MomsMail 2018, uge 38

Kære læser !

Igen en rolig uge, når vi ser på nyt på moms-, told- og afgiftsområdet.

Den fagligt tungeste nyhed er landsrettens dom i sagen om momspligt for parkeringsafgifter/kontrolafgifter i privatejede parkeringsanlæg. Her tyvstartede Kammeradvokaten jo i sidste uge med hans egen nyhed om sagen, så den burde være kendt af MomsMails læsere, men i denne uge har vi så lejlighed til at bringe den officielle udgave af dommen.

Man kunne godt cuasere i en enkelt linje eller to over, at Skatteministeriets eksterne advokat beretter om udfaldet af Skatteministeriets retssager, inden Skatteministeriet selv gør det - men det er nok hverken tiden eller stedet, så jeg vil nøjes med at ønske god læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Momsnummer ingen garanti for, at der kan arbejdes på regning
Høringsudkast vedr. ophævelse af forbrugerbindinger og indregning af overskud fra eldrevne varmepumper
Momsfritagelse af personlig træning
Principiel EU-dom om forholdet mellem EU-retten og international ret
Momsfri aktiehandel og momspligtig ejendomshandel - hvad er op og ned?
Rejsebureau eller ej – mulig ændring på vej

Domme
Momspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter privatejede parkeringsanlæg

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Momsnummer ingen garanti for, at der kan arbejdes på regning

Det er desværre en udbredt misforståelse blandt arbejdsgivere, at man kan undlade at indeholde kildeskat, hvis bare en ”konsulent” er momsregistreret og sender en faktura med moms, men det kan man ikke uden videre.


BDO

Høringsudkast vedr. ophævelse af forbrugerbindinger og indregning af overskud fra eldrevne varmepumper

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har i kølvandet på Energiaftalen af 29. juni 2018 udsendt et høringsudkast til ændring af varmeforsyningsloven m.fl.


Beierholm

Momsfritagelse af personlig træning

Herunder tillægsydelser i form af bl.a. måling og vejning af deltagerne


Plesner

Principiel EU-dom om forholdet mellem EU-retten og international ret

EU-Domstolen har i dag afsagt dom om et principielt spørgsmål om fortolkningen af bestemmelser i EU-Toldtariffens varenomenklatur. Valget står mellem på den ene side en fortolkning, der stemmer overens med internationale toldkonventioner, og på den anden side en fortolkning, der indebærer, at EU bryder sine forpligtelser under konventionerne. Domstolen har fastslået, hvilke hensyn og kriterier der er afgørende for fortolkningen.


Plesner

Momsfri aktiehandel og momspligtig ejendomshandel - hvad er op og ned?

Siden 2011 har erhvervsmæssigt salg af nye bygninger samt byggegrunde som bekendt udløst moms. Men hvordan harmonerer dette med, at handel med aktier er momsfritaget? Og hvad betyder det, når en ny bygning eller en byggegrund betales med aktier? Det har EU-Domstolen skabt mere klarhed over med en dom fra i sommer.


PwC

Rejsebureau eller ej – mulig ændring på vej

En indstilling til EU-Domstolen kan have stor betydning for momsen ved formidling af indkvartering.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Momspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter privatejede parkeringsanlæg

SKM2018.480.VLR

Sagen angik, om de forhøjede parkeringsafgifter/kontrolafgifter, som appellanten, et parkeringsselskab, opkræver af bilister, der parkerer deres bil i strid med forskrifterne i privatejede parkeringsanlæg, som appellanten er operatør på, udgør vederlag for en momspligtig udlejning af parkeringsplads, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., jf. § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt. Sagen angik 13 nærmere opregnede tilfælde, hvor appellanten opkræver sådanne forhøjede parkeringsafgifter eller kontrolafgifter.

Landsretten bemærkede, at det omhandlede beløb over for de bilister, der parkerer, er betegnet som et "kontrolgebyr" eller en "kontrolafgift", og at beløbet opkræves i 13 typesituationer, hvor bilisten har parkeret i strid med forskrifterne for parkering på parkeringspladsen. Landsretten bemærkede videre, at opkrævningen i alle tilfælde forudsætter, at bilisten har foretaget en parkering og således faktisk har benyttet et areal på parkeringspladsen til sit køretøj i et givent tidsrum, hvorfor der foreligger en direkte sammenhæng mellem parkeringen og betalingen af beløbet.

Landsretten fandt på den baggrund, at beløbet, der opkræves med hjemmel i et aftalelignende forhold, skal anses som vederlag for en ydelse omfattet af momslovens § 4, stk. 1, hvorved landsretten tillige henviste til Højesterets dom af 12. april 1996 (U.1996.883H). Landsretten bemærkede videre, at de retningslinjer, som kan udledes af EU-Domstolens praksis efter Højesterets dom om begrebet "levering mod vederlag", herunder i sagen C-277/05, Société thermale d'Eugénie-les-Bains, der var påberåbt af parkeringsselskabet, ikke indebærer, at den retstilstand, der er fastlagt af Højesteret i dommen, ikke kan opretholdes. Det af parkeringsselskabet anførte om den momsmæssige behandling af kontrolgebyrer i bl.a. Storbritannien, Tyskland og Sverige kunne ikke føre til et andet resultat (stadfæstelse af SKM2017.269.BR).


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.483.ØLR

Straf - skyldnersvig - bedrageri - momssvig - rettighedsfrakendelse - systematisk underfakturering - betalingsaftaler - falsk - momskarrusel

T var tiltalt for momssvig ved som direktør og eneanpartshaver i et selskab for 1. og 2. kvartal 2014, at have angivet selskabets moms for lavt med henholdsvis 176.721 kr. og 2.940.741 kr. samt for perioden 01.10.15-12.01.16 at have undladt at angive selskabets moms på 904.701 kr. samt forsøg på momssvig for perioden 01.01.2015-30.06.2015 ved at have haft til hensigt at undlade at angive selskabets moms på 11.729.375 kr. T havde derved unddraget for 15.751.538 i moms i alt.

For perioden 01.01.04-01.06.15 var han tillige tiltalt for skyldnersvig overfor selskabets kreditorer.

Endvidere var T sigtet for bedrageri ved en række forhold at have haft til hensigt at unddrage det offentlige skyldig moms. T havde blandt andet ved import og videresalg af frosne kyllinger ladet selskabet gennemføre en række transaktioner og solgt varer, der var uden forretningsmæssig realitet. T underfakturerede. T indgik betalingsaftaler med skatteforvaltningen og fortav i den forbindelse, at selskabet ikke havde evne/vilje til at betale for den skyldige moms, hvorved der blev oparbejdet en skyldig moms på i alt 27.527.714 kr. i selskabet, som selskabet var ude af stand til at betale, hvorfor det trådte i likvidation. T var endvidere tiltalt for forsøg på bedrageri samt falsk ved at anvende 8 falske fakturaer overfor skatteforvaltningen i forbindelse med udlægsforretninger.

T forklarede, at han var ejer og leder af selskabet, angav moms, havde haft kontakten til skatteforvaltningen, herunder for så vidt angår betalingsaftaler og i det hele har handlet på selskabets vegne. T bestred ikke skatteforvaltningens talmæssige opgørelser. Transaktionerne i selskabet havde forretningsmæssig realitet. T var ligeglad med, at han solgte til underpris, for han var likvid, og ville ind på markedet igen. Han planlagde at gå "brake even" i 2015 på grund af en samarbejdsaftale, der ville give ham mange kunder. Han overholdt betalingsaftalerne med skatteforvaltningen. T's strategi var at betale sin moms og skat til tiden og mange køb og salg. Han underbød andre aktører for at få sin gamle kunder tilbage igen. Han brugte momspengene til at handle for. Momsen var en likviditet. Han var likvid, havde ordrer nok og kunne få kredit flere steder. Det var ikke bevidst, at han ikke sendte retvisende bilag til skatteforvaltningen. Da han skulle indberette moms manglede der nogle bilag, og der blev lavet en efterkontrol med hans revisor med rettelse, der blev sendt ind. De fejl der blev lavet ville han rette op på og indsende rettelser på.

Byretten fandt T skyldig i momssvig for perioderne 4. kvartal 2014, 2015 og 01.10.15-12.01.16 samt bedrageri for et samlet beløb, der svarer til momstilsvaret for 4. kvartal 2014 på 6.424.464 kr. og for 2015 med i alt 12.774.854,71 kr. T indså i hvert fald fra tidspunktet for modtagelsen af afgørelsen om sikkerhedsstillelse den 14. januar 2015 og efter mødet den 19. januar hos skatteforvaltningen, at han ikke kunne betale selskabets skyldige moms for 4. kvartal 2014, som han angav den 5. marts 2015 og ikke overholde betalingsaftalen, ligesom han i 2015 fortsatte med at opkræve moms, selvom han vidste han ikke kunne betale. Selskabet havde fra november 2014 til ultimo 26. februar 2015 og fra jan-maj 2015 gennemført 19 handler og 30 handler med systematisk underfakturering, med samlet tab på henholdsvis 740.000 kr. og 1,3 mio. kr. og handlerne havde karakter af momskarruselsvig. T havde groft uagtsomt afgivet urigtige momsangivelser for 1.-3. kvartal 2014. T frifandtes for de øvrige forhold på grund af manglende beviser for forsæt. T idømtes 3½ års fængsel, en tillægsbøde på 20. mio. kr. samt rettighedsfrakendelse i 5 år. Retten lagde vægt på unddragelsernes størrelse, at T groft har misbrugt momsregistreringen og reglerne om opkrævning af moms på statens vegne samt at T kort tid efter selskabets konkurs indtrådte i et nyt selskab, hvor han fortsatte handlen med fødevarer, herunder import af fødevarer fra EU, uden at angive og betale skyldig moms.

Landsretten frifandt T for forholdet vedrørende skyldnersvig og bedrageri for perioden 01.01.2014-01.06.2015 efter parternes samstemmende påstande. Straffen nedsattes til 2 års fængsel og en tillægsbøde på 9.850.000 kr. Landsretten fandt ikke grundlag for rettighedsfrakendelse under henvisning til at T var ustraffet på gerningstidspunkterne samt forholdenes karakter og omfang.

SKM2018.477.ØLR

Straf - told - smugleri - vandpibetobak

T var tiltalt for smugleri efter toldloven. T havde i forbindelse med indrejse den 4. september 2016 ved ankomsten til Kastrup Lufthavn forsætligt undladt at angive 34.750 g vandpibetobak. T havde derved unddraget for 39.263 kr. i told.

T erkendte de faktiske forhold. T gav hverken møde i by- eller landsretten.

Byretten fandt T skyldig i forsæt til smugleri. Retten lagde vægt på T's forklaring, mængden af tobak og sagens øvrige omstændigheder. T idømtes 20 dages ubetinget fængsel.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. Den fandt ikke grundlag for at gøre straffen betinget, idet T ikke var mødt og T's personlige forhold ikke på anden måde er belyst under sagen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/2687739
Fakturakrav
Klagen skyldes, at SKAT blandt andet har nægtet virksomheden fradrag for købsmoms, idet de fremlagte fakturaer ikke opfylder fakturakravene. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen med med begrundelsen om, at det påståede køb ikke er dokumenterede.
Afsagt: 21-08-2018

Journalnr: 13/5355458
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører ansættelse af yderligere ikke angivet moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-08-2018

Journalnr: 17/0989450
Vinafgift
Klagen skyldes, at SKAT har afkrævet virksomheden betaling vinafgift, idet virksomheden ikke ved import af vin fra udlandet har afregnet vinafgiften i overensstemmelse med virksomhedens registrering som varemodtager, jf. øl- og vinafgiftslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-08-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 24-09-2018 - 23-10-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-503/17 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Afgiftsmærkningsdirektivet. Sag anlagt den 21. august 2017 - Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Dom C-249/17 Ryanair
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - begrebet afgiftspligtig person - holdingselskab - fradrag for indgående afgift - udgifter til rådgivningsydelser, der er afholdt med henblik på erhvervelse af aktier i et andet selskab - det erhvervende selskabs hensigt om at levere administrationsydelser til målselskabet - manglende levering af sådanne tjenesteydelser - ret til fradrag for moms pålagt de antagne ydelser

Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Dom
Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Indstilling

Indstilling C-496/17 Deutsche Post
Dato: 17-10-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - personers rettigheder og forpligtelser i henhold til toldlovgivningen - status som autoriseret økonomisk operatør - spørgeskema - beskyttelse af personoplysninger - skatteidentifikationsnummer - den for beregningen af indkomstskat kompetente skattemyndighed - databehandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse - princippet om begrænsning af formålet med behandlingen af personoplysninger

Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Dom
Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Indstilling
Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Ny sag

Dom C-153/17 Volkswagen
Dato: 18-10-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 173 - fradrag for indgående afgift - afbetalingskøbstransaktioner vedrørende køretøjer - varer og ydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til transaktioner, der er fritaget for afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - pro rata-sats for fradrag

Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Dom
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Indstilling
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Ny sag


Indstillinger
C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - materiel selektivitet - foreligger ikke - kriterium om generel tilgængelighed - generel foranstaltning - referenceramme - sammenlignelighed - begrundet i arten eller den generelle opbygning af referencerammen - afgiftsfordel - afgift på erhvervelse af fast ejendom - fritagelse til fordel for omdannelsesdispositioner inden for en koncern - betingelse om ejerandel på mindst 95% af selskabskapitalen i de deltagende selskaber - ejerskab i perioder på fem år før og efter omdannelsesdispositionen

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 107, stk. 1, TEUF skal fortolkes således, at en afgiftsfordel som den i tvisten i hovedsagen omhandlede, der består i at fritage en omdannelsesdisposition inden for en koncern, såsom i det foreliggende tilfælde en fusion, der har en kontrollerende virksomhed og et kontrolleret selskab som deltagere, for afgift på erhvervelse af fast ejendom, når den kontrollerende virksomhed har ejet mindst 95% af kapitalandelene i det kontrollerede selskab inden for fem år før dispositionen og i princippet fem år efter denne disposition, udgør en generel foranstaltning og derfor ikke skal kvalificeres som statsstøtte.


Domme
C-555/17 2M-Locatel

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8528 71 13 og 8528 71 90 - apparat, som har kapacitet til at modtage, indstille og behandle live tv-signaler transmitteret via internetteknologi

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006, skal fortolkes således, at apparater, som har kapacitet til at modtage, indstille og behandle live tv-signaler transmitteret via internetteknologi såsom de i hovedsagen omhandlede, skal tariferes i underposition 8528 71 90 heri, forudsat at de ikke har en videotuner eller en tv-tuner, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

VAT: EU Member States still losing almost €150 billion in revenues according to new figures

VAT Gap: Frequently asked questions

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2019-2020  

Bilag til Forslag til Rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2019-2020  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Det Forenede Kongerige tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 16 og 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/54/EU om bemyndigelse af Republikken Slovenien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig  

BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Ny metode til fastsættelse af brændstofforbruget for biler

Orientering om brugen af prøveskilte

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.)
Oprettelsesdato: 17-09-2018
Høringsfrist: 12-10-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 280

Lovudkast - Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftslovenog forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.), fra skatteministeren

Bilag 282

Orientering om udfordringer med selvanmelderordningen på motorområdet, fra skatteministeren

Bilag 284

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 2. oktober 2018, som er relevant for udvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 542

Ministeren bedes vurdere omfanget af både ejet af danskere, der ”overvintrer” i f.eks. Sverige og Tyskland, herunder hvor mange både der er forsikret i et antal måneder om året uden for Danmark bl.a. med henblik på at reducere udgiften til kaskoforsikringsafgiften.  Svar  

Spm. 544

Ministeren bedes oplyse, hvorvidt de skønnede provenukonsekvenser af forhøjelsen af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer, som blev vedtaget med lovforslag nr. L 81 (folketingsåret 2012-13), fortsat vurderes at være akkurat givet udviklingen i det faktiske provenu i perioden 2013 og frem til i dag.  Svar  

Spm. 545

Vil ministeren beregne, hvor meget benzin- og diezelafgifter skal stige for at bibringe et provenu på henholdsvis 500 mio. kr. og 1 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd, samt effekten på arbejdsudbuddet? I svaret bedes beregningen vises i en tabel, der indeholder alle år frem mod 2030.  Svar  

Spm. 546

I forlængelse af DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018, som omhandler svindel med selvanmelderordningen i forbindelse med eksportgodtgørelse for biler, bedes ministeren redegøre for, hvornår skattevæsenet første gang blev gjort opmærksom på, at der var problemer med snyd på området.  Svar  

Spm. 547

I forlængelse af DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018, som omhandler svindel med selvanmelderordningen i forbindelse med eksportgodtgørelse for biler, bedes ministeren redegøre for, hvornår Skatteministeriets Departement første gang blev gjort opmærksom på, at der var problemer med snyd på området.  Svar  

Spm. 548

I forlængelse af DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018, som omhandler svindel med selvanmelderordningen i forbindelse med eksportgodtgørelse for biler, bedes ministeren oplyse, hvornår ministeren selv første gang blev gjort opmærksom på, at der var problemer med snyd på området.  Svar  

Spm. 549

Om kontrolprojektet Udbetalingskontrol – eksportgodtgørelse af registreringsafgift i skatteforvaltningen, der, jf. Kontrolaktiviteter 2018 (SAU alm. del – bilag 177), skal: ”(…) analysere risici og foretage kontrol i forbindelse med udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af biler.”, bedes ministeren oplyse følgende:•antal tilknyttede årsværk,•personaleomkostninger for det tilknyttede antal årsværk,•projektets nettoregulering/provenu•den samlede gevinst på projektet (nettoregulering/provenu minus personaleomkostninger)•gevinsten pr. årsværk (samlet gevinst/antal årsværk) og•hvor mange gange udgiften til personaleomkostninger er tjent hjem (nettoregulering/provenu divideret med personaleomkostninger).Oplysningerne bedes opstillet på månedsbasis for årene 2015, 2016 og 2017 samt de måneder i 2018, hvor data er tilgængelige.  Svar  

Spm. 550

I Skatteministeriets pressemeddelelse udsendt 20. september 2018 fremgår det at: ”Den nye Motorstyrelse har konstateret en række udfordringer med selvanmelderordningen for biler, der eksporteres. Derfor styrker styrelsen nu indsatsen markant.” Ministeren bedes oplyse, om det skal forstås sådan, at skattevæsenet først er blevet opmærksom på svindel med ordningen efter oprettelsen af den nye Motorstyrelse.  Svar  

Spm. 551

Vil ministeren oplyse, i hvilket omfang der er konstateret misbrug med refusion af afgifter motorområdet? I svaret bedes omfanget opdelt på de forskellige afgiftstyper.  Svar  

Spm. 552

Vil ministeren oplyse, om der er et konstateret efterslæb på området med kontrol af forskellige elementer på motorområdet, herunder kontrol med afgiftsrefusion ved eksport?  Svar  

Spm. 553

Hvornår er ministeren blevet vidende om, at kontrollen på området var mangelfuld?  Svar  

Spm. 554

Vil ministeren oplyse, om der tidligere har været advarsler og/eller anbefalinger fra ledere på området eller fra Intern Revision?  Svar  

Spm. 555

Vil ministeren oplyse, hvordan omstruktureringen af skattevæsenet har påvirket kontrolarbejdet på motorområdet?  Svar  

Spm. 556

Ministeren bedes oversende kopi af alle væsentlige rapporteringer fra Intern Revision til Skatteministeriets departement i årene 2015, 2016, 2017 og 2018.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse