MomsMail 2018, uge 41

Kære læser !

Denne uges MomsMail er forholdsvist kort - på nyhedsfronten virker det som om, efterårsferien så småt allerede er startet i den forgangne uge.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nyt lovprogram varsler store ændringer på afgiftsområdet
Skatterådet fastslår, at finansiel virksomhed er lønsumsafgiftspligtig i opstartsfasen
Moms ved erhvervslejemål

SKM-meddelelse
Retssagsvejledning
Fastlæggelse af retningslinjer for behandling af hjemviste sager

Afgørelser
Levering af værdihåndteringsydelser til detailhandelen - Momspligt

Domme
Omkostningsgodtgørelse - manglende hæftelse for rådgiverens honorar

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Nyt lovprogram varsler store ændringer på afgiftsområdet

Ændringerne har til formål at sænke virksomhedernes udgifter til energiafgifter og fremme brugen af grønne alternativer som varmepumper og overskudsvarme. Samtidig forenkles mange afgiftslove, således at de administrativt bliver lettere at håndtere for virksomhederne.


PwC

Skatterådet fastslår, at finansiel virksomhed er lønsumsafgiftspligtig i opstartsfasen

I et nyt bindende svar fastslår Skatterådet, at en finansiel virksomhed er lønsumsafgiftspligtig i opstartsfasen, herunder i perioden før virksomheden har fået Finanstilsynets tilladelse mv. til at kunne levere de momsfrie ydelser, der medfører lønsumsafgiftspligt. PwC bistod virksomheden med anmodningen om bindende svar.


Selskabsadvokaterne

Moms ved erhvervslejemål

Generelt om momsloven og fast ejendomDet er ikke erhvervslejeloven, men derimod momsloven, som regulerer forholdet omkring moms ved erhvervslejemål samt moms ved fast ejendom i det hele taget. Udlejning af fast ejendom indtager endvidere en særlig stilling i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der skal pålægges moms på ydelsen....


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Retssagsvejledning

SKM2018.517.DEP

Denne vejledning beskriver de overordnede principper for behandlingen af retssager om skatte- og afgiftsregler, hvori Skatteministeriet optræder som part, og hvor et skatte-, vurderings- eller motorankenævn, Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten efter lovgivningen er sidste administrative klageinstans. Derudover beskrives nu tillige Skatteforvaltningens sager om bl.a. inddrivelse.

Vejledningen beskriver endvidere en række af Kammeradvokatens opgaver i forbindelse med varetagelsen af sagsførelsen for Skatteministeriet. Vejledningen træder i stedet for ministeriets retssagsvejledning af 29. juni 2018 (offentliggjort som SKM2018.346.DEP) og indeholder en opdatering som følge af ændring af indgangen for retssager i Skatteministeriet.


Indholdsfortegnelse 

SKM-meddelelse: Fastlæggelse af retningslinjer for behandling af hjemviste sager

SKM2018.518.SKTST

Som følge af etableringen af Skatteforvaltningen, fastlægges med denne meddelelse ændrede retningslinjer for behandling af hjemviste sager. Retningslinjerne skal sikre, at der ved den fornyede behandling af en hjemvist sag til Skatteforvaltningen ikke medvirker medarbejdere, der deltog i behandlingen af den oprindelige sag.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Levering af værdihåndteringsydelser til detailhandelen - Momspligt

SKM2018.512.LSR

Landsskatteretten fandt i en afgørelse af 13. februar 2018, at et selskabs levering af værdihåndteringsydelser til detailhandelen, som både indeholdt momspligtige og momsfritagne elementer, i sin helhed måtte anses for at være momspligtig jf. momslovens § 4, stk. 1, idet de momsfritagne finansielle ydelser i det forelagte tilfælde måtte anses for at være af sekundær karakter i forhold til hovedydelsen. Landsskatteretten ændrede derfor besvarelsen af et bindende svar fra Skatterådet, der var påklaget til retten. Da det bindende svar ikke kunne anonymiseres, blev Skatterådets afgørelse ikke offentliggjort. Af samme grund offentliggøres Landsskatterettens afgørelse kun som nærværende resumé.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Omkostningsgodtgørelse - manglende hæftelse for rådgiverens honorar

SKM2018.514.BR

Sagen angik, om skatteyderen i henhold i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, jf. UfR 2015.3383 H, (SKM2015.479.HR) hæftede for rådgiverens honorar, sådan at skatteyderen havde krav på omkostningsgodtgørelse, der var transporteret til rådgiveren.

Byretten anførte, at Østre Landsret i dom af 27. juni 2018 (SKM2018.313.ØLR) havde fastslået, at der ikke var krav på omkostningsgodtgørelse i en tilsvarende situation, fordi kravet om hæftelse ikke var opfyldt.

Skatteministeriet fik derfor medhold i frifindelsespåstanden


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Procesbevillingsnævnet
Skattesag om ekstraordinær genoptagelse af lønsumstilsvar

Procesbevillingsnævnet har den 3. oktober 2018 meddelt en bank tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. maj 2018.

Landsretten fandt, at der efter ordlyden af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 2, forarbejderne til lønsumsafgiftslovens § 1 samt bekendtgørelserne udstedt i medfør af bekendtgørelsen ikke var en sådan nær sammenhæng mellem bankens anmodning om ændring af lønsumstilsvaret og en ændring af bankens momsfradrag, som skattemyndighederne havde imødekommet, at de eventuelle ændringer af lønsumstilsvaret kunne anses som en direkte følge af ændringerne af bankens momsfradrag.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0996391
Moms og chokoladeafgift
SKAT har, som følge af et kontrolbesøg i virksomhedens forretning, skønsmæssigt ansat virksomhedens omsætning, samt virksomhedens omsætning af chokolade- og sukkervarer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2018

Journalnr: 18/0001757
Rejsegods
Klagen skyldes, at SKAT har afkrævet klageren told og afgifter i forbindelse med indførsel af et Rolex ur ved klagerens indrejse i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2018

Journalnr: 16/1870131
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 15-10-2018 - 13-11-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-503/17 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Afgiftsmærkningsdirektivet. Sag anlagt den 21. august 2017 - Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Dom C-249/17 Ryanair
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - begrebet afgiftspligtig person - holdingselskab - fradrag for indgående afgift - udgifter til rådgivningsydelser, der er afholdt med henblik på erhvervelse af aktier i et andet selskab - det erhvervende selskabs hensigt om at levere administrationsydelser til målselskabet - manglende levering af sådanne tjenesteydelser - ret til fradrag for moms pålagt de antagne ydelser

Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Dom
Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Indstilling

Indstilling C-496/17 Deutsche Post
Dato: 17-10-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - personers rettigheder og forpligtelser i henhold til toldlovgivningen - status som autoriseret økonomisk operatør - spørgeskema - beskyttelse af personoplysninger - skatteidentifikationsnummer - den for beregningen af indkomstskat kompetente skattemyndighed - databehandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse - princippet om begrænsning af formålet med behandlingen af personoplysninger

Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Dom
Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Indstilling
Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Ny sag

Dom C-153/17 Volkswagen
Dato: 18-10-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 173 - fradrag for indgående afgift - afbetalingskøbstransaktioner vedrørende køretøjer - varer og ydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til transaktioner, der er fritaget for afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - pro rata-sats for fradrag

Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Dom
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Indstilling
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Ny sag

Dom C-528/17 Božicevic Ježovnik
Dato: 25-10-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 143, stk. 1, litra d) - fritagelse for moms ved indførsel - indførsel efterfulgt af en levering inden for Fællesskabet - risiko for afgiftssvig - god tro hos den afgiftspligtige importør og leverandør - bedømmelse - pligt for den afgiftspligtige importør og leverandør til at udvise omhu

Tidligere dokument: C-528/17 Božicevic Ježovnik - Dom
Tidligere dokument: C-528/17 Božičevič Ježovnik - Ny sag

Dom C-495/17 Cartrans Spedition
Dato: 08-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 146, stk. 1, litra e), og artikel 153 - vejtransport, der er direkte knyttet til udførsel af varer - ydelser udført af formidlere, der medvirker ved sådanne transporttransaktioner - bevisregler i forbindelse med udførsel af varer - toldangivelse - TIR-carne

Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Dom
Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Indstilling
Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Ny sag

Dom C-502/17 C&D Foods Acquisition
Dato: 08-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - påtænkt salg af aktier i et datterdatterselskab - udgifter til tjenesteydelser, der er erhvervet i forbindelse med dette salg - salg ikke gennemført - anmodning om fradrag af indgående afgift - momsens anvendelsesområde

Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Dom
Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Referat

Referat fra Momskontaktudvalgsmødet d. 18. september 2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 18

Henvendelse af 12/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende foretræde om afgiftsfritagelse for mineralogiske processer

Bilag 20

Reviderede grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktivet (direktiv 92/83/EØF) om harmonisering af punktafgifts-strukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, KOM(2018) 0334 af 25. maj 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 35

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 12. oktober 2018 fra KPMG Acor Tax vedrørende foretræde om afgiftsfritagelse for mineralogiske processer, jf. SAU alm. del - bilag 18.  Svar  

Spm. 542

Ministeren bedes vurdere omfanget af både ejet af danskere, der ”overvintrer” i f.eks. Sverige og Tyskland, herunder hvor mange både der er forsikret i et antal måneder om året uden for Danmark bl.a. med henblik på at reducere udgiften til kaskoforsikringsafgiften.  Svar  

Spm. 544

Ministeren bedes oplyse, hvorvidt de skønnede provenukonsekvenser af forhøjelsen af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer, som blev vedtaget med lovforslag nr. L 81 (folketingsåret 2012-13), fortsat vurderes at være akkurat givet udviklingen i det faktiske provenu i perioden 2013 og frem til i dag.  Svar  

Spm. 545

Vil ministeren beregne, hvor meget benzin- og diezelafgifter skal stige for at bibringe et provenu på henholdsvis 500 mio. kr. og 1 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd, samt effekten på arbejdsudbuddet? I svaret bedes beregningen vises i en tabel, der indeholder alle år frem mod 2030.  Svar  

Spm. 583

I forlængelse af samrådet den 27. september 2018 om Undersøgelseskommissionen om SKAT, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AU-AW, bedes ministeren oplyse datoen for, hvornår beslutningen om at indlede med tillægskommissionen blev truffet.  Svar  

Spm. 584

Ministeren bedes oplyse, om Skatteministeriet gjorde Undersøgelseskommissionen opmærksom på, at kommissionens ønsker til arbejdsgangene med udlevering af materiale ville kunne medføre en forsinket proces. Der henvises bl.a. til ministerens oplysninger på samrådet den 27. september 2018 om, at der var en dialog mellem Skatteministeriet og kommissionen den 17. november 2017.  Svar  

Spm. 585

Ministeren bedes oplyse, om der har været en forudgående forventningsafstemning om tidshorisont og deadlines imellem justitsministeren og skatteministeren, og om der efterfølgende har været en afstemning, således at ministerens ansvar for at sikre overholdelse af aftalen er blevet efterlevet.  Svar  

Spm. 586

I forlængelse af samrådet den 27. september 2018 om Undersøgelseskommissionen om SKAT, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AU-AW, bedes ministeren oplyse, hvor mange årsværk der er beskæftiget med opgaven med udlevering af materiale til undersøgelseskommissionen.  Svar  

Spm. 587

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 27. september 2018 om Undersøgelseskommissionen om SKAT, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AU-AW, oversende dokumentation for, at Undersøgelseskommissionen har anmodet Skatteministeriet om at prioritere udlevering af materiale vedrørende tillægskommissoriet af 9. april 2018 om SKATs forvaltning af udbytteskatteområdet, forud for materiale, der knytter sig til det oprindelige kommissorium af 3. juli 2017 om forvaltningen af inddrivelsesområdet?  Svar  

Spm. 588

Hvilken reaktion medførte det fra skatteministeren, at Undersøgelseskommissionen i sin Orientering nr. 2 af 26. februar 2018 oplyste, at kommissionen ikke havde modtaget alt materiale, og at kommissionen derfor havde iværksat en rykkerprocedure?  Svar  

Spm. 589

Kan ministeren bekræfte, at Skatteministeriet ikke har modtaget en rykker fra Undersøgelseskommissionen om udlevering af materiale?  Svar  

Spm. 590

Hvilken reaktion medførte det i Skatteministeriet, at Undersøgelseskommissionen i sin Orientering nr. 3 af 28. juni 2018 oplyste, at ”Kommissionen … dog indtil videre kun [har] modtaget, hvad der skønsmæssigt udgør langt under halvdelen af det samlede materiale, som skal fremfindes af blandt andre Skatteministeriet og SKAT og udleveres til kommissionen”?  Svar  

Spm. 591

Vil ministeren redegøre for baggrunden for afvisningen af anmodningen om aktindsigt og oversende al korrespondance mellem Undersøgelseskommissionen og Skatteministeriet omkring rammerne for udlevering af materiale om de to kommissorier, tidsplan for udlevering m.v., herunder også mødereferater og telefonreferater samt Skatteministeriets brev af 1. november 2017 til Undersøgelseskommissionen om formen for udlevering af materiale?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse