MomsMail 2018, uge 42

Kære læser !

Selv det har været efterårsferie i Danmark, har det ikke været ferie hos EU-Domstolen, så i denne uges MomsMail bringer vi et par spændende EU-domme om hhv. momsfradrag i holdingselskaber og delvis momsfradragsret og fordeling af omkostninger i virksomheder, der sælger varer på afbetaling.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Reglerne om byggemoms
Holdingselskaber – øgede fradragsmuligheder for moms
Lovprogram 2018/19 - forventede lovforslag
Lovprogram 2018/19 - fremsatte lovforslag
Praksisændring for momsfradrag i holdingselskaber - øget momsfradrag for udgifter ved erhvervelse og besiddelse af aktier
Nyt styresignal og ny EU-dom udvider holdingselskabers ret til momsfradrag
Holland forhøjer sin reducerede momssats fra 1. januar 2019
Praksisændring: Skattestyrelsen udsender endeligt styresignal omkring holdingselskabers indgriben og adgang til momsfradragsret

Styresignaler
Økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele - indgriben - Praksisændring - Genoptagelse - styresignal

Bindende svar
Moms, Fast driftssted, Bygge-, anlægs- og monteringsarbejde

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Reglerne om byggemoms

Ejere af udlejningsejendomme, som udlejes momsfrit, sparer ikke momsen, hvis de bruger egne ansatte til at bygge eller istandsætte.


Deloitte

Holdingselskaber – øgede fradragsmuligheder for moms

En ny praksisændring medfører, at holdingselskabers adgang til fradrag for moms udvides.


EY

Lovprogram 2018/19 - forventede lovforslag

Regeringen har den 2. oktober 2018 offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2018/19. EY følger lovforslagene og udsender bemærkninger til dem, når de er fremsat og vedtaget. Artiklen beskriver de offentliggjorte områder inden for skatteområdet, hvor lovforslag forventes fremsat i perioden oktober 2018 til februar 2019.


EY

Lovprogram 2018/19 - fremsatte lovforslag

Regeringen har den 2. oktober 2018 offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2018/19. EY følger lovforslagene og udsender bemærkninger til dem, når de er fremsat og vedtaget. Artiklen beskriver de offentliggjorte områder inden for skatteområdet, hvor lovforslag er fremsat den 3. oktober 2018.


EY

Praksisændring for momsfradrag i holdingselskaber - øget momsfradrag for udgifter ved erhvervelse og besiddelse af aktier

Nyt styresignal, SKM2018.521.SKTST, er offentliggjort den 16. oktober 2018. Praksisændringen sker på baggrund af EU-Domstolens afgørelse vedrørende Marle Participations C-320/17, afsagt den 5. juli 2018.


Plesner

Nyt styresignal og ny EU-dom udvider holdingselskabers ret til momsfradrag

Spørgsmålet om momsfradragsret i holdingselskaber har været en lang rejse præget af turbulens. Et nyt styresignal fra Skattestyrelsen samt en ny EU-dom giver dog større klarhed over reglerne og ikke mindst ret til tilbagebetaling af moms.


PwC

Holland forhøjer sin reducerede momssats fra 1. januar 2019

Holland forhøjer sin reducerede momssats fra 1. januar 2019 - se hvad din virksomhed skal være opmærksom på.


PwC

Praksisændring: Skattestyrelsen udsender endeligt styresignal omkring holdingselskabers indgriben og adgang til momsfradragsret

Herudover har EU-Domstolen bekræftet, at holdingselskaber kan have fradrag for forgæves afholdte omkostninger til opkøb af et datterselskab. Det er tid til at gøre status.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele - indgriben - Praksisændring - Genoptagelse - styresignal

SKM2018.521.SKTST

Skattestyrelsen ændrer med baggrund i EU-domstolens dom i sagen C-320/17, Marle Participations Sarl, praksis for, hvornår erhvervelse og besiddelse af kapitalandele må anses for økonomisk virksomhed i medfør af momslovens § 3.

Praksisændringen består i, at den iværksættelse af transaktioner, som ifølge EU-domstolens praksis er en betingelse for, at besiddelsen af kapitalandelene er økonomisk virksomhed, ikke kan begrænses efter deres art som det var anført i det nu ophævede SKM2015.711.SKAT.

Konsekvensen af praksisændringen er, at mulighederne for at fradrage moms af udgifter ved erhvervelse og besiddelse af datterselskaber udvides.

Endvidere præciserer styresignalet betingelserne for, hvornår et selskab kan anses for at foretage indgriben i et andet selskab, hvori det ejer kapitalandele.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms, Fast driftssted, Bygge-, anlægs- og monteringsarbejde

SKM2018.522.SR

Skatterådet bekræftede, at et udenlandsk selskabs isoleringsarbejde i Danmark kategoriseres som arbejde i forbindelse med fast ejendom, og at selskabet skal anvende ordningen for omvendt betalingspligt i henhold til momslovens § 46, stk. 1, nr. 3.

Skatterådet bekræftede samtidig, at selskabets isoleringsarbejde i Danmark ikke udgør et fast driftssted efter artikel 5, stk. 3 i den fællesnordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Skatterådet afviste at svare på, om fremtidige på hinanden følgende installationsprojekter, der er økonomisk og geografisk uafhængige af hinanden, ville udgøre et fast forretningssted for selskabet, når varigheden af de enkelte projekter er under 12 måneder for hvert projekt, men den samlede uafbrudte varighed for projekterne overstiger 12 måneder. Afvisningen var begrundet med, at spørgsmålet er formuleret så bredt, at det alene ville kunne besvares med en egentlig teoretisk redegørelse af responsumlignende karakter, ligesom spørgsmålet ikke vedrører påtænkte dispositioner.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0953861
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæsig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-09-2018

Journalnr: 13/0193818
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 17/0991764
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmomsen
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 14/0263248
Måling af varmeproduktion
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om tilbagebetaling af gas- og kuldioxidafgift i henhold til den såkaldte el-patronordning, jf. gasafgiftslovens § 8, stk. 4, og dagældende kuldioxidafgiftslovs § 7, stk. 7 (nugældende stk. 6). Det skyldes, at selskabet ikke har målt den lempelsesberettigede varmeproduktion direkte, og at betingelserne for at anvende den indirekte opgørelsesmetode ikke er opfyldt, jf. SKATs juridiske vejledning afsnit E.A.4.3.9.5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen for den tidlige del af perioden og hjemviser sagen for den senere.
Afsagt: 06-09-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-10-2018 - 20-11-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-528/17 Božicevic Ježovnik
Dato: 25-10-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 143, stk. 1, litra d) - fritagelse for moms ved indførsel - indførsel efterfulgt af en levering inden for Fællesskabet - risiko for afgiftssvig - god tro hos den afgiftspligtige importør og leverandør - bedømmelse - pligt for den afgiftspligtige importør og leverandør til at udvise omhu

Tidligere dokument: C-528/17 Božicevic Ježovnik - Dom
Tidligere dokument: C-528/17 Božičevič Ježovnik - Ny sag

Dom C-495/17 Cartrans Spedition
Dato: 08-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 146, stk. 1, litra e), og artikel 153 - vejtransport, der er direkte knyttet til udførsel af varer - ydelser udført af formidlere, der medvirker ved sådanne transporttransaktioner - bevisregler i forbindelse med udførsel af varer - toldangivelse - TIR-carne

Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Dom
Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Indstilling
Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Ny sag

Dom C-502/17 C&D Foods Acquisition
Dato: 08-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - påtænkt salg af aktier i et datterdatterselskab - udgifter til tjenesteydelser, der er erhvervet i forbindelse med dette salg - salg ikke gennemført - anmodning om fradrag af indgående afgift - momsens anvendelsesområde

Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Dom
Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Indstilling

Dom C-592/17 Baby Dan
Dato: 15-11-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 4421 og 7326 samt underposition 7318 15 90, 7318 19 00 og 9403 90 10 - vare, der er specialdesignet til monteringen af sikkerhedsgitre til børn - dumping - gyldigheden af forordning (EF) nr. 91/2009 - importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Kina - Verdenshandelsorganisationens (WTO) antidumpingaftale - forordning (EF) nr. 384/96 - artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 1 - definition af erhvervsgren i Fællesskabet

Tidligere dokument: C-592/17 Baby Dan - Dom
Tidligere dokument: C-592/17 Baby Dan - Ny sag


Indstillinger
C-264/17 Mensing

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift - direktiv 2006/112/EF - artikel 314 og 316 - særordninger - afgiftspligtige videreforhandlere - fortjenstmargenordningen - leveringer af kunstgenstande foretaget af kunstneren eller dennes retssuccessorer - transaktioner inden for Fællesskabet - ret til fradrag

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 316, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en afgiftspligtig videreforhandler også kan anvende fortjenstmargenordningen i henhold til denne bestemmelse på salg af kunstgenstande, som han har erhvervet fra kunstneren eller fra dennes retssuccessorer fra andre medlemsstater, når der ikke er tale om de i dette direktivs artikel 314 anførte personer, selv om disse personer har gjort brug af afgiftsfritagelsen for leveringer inden for Fællesskabet i henhold til direktivets artikel 138, stk. 1.

2) Artikel 322, litra b), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at bestemmelsen også udelukker en afgiftspligtig videreforhandlers ret til at fradrage den indgående moms, som han har betalt for erhvervelsen inden for Fællesskabet af kunstgenstande, på hvis levering den pågældende afgiftspligtige person anvender fortjenstmargenordningen i henhold til direktivets artikel 316, stk. 1, litra b), når den pågældende medlemsstats nationale ret ikke udelukker denne fradragsret.


C-496/17 Deutsche Post

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - personers rettigheder og forpligtelser i henhold til toldlovgivningen - status som autoriseret økonomisk operatør - spørgeskema - beskyttelse af personoplysninger - skatteidentifikationsnummer - den for beregningen af indkomstskat kompetente skattemyndighed - databehandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse - princippet om begrænsning af formålet med behandlingen af personoplysninger

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 24, stk. 1, andet afsnit, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen skal fortolkes således, at:

- den tillader, at toldmyndigheden opfordrer en virksomhed, der ansøger om status som autoriseret økonomisk operatør, til at give meddelelse om skatteidentifikationsnummeret og angive de for beregningen af indkomstskat kompetente skattemyndigheder udelukkende med hensyn til »den person, som er ansvarlig for ansøgeren eller udøver kontrol med dennes ledelse, og den ansatte, der er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender«

- den ikke tillader, at kravet om disse oplysninger udvides til at omfatte ansøgerens bestyrelsesmedlemmer eller dennes øvrige ledere og ansatte.

2) Artikel 6, stk. 1, litra c) og e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF tillader, at en toldmyndighed indsamler og behandler personoplysninger såsom skatteidentifikationsnumre og angiver de for beregningen af indkomstskat kompetente skattemyndigheder med hensyn til ledelsen og den person, der er ansvarlig for toldanliggender, i en virksomhed, der ansøger om status som autoriseret økonomisk operatør, selv om disse personer ikke har givet samtykke hertil, med henblik på at opfylde den retlige forpligtelse til at kontrollere virksomhedens toldmæssige pålidelighed, der følger af artikel 24, stk. 1, andet afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.


Domme
C-249/17 Ryanair

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - begrebet afgiftspligtig person - holdingselskab - fradrag for indgående afgift - udgifter til rådgivningsydelser, der er afholdt med henblik på erhvervelse af aktier i et andet selskab - det erhvervende selskabs hensigt om at levere administrationsydelser til målselskabet - manglende levering af sådanne tjenesteydelser - ret til fradrag for moms pålagt de antagne ydelser

Domstolens dom:

Artikel 4 og 17 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at de giver et selskab som det i hovedsagen omhandlede, der har til hensigt at erhverve samtlige aktier i et andet selskab med henblik på at udøve økonomisk virksomhed, der består i levering af administrationsydelser, der er merværdiafgiftspligtige (moms), til sidstnævnte, ret til fuldt fradrag for indgående moms af udgifter til rådgivningsydelser, som er afholdt i forbindelse med et offentligt overtagelsestilbud, selv om det har vist sig, at denne økonomiske virksomhed ikke blev realiseret, såfremt den eneste anledning til disse udgifter var den påtænkte økonomiske virksomhed.

Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Indstilling


C-153/17 Volkswagen

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 173 - fradrag for indgående afgift - afbetalingskøbstransaktioner vedrørende køretøjer - varer og ydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til transaktioner, der er fritaget for afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - pro rata-sats for fradrag

Domstolens dom:

Artikel 168 og artikel 173, stk. 2, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal dels fortolkes således, at selv når generalomkostningerne afholdt i forbindelse med afbetalingskøbstransaktioner som de i hovedsagen omhandlede ikke indregnes i det beløb, som kunden skal betale for leveringen af den omhandlede vare, dvs. den afgiftspligtige del af transaktionen, men i det rentebeløb, der skal betales vedrørende »finansieringsdelen« af transaktionen, dvs. den fritagne del heraf, skal disse generalomkostninger ikke desto mindre i momsmæssig henseende betragtes som et omkostningselement i prisen for denne levering, dels at medlemsstaterne ikke kan anvende en fordelingsmetode, som ikke tager hensyn til den pågældende vares oprindelige værdi ved leveringen, når denne metode ikke kan sikre en mere præcis fordeling end den, der følger af anvendelsen af den omsætningsbaserede fordelingsnøgle.

Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Danske virksomheder har mulighed for at gøre indsigelse mod en ønsket toldsuspension eller et toldkontingent, hvis de fremstiller tilsvarende eller lignende produkter


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Kan ministeren bekræfte, at der i forhold til betaling af chokoladeafgift efter chokoladeafgiftsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1010 af 3. juli 2018) skal sondres mellem et slikprodukt og et konditorprodukt? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, om klassiske konditorvarer, som f.eks. romkugler, honningkager og vandbakkelser ændrer karakter til en chokoladevare, for hvilke der skal betales chokoladeafgift efter chokoladeafgiftslovens kapitel 1, hvis de er fuldt overtrukket med chokolade. I benægtende fald bedes ministeren oplyse, om virkningen af chokoladeafgiftsloven vil være, at danske bagerier og restaurationskøkkener bliver afgiftspligtige efter chokoladeafgiftslovens kapitel 1 for alle konditorprodukter, der overtrækkes med chokolade.  Svar  

Spm. 11

Er det ministerens opfattelse, at den samlede afgiftsbetaling skal være den samme, uanset om en kage (med chokoladebestanddele) produceres direkte på en restaurant med brug af de enkelte råvarer (f.eks. chokolade) eller produceres i et andet EU-land og importeres?  Svar  

Spm. 37

Ministeren bedes redegøre for, hvilke afgifter der i 2018 er knyttet til benzin og dieselbiler, herunder registreringsafgiften. Ministeren bedes opgive provenuerne fra disse afgifter samlet og for hver afgift. Ministeren bedes også opgive andelen af afgiftsprovenuet for de enkelte afgiftstyper, der kan tilskrives hhv. benzinbiler og dieselbiler.  Svar  

Spm. 38

Ministeren bedes redegøre for, hvor stort provenutabet er i tabte afgifter, ved en udfasning af benzin og dieselbiler. Ministeren bedes opgøre dette provenutab i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. Mht. adfærd bedes det opgjort inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud. Dette bedes ministeren gøre på baggrund af den nuværende bilparks sammensætning i 2018, samt for 2030 og 2040. Ministeren bedes for 2030 og 2040 specificere antagelser om bilparkens volumen og sammensætning.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse