MomsMail 2018, uge 40

Kære læser !

Så startede det nye Folketingsår, og der blev som sædvanligt lagt stærkt ud med interessante nyheder på MomsMails fagområde. Når så også Skatteforvaltningen samtidgt beriger os med en længere række af nye afgørelser mv. er der masser af spændende læsestof om alt fra fast ejendom til interessefællesskab mellem en person og en forening.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Egenkontrol ved momspligtiges indberetning til EU-salgslisten
Folketinget åbnet – oversigt over skatteministerens lovforslag
Regeringens lovprogram for...
Regeringens lovprogram for det kommende folketingsår
Lovforslag vedrørende sanering af punktafgifter er sendt i høring
Momsfritagelse på vej for digitale aviser
Risikerer din virksomhed at skulle betale afgift af alle varer på lager bare på grund af en forkert afgiftsregistrering?
Regeringens lovprogram 2018/2019: Afgifter
Regeringens lovprogram 2018/2019: Moms
Lovprogram efteråret 2018 - Skatteministeriet
Fordele ved holdingselskaber

Bindende svar
Moms - Undervisning - kursus i mindfulness
Godtgørelse af elafgift - adsorptionsaffugtere
Moms - et kørselskontor leverer momsfri taxikørsel
Fast driftssted - Byggefase - Momspligt

Afgørelser
Oprettelse af et afgiftspantebrev i forbindelse med ekstraordinært afdrag på et realkreditlån med sikkerhed i en fast ejendom
Forhøjelse af momstilsvar - Interessefællesskab mellem virksomhed og forening

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Egenkontrol ved momspligtiges indberetning til EU-salgslisten

SKAT giver ikke længere besked, hvis en virksomhed har anvendt et ugyldigt momsnummer ved indberetning til EU-salgslisten. Virksomhederne skal selv tjekke, om der kommer fejlmeldinger og i givet fald rette fejlene


BDO

Folketinget åbnet – oversigt over skatteministerens lovforslag

Regeringen har netop præsenteret sit lovkatalog for det nye folketingsår. Skatteministeren bidrager med 20 forslag. Det er 3 færre end sidste år. Reelt kommer der dog nok flere


Beierholm

Regeringens lovprogram for...

Regeringen har i forbindelse med Folketingets åbning præsenteret sit lovkatalog for det nye folketingsår


Dansk Revision

Regeringens lovprogram for det kommende folketingsår

Regeringens lovprogram for det kommende folketingsår


EY

Lovforslag vedrørende sanering af punktafgifter er sendt i høring

I august 2018 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Vestre en aftale om ”Sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter”. Denne aftale har nu udmøntet sig i et lovforslag, som Skatteministeriet har sendt i høring.


Plesner

Momsfritagelse på vej for digitale aviser

Momsfritagelse for digitale aviser er i dag kommet et afgørende skridt nærmere. EU's finansministre er netop blevet enige om at skabe mulighed for at anvende lavere momssatser eller helt at momsfritage digitale aviser, bøger og tidsskrifter, sådan som mulighederne allerede er for trykte produkter.


PwC

Risikerer din virksomhed at skulle betale afgift af alle varer på lager bare på grund af en forkert afgiftsregistrering?

Oplagshaver, varemodtager, midlertidig varemodtager, vareafsender… Registreringsformerne er mange, men hvilken passer til din virksomhed? Skatteankestyrelsen understreger vigtigheden af at være korrekt registreret for afgifter ved handel med afgiftspligtige varer.


PwC

Regeringens lovprogram 2018/2019: Afgifter

Med åbningen af Folketinget blev regeringens lovprogram for det kommende år også offentliggjort. Læs om de initiativer, som vedrører afgiftsområdet.


PwC

Regeringens lovprogram 2018/2019: Moms

Med åbningen af Folketinget blev regeringens lovprogram for det kommende år også offentliggjort. Læs om de initiativer, som vedrører momsområdet.


Redmark

Lovprogram efteråret 2018 - Skatteministeriet

I forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober 2018, har regeringen fremlagt lovprogrammet for 2018/19.


Ret&Råd Advokater

Fordele ved holdingselskaber

Et holdingselskabs primære formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, kaldet driftsvirksomheder, og kan derfor være både et iværksætterselskab, et anpartsselskab eller et aktieselskab. Et holdingselskab er som udgangspunkt ikke momsregistreret og driver heller ikke aktiv driftsvirksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - Undervisning - kursus i mindfulness

SKM2018.506.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørgers kurser i mindfulness er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, idet undervisningen kan sidestilles med den undervisning, der foregår på momsfritagne aftenskoler.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Godtgørelse af elafgift - adsorptionsaffugtere

SKM2018.505.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger kan anses for den faktiske forbruger af elektricitet forbrugt i Spørgers adsorptionsaffugtere opsat på havne i forbindelse med levering af affugtning til bådejere, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 1.

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger er berettiget til godtgørelse af elafgift af elektricitet forbrugt i Spørgers adsorptionsaffugtere, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - et kørselskontor leverer momsfri taxikørsel

SKM2018.493.SR

Spørger er et kørselskontor, der er oprettet i henhold til den nye taxilov, som trådte i kraft den 1. januar 2018. Efter loven må taxikørsel kun sælges af et kørselskontor, mens selve kørslen udføres af selvstændige vognmænd, der har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring.

Skatterådet bekræfter, at de ydelser (taxikørsel), kørselskontoret leverer til kunderne, er momsfri personbefordring, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 15.

Skatterådet bekræfter endvidere, at når vognmænd med tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i biler, udfører personbefordringen for et kørselskontor, er vognmændenes ydelser også omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 15.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fast driftssted - Byggefase - Momspligt

SKM2018.492.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der først opstod et fast driftssted fra byggefasen i et anlægsarbejde. Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at spørger skulle udstede fakturaer til et dansk interessentskab med dansk moms.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Oprettelse af et afgiftspantebrev i forbindelse med ekstraordinært afdrag på et realkreditlån med sikkerhed i en fast ejendom

SKM2018.503.LSR

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets svar, hvorefter det ikke kunne bekræftes, at der kunne oprettes et afgiftspantebrev vedrørende tinglysningsafgift, når et pantebrev var nedbragt med et ekstraordinært afdrag.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af momstilsvar - Interessefællesskab mellem virksomhed og forening

SKM2018.500.LSR

En virksomhed, der drev hestepension, og hvis indehaver var formand for en forening, der var kunde i virksomheden, fik forhøjet sit momstilsvar, idet der måtte antages at være interessefællesskab mellem virksomheden og foreningen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0418090
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-09-2018

Journalnr: 15/2292938
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Der er klaget over, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om ekstraordinær genoptagelse af moms for årene 2011 og 1. kvartal af 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-09-2018

Journalnr: 17/0548890
Forrentning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodning om, at et tilbagebetalingsbeløb som følge af en ændret momsansættelse skal forrentes fra indbetalingstidspunktet. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at tilbagebetalingsbeløbet skal forrentes fra indbetalingstidspunktet.
Afsagt: 07-09-2018

Journalnr: 13/0051430
Eget vareforbrug og yderligere omsætning
Klagen vedrører ansættelse af moms af eget vareforbrug og yderligere omsætning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 07-09-2018

Journalnr: 13/0220001
Fordeling af vederlag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens salgsmoms idet fordelingen af vederlag mellem momspligtige og momsfritagne ydelser er blevet ændret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-09-2018

Journalnr: 13/0216851
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører ansættelse af yderligere salgsmoms som følge af udeholdt omsætning og bankindsætninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 08-10-2018 - 06-11-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-503/17 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Afgiftsmærkningsdirektivet. Sag anlagt den 21. august 2017 - Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Dom C-249/17 Ryanair
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - begrebet afgiftspligtig person - holdingselskab - fradrag for indgående afgift - udgifter til rådgivningsydelser, der er afholdt med henblik på erhvervelse af aktier i et andet selskab - det erhvervende selskabs hensigt om at levere administrationsydelser til målselskabet - manglende levering af sådanne tjenesteydelser - ret til fradrag for moms pålagt de antagne ydelser

Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Dom
Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Indstilling

Indstilling C-496/17 Deutsche Post
Dato: 17-10-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - personers rettigheder og forpligtelser i henhold til toldlovgivningen - status som autoriseret økonomisk operatør - spørgeskema - beskyttelse af personoplysninger - skatteidentifikationsnummer - den for beregningen af indkomstskat kompetente skattemyndighed - databehandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse - princippet om begrænsning af formålet med behandlingen af personoplysninger

Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Dom
Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Indstilling
Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Ny sag

Dom C-153/17 Volkswagen
Dato: 18-10-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 173 - fradrag for indgående afgift - afbetalingskøbstransaktioner vedrørende køretøjer - varer og ydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til transaktioner, der er fritaget for afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - pro rata-sats for fradrag

Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Dom
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Indstilling
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Ny sag

Dom C-528/17 Božicevic Ježovnik
Dato: 25-10-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 143, stk. 1, litra d) - fritagelse for moms ved indførsel - indførsel efterfulgt af en levering inden for Fællesskabet - risiko for afgiftssvig - god tro hos den afgiftspligtige importør og leverandør - bedømmelse - pligt for den afgiftspligtige importør og leverandør til at udvise omhu

Tidligere dokument: C-528/17 Božicevic Ježovnik - Dom
Tidligere dokument: C-528/17 Božičevič Ježovnik - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-482/18 Google Ireland

Skal artikel 18 og artikel 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (herefter »TEUF«) og forbuddet mod forskelsbehandling fortolkes således, at de er til hinder for en medlemsstats skattelovgivning, der indeholder en sanktionsordning, hvorefter der ved manglende opfyldelse af registreringspligten i henhold til reklameafgiftsloven pålægges en bøde for undladelse, som for selskaber, der ikke har hjemsted i Ungarn, i alt kan være op til 2 000 gange større end den bøde, d...


Indstillinger
C-165/17 Morgan Stanley & Co International

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - moms - artikel 17 og 19 i direktiv 77/388/EØF - artikel 168, 169 og 173-175 i direktiv 2006/112/EF - fradrag af indgående afgift - fastlæggelse af den gældende pro rata-sats for fradraget - filial beliggende i en anden medlemsstat end den, hvori selskabet har sit hovedsæde - udgifter, der er afholdt af filialen og udelukkende anvendt til hovedsædets transaktioner - udgifter, der er afholdt af filialen og anvendt til såvel dens egne som hovedsædets transaktioner

Generaladvokatens indstilling:

1) Såfremt - som det er tilfældet i hovedsagen - de udgifter, der er afholdt af en afgiftspligtig persons filial, som er beliggende i én medlemsstat, udelukkende er anvendt til transaktioner udført af denne afgiftspligtige persons hovedsæde, som er beliggende i en anden medlemsstat, skal bestemmelserne i artikel 17, stk. 2, 3 og 5, og artikel 19, stk. 1, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, gentaget i artikel 168, 169 og artikel 173-175 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, fortolkes således, at de indebærer, at filialens registreringsmedlemsstat på disse udgifter anvender filialens pro rata-sats for momsfradraget som fastslået ud fra de udgående transaktioner, som hovedsædet har udført med tredjemand, på grundlag af de regler, der finder anvendelse i den nævnte medlemsstat og i den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige persons hovedsæde er beliggende.

2) Pro rata-satsen for fradraget af momsen på de udgifter, der er afholdt af en afgiftspligtig persons filial, som er beliggende i én medlemsstat, og som både anvender udgifterne til at udføre sine egne transaktioner i sin registreringsmedlemsstat og til at udføre transaktioner for denne afgiftspligtige persons hovedsæde, som er beliggende i en anden medlemsstat, skal fastsættes ifølge de samme regler og forskrifter som vedrørende de udgifter, som denne filial har afholdt, og som udelukkende er anvendt i forbindelse med udførelsen af dette hovedsædes transaktioner med tredjemand.


C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) og j) - fritagelse af skole- og universitetsundervisning - begrebet skole- og universitetsundervisning, organer med tilsvarende formål samt privattimer givet af undervisere - udvidelse af dette begreb til at omfatte køreskoleundervisning til erhvervelse af kørekort i kategori B og C1 - køreskole med den retlige form som GmbH (selskab med begrænset ansvar)

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 132, stk. 1, litra i), i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at køreskoleundervisning til erhvervelse af kørekort til kategori B og C1 ikke er omfattet af begrebet skole- og universitetsundervisning som omhandlet i denne bestemmelse.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

ECOFIN: Commission welcomes progress achieved on the road to a reformed EU VAT system

 

Nyt fra Parlamentet

om bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. oktober 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF (COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS)) (Særlig lovgivningsprocedure – høring)  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. oktober 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)) (Særlig lovgivningsprocedure – høring)  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. oktober 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)) (Særlig lovgivningsprocedure – høring)  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. oktober 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)) (Særlig lovgivningsprocedure – høring)  

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelse af forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008  

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Kendelser

Guide til drift af lagerfaciliteter med henblik på oplæggelse af varer på et offentligt toldoplag type 1 (CW1)

Guide til anvendelse af forenklet angivelse (SDE)

Guide til centraliseret toldbehandling (CCL)

Guide til Etablering af skibe i fast rutefart (RSS)

Guide til betalingshenstand (DPO)

Guide til at foretage toldangivelse via indskrivning i klarererens regnskaber (EIR)

Guide til anvendelse af proceduren for passiv forædling (OPO)

Guide til anvendelse af proceduren for aktiv forædling (IPO)

Guide til anvendelse af midlertidig indførsel (TEA)

Guide til anvendelse af forsendelsesangivelse med reduceret datasæt (TRD)

Guide til anvendelse af et elektronisk transportdokument som toldangivelse (ETD)

Guide til anvendelse af en særlig type segl (SSE)

Guide til samlet sikkerhedsstillelse, herunder mulighed for reduktion eller fritagelse (CGU)

Guide til status som godkendt afsender med hensyn til EU-forsendelse (ACR)

Guide til status som godkendt modtager med hensyn til TIR-proceduren (ACT)

Guide til status som godkendt modtager med hensyn til EU-forsendelse (ACE)

Guide til status som autoriseret vejer af bananer (AWB)

Guide til status som autoriseret udsteder af beviser for den toldmæssige status som EU-varer (ACP)

Guide til forenkling af fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi (CVA)

Guide til egen beregning (SAS)

Guide til drift af lagerfaciliteter med henblik på oplæggelse af varer på et privat toldoplag (CWP)

Guide til drift af lagerfaciliteter med henblik på oplæggelse af varer på et offentligt toldoplag type 2 (CW2)

Nyhedsbrev til virksomheder

Oprindelse - opdatering af listen med postnumre - Israel

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - udligningstold

Rykker for manglende genberegning af udlejnings/leasingkøretøjer

Morarenter ved opkrævning af told ved straksafgørelser


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).
Fremsat den 3. oktober 2018

L 29 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).
Fremsat den 3. oktober 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenHøringssvar
Høringsskema

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

L 29 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenOversendelsesskrivelse
Høringsskema
Kommenteret høringsoversigt - CBE-direktiv
Samlede høringssvar
Samlede høringssvar - CBE-direktiv

L 29 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

L 29 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Kan ministeren bekræfte, at der i forhold til betaling af chokoladeafgift efter chokoladeafgiftsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1010 af 3. juli 2018) skal sondres mellem et slikprodukt og et konditorprodukt? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, om klassiske konditorvarer, som f.eks. romkugler, honningkager og vandbakkelser ændrer karakter til en chokoladevare, for hvilke der skal betales chokoladeafgift efter chokoladeafgiftslovens kapitel 1, hvis de er fuldt overtrukket med chokolade. I benægtende fald bedes ministeren oplyse, om virkningen af chokoladeafgiftsloven vil være, at danske bagerier og restaurationskøkkener bliver afgiftspligtige efter chokoladeafgiftslovens kapitel 1 for alle konditorprodukter, der overtrækkes med chokolade.  Svar  

Spm. 11

Er det ministerens opfattelse, at den samlede afgiftsbetaling skal være den samme, uanset om en kage (med chokoladebestanddele) produceres direkte på en restaurant med brug af de enkelte råvarer (f.eks. chokolade) eller produceres i et andet EU-land og importeres?  Svar  

Spm. 14

Ministeren bedes redegøre for, hvad den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været for alle sager i Landsskatteretten og hos skatteankenævnene i de seneste 10 år og ikke kun de seneste 4 år, som redegjort for i svar på SAU alm. del – spørgsmål 9 (folketingsåret 2017-18), uanset, at tallene ikke er fuldt ud sammenlignelige.  Svar  

Spm. 534

Ministeren bedes oplyse det senest mulige skøn over, hvor meget mindre provenutabet fra udskydelsen af indfasningen af registreringsafgiften for elbiler forventes at være i de enkelte år frem mod 2022, sammenholdt med det oprindeligt forudsatte i aftale mellem regeringen (V, LA, KF), Socialdemokratiet og Radikale Venstre om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015 (nye lempelser for elbiler) fra den 18. april 2017. Ministeren bedes endvidere, idet omfang det er muligt, vurdere, hvor stor en del af det mindre provenutab, der skyldes aftalen om omlægning af bilafgifterne mellem Regeringen (V, LA og KF) og Dansk Folkeparti fra den 21. september 2017.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 12

Om at udskyde indfasningen af registreringsafgiften på elbiler.  Svar  

Spm. S 39

Om at afskaffe tinglysningsafgiften i forbindelse med jordbytte.  Svar  

Spm. S 8

Om at forlænge den lave elafgift ved opladning for al vejtransport.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse