MomsMail 2018, uge 43

Kære læser !

Denne uges MomsMail er er særsyn ved, at der ikke i den forløbne uge er offentliggjort afgørelser på MomsMails område, altså dokumenter med SKM-nummer.

Vi bringer så til gengæld en stribe afgørelser fra Afgørelsesdatabasen og et par læseværdige EU-domme.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ophør af energisparetilskuddet, som vi...
Uddannelseskrav for alternative...
Momsfradragsretten i holdingselskaber udvides
SKATs begrundelse for afgørelser om modregning

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Ophør af energisparetilskuddet, som vi...

Lige inden sommerferien indgik alle folketingets partier en bred energiaftale. Aftalen fik bred presseomtale, bl.a. fordi den indeholder en ambition om større og flere havvindmølleparker og for nedsættelsen af elafgiften


Beierholm

Uddannelseskrav for alternative...

Ændring af praksis for uddannelseskrav i forhold til momsfritagne sundhedsydelser - mulighed for genoptagelse af momstilsvar


Dansk Revision

Momsfradragsretten i holdingselskaber udvides

Momsfradragsretten i holdingselskaber udvides


Folketingets Ombudsmand

SKATs begrundelse for afgørelser om modregning

Ombudsmanden kommenterer SKATs begrundelse for afgørelser om modregning.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1075485
Chokolade- og sukkervarer
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet chokolade- og sukkervarerafgift af virksomheden, idet der ved SKATs kontrolbesøg var konstateret chokolade- og sukkervarer i virksomhedens forretningslokaler, der ikke var anset for afgiftsberigtigede. SKAT valgte efterfølgende at udvide kontrolperioden, hvorefter SKAT pålagde virksomheden en yderligere betaling af chokolade- og sukkervarerafgift samt betaling af moms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 12/0237132
Brugtmomsordning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anerkendt anvendelse af brugtmomsordningen og desuden ikke har nedsat virksomhedens salgsmoms for perioden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-09-2018

Journalnr: 14/5324583
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar som følge af konkrete indbetalinger på indehaverens konti samt ikke har godkendt fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 13/5284183
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms, idet SKAT ikke har anset fakturaerne for fremmed arbejde for at leve op til kravene i momslovens § 37. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 16/0846641
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter momstilsvaret til det påståede.
Afsagt: 27-09-2018

Journalnr: 13/5395600
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører ansættelse af yderligere momstilsvar fra uregistreret virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen ud over det af klager påståede.
Afsagt: 27-09-2018

Journalnr: 14/3134420
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar fra udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2018

Journalnr: 16/1480426
Spilleafgift
Klagen skyldes, at SKAT har afvist foreningens anmodning om udbetaling af et beløb efter bekendtgørelsen om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v. for 2016, idet SKAT ikke anser foreningen for at have formål omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2018

Journalnr: 16/1480524
Spilleafgift
Klagen skyldes, at SKAT har afvist foreningens anmodning om udbetaling af et beløbet efter bekendtgørelsen om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v., idet SKAT ikke anser foreningen for at have formål omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2018

Journalnr: 16/0866769
Spilleafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets nedslag i spilleafgiften, da SKAT ikke har anset selskabet for at have opfyldt betingelserne for udlodning af midler. Selskabet har delvist accepteret at betale afgiften. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2018

Journalnr: 16/0224499
Spilleafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke anser selskabet for berettiget til at opnå et nedslag i betaling af spilleafgift, idet selskabet ikke har dokumenteret, at selskabet har udbetalt udlodningsmidler til foreninger som kan anses for almennyttige eller velgørende, samt at selskabet har modtaget modydelser i forbindelse med udlodning af midler. Landsskatteretten godkender nedslag delvist.
Afsagt: 24-09-2018

Journalnr: 16/0244388
Spilleafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke anser selskabet for berettiget til at opnå et nedslag i betaling af spilleafgift, idet selskabet har modtaget en modydelse i forbindelse med udlodning af midler, ligesom selskabet har udbetalt udlodningsmidler til to foreninger der ikke kan anses for at have almennyttige eller velgørende formål. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2018

Journalnr: 14/2342331
Yderligere lønsumsafgift
Klagen vedrører opkrævning af yderligere lønsumsafgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 25-09-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 29-10-2018 - 27-11-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-495/17 Cartrans Spedition
Dato: 08-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 146, stk. 1, litra e), og artikel 153 - vejtransport, der er direkte knyttet til udførsel af varer - ydelser udført af formidlere, der medvirker ved sådanne transporttransaktioner - bevisregler i forbindelse med udførsel af varer - toldangivelse - TIR-carne

Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Dom
Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Indstilling
Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Ny sag

Dom C-502/17 C&D Foods Acquisition
Dato: 08-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - påtænkt salg af aktier i et datterdatterselskab - udgifter til tjenesteydelser, der er erhvervet i forbindelse med dette salg - salg ikke gennemført - anmodning om fradrag af indgående afgift - momsens anvendelsesområde

Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Dom
Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Indstilling

Dom C-592/17 Baby Dan
Dato: 15-11-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 4421 og 7326 samt underposition 7318 15 90, 7318 19 00 og 9403 90 10 - vare, der er specialdesignet til monteringen af sikkerhedsgitre til børn - dumping - gyldigheden af forordning (EF) nr. 91/2009 - importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Kina - Verdenshandelsorganisationens (WTO) antidumpingaftale - forordning (EF) nr. 384/96 - artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 1 - definition af erhvervsgren i Fællesskabet

Tidligere dokument: C-592/17 Baby Dan - Dom
Tidligere dokument: C-592/17 Baby Dan - Ny sag

Dom C-648/16 Fontana
Dato: 21-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - afgiftsansættelse - metode til fastsættelse af beskatningsgrundlaget ved ekstrapolation - ret til fradrag af moms - formodning - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - national lov, der anvender en formodet omsætning som grundlag for beregningen af moms

Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Dom
Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Indstilling

Dom C-664/16 Vadan
Dato: 21-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167, 168, 178 og 273 - omfanget af fradragsretten - manglende fakturaer - anvendelse af en retsligt anordnet sagkyndig erklæring - bevisbyrden for fradragsretten - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-664/16 Vadan - Dom
Tidligere dokument: C-664/16 Vadan - Indstilling
Tidligere dokument: C-664/16 Vădan - Ny sag

Dom C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - ydelse mod vederlag - sondring mellem afgiftsfritaget erstatning for tab og afgiftspligtig levering af ydelser mod betaling af en »erstatning«

Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Dom
Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Indstilling
Tidligere dokument: C-295/17 Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia - Ny sag

Indstilling C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - tvister vedrørende eksekutionsforanstaltninger, der træffes i den bistandssøgte medlemsstat - fastlæggelse af den sagsøgte

Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Dom
Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Indstilling
Tidligere dokument: C-695/17 Metirato - Ny sag


Indstillinger
C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) og j) - fritagelse af skole- og universitetsundervisning - begrebet skole- og universitetsundervisning, organer med tilsvarende formål samt privattimer givet af undervisere - udvidelse af dette begreb til at omfatte køreskoleundervisning til erhvervelse af kørekort i kategori B og C1 - køreskole med den retlige form som GmbH (selskab med begrænset ansvar)

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 132, stk. 1, litra i), i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at køreskoleundervisning til erhvervelse af kørekort til kategori B og C1 ikke er omfattet af begrebet skole- og universitetsundervisning som omhandlet i denne bestemmelse.


Domme
C-528/17 Božicevic Ježovnik

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 143, stk. 1, litra d) - fritagelse for moms ved indførsel - indførsel efterfulgt af en levering inden for Fællesskabet - risiko for afgiftssvig - god tro hos den afgiftspligtige importør og leverandør - bedømmelse - pligt for den afgiftspligtige importør og leverandør til at udvise omhu

Domstolens dom:

Artikel 143, stk. 1, litra d), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2009/69/EF af 25. juni 2009, skal fortolkes således, at en afgiftspligtig importør og leverandør i en situation, hvor denne er blevet indrømmet fritagelse for merværdiafgift ved indførsel på grundlag af en tilladelse, som er blevet udstedt efter en forudgående kontrol af de kompetente toldmyndigheder, henset til de beviser, som denne afgiftspligtige person har fremlagt, ikke er forpligtet til at betale merværdiafgift efterfølgende, såfremt det ved en senere kontrol viser sig, at de materielle betingelser for fritagelsen ikke var opfyldt, medmindre det på grundlag af objektive forhold påvises, at den nævnte afgiftspligtige person vidste eller burde have vidst, at de leveringer, der fandt sted efter de omhandlede indførsler, var led i svig fra erhververens side, og at den afgiftspligtige person ikke har truffet enhver foranstaltning, som den pågældende med rimelighed var i stand til, for at undgå denne svig, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/54/EU om bemyndigelse af Republikken Slovenien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/54/EU om bemyndigelse af Republikken Slovenien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer vedrørende yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer om yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer om yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget

L 29 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, udskilles til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om baggrunden for, at der ikke foreslås en generel fritagelse for personer, der er deltidsbeskæftigede med at køre udrykningskøretøjer, til skatteministeren

L 29 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 29 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 24

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 6. november 2018 som er relevant for Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 40

Ministeren bedes redegøre for reglerne for batterifradrag til elbiler. Ministeren bedes ydermere redegøre for det årlige mindreprovenu ved de gældende regler for batterifradrag i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. For adfærd bedes mindreprovenuet opdelt i henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud. Ministeren bedes tillige redegøre for udviklingen i mindreprovenuet opgjort på samme måde, hvis antallet af elbiler stiger til 100.000, 500.000, 1 mio. og 3 mio.  Svar  

Spm. 41

Ministeren bedes redegøre for reglerne for lavere elafgift til elbiler, herunder evt. forskellige ordninger for forskellige typer af eldrevne transportmidler (f.eks. privat, erhverv, busser m.v.). Ministeren bedes ydermere redegøre for det årlige mindreprovenu ved de gældende regler i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. For adfærd bedes mindreprovenuet opdelt i henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud. Ministeren bedes tillige redegøre for udviklingen i mindreprovenuet opgjort på samme måde, hvis antallet af elbiler stiger til 100.000, 500.000, 1 mio. og 3 mio.  Svar  

Spm. 42

Ministeren bedes redegøre for, hvad det årlige mindreprovenu vil være, hvis man udelukkende for elbiler fjerner den nuværende mindstesats for registreringsafgiften. Dette bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. For adfærd bedes mindreprovenuet opdelt i henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud. Ministeren bedes tillige redegøre for udviklingen i mindreprovenuet opgjort på samme måde, hvis antallet af elbiler stiger til 100.000, 500.000, 1 mio. og 3 mio.  Svar  

Spm. 43

Ministeren bedes redegøre for, hvor meget registreringsafgift ejere af elbiler skal betale efter følgende 2 scenarier, hvor elbilerne er fuldt indfaset i registreringsafgiften, men hvor 1) batterifradraget videreføres, og hvor minimumsafgiften fjernes, 2) fradrag for god benzinøkonomi er henholdsvis uændret, fradragsgrænse på 21/23 km/l, fradragsgrænse på 22/24 km/l, fradragsgrænse på 23/25 km/l, fradragsgrænse på 24/26 km/l, fradragsgrænse på 25/27 km/l, fradragsgrænse på 26/28 km/l, fradragsgrænse på 27/29 km/l og fradragsgrænse på 28/30 km/l. Beregninger bedes foretaget for følgende elbiler; VW e-up, Nissan Leaf, Renault Zoe, Tesla S, VW e-Golf, Hyundai Kona-electric og Nissan E-NV200 VAN.Endvidere bedes ministeren opgive provenuet i registreringsafgiften ved de ovenstående grænser for fradrag for god benzinøkonomi, givet at man samtidigt bibeholder batterifradrag og fjerner minimumsafgiften. Provenuet bedes opgjort for nuværende niveau af elbiler, 500.000 elbiler, 1 mio. elbiler og 3 mio. elbiler. Ministeren bedes opgive provenuerne i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. For adfærd bedes provenuet opdelt i henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud.  Svar  

Spm. 51

Momsloven har en momsfritagelse for ”forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed”. I mange år har praksis været, at tavotører, der tegnede i frihånd, var momsfritaget efter denne bestemmelse, mens tatovører, der tegnede efter skabelon var omfattet af momspligt. Men i en afgørelse fra Landsskatteretten er denne praksis ændret, så tatovøren kun er fritaget for moms, hvis tatovøren kan ”sandsynliggøre den håndværksmæssige og billedmæssige kvalitet af de leverede ydelser, eller at de leverede ydelser er resultatet af kunstnerisk virksomhed.” Ministeren bedes kommentere landsskatterettens afgørelse, herunder redegøre nærmere for, hvorledes denne nye praksis præcis skal fortolkes, samt redegøre for, om der i skatteforvaltningen i dag er regionale forskellige i fortolkningen af afgørelsen og gældende praksis.  Svar  

Spm. 61

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 596 (2017-18) om ændringer af frikørsel af taxier, hvornår forventer ministeren så på et senere tidspunkt at kunne svare på dette?  Svar  

Spm. 592

Ministeren bedes oplyse, hvor stort statens provenu fra øgede afgifter på opladningshybridbiler forventes at blive i 2019 både samlet set og for en gennemsnitlig opladningshybridbil, hvis man sammenligner med den lovgivning som var gældende for beregning af afgifter på opladningshybridbiler før aftalen mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015. I beregningen bedes ministeren forudsætte, at opladningshybridbiler udgør 2 pct. af bilsalget i 2019.  Svar  

Spm. 593

Ministeren bedes oplyse, hvor stort statens provenu fra øgede afgifter på opladningshybridbiler forventes at blive i 2022 sammenlignet med den lovgivning som var gældende for beregning af afgifter på opladningshybridbiler før aftalen mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015. I beregningen bedes ministeren forudsætte, at opladningshybridbiler udgør 5 pct. af bilsalget i 2022.  Svar  

Spm. 594

Ministeren bedes oplyse, hvor stort statens provenutab fra indfasningen af afgifter på elbiler forventes at blive i 2019 både samlet set og for en gennemsnitlig elbil, hvis man sammenligner med den lovgivning som var gældende for beregning af afgifter på elbiler før aftalen mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015. I beregningen bedes ministeren forudsætte, at elbiler udgør 0,5 pct. af bilsalget i 2019.  Svar  

Spm. 595

Ministeren bedes oplyse, hvor stort statens provenutab fra indfasningen af afgifter på elbiler forventes at blive i 2022 både samlet set og for en gennemsnitlig elbil, hvis man sammenligner med den lovgivning som var gældende for beregning af afgifter på elbiler før aftalen mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015. I beregningen bedes ministeren forudsætte, at elbiler udgør 5 pct. af bilsalget i 2022.  Svar  

Spm. 596

Ministeren bedes oplyse, hvad de provenumæssige konsekvenser har været af at afskaffe frikørselsordningen for taxier.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse