MomsMail 2022, uge 39

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Momsfritagelse af velgørende arrangementer
Komplicerede regler, når firmaer vil give gratis strøm til elbiler
Skatteforvaltningens overvejelser ved indførelse af begrænsninger i adgangen til at indberette oplysninger i TastSelv
Elafgiften sænkes markant fra 1. januar 2023
Chokoladeafgiften fylder 100 år - se eller gense vores webinar

SKM-meddelelse
Liste over anerkendte luftfartsselskaber for 2022

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - Fastlæggelse af praksis for værdifastsættelse af brugte køretøjer fsva. regulering for kilometerstand

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Momsfritagelse af velgørende arrangementer

Det kræver et overskud af en vis størrelse, hvis en velgørende forening skal kunne opnå tilladelse til at afholde et arrangement uden at skulle betale moms af sit overskud


BDO

Komplicerede regler, når firmaer vil give gratis strøm til elbiler

Virksomheder med en grøn profil, der overvejer at tilbyde gratis opladning af elbiler til medarbejdere og kunder, skal vide, at de med et sådant tiltag bevæger sig ind i et minefelt af dybt komplicerede moms- og skatteregler.


Folketingets Ombudsmand

Skatteforvaltningens overvejelser ved indførelse af begrænsninger i adgangen til at indberette oplysninger i TastSelv


PwC

Elafgiften sænkes markant fra 1. januar 2023

Som følge af de stigende energipriser er satsen på elafgiften lempet to gange i 2022. En politisk aftale sikrer nu en midlertidig lempelse af elafgiften fra 1....


PwC

Chokoladeafgiften fylder 100 år - se eller gense vores webinar

I anledningen af chokoladeafgiftens 100-års jubilæum afholdt PwC et webinar om afgift på chokolade, slik, sukkervarer mm.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Liste over anerkendte luftfartsselskaber for 2022

SKM2022.463.SKTST

Listen med godkendte luftfartsselskaber er opdateret med 3 selskaber yderligere for 2022.Skattestyrelsen har anerkendt, at 25 luftfartsselskaber mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik og derfor står på listen for 2022.Luftfartsselskaber, der ønsker optagelse på listen, skal årligt ansøge Skattestyrelsen. Meddelelsen opstiller en række betingelser, som skal være opfyldt for, at luftfartsselskabet kan opnå fritagelse for moms på leverancer af og til de enkelte luftfartøjer.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Fastlæggelse af praksis for værdifastsættelse af brugte køretøjer fsva. regulering for kilometerstand

22-0828078

Styresignalet fastlægger praksis for værdifastsættelse af brugte køretøjer for så vidt angår regulering for kilometerstand. Den beskrevne praksis svarer til Motorstyrelsens hidtidige praksis.

Styresignalet er nødvendigt, fordi der er sket ændringer i hjemmelsgrundlaget ved ophævelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29, som hidtil har ligget til grund for praksis. Samme praksis videreføres nu med hjemmel i bekendtgørelsens § 26.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2022.459.ØLR

Straf - overskud af virksomhed - sandsynlighedsforsæt - inddraget registrering - fortsat drift - lang sagsbehandlingstid

T var tiltalt for forsætligt at have undladt inden 4 uger efter selvangivelsesfristen den 1. juli 2015 at meddele, at skatteansættelsen var for lav, idet den ikke indeholdt overskud af virksomhed på 263.591 kr. for indkomståret 2014. For indkomståret 2015 var T tiltalt for forsætligt at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, idet han ved afgivelse af andre oplysninger i TastSelv ikke selvangav overskud af virksomhed på 331.257 kr. T var endvidere tiltalt for forsætligt at have fortiet oplysninger om virksomhedens momstilsvar for perioden 20.02.2016-31.12.2016, og for at have fortsat momspligtig virksomhed, efter at registreringen var blevet inddraget. T havde herved unddraget i alt 188.004 kr. i skat og 60.641 kr. i moms.

T nægtede sig skyldig.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T måtte have indset det for overvejende sandsynligt, at skatteansættelserne var for lave med ret betydelige beløb, og at det offentlige derved blev unddraget skat. Retten henså herved til, at skatteansættelserne ikke indeholdt noget beløb som overskud af den selvstændige virksomhed, selvom denne måtte have udgjort Ts hovedindtægtskilde for de pågældende år, T gjorde ikke noget aktivt for at opnå korrekte skatteansættelser, og T antog først sagkyndig bistand på et tidspunkt efter udløbet af selvangivelsesfristerne for de pågældende år. T havde modtaget meddelelse om, at registreringen var inddraget, og fortsatte på trods heraf virksomheden, hvorved T havde haft forsæt til at unddrage statskassen moms. T idømtes en bøde på 430.000 kr. Sagsbehandlingstiden kunne ikke begrunde en reduceret bøde.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte bøden til halvdelen, til 215.000 kr., under henvisning til den meget lange sagsbehandlingstid, som hverken helt eller delvist kunne tilskrives Ts forhold. Bøden blev fastsat som en tillægsstraf til en tidligere afsagt dom af 13. februar 2018.

SKM2022.456.BR

Straf - rådgiver - advokat - dødsbo-selvangivelse - aktieavance

T var tiltalt for groft uagtsomt, på vegne af et dødsbo, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for skatteberegningen, idet aktieavance på 908.185 kr. ikke blev medtaget i boets selvangivelse, hvorved det offentlige blev unddraget 238.395 kr. i skat.

T nægtede sig skyldig. T forklarede, at han, i medfør af sit erhverv som advokat udfyldte og indleverede boets selvangivelse. T anførte en håndskrevet note til feltet "aktieindkomst", hvori han skrev; "eventuel avance eller tab kan ikke beregnes, da anskaffelsessummen ikke kendes…".

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde bl.a. vægt på, at T, der forestod behandlingen af boet i medfør af sit professionelle erhverv som advokat burde have undersøgt reglerne på området, inden han indgav boets selvangivelse.

Byretten idømte T en bøde på 10.000 kr. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på praksis, når en rådgiver har handlet groft uagtsomt, beløbets størrelse, at T ikke har opnået egen vinding, og at beløbet efterfølgende er blevet betalt til det offentlige.

SKM2022.455.BR

Straf - prøvesag - løse pantetiketter - salg

T var tiltalt for som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed at have solgt 3.175 stk. kategori A, Alu M3 og 96 stk. kategori C, Plast M3 løse pantetiketter til en virksomhed, selvom ingen andre end Dansk Retursystem A/S må sælge eller på anden måde overdrage selvklæbende pantetiketter.

T udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen og idømte T en bøde på 5.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0003085
Forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører forhøjelse af virksomhedens salgsmoms, hvilket Landsskatteretten stadfæster. Yderligere hjemvises opgørelsen af virksomhedens købsmoms til fornyet behandling uagtet, at SKAT ikke har nedsat denne.
Afsagt: 06-09-2022

Journalnr: 22/0024495
Husleje og konsulenthonorar
Klagen vedrører nægtet momsfradrag på udgifter til husleje og konsulenthonorar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2022

Journalnr: 18/0003590
Momsfradrag - multimedier
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat selskabets fradrag for købsmoms for udgifter til multimedier, da SKAT har skønnet selskabets private andel til 25 %. Landsskatteretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte selskabets skøn af privat andel af udgifter til multimedier på 15 %.
Afsagt: 04-09-2022

Journalnr: 21/0017337
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Forhøjelsen vedrører nægtelse af fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 04-09-2022

Journalnr: 21/0013615
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar ved at nægte fradrag for moms af udgifter til en række underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2022

Journalnr: 21/0042928
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet selskabet fradrag for udgifter til købsmoms for underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2022

Journalnr: 19/0031684
Momsfradrag - underleverandører mm
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifter til købsmoms for virksomhedens underleverandører samt har fastsat et skønsmæssigt fradrag for købsmoms på 10 % af den opgjorte salgsmoms i forbindelse med en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens momstilsvar for perioden. Landsskatteretten nedsætter både ansatte salgsmoms og den ansatte købsmoms. Samlet forhøjes tilsvaret yderligere.
Afsagt: 04-09-2022

Journalnr: 20/0041552
Omvendt betalingspligt - formidlingsydelser
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har efteropkrævet klageren moms af modtagne formidlingsydelser (provision) med omvendt betalingspligt. Landsskatteretten stadfæster pligten til at afregne momsen, idet en del af afgørelsen dog anses for at vedrøre forældede perioder.
Afsagt: 05-09-2022

Journalnr: 17/0859186
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 06-09-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-10-2022 - 01-11-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O
Dato: 06-10-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af ydelser mod vederlag - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) - ydelse af lån - aftale om indirekte deltagelse

Tidligere dokument: C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O - Dom
Tidligere dokument: C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O - Indstilling

Dom C-293/21 Vittamed technologijos
Dato: 06-10-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående moms - varer og tjenesteydelser, som den afgiftspligtige person anvender til at fremstille investeringsgoder - artikel 184-187 - regulering af fradrag - pligt til at regulere momsfradraget i tilfælde af, at denne afgiftspligtige person tages under likvidation, og personen slettes af registret over momspligtige personer

Tidligere dokument: C-293/21 Vittamed technologijos - Dom

Dom C-1/21 Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“
Dato: 13-10-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - foranstaltninger, der skal sikre en korrekt opkrævning af momsen - artikel 325, stk. 1, TEUF - pligt til at bekæmpe ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser - en afgiftspligtig juridisk persons momsgæld - national lovgivning, der fastsætter solidarisk hæftelse for den ikke-afgiftspligtige administrerende direktør af den juridiske person - handlinger, der er foretaget i ond tro af den administrerende direktør - formindskelse af den juridiske persons formue, der medfører insolvens - manglende betaling af de momsbeløb, som den juridiske person skylder, inden for de fastsatte frister - morarenter - proportionalitet

Tidligere dokument: C-1/21 Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Dom
Tidligere dokument: C-1/21 Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Indstilling

Dom C-397/21 HUMDA
Dato: 13-10-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af skatte- og afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - salg, der ikke er momspligtige - uretmæssigt faktureret og erlagt moms - leverandørens likvidation - skatte- og afgiftsmyndighedens afslag på at tilbagebetale den uretmæssigt betalte moms til aftageren - effektivitetsprincippet, princippet om afgiftens neutralitet og princippet om forbud mod forskelsbehandling

Tidligere dokument: C-397/21 HUMDA - Dom

Indstilling C-571/21 RWE Power
Dato: 13-10-2022
Fiskale bestemmelser

Om artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, for så vidt som den bestemmer, at elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet, fritages for beskatning, under hensyntagen til artikel 21, stk. 3, andet punktum, i direktiv 2003/96 fortolkes således, at denne fritagelse også omfatter processer, hvor energiprodukterne udvindes i åbne brud og i kraftværkerne gøres mere egnet til anvendelsen i kraftværkerne, såsom brydning, frasortering af fremmedelementer og knusning til den størrelse, der er nødvendig for driften af kedlen

Dom C-542/21 Mikrotikls
Dato: 20-10-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 8517 - underposition 8517 70 11 og 8517 70 19 - antenner til routere

Tidligere dokument: C-542/21 Mikrotikls - Dom

Dom C-641/21 Climate Corporation Emissions Trading
Dato: 27-10-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 44 - afgiftsmæssigt tilknytningssted - overdragelse af drivhusgasemissionskvoter - modtager involveret i momssvig inden for rammerne af en leverandørkæde - afgiftspligtig person, som havde eller burde have haft kendskab til denne svig

Tidligere dokument: C-641/21 Climate Corporation Emissions Trading - Dom

Dom C-166/21 Kommissionen mod Pologne (Exonération de l’accise sur l’alcool utilisé pour la fabrication de médicaments)
Dato: 24-11-2022
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - punktafgifter for alkohol og alkoholholdige drikkevarer - direktiv 92/83/EØF - fritagelse for harmoniseret punktafgift - artikel 27, stk. 1, litra d) - alkohol, der anvendes til fremstilling af lægemidler - artikel 27, stk. 6 - betingelse om omsætning af varer under en afgiftssuspensionsordning - proportionalitet - bevisbyrde

Tidligere dokument: C-166/21 Kommissionen mod Pologne (Exonération de l’accise sur l’alcool utilisé pour la fabrication de médicaments) - Indstilling


Domme
C-235/21 RAIFFEISEN LEASING

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 203 - salg og tilbageleasing (sale and lease back) - artikel 226 - oplysninger, det er obligatorisk at anføre på fakturaen - mulighed for at sidestille en skriftlig aftale med en faktura

Domstolens dom:

Artikel 203 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem

skal fortolkes således, at

en salg- og tilbageleasingaftale, hvis indgåelse ikke er blevet fulgt op med parternes udstedelse af en faktura, kan anses for en faktura i denne bestemmelses forstand, såfremt denne aftale indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for, at skatte- og afgiftsmyndigheden kan fastslå, om de materielle betingelser for retten til fradrag af merværdiafgift er opfyldt i det foreliggende tilfælde, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

Tidligere dokument: C-235/21 RAIFFEISEN LEASING - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

CM 4397 2022 INIT - NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA. Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation – Excise duties/Energy taxation)

CM 4516 2022 REV 1 - NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA. Customs Union Working Party

CM 4516 2022 INIT - NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA. Customs Union Working Party

CM 4662 2022 INIT - NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA. Customs Union Working Party

 

Nyt fra Parlamentet

meddelelse til medlemmerne andragende nr. 1028/2021 af nikolaos zepidis, græsk statsborger, om påstået vilkårlig told på postforsendelser i grækenland

aftale mellem den europæiske union og amerikas forenede stater i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

rådets afgørelse om undertegnelse på unionens vegne af aftalen mellem den europæiske union og amerikas forenede stater i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

eu's kvikskranke på toldområdet

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/1661 af 26. september 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/eu om bemyndigelse af luxembourg til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/1662 af 26. september 2022 om at give portugal tilladelse til at anvende nedsatte punktafgiftssatser på gasolie og blyfri benzin, der anvendes som motorbrændstof, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

rådets afgørelse (eu) 2022/1665 af 26. september 2022 om undertegnelse på unionens vegne af aftalen mellem den europæiske union og amerikas forenede stater i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/1662 af 26. september 2022 om at give portugal tilladelse til at anvende nedsatte punktafgiftssatser på gasolie og blyfri benzin, der anvendes som motorbrændstof, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 321

Orientering om undtagelsesansøgninger ifm. implementering af EU's toldkodeks EUTK

Spørgsmål og svar

Spm. 754

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 31. august 2022 fra Mindway AI om materiale til foretræde den 1. september 2022 om regulering af spilmarkedet og forebyggende redskaber til at undgå problematisk spilleadfærd, jf. SAU alm. del - bilag 283.  Svar  

Spm. 755

Vil skatteministeren oplyse, hvad det økonomisk vil betyde for en gennemsnitsdansker, hvis der indføres differentieret moms på fødevarer (fx 10 pct. eller 15 pct.)?  Svar  

Spm. 761

Vil skatteministeren undersøge, hvilke erfaringer andre lande har gjort sig efter indførelsen af forskellige former for forbud mod spilreklamer, herunder særligt erfaringer fra Storbritannien og Italien, herunder hvorvidt sådanne forbud har ført til en stigning af det såkaldte grå spilmarked med internationale spiludbydere, der ikke er underlagt national lovgivning?  Svar  

Spm. 762

Vil skatteministeren undersøge, hvilke erfaringer Sverige har gjort sig efter indførelsen af restriktioner på spilområdet, herunder om der er sket en stigning af det såkaldte grå spilmarked med internationale spiludbydere, der ikke er underlagt svensk lovgivning?  Svar  

Spm. 763

Vil skatteministeren oplyse, hvilke foreninger der er momsfritaget som følge af kulturelle aktiviteter, og i forlængelse heraf også hvad der adskiller disse foreninger fra bridge- og skakforeninger?  Svar  

Spm. 765

Vil skatteministeren redegøre for de økonomiske konsekvenser efter skat og tilbageløb, såfremt der indføres en 0-moms på: A) frugt og grøntsager?B) frugt, grøntsager og fuldkorn?  Svar  

Spm. 770

Hvilket provenu forventes det, at staten vil få, ved at undervisning i legemsøvelser fremover pålægges moms, som varslet i et styresignal fra Skattestyrelsen, der p.t. er i høring?  Svar  

Spm. 772

Hvordan stiller ministeren sig i forhold til oplysningerne om, at der fremover vil blive lagt moms på en række motionsaktiviteter, der ellers traditionelt har været fritaget for moms i Danmark?  Svar  

Spm. 774

Hvis motion i fitnesscentre ikke fremover friholdes for momspligt, vil ministeren da oplyse, hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for de berørte udbydere og dermed for personer, der dyrker fitness i fitnesscentre? Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål X og Y.  Svar  

Spm. 775

Vil ministeren oplyse baggrunden for, at omtalen i høringsversionen af L 106, jf. SAU alm. del – bilag 328 (2020-21), af, at EU-Domstolens fortolkning af momsfritagelsen for undervisning ville kræve en praksisændring, der ville indsnævre momsfritagelsen og medføre, at nogle udbydere af undervisning går fra at levere momsfri undervisning til at levere momspligtig undervisning, idet undervisningen ikke længere anses for at være ”skoleundervisning”, ikke indgik i bemærkningerne til det fremsatte L 106? Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål X og Y.  Svar  

Spm. 776

Vil ministeren oplyse, hvorvidt andre EU-lande har haft tilsvarende praksis for momsfritagelse for fitness m.v. og om disse tilsvarende er ved at ændre praksis/lovgivning? Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål X og Y.  Svar  

Spm. 781

Med henvisning til artiklen ”Banker: Dansk enegang kan koste investorer 2 mia. i skat” fra Børsen den 6. september 2022 vil ministeren så redegøre for, hvorfor Danmark som et af de få lande i EU har tolket dommene på denne måde?  Svar  

Spm. 782

Skattestyrelsen har i form af en række styresignaler fortolket to EU-domme om momsfritagelsen for investeringsforeninger fra 2020 og 2021. Skattestyrelsens fortolkning af dommene betyder en de facto fjernelse af momsfritagelsen for danske investeringsforeninger. Sammenlignelige lande i EU har enten ikke implementeret dommene endnu, eller også ser det ud til, at implementeringen er langt lempeligere. Vil ministeren på den baggrund være villig til at igangsætte udarbejdelsen af et egentligt nabotjek, så vi kan få en vurdering af den danske fortolkning af reglerne?  Svar  

Spm. 783

De nye momsstyresignaler fra Skattestyrelsen, jf. artikel i Børsen 6. september 2022 ”Banker: Dansk enegang kan koste investorer 2 mia. i skat” medfører en de facto fjernelse af momsfritagelsen, hvilket vil gøre det dyrere for den enkelte dansker at investere. Vil ministeren være villig til at se på, om sagen kan forelægges Kommissionens momskomité af hensyn til at sikre en ensartet fortolkning i de andre EU-lande, så vi sikrer level-playing-field?  Svar  

Spm. 784

Med de nye momsstyresignaler fra Skattestyrelsen bliver det dyrere at investere, da man de facto fjerner momsfritagelsen på investeringsforeninger. Eftersom mange investorer er meget mobile, er der en reel risiko for investorflugt over mod andre investeringsmuligheder, f.eks. investeringsfonde fra andre lande, hvis de har en lempeligere fortolkning af EU-dommene.?Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at danskerne ikke forlader de danske investeringsforeninger?  Svar  

Spm. 798

Vil ministeren redegøre for, hvor stort merprovenuet for staten vil være som følge af praksisændringen vedrørende moms, som blev varslet af Skattestyrelsen ved udkast til styresignal af den 7. juli 2022 jf. sagsnummer 21-1229043, herunder om muligt hvordan merprovenuet fordeler sig på de forskellige aktiviteter, herunder fitness, personlig træning, dans m.v.  Svar  

Spm. 803

Vil ministeren i lyset af Østre Landsrets dom den 8. juli 2022 opdatere svarene på SAU alm. del – spm. 420-426 (folketingsåret 2020-21)?

Spm. 804

Vil ministeren – i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 776, hvori spørgsmålet ikke besvares fyldestgørende – oplyse, hvorvidt andre EU-medlemslande har haft tilsvarende praksis for momsfritagelse for fitness m.v., og om disse tilsvarende er ved at ændre praksis/lovgivning? Såfremt ministeriet ikke ligger inde med de efterspurgte oplysninger, bedes ministeren bekræfte, at oplysningerne vil blive tilvejebragt og oversendt til Skatteudvalget.  Svar  

Spm. 805

Vil ministeren – i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 776, hvori spørgsmålet ikke besvares fyldestgørende – oplyse, hvorvidt andre EU-medlemslande har haft tilsvarende praksis for momsfritagelse for fitness m.v., og om disse tilsvarende er ved at ændre praksis/lovgivning? Såfremt ministeriet ikke ligger inde med de efterspurgte oplysninger, bedes ministeren bekræfte, at oplysningerne vil blive tilvejebragt og oversendt til Skatteudvalget.

Spm. 811

Ministeren bedes redegøre for, i hvor mange tilfælde i perioden august 2019 til august 2022 en retsformand i Landsskatteretten har (i) fulgt en kontorindstilling, der ikke gav skatteyderen overvejende medhold og (ii) ændret en kontorindstilling til fordel for skattemyndighederne?

Spm. 812

Det fremgår af Beretning nr. 19/2021 om revisionen af statens forvaltning i 2021, at Rigsrevisionen siden 2018 har kritiseret, at Skatteministeriet ikke overholder reglerne om inddragelse af nummerplader vedrørende ubetalte motorkrav. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor der er forskelle mellem Rigsrevisionen og Statsrevisorerne og Skatteministeriet i fortolkningen af, hvornår Skatteministeriet skal inddrage køretøjets nummerplader, når ejeren ikke har betalt grøn ejerafgift eller vægtafgift. Herudover bedes ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil imødekomme disse forskelle i fortolkningen af gældende lovgivning.

Spm. 813

Det fremgår af Beretning nr. 19/2021 om revisionen af statens forvaltning i 2021, at Skatteministeriet i 2021 har sendt krav til inddrivelse for i alt 8,8 mia. kr. fra ministeriets største opkrævningssystem, Skattekontoen. Videre fremgår det, at 34 pct. af kravene, der i 2021 er sendt fra Skattekontoen til inddrivelse, er låst på grund af tvivl om retskraft eller mistanke om datafejl. Ministeren bedes redegøre for ministerens forventning til udviklingen af procentsatsen på 34 pct.

Spm. 814

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål X-Z.  Svar  

Spm. 815

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, bekræfte, at han vil invitere til møde med henblik på politisk drøftelse og gennemgang af mulige løsninger?

Spm. 816

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, bekræfte, at han er villig til at kigge på kompenserende tiltag?

Spm. 817

Vil ministeren – i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spm. 767, hvori spørgsmålet ikke besvares fyldestgørende - vurdere, hvor mange indtægter spilleselskaberne i dag har på spillereklamer i det tidsrum, som ministeren vil forbyde reklamer for pengespil i, samt hvor meget prisen på TV-pakker forventes at stige, hvis TV-selskaberne i stedet skal finde samme finansiering over TV-pakkerne frem for reklamer? Herudover bedes ministeren vurdere, om det kan føre til flytning af fodboldkampe til mere snævre betalingskanaler, hvis der indføres et fløjt-til-fløjt markedsføringsforbud.

Spm. 819

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, oplyse, om han er indstillet på at indføre fradragsret for udgifter til sportsudøvelse, således at de berørte i videst muligt omfang kompenseres, hvis det viser sig, at det ikke er muligt at fastholde momsfritagelsen for fitness m.v.?

Spm. 820

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, foranledige at der foretages et nabotjek på myndighedsniveau for at klarlægge forskelle i og niveauet for beskatningen ved investering i investeringsforeninger?

Spm. 821

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, oplyse, hvad ministeren konkret agter at gøre for at sikre, at det fortsat kan betale sig at investere i investeringsforeninger?

Spm. 822

Vil ministeren uddybe sin besvarelse af alm. del – spørgsmål 783, herunder redegøre nærmere for, hvorfor forvaltning af investeringsforeninger og hvilke ydelser, der kan omfattes af momsfritagelsen, er en sådan ”kompleks problemstilling, som ikke umiddelbart kan sammenlignes på tværs af landene” og derfor ikke forelægges for Momskomitéen?

Spm. 823

Det fremgår af EU-Domstolens procesreglement artikel 60, at sager skal henvises til EU-Domstolens Store Afdeling med 15 dommere, hvis det er påkrævet af hensyn til sagens vanskelighed og betydning. Hvis en dom kan læses således, at den de facto fjerner momsfritagelsen for en konkret ydelse, så er der tale om en sag af væsentlig betydning. I C-231/19, Blackrock deltog kun 5 dommere. Er ministeren ikke enig i, at det således aldrig har været EU-Domstolens hensigt, at Blackrock-dommen fra 2020 skulle have så vidtrækkende konsekvenser, som Skattestyrelsen lægger op i styresignalerne om moms på investeringsforeningerne?

Spm. 824

I svarene på alm. del - spørgsmål 783 og 784 beskriver ministeren, at Kommissionen kan rejse en traktatkrænkelsessag mod et medlemsland, hvis de ikke har tilpasset deres lovgivning til EU-Domstolens praksis. Finans Danmarks høringssvar peger på, at lande som Frankrig, Tyskland og Sverige ikke har implementeret konsekvenserne af de to seneste EU-domme fra 2020 og 2021 eller har implementeret dommene lempeligere. Vurderer ministeren, at de nævnte lande ser ind i en traktatkrænkelsessag fra Kommissionen?

Spm. 825

Ministeren tilkendegav på samrådet den 30. september 2022, at han var villig til at tale om løsninger i forhold til fitness, når man havde klarhed over omfanget. Vil ministeren tilkendegive, om det samme gælder for moms på investeringsforeningerne? Altså når det juridiske grundlag er klart, og omfanget af stramningen er endelig klarlagt, så er ministeren villig til at se på, at merprovenuet tilbageføres, så det bliver provenuneutralt?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse