MomsMail 2018, uge 37

Kære læser !

Denne uges MomsMail er faktisk forholdsvist kort, men omfatter skam stadigt både danske og internationale nyheder - bl.a. seneste mødeindkaldelse med bilag fra "Group on the future of VAT" og to domme fra EU-Domstolen.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Momsrefusion i EU
Bedre muligheder for at få mere i godtgørelse af elafgift
Parkerings-kontrolafgifter er momspligtige
Holding companies may have an improved VAT position
Brexit: Fra EU-land til tredjeland
Tandlægekæder og moms

Bindende svar
Momsfritagelse af undervisning i individuel personlig træning
Lønsumsafgift - registreringspligt, opstart af virksomhed

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Momsrefusion i EU

Sidste frist for momsrefusion i andre EU-lande - for udgifter afholdt i kalenderåret 2017 - er 30. september 2018


Deloitte

Bedre muligheder for at få mere i godtgørelse af elafgift

Der er nu endeligt gjort op med en uens praksis, hvilket betyder, at opdelingen af elforbruget til rumvarme kan ske efter en indirekte metode. Virksomhederne er derved sikret godtgørelse med satsen for rumvarme for hele elforbruget, uanset om elektriciteten har været anvendt til proces.


Kammeradvokaten

Parkerings-kontrolafgifter er momspligtige

Et parkeringsselskab anfægtede momspligten af de af selskabet opkrævede p-kontrolafgifter i private p-anlæg, som selskabet administrerer. Landsretten fastslog, at der skal betales moms af afgifterne.


Lundgrens

Holding companies may have an improved VAT position

The new administration of VAT recovery will have a positive economic and administrative impact on the cost structure during and beyond M&A transactions.The DTA (Danish Tax Authorities) have proposed a new guideline on “holding companies’” VAT recovery position. The holding of shares is generally not considered a taxable activity. As a consequence, “pure” holding companies are not entitled to recover VAT on costs, including acquisition costs.


PwC

Brexit: Fra EU-land til tredjeland

Er din virksomhed klar, hvis det ender med "no Brexit deal" den 29. marts 2019?


Redmark

Tandlægekæder og moms

Skal der opkræves moms, når en tandlæge overdrager sin virksomhed til en tandlægekæde? Ja, det skal der måske. Heldigvis kan vi gøre noget f ...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Momsfritagelse af undervisning i individuel personlig træning

SKM2018.470.SR

Skatterådet kan bekræfte, at de undervisningsforløb med undervisning i legemsøvelser, som Spørger påtænker at levere, er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Momsfritaget er tillige Spørgers tillægsydelser i form af generel kostvejledning, vejning mv., idet disse anses for biydelser til undervisningen i legemsøvelser.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Lønsumsafgift - registreringspligt, opstart af virksomhed

SKM2018.468.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørger først var forpligtet til at lade sig registrere for lønsumsafgift og dermed afregne lønsumsafgift på det tidspunkt, hvor selskabet leverede momsfrie (finansielle) ydelser. Skatterådet fandt, at de lønudgifter, der afholdes i forbindelse med opstart af en virksomhed, skal anses for at en naturlig del af den fremtidige udøvelse af virksomhedens lønsumsafgiftspligtige aktiviteter. Lønsumsafgiften betales for det tidsforbrug, der er brugt med henblik på, at virksomheden faktisk kan levere sine momsfrie ydelser; dette er ligeledes at anse for en del af leverancen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Tilbagebetalingskrav var forældet

Forældelse af tilbagebetalingskrav efter dansk ret var ikke i strid med EU-rettens effektivitetsprincip


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.474.ØLR

Straf - momssvig - bogføringsskik

T var tiltalt for momssvig ved som direktør i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. september 2013 i et anpartsselskab (opløst efter konkurs) at have angivet et momstilsvar på 22.881 kr., selvom det rettelig var 607.312 kr. T var endvidere tiltalt for under særligt grove omstændigheder, ikke at have sikret at bogføringen var tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god bogføringsskik. T havde derved unddraget for 584.431 kr. i moms.

T erkendte de faktiske omstændigheder, men forklarede, at han havde overladt det hele til en anden, herunder også NEM id til selskabet og når han spurgte ham, hvordan det gik, var svaret, at det gik fint. Han arbejdede selv med praktiske opgaver i virksomheden og havde hverken indsigt i driften eller modtog fast løn. Han glædede sig til at blive selvstændig og at lære om administrationen af en virksomhed.

Byretten fandt T skyldig i momssvig, men frifandt for overtrædelse af bogføringsloven, idet det ikke var bevist, at T havde handlet særligt groft ved at uddelegere bogføringen uden at sikre sig, at alle ind- og udgifter blev bogført korrekt. Retten fandt det fuldstændigt usandsynligt, at han i en periode på 8 måneder, slet ikke har interesseret sig for, om der var overskud eller omsætning, men har slået sig til tåls med en bemærkning om, at det gik godt. T var på rejse i sommeren 2013 og det var ikke oplyst, hvordan T finansierede den, når han ikke modtog løn fra virksomheden. T idømtes 6 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste i 120 timer samt en tillægsbøde på 580.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1773063
Diverse ændringer
Klagen vedrører diverse ændringer af momstilsvaret, bl.a. forhøjelse af salgsmoms for lejeindtægter og nedsat fradrag for diverse køb. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 22-08-2018

Journalnr: 18/0000499
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 24-08-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 17-09-2018 - 16-10-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei
Dato: 19-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - materiel selektivitet - foreligger ikke - kriterium om generel tilgængelighed - generel foranstaltning - referenceramme - sammenlignelighed - begrundet i arten eller den generelle opbygning af referencerammen - afgiftsfordel - afgift på erhvervelse af fast ejendom - fritagelse til fordel for omdannelsesdispositioner inden for en koncern - betingelse om ejerandel på mindst 95% af selskabskapitalen i de deltagende selskaber - ejerskab i perioder på fem år før og efter omdannelsesdispositionen

Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Dom
Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Indstilling
Tidligere dokument: C-374/17 A-Brauerei - Ny sag

Dom C-555/17 2M-Locatel
Dato: 20-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8528 71 13 og 8528 71 90 - apparat, som har kapacitet til at modtage, indstille og behandle live tv-signaler transmitteret via internetteknologi

Tidligere dokument: C-555/17 2M-Locatel - Dom

Dom C-503/17 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Afgiftsmærkningsdirektivet. Sag anlagt den 21. august 2017 - Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland


Nye sager for domstolen

C-420/18 IO

Udøver et medlem af bestyrelsen for en stiftelse, som med hensyn til arbejds- og aflønningsvilkår befinder sig i en underordnet stilling i forhold til denne bestyrelse, men som derudover ikke befinder sig i underordnet stilling i forhold til bestyrelsen eller stiftelsen, selvstændigt økonomisk virksomhed som omhandlet i artikel 9 og 10 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem?


Indstillinger
C-264/17 Mensing

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift - direktiv 2006/112/EF - artikel 314 og 316 - særordninger - afgiftspligtige videreforhandlere - fortjenstmargenordningen - leveringer af kunstgenstande foretaget af kunstneren eller dennes retssuccessorer - transaktioner inden for Fællesskabet - ret til fradrag

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 316, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en afgiftspligtig videreforhandler også kan anvende fortjenstmargenordningen i henhold til denne bestemmelse på salg af kunstgenstande, som han har erhvervet fra kunstneren eller fra dennes retssuccessorer fra andre medlemsstater, når der ikke er tale om de i dette direktivs artikel 314 anførte personer, selv om disse personer har gjort brug af afgiftsfritagelsen for leveringer inden for Fællesskabet i henhold til direktivets artikel 138, stk. 1.

2) Artikel 322, litra b), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at bestemmelsen også udelukker en afgiftspligtig videreforhandlers ret til at fradrage den indgående moms, som han har betalt for erhvervelsen inden for Fællesskabet af kunstgenstande, på hvis levering den pågældende afgiftspligtige person anvender fortjenstmargenordningen i henhold til direktivets artikel 316, stk. 1, litra b), når den pågældende medlemsstats nationale ret ikke udelukker denne fradragsret.


Domme
C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - ret til fradrag - erhvervelser foretaget af en afgiftspligtig person, der er erklæret »inaktiv« af skatte- og afgiftsmyndigheden - nægtelse af retten til fradrag - proportionalitetsprincippet og princippet om momsens neutralitet

Domstolens dom:

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, navnlig dets artikel 213, 214 og 273, skal fortolkes således, at det er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, som giver skatte- og afgiftsmyndigheden mulighed for at nægte en afgiftspligtig person, der har foretaget erhvervelser i en periode, hvor dennes merværdiafgiftsregistreringsnummer var annulleret på grund af manglende indgivelse af selvangivelser, ret til at fradrage merværdiafgift af disse erhvervelser i forbindelse med de foretagne angivelser af merværdiafgift - eller udstedte fakturaer - efter genaktiveringen af den afgiftspligtige persons registreringsnummer alene af den grund, at disse erhvervelser har fundet sted i deaktiveringsperioden, selv om de materielle betingelser er opfyldt, og påberåbelsen af fradragsretten ikke er udtryk for svig eller misbrug.


C-372/17 Vision Research Europe

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - toldpositioner - klassificering af varer - kameraer med flygtig hukommelse, der indebærer, at de optagne billeder slettes, når kameraet slukkes, eller når der optages nye billeder - kombineret nomenklatur - underposition 8525 80 19 og 8525 80 30 - forklarende bemærkninger - fortolkning - gennemførelsesforordning (EU) nr. 113/2014 - fortolkning - gyldighed

Domstolens dom:

Underposition 8525 80 30 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 af 4. oktober 2013, skal fortolkes således, at et kamera som det i hovedsagen omhandlede, der har mulighed for at optage et stort antal billeder i sekundet og lagre disse i sin interne flygtige hukommelse, hvorfra de slettes, når kameraet slukkes, henhører under denne underposition, og at Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 113/2014 af 4. februar 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur, for så vidt som den finder analog anvendelse på produkter, der har samme kendetegn som et sådant kamera, er ugyldig.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

23rd MEETING 06&07.09.2018

Dagsorden

Dokumenter

Nyt fra Parlamentet

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Anvendelsen af den regionale konvention om Pan-Euro-Middelhavsregler (PEM-konventionen) for præferenceoprindelse - diagonal kumulation

Lovændringer for præferenceoprindelse

Ændring af betingelserne for nedsættelse af samlet sikkerhedsstillelse for told og fritagelse for sikkerhedsstillelse


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lovforslag om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil (Justering af gebyrbestemmelserne samt indeksering af progressionsgrænserne for afgift af spil i landbaserede kasionoer og på gevinstgivende spilleautomater i spille haller og restaurationer)
Oprettelsesdato: 10-09-2018
Høringsfrist: 05-10-2018

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Nedsættelser af elvarmeaf-giften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check)
Oprettelsesdato: 14-09-2018
Høringsfrist: 28-09-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 271

Henvendelse af 9/9-18 fra Folketingets Ombudsmand vedrørende orientering om brev til Skatteministeriet om oversendelsesproblematikken i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 4

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse