MomsMail 2019, uge 33

Kære læser !

Ugen har ikke budt på så forfærdeligt mange nyheder, men som sædvanligt er der en del nyt fra EU's institutioner, bl.a. en enkelt indstilling fra Domstolen om momspligten for driften af en pengeudbetalingsautomat.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Biler
Chokoladeafgiften er i hastig udvikling - kan du følge med?
Husk at ansøge om refusion af udenlandsk moms
Beretning om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav (nr. 19/2018)
Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018 (nr. 21/2018)

Afgørelser
Forhøjelse af momstilsvar - Fradrag for importmoms

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Biler

I denne guide finder du praktisk viden om de skatte-, moms- og afgiftsregler, der knytter sig til biler.


PwC

Chokoladeafgiften er i hastig udvikling - kan du følge med?

46 afgiftslempelser og 70 ophævede afgiftssatser. Chokoladeafgiftsloven er en af de love, som har været under lup de seneste 4 år. Bliv opdateret på nye regler og praksis på PwC’s årlige chokoladeafgiftskursus.


PwC

Husk at ansøge om refusion af udenlandsk moms

Hvis jeres virksomhed afholder udgifter i andre lande, hvor virksomheden ikke er momsregistreret, skal I være opmærksomme på, at I ofte kan søge den betalte moms tilbage. Vi nærmer os fristen for at tilbagesøge momsen i EU og Norge, så få sat processen i gang snart for ikke at gå glip af pengene.


Rigsrevisionen

Beretning om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav (nr. 19/2018)

Beretningen handler om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav.


Rigsrevisionen

Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018 (nr. 21/2018)

Rigsrevisionen har afdækket en række forvaltningsmangler og regelbrud, som vi vil orientere Statsrevisorerne om med denne beretning. På Skatteministeriets område har vi 3 kritiske udtalelser. En kritisk udtalelse er udtryk for væsentlige regelbrud eller forvaltningsmangler.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Forhøjelse af momstilsvar - Fradrag for importmoms

SKM2019.400.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskab ikke var berettiget til at foretage fradrag for importmoms efter momslovens § 37, stk. 1. Selskabet ansås således ikke for at have opnået ret til som ejer at råde over de pågældende varer, idet selskabet alene modtog varerne fra en kunde med henblik på bearbejdning, hvorefter de skulle returneres til den samme kunde.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 19-08-2019 - 17-09-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-71/18 KPC Herning
Dato: 04-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - salg af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er en bygning - kvalifikation - artikel 12 og 135 - begrebet »byggegrund« - begrebet »bygning« - vurdering af den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed - vurdering af objektive elementer - parternes hensigt

Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Dom
Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Indstilling

Dom C-145/18 Regards Photographiques
Dato: 05-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 103, stk. 2, litra a) - artikel 311, stk. 1, nr. 2) - bilag IX, del A, nr. 7) - nedsat momssats - kunstgenstande - begreb - fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer - national lovgivning, der begrænser anvendelsen af den nedsatte momssats til alene fotografier, der har kunstnerisk karakter

Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Dom
Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Indstilling

Indstilling C-384/18 Etableringsfrihed Kommissionen mod Belgique (Comptables)
Dato: 05-09-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Dom C-559/18 TDK-Lambda Germany
Dato: 05-09-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8504 40 30 - statiske omformere - tariferingskriterier - væsentlige bestemmelse

Tidligere dokument: C-559/18 TDK-Lambda Germany - Dom
Tidligere dokument: C-559/18 TDK-Lambda Germany - Ny sag

Dom T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Fritagelse fra punktafgift på mineralolier. Sag anlagt den 16. april 2007 - Italien mod Kommissionen

Dom T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Forbrugsafgift for tung brændselsolie. Sag anlagt den 17. april 2007 - Irland mod Kommissionen

Indstilling C-477/18 Tilnærmelse af lovgivningerne Exportslachterij J. Gosschalk Compaxo Vlees Zevenaar m.fl.
Dato: 18-09-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indstillinger
C-42/18 Cardpoint

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - afgiftsfritagelser - artikel 13, afsnit B, litra d), nr. 3) - betalinger - transaktioner vedrørende betalinger - begreber - pengeudbetaling fra en pengeautomat - tjenesteydelser leveret af et selskab til en bank inden for rammerne af udlicitering af driften af en pengeudbetalingsautomat

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 13, afsnit B, litra d), nr. 3), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at den heri fastsatte merværdiafgiftsfritagelse for transaktioner vedrørende betalinger og overførsler ikke finder anvendelse på tjenesteydelser som de i hovedsagen omhandlede, der består i at gøre pengeudbetalingsautomater funktionsdygtige og vedligeholde dem, varetage opfyldningen heraf, installere hardware og software heri, sende en autoriseringsforespørgsel til den bank, der har udstedt det hævekort, som benyttes til en pengeudbetaling, foretage pengeudbetalingen og registrere udbetalingstransaktionerne, og som leveres af en tjenesteyder til en bank, der driver en pengeautomat.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Council Directive (EU) 2017/2455 of 5 December 2017 amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1346 af 8. august 2019 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino« (BOB))

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1344 af 12. august 2019 om indførelse af en midlertidig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Indonesien

 

Nyt fra EUR_LEX

Rådets afgørelse (EU) 2019/1316 af 15. juli 2019 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014)

Rådets afgørelse (EU) 2019/1178 af 8. juli 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det samarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken San Marino på den anden side, for så vidt angår de gældende bestemmelser om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og ordningerne for import af økologiske produkter

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1026 af 21. juni 2019 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse af elektroniske systemer til udveksling og lagring af oplysninger i henhold til EU-toldkodeksen

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1082 af 20. juni 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/928 af 3. juni 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/922 af 3. juni 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/923 af 3. juni 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/927 af 3. juni 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/925 af 3. juni 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/924 af 3. juni 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 18

Ministeren bedes beregne, hvad en afgift på 250 kr. pr. udledt ton CO2 fra alle fly, der letter fra danske lufthavne (inkl. CO2-ækvivalenter fra andre drivhusgasser fra flytrafik), vil give i statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd hvert år i årene 2020-2030 samt varigt. Beregningerne skal antage, at afgiften kun gælder for de første 1.500 km.  Svar  

Spm. 28

Hvornår forventer ministeren at indføre en afgift på plastik og kemi, som det fremgik af ”Gør gode tider bedre – for alle”?  Svar  

Spm. 29

Vil ministeren redegøre for, om det stadig er Skatteministeriets holdning, at en genindførelse af afgiften på PVC, ftalater og PVC-folier vil have begrænset miljømæssige konsekvenser, idet afgifterne ikke længere vurderes at have nogen nævneværdig adfærdsregulerende effekter, jf. SAU alm. del – endeligt svar på spørgsmål 114 (folketingsår 2018-19, 1. samling)?  Svar  

Spm. 30

Hvornår forventer ministeren at indføre en afgift på biografbilletter, jf. ”Socialdemokratiet: Biografer skal betale for nye danske blockbustere” i Politiken den 2. oktober 2018?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 116

Om at ophæve skattestoppet for punktafgifter.  Svar  

Spm. S 117

Om at tobaksafgifterne skal differentieres.  Svar  

Spm. S 118

Om at indføre en afgift på plastik og kemi.  Svar  

Spm. S 119

Om genindførelse af afgiften på PVC, ftalater og PVC-folier.  Svar  

Spm. S 123

Om afgifter på biografbilletter.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse