MomsMail 2018, uge 39

Kære læser !

Denne uges MomsMail er primært præget af en række bilag fra Folketinget, hvor hovedfokus er eksportgodtgørelse og Undersøgelseskommissionen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Eksportgodtgørelse - selvanmelderordning

Bindende svar
Forvaltning af investeringsforeninger
Elafgift, campingplads, forbrug

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 nye sager

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Eksportgodtgørelse - selvanmelderordning

Skatteministeren varsler stramning og evaluering af ordningen


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Forvaltning af investeringsforeninger

SKM2018.488.SR

I overensstemmelse med Spørgernes anmodning bekræftede Skatterådet, at de funktioner og processer, som i medfør af outsourcing-aftalen skulle varetages af leverandøren, opfyldte betingelserne for at være momsfritagne porteføljeforvaltningsydelser. Endvidere bekræftede Skatterådet, at det ikke havde betydning for den momsretlige vurdering af ydelserne, hvis pensionsinstituttet eventuelt ikke outsourcede call-center funktionen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift, campingplads, forbrug

SKM2018.486.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger var berettiget til at få delvis godtgørelse efter elafgiftslovens § 11, stk. 3, 7. pkt., for det totale eget forbrug af elektricitet anvendt på spørgers campingplads.

Skatterådet kunne bekræfte, at en fast pris pr. dag for elforbruget, som fremgår særskilt af fakturaen til gæsten, kunne anses for at opfylde betingelsen i elafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 1 om ikke at være særskilt afregnet, da den faste dagspris ikke var udtryk for en særskilt betaling for gæstens faktisk målte elforbrug i kWh.

Skatterådet kunne bekræfte, at det ikke var tidspunktet for faktureringen af gæstens elforbrug, der var afgørende for, hvorvidt campingpladsen var berettiget til godtgørelse af afgiften, men derimod om der skete en særskilt afregning af det faktiske målte forbrug af elektricitet i kWh.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 01-10-2018 - 30-10-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie
Dato: 03-10-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) og j) - fritagelse af skole- og universitetsundervisning - begrebet skole- og universitetsundervisning, organer med tilsvarende formål samt privattimer givet af undervisere - udvidelse af dette begreb til at omfatte køreskoleundervisning til erhvervelse af kørekort i kategori B og C1 - køreskole med den retlige form som GmbH (selskab med begrænset ansvar)

Tidligere dokument: C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie - Dom
Tidligere dokument: C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie - Indstilling
Tidligere dokument: C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie - Ny sag

Dom C-503/17 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Afgiftsmærkningsdirektivet. Sag anlagt den 21. august 2017 - Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Dom C-249/17 Ryanair
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - begrebet afgiftspligtig person - holdingselskab - fradrag for indgående afgift - udgifter til rådgivningsydelser, der er afholdt med henblik på erhvervelse af aktier i et andet selskab - det erhvervende selskabs hensigt om at levere administrationsydelser til målselskabet - manglende levering af sådanne tjenesteydelser - ret til fradrag for moms pålagt de antagne ydelser

Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Dom
Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Indstilling

Indstilling C-496/17 Deutsche Post
Dato: 17-10-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - personers rettigheder og forpligtelser i henhold til toldlovgivningen - status som autoriseret økonomisk operatør - spørgeskema - beskyttelse af personoplysninger - skatteidentifikationsnummer - den for beregningen af indkomstskat kompetente skattemyndighed - databehandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse - princippet om begrænsning af formålet med behandlingen af personoplysninger

Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Dom
Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Indstilling
Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Ny sag

Dom C-153/17 Volkswagen
Dato: 18-10-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 173 - fradrag for indgående afgift - afbetalingskøbstransaktioner vedrørende køretøjer - varer og ydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til transaktioner, der er fritaget for afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - pro rata-sats for fradrag

Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Dom
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Indstilling
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Ny sag

Dom C-528/17 Božicevic Ježovnik
Dato: 25-10-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 143, stk. 1, litra d) - fritagelse for moms ved indførsel - indførsel efterfulgt af en levering inden for Fællesskabet - risiko for afgiftssvig - god tro hos den afgiftspligtige importør og leverandør - bedømmelse - pligt for den afgiftspligtige importør og leverandør til at udvise omhu

Tidligere dokument: C-528/17 Božicevic Ježovnik - Dom
Tidligere dokument: C-528/17 Božičevič Ježovnik - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-436/18 P - Shanxi Taigang Stainless Steel mod Kommissionen og Eurofer

Appellanten har til støtte for sin appel fremsat to anbringender.

For det første blev der i den appellerede dom anlagt en ulovlig fortolkning af artikel 2, stk. 7, litra a), andet afsnit, andet punktum, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, ved i forbindelse med udvælgelsen af et referenceland at indfortolke en betingelse i bestemmelsen, som ikke fremgår af bestemmelsens...

C-461/18 P - Changmao Biochemical Engineering mod Distillerie Bonollo m.fl. et Conseil

ppellanten har fremsat et enkelt anbringende til støtte for sin appel. Den appellerede dom er behæftet med en åbenbar fejl ved anvendelsen af lovgivningen ved at fastslå, at artikel 11, stk. 9, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/09 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (»grundforordningen«), i henhold til hvilken forordning 626/2012 blev vedtaget, ikke tillader EU-institutionerne at beregne den normale væ...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

A Europe that protects: EU customs seized over 31 million fake goods at EU borders in 2017

 

Nyt fra Parlamentet

Harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen og Folkerepublikken Kina i forbindelse med WTO-tvistbilæggelsesprocedure DS492 Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Varsel af ændring i Motorregistret - Forsikringsophørs-årsag til understøttelse af DFIMs nye opgave

Varsel af ændring i Motorregistret - Nye brændstofforbrugsmålinger (WLTP)

En præcisering af bestemmelserne om omladning i henhold til forsendelsesproceduren

EU-domstolens dom i sagerne C-397/17 og C 398/17 om støbejern og begrebet "deformerbart støbejern

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger

Anvendelse af toldproceduren forsendelse

Toldbevillinger, der skal gælde i flere lande, skal nu søges online

Tariferingsforordning og FBKN


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 559

Vil ministeren redegøre for den indsats, ministeriet planlægger at iværksætte mod den svindel med eksportgodtgørelse, der dokumenteres i DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018?  Svar  

Spm. 560

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at det er lovforslag nr. L 54 (folketingsåret 2005-2006), der har muliggjort den reform af systemet omkring eksportgodtgørelse, som omtales i DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018?  Svar  

Spm. 561

Vil ministeren opgøre, hvor mange penge der er udbetalt i eksportgodtgørelse til selvanmeldere siden 2006? I svaret ønskes et overblik med udgifter til eksportgodtgørelse for hvert år i perioden 2006-2018.  Svar  

Spm. 583

I forlængelse af samrådet den 27. september 2018 om Undersøgelseskommissionen om SKAT, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AU-AW, bedes ministeren oplyse datoen for, hvornår beslutningen om at indlede med tillægskommissionen blev truffet.  Svar  

Spm. 584

Ministeren bedes oplyse, om Skatteministeriet gjorde Undersøgelseskommissionen opmærksom på, at kommissionens ønsker til arbejdsgangene med udlevering af materiale ville kunne medføre en forsinket proces. Der henvises bl.a. til ministerens oplysninger på samrådet den 27. september 2018 om, at der var en dialog mellem Skatteministeriet og kommissionen den 17. november 2017.  Svar  

Spm. 585

Ministeren bedes oplyse, om der har været en forudgående forventningsafstemning om tidshorisont og deadlines imellem justitsministeren og skatteministeren, og om der efterfølgende har været en afstemning, således at ministerens ansvar for at sikre overholdelse af aftalen er blevet efterlevet.  Svar  

Spm. 586

I forlængelse af samrådet den 27. september 2018 om Undersøgelseskommissionen om SKAT, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AU-AW, bedes ministeren oplyse, hvor mange årsværk der er beskæftiget med opgaven med udlevering af materiale til undersøgelseskommissionen.  Svar  

Spm. 587

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 27. september 2018 om Undersøgelseskommissionen om SKAT, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AU-AW, oversende dokumentation for, at Undersøgelseskommissionen har anmodet Skatteministeriet om at prioritere udlevering af materiale vedrørende tillægskommissoriet af 9. april 2018 om SKATs forvaltning af udbytteskatteområdet, forud for materiale, der knytter sig til det oprindelige kommissorium af 3. juli 2017 om forvaltningen af inddrivelsesområdet?  Svar  

Spm. 588

Hvilken reaktion medførte det fra skatteministeren, at Undersøgelseskommissionen i sin Orientering nr. 2 af 26. februar 2018 oplyste, at kommissionen ikke havde modtaget alt materiale, og at kommissionen derfor havde iværksat en rykkerprocedure?  Svar  

Spm. 589

Kan ministeren bekræfte, at Skatteministeriet ikke har modtaget en rykker fra Undersøgelseskommissionen om udlevering af materiale?  Svar  

Spm. 590

Hvilken reaktion medførte det i Skatteministeriet, at Undersøgelseskommissionen i sin Orientering nr. 3 af 28. juni 2018 oplyste, at ”Kommissionen … dog indtil videre kun [har] modtaget, hvad der skønsmæssigt udgør langt under halvdelen af det samlede materiale, som skal fremfindes af blandt andre Skatteministeriet og SKAT og udleveres til kommissionen”?  Svar  

Spm. 591

Vil ministeren redegøre for baggrunden for afvisningen af anmodningen om aktindsigt og oversende al korrespondance mellem Undersøgelseskommissionen og Skatteministeriet omkring rammerne for udlevering af materiale om de to kommissorier, tidsplan for udlevering m.v., herunder også mødereferater og telefonreferater samt Skatteministeriets brev af 1. november 2017 til Undersøgelseskommissionen om formen for udlevering af materiale?  Svar  

Spm. 592

Ministeren bedes oplyse, hvor stort statens provenu fra øgede afgifter på opladningshybridbiler forventes at blive i 2019 både samlet set og for en gennemsnitlig opladningshybridbil, hvis man sammenligner med den lovgivning som var gældende for beregning af afgifter på opladningshybridbiler før aftalen mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015. I beregningen bedes ministeren forudsætte, at opladningshybridbiler udgør 2 pct. af bilsalget i 2019.  Svar  

Spm. 593

Ministeren bedes oplyse, hvor stort statens provenu fra øgede afgifter på opladningshybridbiler forventes at blive i 2022 sammenlignet med den lovgivning som var gældende for beregning af afgifter på opladningshybridbiler før aftalen mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015. I beregningen bedes ministeren forudsætte, at opladningshybridbiler udgør 5 pct. af bilsalget i 2022.  Svar  

Spm. 594

Ministeren bedes oplyse, hvor stort statens provenutab fra indfasningen af afgifter på elbiler forventes at blive i 2019 både samlet set og for en gennemsnitlig elbil, hvis man sammenligner med den lovgivning som var gældende for beregning af afgifter på elbiler før aftalen mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015. I beregningen bedes ministeren forudsætte, at elbiler udgør 0,5 pct. af bilsalget i 2019.  Svar  

Spm. 595

Ministeren bedes oplyse, hvor stort statens provenutab fra indfasningen af afgifter på elbiler forventes at blive i 2022 både samlet set og for en gennemsnitlig elbil, hvis man sammenligner med den lovgivning som var gældende for beregning af afgifter på elbiler før aftalen mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015. I beregningen bedes ministeren forudsætte, at elbiler udgør 5 pct. af bilsalget i 2022.  Svar  

Spm. 596

Ministeren bedes oplyse, hvad de provenumæssige konsekvenser har været af at afskaffe frikørselsordningen for taxier.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse