momsfrit. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 04-10-2018

Journalnr: 15/3080239
Tilbagebetaling af afregnet salgsmoms
Klagen skyldes, at SKAT har afvist virksomhedens anmodning om tilbagebetaling af udgående moms afregnet på baggrund af en valgfri momsregistrering (dvs. momsregistrering uagtet at omsætningen ikke forventes at overstige registreringsgrænsen, red). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2018

Journalnr: 17/0992626
Inddragelse af prøveskilte
Klagen skyldes, at SKAT har inddraget selskabets faste prøveskilte, med henvisning til at skiltene er anvendt i strid med registreringsbekendtgørelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2018

Journalnr: 16/0419654
Opgørelse af registreringsafgift
Klagen vedrører SKATs beregning af registreringsafgiften for klagerens køretøj i forbindelse med klagerens import af køretøjet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2018

Journalnr: 18/0002873
Registreringsafgiftspligt
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet registreringsafgift for køretøjet, idet SKAT har anset køretøjet for registreringspligtigt i Danmark, jf. dagældende registreringsbekendtgørelses § 3, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1-3. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2018

Journalnr: 13/6636519
Yderligere registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT delvist har fastholdt afgørelse om opkrævning af yderligere registreringsafgift i 2010, idet SKAT anser tre biler for nye biler og ikke demobiler. SKAT har, som konsekvens heraf, fastholdt en forhøjelse af selskabets registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-10-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 05-11-2018 - 04-12-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-495/17 Cartrans Spedition
Dato: 08-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 146, stk. 1, litra e), og artikel 153 - vejtransport, der er direkte knyttet til udførsel af varer - ydelser udført af formidlere, der medvirker ved sådanne transporttransaktioner - bevisregler i forbindelse med udførsel af varer - toldangivelse - TIR-carne

Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Dom
Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Indstilling
Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Ny sag

Dom C-502/17 C&D Foods Acquisition
Dato: 08-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - påtænkt salg af aktier i et datterdatterselskab - udgifter til tjenesteydelser, der er erhvervet i forbindelse med dette salg - salg ikke gennemført - anmodning om fradrag af indgående afgift - momsens anvendelsesområde

Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Dom
Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Indstilling

Dom C-592/17 Baby Dan
Dato: 15-11-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 4421 og 7326 samt underposition 7318 15 90, 7318 19 00 og 9403 90 10 - vare, der er specialdesignet til monteringen af sikkerhedsgitre til børn - dumping - gyldigheden af forordning (EF) nr. 91/2009 - importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Kina - Verdenshandelsorganisationens (WTO) antidumpingaftale - forordning (EF) nr. 384/96 - artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 1 - definition af erhvervsgren i Fællesskabet

Tidligere dokument: C-592/17 Baby Dan - Dom
Tidligere dokument: C-592/17 Baby Dan - Ny sag

Dom C-648/16 Fontana
Dato: 21-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - afgiftsansættelse - metode til fastsættelse af beskatningsgrundlaget ved ekstrapolation - ret til fradrag af moms - formodning - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - national lov, der anvender en formodet omsætning som grundlag for beregningen af moms

Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Dom
Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Indstilling

Dom C-664/16 Vadan
Dato: 21-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167, 168, 178 og 273 - omfanget af fradragsretten - manglende fakturaer - anvendelse af en retsligt anordnet sagkyndig erklæring - bevisbyrden for fradragsretten - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-664/16 Vadan - Dom
Tidligere dokument: C-664/16 Vadan - Indstilling
Tidligere dokument: C-664/16 Vădan - Ny sag

Dom C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - ydelse mod vederlag - sondring mellem afgiftsfritaget erstatning for tab og afgiftspligtig levering af ydelser mod betaling af en »erstatning«

Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Dom
Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Indstilling
Tidligere dokument: C-295/17 Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia - Ny sag

Indstilling C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - tvister vedrørende eksekutionsforanstaltninger, der træffes i den bistandssøgte medlemsstat - fastlæggelse af den sagsøgte

Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Dom
Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Indstilling
Tidligere dokument: C-695/17 Metirato - Ny sag

Indstilling C-567/17 Bene Factum
Dato: 28-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - delvist denatureret alkohol - fritagelser - produkter, der ikke er bestemt til konsum - produkternes formelle bestemmelse - faktisk bestemmelse - den modtagende medlemsstats beføjelse til at trække en fritagelse, der er indrømmet i en anden medlemsstat, tilbage - stor risiko for svig, unddragelse eller misbrug - procedure til konstatering af, at en fritagelse er ugyldig

Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Dom
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Indstilling
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Ny sag

Dom C-264/17 Mensing
Dato: 29-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 314 - artikel 316 - artikel 322 - særordninger for kunstgenstande - fortjenstmargenordningen - afgiftspligtige videreforhandlere - levering af kunstgenstande foretaget af kunstneren eller dennes retssuccessorer - transaktioner inden for Fællesskabet - de nationale skatte- og afgiftsmyndigheders afslag på at lade en afgiftspligtig person være omfattet af retten til at vælge at anvende fortjenstmargenordningen - betingelser for anvendelse - ret til fradrag af afgift, der er betalt i tidligere led - kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter

Tidligere dokument: C-264/17 Mensing - Dom
Tidligere dokument: C-264/17 Mensing - Indstilling
Tidligere dokument: C-264/17 Mensing - Ny sag

Dom C-548/17 baumgarten sports & more
Dato: 29-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - afgiftsansættelse for agenter for professionelle fodboldspillere - betaling i rater og underlagt en betingelse - afgiftspligtens indtræden, forfald og opkrævning

Tidligere dokument: C-548/17 baumgarten sports & more - Dom
Tidligere dokument: C-548/17 Finanzamt Goslar - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og ydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Udkast til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig Vedtagelse

Udkast til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter Vedtagelse

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2429 om tilladelse til Letland til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen af frihandelsaftaler 1. januar 2017 - 31. december 2017  

Kommissionens Gennemførelsesforordning om fravigelse af forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006 og (EF) nr. 1067/2008, af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2081 og (EU) 2017/2200, af forordning (EF) nr. 1964/2006, af gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 og af forordning (EF) nr. 1918/2006 for så vidt angår datoen for indgivelse af ansøgninger og udstedelse af importlicenser i 2019 inden for rammerne af toldkontingenter for korn, ris og olivenolie og om fravigelse af forordning (EU) 2016/2080 for så vidt angår fristen for behandling af bud, der indgives i forbindelse med salg ved licitationsprocedure af skummetmælkspulver inden for rammerne af offentlig intervention i 2019  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Vejledning til virksomheder

Rene linjer i kontrakten


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check).
Fremsat den 1. november 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet

Bilag 4

Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet

Bilag 5

Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende skatteomgåelsesklausulen i Ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer vedrørende yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende skatteomgåelsesklausulen i Ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke beregninger der ligger til grund for en forventning om at lovforslaget er provenuneutralt, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorfor en substansregel ikke kan indføres i dansk ret for at undtage virksomheder med substans og reel økonomisk aktivitet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor man i bemærkningerne til lovforslaget definerer CFC-indkomst bredere end i EU’s Anti Tax Avoidance Directive, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren ønsker at ramme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, når ministeren har valgt at overimplementere EU-direktiverne ATAD I og II kombineret med en bibeholdelse af danske CFC-regler, til skatteministeren

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet

Bilag 4

Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet

Bilag 5

Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om skatteomgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelserBilag 1
Bilag 2
Bilag 3

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet

Bilag 4

Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet

Bilag 5

Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om skatteomgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser

L 29 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 1/11-18 fra Motorhistorisk Samråd og FDM vedrørende foretræde om beregning af brændstofafgift på køretøjer ældre end 35 år, der ikke er veteran

Bilag 5

Henvendelse af 2/11-18 fra Sammenslutning af Køretøjsbyggere og Autoskadebranchen i Danmark (SKAD) vedrørende konsekvenser af brændstofafgift på veteranbiler

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/11-18 fra Motorhistorisk Samråd og FDM vedrørende foretræde om beregning af brændstofafgift på køretøjer ældre end 35 år, der ikke er veteran, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/11-18 fra Sammenslutning af Køretøjsbyggere og Autoskadebranchen i Danmark (SKAD) vedrørende konsekvenser af brændstofafgift på veteranbiler, til skatteministeren

L 29 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 1/11-18 fra Motorhistorisk Samråd og FDM vedrørende foretræde om beregning af brændstofafgift på køretøjer ældre end 35 år, der ikke er veteran

Bilag 5

Henvendelse af 2/11-18 fra Sammenslutning af Køretøjsbyggere og Autoskadebranchen i Danmark (SKAD) vedrørende konsekvenser af brændstofafgift på veteranbiler

L 29 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 1/11-18 fra Motorhistorisk Samråd og FDM vedrørende foretræde om beregning af brændstofafgift på køretøjer ældre end 35 år, der ikke er veteran

Bilag 5

Henvendelse af 2/11-18 fra Sammenslutning af Køretøjsbyggere og Autoskadebranchen i Danmark (SKAD) vedrørende konsekvenser af brændstofafgift på veteranbiler

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenL86 - Høringsskema energi- og miljøafgifter
Høringssvar

Almindelig del

Bilag

Bilag 27

Henvendelse af 30/10-18 fra Foreningen Biogasbranchen vedrørende foretræde om provenu neutral grøn omstilling i transportsektoren

Spørgsmål og svar

Spm. 14

Ministeren bedes redegøre for, hvad den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været for alle sager i Landsskatteretten og hos skatteankenævnene i de seneste 10 år og ikke kun de seneste 4 år, som redegjort for i svar på SAU alm. del – spørgsmål 9 (folketingsåret 2017-18), uanset, at tallene ikke er fuldt ud sammenlignelige.  Svar  

Spm. 66

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved at ændre i registreringsafgiften efter 2 forskellige modeller. -Model 1, hvor den højeste sats hæves til 180 pct., den laveste sats hæves til 105 pct., skalaknækket sænkes således, at ændringen i knækket isoleret bidrager med 1,5 mia. kr. efter tilbageløb. -Model 2, hvor den lave sats på 85 pct. bibeholdes til og med 130.000 kr., satsen på 150 pct. bibeholdes op til og med 250.000 kr., den tidligere højeste sats på 180 pct. genindføres for biler over 250.000. I begge modeller skal elbiler holdes ude, således, at de ikke pålægges stigningerne i registreringsafgiften. For begge modeller bedes ministeren redegøre for provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. Ministeren bedes for adfærd opgive provenuet henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud.  Svar  

Spm. 71

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30. oktober 2018 fra Foreningen Biogasbranchen vedrørende foretræde om provenu neutral grøn omstilling i transportsektoren, jf. SAU alm. del - bilag 27.  Svar  

Spm. 72

Vil ministeren oplyse, hvilke EU-lande der beskatter højtemperatur og lavtemperatur overskudsvarme, samt hvordan dette beskattes i de pågældende lande?  Svar  

Spm. 556

Ministeren bedes oversende kopi af alle væsentlige rapporteringer fra Intern Revision til Skatteministeriets departement i årene 2015, 2016, 2017 og 2018.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse