MomsMail 2019, uge 35

Kære læser !

Så begynder vi lige så stille at komme ud af agurketiden efter sommerferien.

Dog holder EU-Domstolen stadigt ferie, men den slutter i denne uge og domstolen starter i næste uge op med lidt af en dansk "ejendoms-moms-bombe", nemlig med KPC-dommen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 


Dedikeret advokat/fuldmægtig til Skatter og Afgifter

Har du lyst til at løse komplekse sager i samarbejde med nogle af landets dygtigste specialister inden for skatte- og afgiftsret? Så er du måske den kandidat, vi søger.

Plesners skatte- og afgiftsteam er fast positioneret som markedsleder, og vi har travlt. Vi søger derfor nye kolleger til opstart i 2021.

Om dig
Du brænder for at arbejde inden for en af de mest spændende og udfordrende juridiske discipliner. Du er ambitiøs, har et højt fagligt niveau og er et af de største talenter på din årgang.

I den type sager, vi arbejder med i vores team, hænger resultaterne og argumenterne ikke på træerne. Derfor er det vigtigt, at du har sans for detaljen, kan tænke ud af boksen og har stærke analytiske evner.

Samarbejde er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os. Det er derfor afgørende, at dine juridiske kompetencer er i top, kombineret med at du er imødekommende, får energi af at præstere som en del af et team og sætter pris på et godt kollegaskab, hvor vi løfter i flok.

Det betyder til gengæld mindre, om du er nyuddannet, fuldmægtig eller advokat. Det vigtigste er dit potentiale, dit drive og lysten til at være en del af holdet - så tilpasser vi opgaverne derefter og tilbyder et forløb og et miljø, der understøtter din personlige og faglige udvikling. Med tiden vil du opnå et bredt og dybdegående kendskab til skatter og afgifter, som vil gøre dig til en efterspurgt rådgiver.

Dine ansvarsområder
Som advokat eller fuldmægtig i vores skatte- og afgiftsteam får du mulighed for at arbejde med nogle af de største og mest komplekse sager i markedet.

Som noget unikt fylder principielle retssager og tvister ved de administrative klageinstanser en meget stor del af vores hverdag, og du vil få rig lejlighed til at arbejde med sager af den karakter.

Dine arbejdsopgaver i øvrigt vil dække hele det skatte- og afgiftsretlige område, og du vil komme til at arbejde med en bred vifte af rådgivningsopgaver, eksempelvis virksomhedsoverdragelser, børsnoteringer, incitamentsprogrammer og også en lang række "one-of-a-kind"-rådgivningsopgaver.

Om os
Vores fornemmeste opgave er at yde værdiskabende rådgivning til vores klienter. Vi har lang tradition for med succes at bistå danske og udenlandske skatteydere i de mest principielle skatte- og afgiftssager, og vi blev således i år for niende gang siden 2009 tildelt prisen som "Danish Tax Firm of the Year" af International Tax Review samt tildelt den paneuropæiske pris "European Court of Justice Firm of the Year" for vores førelse af sager ved EU-Domstolen i Luxembourg. Vi bistår for tiden i en række væsentlige sager om transfer pricing, "beneficial owner"-sager samt det såkaldte ATP-sagskompleks. Du kan læse om flere af disse sager i detaljer på vores hjemmeside.

Vi ønsker at præstere på højeste niveau – nu og i fremtiden. Det kan vi kun, hvis vi hele tiden arbejder på at gøre alle medarbejdere succesfulde. Det er bredden af de faglige kompetencer hos alle i vores team, evnen til at samarbejde og kombinere vores ressourcer samt det sociale sammenhold, der tilsammen gør, at vi anser os for Danmarks bedste skatteteam - både for klienterne og teammedlemmerne.

Vi glæder os til at høre fra dig

Vil du vide mere om os og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte advokat, director Mathias Kjærsgaard Larsen  eller HR-manager Marlene Tang på 33 12 11 33.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning hurtigst muligt sammen med relevante bilag. Vi indkalder løbende til samtaler, indtil vi har fundet de rette nye kolleger.

Se annoncen og søg jobbet.

Plesner, november 2020
Skriv gerne at du har set annoncen hos TaxCon

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Godtgørelse af energiafgifter kan være indberetningspligtig
Skatterådet: Passepartout turistkort skal anses som en voucher
Skatteministeriet tager bekræftende til genmæle i sag om momsrefusion

Styresignaler
Forlængelse af fristen for indsendelse af en anmodning om at gøre brug af den forenklede ordning fastsat i SKM2019.145.SKTST

Kendelser
Salær i straffesag - advarsel en sanktion - tiltalte betalingspligtig

Domme
Erstatning for beslaglæggelse af motorkøretøj forældelse - afsavnserstatning - værditab - udgifter til forsikring og vægtafgift - finansieringsudgifter
Lønsumsafgiftsgrundlaget - virksomhed - blandede aktiviteter

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Godtgørelse af energiafgifter kan være indberetningspligtig

Godtgørelse af energiafgifter kan i visse tilfælde udgøre statsstøtte. Virksomheder, der modtager afgiftsgodtgørelse, kan derfor være forpligtede til at indberette det godtgjorte beløb. Fristen for godtgørelse modtaget i 2018 er 1. september 2019.


Plesner

Skatterådet: Passepartout turistkort skal anses som en voucher

Et passepartout turistkort er at betragte som en voucher til flere formål. Det har Skatterådet netop vurderet i et bindende svar. Der skal derfor først betales moms, når og hvis kortet indløses til momspligtige seværdigheder.


Plesner

Skatteministeriet tager bekræftende til genmæle i sag om momsrefusion

Skatteministeriet har givet Plesner ret i en momssag ført af vores skatte- og afgiftsteam ved Østre Landsret. Sagsøgeren i sagen var en tysk virksomhed, som havde fået afvist sin anmodning om momsrefusion med den begrundelse, at virksomheden ikke havde besvaret SKATs supplerende spørgsmål til ansøgningen inden for den frist på en måned, som SKAT havde fastsat. På baggrund af EU-Domstolens dom i Sea Chefs Cruise sagen var det sagsøgerens opfattelse, at denne frist ikke var præklusiv, og at SKAT derfor ikke kunne afvise anmodningen. Dette er nu også anerkendt af Skatteministeriet, som har taget bekræftende til genmæle.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Forlængelse af fristen for indsendelse af en anmodning om at gøre brug af den forenklede ordning fastsat i SKM2019.145.SKTST

SKM2019.414.SKTST

Den 8. marts 2019 udsendte Skattestyrelsen styresignalet: SKM2019.145.SKTST. Dette styresignal beskrev elementerne i en forenklet ordning for behandlingen af rejste krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService. Der blev i SKM2019.145.SKTST fastsat en frist på 6 måneder løbende fra den 8. marts 2019 for indsendelse af anmodning til Skattestyrelsen, om at gøre brug af den forenklede ordning. Denne frist for indsendelse af anmodning forlænges hermed ved udsendelse af dette styresignal. Anmodning om valg af forenklet ordning skal herefter indsendes inden 6 måneder efter, at styresignalet om begrebet investeringsforening i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f), er offentliggjort.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Salær i straffesag - advarsel en sanktion - tiltalte betalingspligtig

SKM2019.412.ØLR

I en administrativ straffesag havde T vedtaget en advarsel for overtrædelse af skattekontrolloven.

Byretten fastsatte forsvarersalær på 13.966 kr. med tillæg af moms som skulle betales endeligt af det offentlige.

Landsretten fastholdt salærets størrelse, men pålagde T at betale salæret til den beskikkede advokat. Den henviste til, at en sådan advarsel er en sanktion, og der var ikke oplyst omstændigheder, der gav anledning til at fravige udgangspunktet i forsvarerbistandsloven.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Erstatning for beslaglæggelse af motorkøretøj forældelse - afsavnserstatning - værditab - udgifter til forsikring og vægtafgift - finansieringsudgifter

SKM2019.418.BR

Sagen drejede sig om erstatning for beslaglæggelse af en autocamper til sikkerhed for et afgiftskrav, som senere viste sig ikke at bestå. Skattestyrelsen havde på baggrund af de konkrete omstændigheder i sagen anerkendt at være erstatningsansvarlig over for ejeren af autocamperen. Spørgsmålet i sagen var i første række, om kravet på erstatning var forældet og i anden række, hvordan kravet skulle opgøres. Retten fandt ved en delafgørelse, at kravet på erstatning ikke var forældet. For så vidt angik opgørelsen af erstatningskravet var der mellem sagsøgeren og Skattestyrelsen - for det tilfælde, at kravet ikke var forældet enighed om, at sagsøgeren var berettiget til en skønsmæssigt fastsat afsavnserstatning. Udover afsavnserstatning blev sagsøgeren tilkendt erstatning for udgifter til forsikring og vægtafgift i beslaglæggelsesperioden, samt udgifter til optagelse af lån, idet retten fandt det godtgjort, at sagsøgeren havde optaget lån for at betale det afgiftskrav, som autocamperen var beslaglagt til sikkerhed for. Retten fandt, at sagsøgeren ikke var berettiget til erstatning for værditab.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Lønsumsafgiftsgrundlaget - virksomhed - blandede aktiviteter

SKM2019.415.ØLR

Sagen angik opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget for bl.a. et bankselskab og et leasingselskab, som var fællesregistrerede for moms og lønsumsafgift. Fællesregistreringen havde både lønsumsafgiftspligtige aktiviteter (primært leasing) og andre aktiviteter, der ikke var lønsumsafgiftspligtige (almindelig bankvirksomhed). Derfor skulle der ved opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget ske en fordeling af fællesregistreringens lønsum på de lønsumsafgiftspligtige henholdsvis de andre aktiviteter efter reglerne i lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4, og den dagældende lønsumsafgiftsbekendtgørelses § 4, stk. 2 og 4, som var gældende før 1. marts 2013.

Fællesregistreringen havde foretaget denne fordeling på grundlag af en omsætningsfordeling i henhold til momslovens § 38, stk. 1. SKAT fandt, at fællesregistreringens fordeling gav et misvisende billede af de ansattes faktiske tidsforbrug på fællesregistreringens lønsumsafgiftspligtige henholdsvis andre aktiviteter. SKAT tilsidesatte derfor fordelingen og erstattede det med en fordeling, som var baseret på SKATs skøn over de ansattes tidsforbrug.

Landsretten fandt ligesom byretten, at en fordeling af lønsummen baseret på en omsætningsfordeling i henhold til momslovens § 38, stk. 1, ikke gav et retvisende skøn over det faktiske tidsforbrug. Endvidere fandt landsretten ligesom byretten, at SKATs skøn var baseret på relevante og saglige kriterier, som var egnede til at belyse det faktiske anvendte tidsforbrug.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-09-2019 - 01-10-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-71/18 KPC Herning
Dato: 04-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - salg af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er en bygning - kvalifikation - artikel 12 og 135 - begrebet »byggegrund« - begrebet »bygning« - vurdering af den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed - vurdering af objektive elementer - parternes hensigt

Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Dom
Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Indstilling

Dom C-145/18 Regards Photographiques
Dato: 05-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 103, stk. 2, litra a) - artikel 311, stk. 1, nr. 2) - bilag IX, del A, nr. 7) - nedsat momssats - kunstgenstande - begreb - fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer - national lovgivning, der begrænser anvendelsen af den nedsatte momssats til alene fotografier, der har kunstnerisk karakter

Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Dom
Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Indstilling

Indstilling C-384/18 Etableringsfrihed Kommissionen mod Belgique (Comptables)
Dato: 05-09-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Dom C-559/18 TDK-Lambda Germany
Dato: 05-09-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8504 40 30 - statiske omformere - tariferingskriterier - væsentlige bestemmelse

Tidligere dokument: C-559/18 TDK-Lambda Germany - Dom
Tidligere dokument: C-559/18 TDK-Lambda Germany - Ny sag

Dom T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Fritagelse fra punktafgift på mineralolier. Sag anlagt den 16. april 2007 - Italien mod Kommissionen

Dom T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Forbrugsafgift for tung brændselsolie. Sag anlagt den 17. april 2007 - Irland mod Kommissionen

Dom C-700/17 Peters
Dato: 18-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) og c) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - manglende fortrolighedsforhold mellem behandleren og patienten

Tidligere dokument: C-700/17 Peters - Dom
Tidligere dokument: C-700/17 Peters - Ny sag

Indstilling C-477/18 Tilnærmelse af lovgivningerne Exportslachterij J. Gosschalk Compaxo Vlees Zevenaar m.fl.
Dato: 18-09-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Rådets afgørelse (EU) 2019/1355 af 15. juli 2019 om fastlæggelse af den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i ØPA-udvalget, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Côte d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår den planlagte vedtagelse af protokol nr. 1 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoderne for administrativt samarbejde

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1374 af 26. august 2019 om genoptagelse af undersøgelsen efter dommen af 3. juli 2019 i sag C-644/17, Eurobolt, for så vidt angår Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 af 18. juli 2011 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 af 28. august 2019 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvidet til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka, Tunesien, Cambodja, Pakistan og Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1036

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven
Oprettelsesdato: 30-08-2019
Høringsfrist: 27-09-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 29

Henvendelse af 30/8-19 fra Salling Efterskole om refusion på el i forbindelse med ønske om overgang til jordvarme

Spørgsmål og svar

Spm. 53

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 296 (folketingsåret 2017-18) redegøre for Skattestyrelsens kontrolindsats med afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer i 2018 samt for første halvår af 2019?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 174

Om at hæve afgiften på plastikposer.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse