MomsMail 2018, uge 36

Kære læser !

Så vågnede EU fra sommerdvalen igen og i særdeleshed EU-Domstolen, der i denne uge bidrager med hele 4 indstillinger og én dom. Blandt indstillinger finder vi to om margenmoms i rejsebureauer og en om holdingselskabers momsfradragsret.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms ved virksomhedsoverdragelser
Holdingselskabers momsfradragsret
To nye afgørelser om moms og fast ejendom
World Tax Journal: 3 - 2018

Bindende svar
Privathospital - lønsumsafgiftspligt for behandling af lands- og landsdelspatienter
Moms - virksomhedsoverdragelse
Skattemæssige succession, pengetankreglen, solceller, fast ejendom el.lign.

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 nye sager
4 indstillinger
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms ved virksomhedsoverdragelser

Som en undtagelse fra de almindelige regler er virksomhedsoverdragelser fritaget for moms. Det er imidlertid ikke altid lige nemt at afgøre i momsmæssig forstand.


Deloitte

Holdingselskabers momsfradragsret

En ny EU-dom medfører, at Skattestyrelsen udvider sin praksis i forhold til holdingselskabers adgang til momsfradragsret.


Plesner

To nye afgørelser om moms og fast ejendom

Skatterådet og Østre Landsret har hen over sommeren truffet to vigtige afgørelser om moms og fast ejendom. Den ene afgørelse fastslår, at en momsfri udlejningsejendom kunne sælges momsfrit som en virksomhedsoverdragelse, mens den anden klarlægger betingelserne for momsfri udlejning af parkeringspladser tilknyttet fast ejendom.


World Tax Journal (WTJ)

World Tax Journal: 3 - 2018

I denne udgave:

  • The Arm’s Length Standard and Tax Justice: Reflections on the Present and the Future of Transfer Pricing
  • VAT and the Sharing Economy
  • Confronting Conflicts of Qualification in Tax Treaty Law: The Principle of Common Interpretation and the New Approach Revisited
  • The Convergence and Divergence between China’s Implementation and OECD/G20 BEPS Minimum Standards


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Privathospital - lønsumsafgiftspligt for behandling af lands- og landsdelspatienter

SKM2018.462.SR

Et privathospital skal betale lønsumsafgift for behandling af lands- og landsdelspatienter leveret efter driftsoverenskomst med regionerne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - virksomhedsoverdragelse

SKM2018.460.SR

Skatterådet bekræfter, at salg af to boligblokke i en ejendom, hvori Spørger har drevet henholdsvis momsfri og momspligtig udlejning, vil udgøre en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momsloven § 8, stk. 1, 3. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattemæssige succession, pengetankreglen, solceller, fast ejendom el.lign.

SKM2018.459.SR

Skatterådet bekræfter, at XX A/S´ ejerandel af et solcelleanlæg i P/S YY anses for finansielle aktiver, fordi et solcelleanlæg efter Skatterådets opfattelse kan sidestilles med en ejendom el.lign. i relation til aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.457.ØLR

Straf - dokumentfalsk - momssvig - svig med chokoladeafgift - kildeskattesvig

T1 var tiltalt for svig med moms, chokoladeafgift og kildeskat. T2 var tiltalt for dokumentfalsk, forsøg på dokumentfalsk, besiddelse af amfetamin, svig med moms og chokoladeafgift. Der var tale om 7 selskaber (herefter benævnt G7-G34). De to af selskaberne ejede brødrene sammen. Selskaberne var enten uregistrerede og undlod at angive moms og/eller chokoladeafgift eller afgav urigtige angivelser af moms og chokoladeafgift. T1 havde undladt at indeholde kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende G34. T2 havde gjort brug af 4.280 stk. falske pantmærker og herudover været i besiddelse af i alt 14.978 stk. falske pantmærker.

T1 havde derved unddraget for 8.234.385 kr. i moms, 12.989.316 kr. i chokoladeafgift, 3.947.360 kr. i A-skat og 624.089 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T2 havde derved unddraget for 16.941.705 kr. i moms og 23.758.675 kr. i chokoladeafgift i alt.

T1 forklarede, at selskabet G7 blev drevet som et samarbejde mellem ham og T2. T1 tog sig primært af lageret, og T2 stod for selskabets administrative forhold. Nogen gange hentede de selv slikvarerne, men for det meste fik de varerne leveret. Vedrørende G34 var der tale om underleverandører som blev repræsenteret af 3 personer som han kun kendte fornavnene på. Virksomhederne leverede ydelser til G34.

T2 forklarede, at han ikke var bekendt med, at der var tale om falske pantmærker. Han var bekendt med den korrekte og lovbestemte fremgangsmåde i forbindelse med erhvervelse af pantmærker fra Dansk Retursystem A/S. Han modtog mærkerne fra ikke nærmere identificerede personer i sin omgangskreds. Han forklarede at indkøbene af slik til G7 i Sverige ikke blev leveret til Danmark, idet varerne blev videresolgt til en anden svensk virksomhed. Vedrørende S2 var han blot ansat i selskabet og vedrørende G2 erkendte han, at have forestået de indkøb, der er foretaget i selskabet, og erkendte at være den ansvarlige i selskabet. Han forklarede vedrørende G13, at han har købt slik af en virksomhed, og at han har indkøbt slik på vegne af G13. Han var alene ansat i S5. Vedrørende G19 måtte forholdet bero på fejl fra selskabets revisor.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i tiltalen, men frifandt T1 for forholdene vedrørende G13, idet T2 ansås for den reelt eneansvarlige og T2 frifandtes for forholdene vedrørende S2 og S5, idet han alene var ansat i selskaberne. 66 stk. pantmærker fandtes ikke bevist leveret. T1 idømtes 2 års ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 11 mio. kr. T2 idømtes 3 års ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 18 mio. kr. Retten lagde vægt på de meget betydelige unddragelsesbeløb samt at forholdene var begået systematisk gennem en længere periode.

Landsretten stadfæstede byretsdommen men forhøjede straffene. Der blev henset til størrelsen af de unddragne beløb samt karakteren af de af T2 begåede forhold samt hans tidligere dom for lige artet kriminalitet. T1's straf blev forhøjet til 3 års fængsel og tillægsbøden til 11.875.000 kr. T2's straf blev forhøjet til fængsel i 3 år og 9 måneder og tillægsbøden til 18.325.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/0781947
Fraførsel fra midlertidig opbevareing
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet importmoms laminerede bjælker, der blev fraført midlertidig opbevaring uden forinden at blive frembudt for SKAT og henført under en toldprocedure. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-08-2018

Journalnr: 14/4325686
Moms af udeladt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af virksomhedens momstilsvar på baggrund af udeladt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.-
Afsagt: 15-08-2018

Journalnr: 16/0374637
Mistet identiet
Klagen skyldes, at SKAT har anset en Harley Davidson motorcykel for ombygget i et sådant omfang, at den har mistet sin afgiftsmæssige identitet, og har derfor afkrævet klageren registreringsafgift in solidum med motorcyklens tidligere ejere. Landsskatteretten anser ikke SKAT for berettiget til ekstraordinært at genoptage afgiftsfastsættelsen af motorcyklen.
Afsagt: 15-08-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 10-09-2018 - 09-10-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România
Dato: 12-09-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - ret til fradrag - erhvervelser foretaget af en afgiftspligtig person, der er erklæret »inaktiv« af skatte- og afgiftsmyndigheden - nægtelse af retten til fradrag - proportionalitetsprincippet og princippet om momsens neutralitet

Tidligere dokument: C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România - Dom
Tidligere dokument: C-69/17 Gamesa Wind România - Ny sag

Dom C-372/17 Vision Research Europe
Dato: 13-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - toldpositioner - klassificering af varer - kameraer med flygtig hukommelse, der indebærer, at de optagne billeder slettes, når kameraet slukkes, eller når der optages nye billeder - kombineret nomenklatur - underposition 8525 80 19 og 8525 80 30 - forklarende bemærkninger - fortolkning - gennemførelsesforordning (EU) nr. 113/2014 - fortolkning - gyldighed

Tidligere dokument: C-372/17 Vision Research Europe - Dom
Tidligere dokument: C-372/17 Vision Research Europe - Ny sag

Indstilling C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei
Dato: 19-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - materiel selektivitet - foreligger ikke - kriterium om generel tilgængelighed - generel foranstaltning - referenceramme - sammenlignelighed - begrundet i arten eller den generelle opbygning af referencerammen - afgiftsfordel - afgift på erhvervelse af fast ejendom - fritagelse til fordel for omdannelsesdispositioner inden for en koncern - betingelse om ejerandel på mindst 95% af selskabskapitalen i de deltagende selskaber - ejerskab i perioder på fem år før og efter omdannelsesdispositionen

Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Dom
Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Indstilling
Tidligere dokument: C-374/17 A-Brauerei - Ny sag

Dom C-555/17 2M-Locatel
Dato: 20-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8528 71 13 og 8528 71 90 - apparat, som har kapacitet til at modtage, indstille og behandle live tv-signaler transmitteret via internetteknologi

Tidligere dokument: C-555/17 2M-Locatel - Dom

Dom C-503/17 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Afgiftsmærkningsdirektivet. Sag anlagt den 21. august 2017 - Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland


Nye sager for domstolen

C-276/18 KrakVet Marek Batko

Skal formålene med Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (herefter »momsdirektivet«), navnlig kravene om forebyggelse af kompetencekonflikter mellem medlemsstaterne og dobbelt påligning af afgift, som er omhandlet i 17. og 62. betragtning til hertil, og Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 , navnlig femte, syvende og ottende betragtning hertil samt artikel 28-30, fortolkes således, at de er til hinder for en medlemsstats nationale skat...

C-323/18 Tesco-Global Áruházak

Er den omstændighed, at en afgiftspligtig person, som udøver detailhandel fra forretninger, hvis aktionærer er udlændinge, og driver flere forretninger som et enkelt forretningsdrivende selskab, underkastes en særafgift, hvis satser er stærkt progressive, og nævnte afgiftspligtige person faktisk hører under det højeste afgiftstrin, mens det i praksis viser sig, at afgiftspligtige personer med nationale aktionærer, der driver franchisevirksomhed under samme mærke - idet hver forretning typisk ...


Indstillinger
C-422/17 Skarpa Travel

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - merværdiafgift (herefter »moms«) - afdrag - afgiftspligtens indtræden - særordning for rejsebureauer - fastsættelse af fortjenstmargen - rejsebureauets faktiske omkostninger

Generaladvokatens indstilling:

1) Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at afgift forfalder på afdrag, der indgår hos en afgiftspligtig person, der leverer rejseydelser, som er pålagt afgift i overensstemmelse med særordningen for rejsebureauer i artikel 306-310 i direktiv 2006/112, på det tidspunkt, der er defineret i samme direktivs artikel 65, nemlig når det pågældende afdrag indgår.

2) På dette tidspunkt beregnes moms af fortjenstmargenen, som er fastsat som forskellen mellem det modtagne afdragsbeløb og den tilsvarende procentdel af de samlede forventede omkostninger for den pågældende transaktion.


C-552/17 Alpenchalets Resorts

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - momssærordning for rejsebureauer - anvendelsesområde - levering af feriebolig - øvrige leverede ydelser - sekundære ydelser og hovedydelser - nedsat momssats - anvendelse på ferieophold leveret af et rejsebureau

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 306 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at særordningen for rejsebureauer finder anvendelse på en levering af en ydelse, som består af én købt ydelse, forudsat at den købte ydelse er indkvartering eller befordring.

2) Artikel 98 i direktiv 2006/112, sammenholdt med direktivets bilag III, punkt 12, skal fortolkes således, at levering af en ydelse, der er omfattet af særordningen for rejsebureauer i henhold til samme direktivs artikel 306 ff., ikke kan gøres til genstand for en nedsat momssats for levering af ferieindkvartering.


C-502/17 C&D Foods Acquisition

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - holdingselskab - fradrag for indgående afgift - udgifter til ydelser, der er anvendt i forbindelse med et påtænkt salg af andele i et datterselskab

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 9, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF skal fortolkes således, at økonomisk virksomhed i denne bestemmelses forstand foruden handlingerne til forberedelse af påbegyndelsen af sådan virksomhed også omfatter de handlinger, der fører til dens ophør. Afhændelsen af aktier i et datterdatterselskab, hvorved en hidtil udøvet afgiftspligtig virksomhed bringes til ophør, nærmere betegnet indgreb i dette selskabs administration med henblik på gennemførelse af afgiftspligtige transaktioner, udgør af denne grund økonomisk virksomhed som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2006/112.

2) Artikel 168 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at et holdingselskab ikke kan få fradrag for merværdiafgift af rådgivningsydelser, der er blevet anvendt inden en påtænkt afhændelse af aktier i et datterdatterselskab, såfremt der er en direkte og umiddelbar tilknytning mellem disse rådgivningsydelser og de påtænkte transaktioner med aktiesalg, der er fritaget i henhold til artikel 135, stk. 1, litra f), i direktiv 2006/112. Det tilkommer den nationale ret at fastslå, om dette er tilfældet.


C-531/17 Vetsch Int. Transporte

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - afgiftsfritagelse ved indførsel og efterfølgende levering inden for Fællesskabet - nægtelse af afgiftsfritagelse for indførslen på grund af senere momssvig fra erhververens side med hensyn til de indførte varer - betalingspligt for momsen for den, der angiver importmomsen (som repræsentant for importøren) - »smitte« som følge af senere hensigt om at begå svig

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 143, stk. 1, litra d), sammenholdt med artikel 138 i direktiv 2006/112/EF, skal fortolkes således, at henvisningen til afgiftsfritagelsen i henhold til artikel 138 alene refererer til afgiftsfritagelsen i abstrakt forstand. Det kommer derfor ikke i betragtning at nægte afgiftsfritagelse for indførslen for den, der angiver importmomsen, når alene modtageren af varen vidste eller burde have vidst, at denne med overførslen inden for Fællesskabet medvirkede til en transaktion, som er led i momssvig.


Domme
C-471/17 Kreyenhop & Kluge

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion og fælles toldtarif - told- og statistiknomenklatur - tarifering af varer - stegte instant-nudler - underposition 1902 30 10

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012, skal fortolkes således, at instant-nudelretter som de i hovedsagen omhandlede, bestående hovedsageligt af en blok af forkogte og stegte nudler, henhører under underposition 1902 30 10 heri.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Lov om ændring af momsloven - Godtgørelse af moms for godtgjorte energiafgifter


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om afskrivning af visse renter af fordringer fra Skatteforvaltningens Digitale MotorRegister
Oprettelsesdato: 05-09-2018
Høringsfrist: 03-10-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 237 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).
Vedtaget den 6. september 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 237 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 30

Tillægsbetænkning afgivet den 30. august 2018

Bilag 31

Ændringsforslag til 3. behandling fra skatteministerenOversendelsesbrev
Ændringsforslag til L 237 A overgangsregel

Bilag 32

Ændringsforslag til 3. behandling uden for tillægsbetænkning stillet den 5. september 2018

Almindelig del

Bilag

Bilag 267

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift afelektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check)

Spørgsmål og svar

Spm. 474

Vil ministeren oplyse, hvad de økonomiske omkostninger vil være, hvis hjertestartere fritages for moms?  Svar  

Spm. 477

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 324 redegøre for, hvor mange årsværk ministeren mener eller vurderer, der kan ansættes i kontrolprojektet negativ moms, før den enkelte medarbejder ikke længere tjener sin egen løn hjem.  Svar  

Spm. 489

Ministeren bedes oplyse, i hvilke lande spilfirmaer, der har licens i Danmark, er indregistreret, og hvor de betaler selskabsskat.  Svar  

Spm. 534

Ministeren bedes oplyse det senest mulige skøn over, hvor meget mindre provenutabet fra udskydelsen af indfasningen af registreringsafgiften for elbiler forventes at være i de enkelte år frem mod 2022, sammenholdt med det oprindeligt forudsatte i aftale mellem regeringen (V, LA, KF), Socialdemokratiet og Radikale Venstre om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015 (nye lempelser for elbiler) fra den 18. april 2017. Ministeren bedes endvidere, idet omfang det er muligt, vurdere, hvor stor en del af det mindre provenutab, der skyldes aftalen om omlægning af bilafgifterne mellem Regeringen (V, LA og KF) og Dansk Folkeparti fra den 21. september 2017.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse