MomsMail 2018, uge 34

Kære læser !

Så er der endnu en MomsMail klar - i denne uge en forholdsvist kort en af slagsen med næsten kun danske nyheder.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms, når tørreloftet omdannes til taglejligheder
Refusion af CO²- og energiafgifter for væksthusgartnerier
Flere afgifter bliver mindre byrdefulde eller afskaffes
Entré til kasino er momspligtig
Pantsystemet vokser med juice- og saftemballager
Afskaffelse og forenkling af afgifter generelt

Bindende svar
Godtgørelse - opvarmning og befugtning - produktionslokaler, pakkeri, rå- og færdigvarelager

Afgørelser
Momsfri udlejning af fast ejendom
Nedsættelse af en virksomheds købsmoms - Ændring af fradragsprocent vedr. privat udnyttelse

Domme
Momspligt udlejning af parkeringspladser
Registreringsafgift - mandskabsvogn - privat personbefordring

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms, når tørreloftet omdannes til taglejligheder

I momsmæssig henseende omfatter tilbygninger ikke kun horisontale tilføjelser til en bygning. Ifølge Landsskatteretten omfatter det også tilfælde, hvor etagearealet udvides, fordi et tørreloft omdannes til lejligheder.


BDO

Refusion af CO²- og energiafgifter for væksthusgartnerier

De særlige regler for refusion af CO2-og energiafgifter gælder for væksthuse med et overdækket areal på mindst 200 m2, hvorfra der ikke foregår detailsalg.


Deloitte

Flere afgifter bliver mindre byrdefulde eller afskaffes

Regeringen har netop indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en "afgiftssaneringspakke". Aftalen varsler ændringer af en række afgiftslove med administrative og økonomiske lettelser for de berørte virksomheder.


Kammeradvokaten

Entré til kasino er momspligtig

Retten i Aarhus har fastslået, at entré til et kasino er en momspligtig ydelse, som ikke er omfattet af momsfritagelsen for spil om penge.


PwC

Pantsystemet vokser med juice- og saftemballager

Fra den 1. januar 2020 indfases der pant på juice- og saftemballager af plast, glas og metal.


PwC

Afskaffelse og forenkling af afgifter generelt

Dette er en af overskrifterne efter at regeringen har indgået aftale om afskaffelse af byrdefulde afgifter og forenkling af afgiftsstrukturen


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Godtgørelse - opvarmning og befugtning - produktionslokaler, pakkeri, rå- og færdigvarelager

SKM2018.440.SKTST

Skatterådet bekræftede, at spørger ved forbrug af gas og fjernvarme til opretholdelse af en bestemt temperatur og fugtighed i spørgers produktionslokaler til fremstilling af lægemidler, kunne få godtgørelse af gasafgift og kuldioxidafgift af fjernvarmen, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 5, nr. 2, (lignede særligt indrettede rum) og kuldioxidgiftslovens § 9b.

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at spørger kunne få godtgørelse af gasafgift og kuldioxidafgift af fjernvarme, hvor gassen og fjernvarmen var anvendt for at opretholde en bestemt temperatur og fugtighed i spørgers pakkeri samt rå- og færdigvarelager, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 4 og kuldioxidafgiftslovens § 9b.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Momsfri udlejning af fast ejendom

SKM2018.446.LSR

Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar om, at det ikke kunne bekræftes, at spørgers udlejning af bure/lokaler, og levering af hermed forbundne pasningsydelser til Dyrenes Beskyttelse, skulle anses som én samlet levering, der kunne karakteriseres som momsfri udlejning af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Nedsættelse af en virksomheds købsmoms - Ændring af fradragsprocent vedr. privat udnyttelse

SKM2018.443.LSR

SKAT havde efter et skøn over den erhvervsmæssige og den private anvendelse af hestebokse fastsat, at virksomheden havde 62 % fradragsret for købsmoms. Landsskatteretten prøvede dette skøn og fandt blandt andet under henvisning til, at 8 ud 10 hestebokse var udlejet eller søgt udlejet, at skønnet skulle ændres således, at fradragsprocenten skulle fastsættes til 80 %.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Momspligt udlejning af parkeringspladser

SKM2018.434.ØLR

Sagen angik, om et ejendomsselskabs udlejning af parkeringspladser til en ejerforening i en ejendom i Y1 Kommune var momspligtig i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt. I første række gjorde ejerforeningen gældende, at der ikke var tale om "udlejning" af parkeringspladser, da udlejningsforholdet var tidsubestemt i henhold til en på grunden tinglyst servitut med kommunen som påtaleberettiget, men derimod om en momsfritaget "levering" af fast ejendom i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. I anden række gjorde ejerforeningen gældende, at udlejningen af parkeringspladser skulle anses for et accessorisk led i en af kommunen foretaget momsfritaget udlejning efter § 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt., af den grund, hvorpå ejerforeningens beboelsesejendom var beliggende.

Parkeringspladserne lå i et underjordisk parkeringsanlæg, der befandt sig under den bygning, hvorpå ejerforeningens bygning var opført. Bygningen var opført af ejendomsselskabet, men var overdraget til ejerforeningen i forbindelse med ejerforeningens stiftelse og opdelingen af ejendommen i ejerlejligheder.

Landsretten fastslog, at ejendomsselskabet var ejer af parkeringsanlægget, og at der var tale om et udlejningsforhold mellem ejendomsselskabet og ejerforeningen, idet parkeringspladserne blev udlejet til markedslejen.

Videre henviste landsretten til, at det følger af EU-Domstolens dom i sag C-173/88, Henriksen (jf. Højesterets efterfølgende dom i samme sag U1990.72/2H), at der er to kumulative betingelser for at anse en udlejning af parkeringsplads for at være i nær tilknytning til en udlejning af fast ejendom, således at de to lejeforhold udgør én økonomisk transaktion: For det første at pladsen til parkering af køretøjer og den faste ejendom, der er bestemt til anden brug, hører til samme bebyggelse, og for det andet at begge de nævnte ejendomme udlejes til den samme lejer af én og samme ejer. Det var ubestridt, at den første betingelse var opfyldt. Derimod var den anden betingelse ikke opfyldt, eftersom parkeringsanlægget var ejet og udlejet af ejendomsselskabet til ejerforeningen, mens grunden under ejerforeningens bygning var ejet og udlejet af kommunen til ejerforeningen (stadfæstelse af SKM2017.299.BR).


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - mandskabsvogn - privat personbefordring

SKM2018.431.BR

Politiet konstaterede ved en standsning, at en mandskabsvogn blev anvendt til transport af sagsøgeren samt to personer, som ikke var ansat i sagsøgerens virksomhed, herunder et mindreårigt barn.

Sagsøgeren oplyste ved kontrollen, at den ene passager, som var hans bror, ikke var ansat i hans virksomhed, men at han af og til kørte for virksomhedens motocross-team, hvorfor han troede, at han godt måtte køre med. Den anden passager var brorens datter, som ifølge sagsøgeren var med for at se dem køre.

På baggrund af standsningen traf SKAT afgørelse om, at sagsøgeren havde anvendt køretøjet til privat personbefordring i strid med betingelserne for afgiftsfritagelse i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. Køretøjet skulle derfor afgiftsberigtiges efter registreringsafgiftsreglernes almindelige bestemmelser, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3, jf. § 4. Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse.

Retten i Svendborg bemærkede indledningsvist, at bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, er en undtagelse til hovedreglen om, at der skal betales afgift af køretøjer, som indregistreres, hvorfor bestemmelsen som udgangspunkt skal fortolkes indskrænkende. Herefter bemærkede retten, at mandskabsvogne kun må anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af personer, der arbejder i ejeren eller brugerens virksomhed.

Retten bemærkede i den forbindelse, at brorens tilknytning til sagsøgerens virksomhed skulle bedømmes efter kriterierne for ulønnet personale (frivillige), idet det var ubestridt, at broren ikke var eller er ansat med ansættelseskontrakt.

Efter en samlet vurdering fandt retten, at broren udførte arbejde for virksomheden med servicering af kørerne i virksomhedens motocross-team. Retten fandt på den baggrund, at det var godtgjort, at transporten af broren i mandskabsvognen skete i virksomhedens erhvervsmæssige interesse.

For så vidt angår befordringen af brorens datter, lagde retten konkret bevismæssigt til grund, at baggrunden for kørslen med datteren ikke var at befordre hende, men derimod var en nødvendighed som følge af behovet for pasning af hende.

På denne baggrund fandt retten det for godtgjort, at den omhandlede mandskabsvogn ikke var anvendt i strid med betingelserne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2018.442.LSR

Modregning i momstilgodehavende - Konkursbo

Landsskatteretten fandt, at et konkursbos krav på negativt momstilsvar var stiftet efter fristdagen den 14. maj 2013, og at der derfor som udgangspunkt ikke kunne ske modregning i afgiftstilsvaret for april 2013, jf. konkurslovens § 42, stk. 1. Da kravene endvidere ikke fandtes at være konnekse, havde SKAT ikke med rette kunnet foretage modregning.Dissens.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-08-2018 - 25-09-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-422/17 Skarpa Travel
Dato: 05-09-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - merværdiafgift (herefter »moms«) - afdrag - afgiftspligtens indtræden - særordning for rejsebureauer - fastsættelse af fortjenstmargen - rejsebureauets faktiske omkostninger

Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Dom
Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Indstilling

Indstilling C-552/17 Alpenchalets Resorts
Dato: 05-09-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - momssærordning for rejsebureauer - anvendelsesområde - levering af feriebolig - øvrige leverede ydelser - sekundære ydelser og hovedydelser - nedsat momssats - anvendelse på ferieophold leveret af et rejsebureau

Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Dom
Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Indstilling
Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Ny sag

Indstilling C-502/17 C&D Foods Acquisition
Dato: 06-09-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - holdingselskab - fradrag for indgående afgift - udgifter til ydelser, der er anvendt i forbindelse med et påtænkt salg af andele i et datterselskab

Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Dom
Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Indstilling

Indstilling C-531/17 Vetsch Int. Transporte
Dato: 06-09-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - afgiftsfritagelse ved indførsel og efterfølgende levering inden for Fællesskabet - nægtelse af afgiftsfritagelse for indførslen på grund af senere momssvig fra erhververens side med hensyn til de indførte varer - betalingspligt for momsen for den, der angiver importmomsen (som repræsentant for importøren) - »smitte« som følge af senere hensigt om at begå svig

Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Dom
Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Indstilling
Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Ny sag

Dom C-471/17 Kreyenhop & Kluge
Dato: 06-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion og fælles toldtarif - told- og statistiknomenklatur - tarifering af varer - stegte instant-nudler - underposition 1902 30 10

Tidligere dokument: C-471/17 Kreyenhop & Kluge - Dom

Dom C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România
Dato: 12-09-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - ret til fradrag - erhvervelser foretaget af en afgiftspligtig person, der er erklæret »inaktiv« af skatte- og afgiftsmyndigheden - nægtelse af retten til fradrag - proportionalitetsprincippet og princippet om momsens neutralitet

Tidligere dokument: C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România - Dom
Tidligere dokument: C-69/17 Gamesa Wind România - Ny sag

Dom C-372/17 Vision Research Europe
Dato: 13-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - toldpositioner - klassificering af varer - kameraer med flygtig hukommelse, der indebærer, at de optagne billeder slettes, når kameraet slukkes, eller når der optages nye billeder - kombineret nomenklatur - underposition 8525 80 19 og 8525 80 30 - forklarende bemærkninger - fortolkning - gennemførelsesforordning (EU) nr. 113/2014 - fortolkning - gyldighed

Tidligere dokument: C-372/17 Vision Research Europe - Dom
Tidligere dokument: C-372/17 Vision Research Europe - Ny sag

Indstilling C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei
Dato: 19-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - materiel selektivitet - foreligger ikke - kriterium om generel tilgængelighed - generel foranstaltning - referenceramme - sammenlignelighed - begrundet i arten eller den generelle opbygning af referencerammen - afgiftsfordel - afgift på erhvervelse af fast ejendom - fritagelse til fordel for omdannelsesdispositioner inden for en koncern - betingelse om ejerandel på mindst 95% af selskabskapitalen i de deltagende selskaber - ejerskab i perioder på fem år før og efter omdannelsesdispositionen

Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Dom
Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Indstilling
Tidligere dokument: C-374/17 A-Brauerei - Ny sag

Dom C-555/17 2M-Locatel
Dato: 20-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8528 71 13 og 8528 71 90 - apparat, som har kapacitet til at modtage, indstille og behandle live tv-signaler transmitteret via internetteknologi

Tidligere dokument: C-555/17 2M-Locatel - Dom

Dom C-503/17 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Afgiftsmærkningsdirektivet. Sag anlagt den 21. august 2017 - Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om tilladelse til Ungarn til at indføre en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Bilag til forslag ti Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår ændringer til denne konvention  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Ungarn til at indføre en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår ændringer til denne konvention

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - August 2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 237 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 28

3. udkast til tillægsbetænkning

Almindelig del

Bilag

Bilag 254

Grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d´Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, KOM(2018) 261 af 8. maj 2018

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse