MomsMail 2019, uge 34

Kære læser !

En lidt kort MomsMail i denne uge, med fokus på en håndfuld artikler og forskelligt indenlandsk nyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nye momsregler i forhold til trekantshandel og kædehandel
Kun få bøder for skattesnyd
Momsafregningen nærmer sig
Momsrefusion ved køb i udlandet
Husk momsreguleringsforpligtelsen
Ombudsmanden: Afgørelse fra en offentlig myndighed kan ikke kaldes et tilbud

Udkast til styresignal
Praksis vedrørende betaling af rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af told mv. når en EU-forordning er erklæret ugyldig eller ophævet af Unionens retsinstanser

Bindende svar
Moms - momsfritagelse - avis

Domme
Råstofafgift -Intern afgift omfattet af TEUF artikel 110

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende


 

Artikler og interessante links

BDO

Nye momsregler i forhold til trekantshandel og kædehandel

De nye og forenklede regler for trekantshandel er allerede trådt i kraft, mens reglerne for kædehandel først ændres med virkning fra nytår. Mange virksomheder har brug for at se nærmere på deres momsmæssige setup.


BDO

Kun få bøder for skattesnyd

I modsætning til hvad mange sikkert tror, så er statens indtægter fra bøder for skatte- og momssnyd faktisk relativt beskedne. De udgør fx kun en brøkdel af indtægterne fra fartbøder. Kun få virksomheder får bøder


Dansk Revision

Momsafregningen nærmer sig

Næste frist for indberetning og betaling af moms er den 2. september 2019.


Deloitte

Momsrefusion ved køb i udlandet

Når en medarbejder tager på forretningsrejse i udlandet, dækker virksomheden ofte udgifter som restaurantbesøg og hotelophold. Under visse betingelser kan virksomheden få refusion for momsen af disse køb. Har I styr på, hvilke køb der giver ret til momsrefusion, og hvordan I skal søge?


Deloitte

Husk momsreguleringsforpligtelsen

Momsfradrag opnås på købstidspunktet, men din virksomhed er forpligtet til at regulere fradraget for investeringsgoder i hele reguleringsperioden, hvis anvendelsen til momspligtig aktivitet reduceres. Omvendt kan yderligere fradrag også opnås. Opgørelsen er i praksis ofte kompleks.


Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden: Afgørelse fra en offentlig myndighed kan ikke kaldes et tilbud

Når skattemyndighederne beslutter, at en borger kan få eftergivet gæld til det offentlige, er det en afgørelse – og ikke et tilbud. Det har ombudsmanden fastslået i en konkret sag, hvor en kvinde modtog et ”tilbud” fra SKAT.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Praksis vedrørende betaling af rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af told mv. når en EU-forordning er erklæret ugyldig eller ophævet af Unionens retsinstanser

19-0252560

Toldstyrelsen fastsætter med baggrund i EU-domstolens dom i sagen C-365/15, Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen, praksis for, hvornår der opnås rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af told.

Der skal betales rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af importafgifter, herunder antidumpingtold, der er opkrævet i henhold til en EU-forordning, der efterfølgende er blevet ændret og/eller annulleret af EU-domstolen som følge af, at den har været i strid med EU-retten. Konsekvensen af dette er, at virksomhederne skal stilles som om, at den pågældende forordning ikke havde eksisteret.

Praksis anvendes, når told er opkrævet i strid med EU-retten. I de situationer har de berørte parter, som har betalt de pågældende skatter eller afgifter, ret til at opnå tilbagebetaling af de opkrævede beløb, og ret til rentegodtgørelse af de beløb, der tilbagebetales. Der er tale om en praksis, der har virkning fra den 18. januar 2017.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - momsfritagelse - avis

SKM2019.403.SR

Skatterådet bekræfter, at publikationen X opfylder betingelserne for at kunne anses som en avis i momslovens forstand, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 18.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Råstofafgift -Intern afgift omfattet af TEUF artikel 110

SKM2019.407.VLR

Appellanten var en cementimportør, der i årene 1996-2005 havde betalt råstofafgift af importeret cement i henhold til dagældende lov nr. 838 af 19. december 1989 om afgift af affald og råstoffer med senere ændringer. Afgiften, der pålagdes råstoffer, blev for importeret cement fastsat ud fra mængden af råstof, der var anvendt til fremstillingen af cementen ved hjælp af en omregningsfaktor, der var fastsat i et bilag til råstofafgiftsloven. Omregningsfaktoren viste sig dog at være fejlbehæftet og medførte derfor i en årrække, at importeret cement blev pålagt en højere råstofafgift pr. ton end dansk produceret cement.

For landsretten gjorde appellanten gældende, at afgiften udgjorde en afgift med tilsvarende virkning som told, jf. TEUF artikel 30, som dermed skulle tilbagebetales til fulde. Subsidiært gjorde appellanten gældende, at afgiften var en del af et internt afgiftssystem, jf. TEUF artikel 110, således at den forskel, der havde været i afgiftsopkrævningen i forhold til dansk produceret cement, skulle tilbagebetales. Skatteministeriet gjorde for landsretten gældende, at afgiften var omfattet af TEUF artikel 110.

Sagen for landsretten vedrørte derudover spørgsmålet om, hvorvidt appellanten i tilstrækkeligt omfang havde opgjort og dokumenteret sit tilbagebetalingskrav ved at fremlægge en række befragtningsoversigter.

Afslutningsvis havde Skatteministeriet gjort gældende, at appellanten havde udvist retsfortabende passivitet.

Landsretten gav Skatteministeriet medhold i, at afgiften, der pålagdes importeret cement, udgjorde en del af et internt afgiftssystem, jf. TEUF artikel 110, da afgiften både blev pålagt råstoffer indvundet i Danmark og råstoffer importeret fra udlandet. Skatteministeriet skulle således alene tilbagebetale den diskriminerende del af afgiften, der var et resultat af den fejlbehæftede omregningsfaktor.

Landsretten fandt videre, at det fremsatte forligsforslag ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation for appellantens krav, men at appellantens krav derimod skulle fastsættes skønsmæssigt på baggrund af de dokumenterede befragtninger. Derudover fandt landsretten, at appellanten ikke havde udvist retsfortabende passivitet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/3229919
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-08-2019

Journalnr: 14/4113000
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT har anset virksomheden for at have drevet ulovlig virksomhed med hashhandel i perioden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-07-2019

Journalnr: 19/0016131
Købsmoms og beskatning af fri bil
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bil samt ikke godkendt fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-07-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 26-08-2019 - 24-09-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-71/18 KPC Herning
Dato: 04-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - salg af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er en bygning - kvalifikation - artikel 12 og 135 - begrebet »byggegrund« - begrebet »bygning« - vurdering af den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed - vurdering af objektive elementer - parternes hensigt

Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Dom
Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Indstilling

Dom C-145/18 Regards Photographiques
Dato: 05-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 103, stk. 2, litra a) - artikel 311, stk. 1, nr. 2) - bilag IX, del A, nr. 7) - nedsat momssats - kunstgenstande - begreb - fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer - national lovgivning, der begrænser anvendelsen af den nedsatte momssats til alene fotografier, der har kunstnerisk karakter

Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Dom
Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Indstilling

Indstilling C-384/18 Etableringsfrihed Kommissionen mod Belgique (Comptables)
Dato: 05-09-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Dom C-559/18 TDK-Lambda Germany
Dato: 05-09-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8504 40 30 - statiske omformere - tariferingskriterier - væsentlige bestemmelse

Tidligere dokument: C-559/18 TDK-Lambda Germany - Dom
Tidligere dokument: C-559/18 TDK-Lambda Germany - Ny sag

Dom T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Fritagelse fra punktafgift på mineralolier. Sag anlagt den 16. april 2007 - Italien mod Kommissionen

Dom T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Forbrugsafgift for tung brændselsolie. Sag anlagt den 17. april 2007 - Irland mod Kommissionen

Dom C-700/17 Peters
Dato: 18-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) og c) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - manglende fortrolighedsforhold mellem behandleren og patienten

Tidligere dokument: C-700/17 Peters - Dom
Tidligere dokument: C-700/17 Peters - Ny sag

Indstilling C-477/18 Tilnærmelse af lovgivningerne Exportslachterij J. Gosschalk Compaxo Vlees Zevenaar m.fl.
Dato: 18-09-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Indstilling C-276/18 KrakVet Marek Batko
Dato: 17-10-2019
Fiskale bestemmelser

Moms. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 24. april 2018 - KrakVet Marek Batko sp. k. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Tidligere dokument: C-276/18 KrakVet Marek Batko - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

European Court of Auditors’ Special Report No 12/2019: "E-commerce: many of the challenges of collecting VAT and customs duties remain to be resolved"

European Court of Auditors’ Special Report No 12/2019: "E-commerce: many of the challenges of collecting VAT and customs duties remain to be resolved" Designation of Working Party

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)  


Indholdsfortegnelse