MomsMail 2019, uge 33

Kære læser !

Ugen har ikke budt på så forfærdeligt mange nyheder, men som sædvanligt er der en del nyt fra EU's institutioner, bl.a. en enkelt indstilling fra Domstolen om momspligten for driften af en pengeudbetalingsautomat.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 


Adjunkt/lektor til Professionsbachelor i skat

Brænder du for det skattefaglige område? Har du en profil, der gør, at du både kan undervise og deltage i udviklingsaktiviteter på området? Og har du lyst til at sætte dit præg på de skattefaglige uddannelser på Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser? Så har vi måske et job til dig.

På Professionsbachelor i skat på Københavns Professionshøjskole (KP) er omdrejningspunktet at uddanne fremtidens skattemedarbejdere med fokus på skatte- og regnskabsfaglige opgaver. Det er en ny grunduddannelse, der optog studerende første gang 1. september 2018, og uddannelsen er placeret på Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser. Vi søger en medarbejder, der kan varetage undervisning på både grunduddannelse og videreuddannelse for at styrke det samlede skattefaglige miljø på KP. 

Om jobbet
Stillingen er fortrinsvis en undervisningsstilling, hvor du i din undervisning skal understøtte den studerendes læring og vidensniveau med fokus på professionsdannelse. Stillingen indebærer dialogbaseret, praksisnær undervisning og vejledning af både unge på grunduddannelse og erfarne praktikere på videreuddannelse samt udvikling af viden på de faglige områder. 

Dine opgaver vil bl.a. omfatte: 

 • undervisning og vejledning af studerende og kursister samt sikre en sammenhæng mellem undervisning, praksis og viden
 • planlægning af undervisning i samarbejde med kolleger på grunduddannelse og videreuddannelse
 • omsætning af viden til undervisningsmateriale, f.eks. cases, øvelser, eksamensopgaver mv. i tæt samarbejde med dine kolleger
 • udvikling af viden inden for det skattefaglige område
 • ansvar for udvalgte fag på både grunduddannelse og efter- og videreuddannelse.

Om dig
Du har ambitioner for undervisningen på det skattefaglige område og har en løsningsorienteret indstilling i forhold til variationen af opgaverne.

Derudover kan du genkende dig selv i følgende:  

 • Du har en relevant uddannelse på kandidat, master eller lignende niveau, f.eks. cand.jur., cand.merc.aud. eller cand.merc.jur. Du må meget gerne have en ph.d., men det er ikke et krav.
 • Du har dokumenteret kendskab til og gerne erfaring med ét eller flere af følgende specialer:
  - Skattestrafferet
  - Insolvensret og formueret med skattemæssigt perspektiv
  - Skatteforvaltningsret og forvaltningsret
  - Direkte beskatning og indirekte beskatning generelt
  - Regnskab og økonomi
 • Du har en høj faglighed, er ambitiøs og kan levere gode resultater inden for undervisning og udvikling.
 • Du er fleksibel og har lyst til at indgå i forskellige former for samarbejde.

Din arbejdsplads
Du bliver en central spiller på et stærkt hold bestående af 20 engagerede adjunkter, lektorer og konsulenter med brede kompetencer inden for offentlig forvaltning og skat. Vi er flerfagligt sammensat, og du kommer derfor til at arbejde sammen med kolleger med juridiske, økonomiske, organisatoriske, psykologiske og administrative baggrunde, hvor vi bestræber os på at kunne tilbyde:

 • en fleksibel arbejdsplads, en uformel omgangstone og højt til loftet
 • professionelle, skarpe og humoristiske kolleger.

Om os
Ved Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser på KP er det vores hovedopgave at uddanne morgendagens administrative medarbejdere, hvilket vi gør gennem tre professionsbacheloruddannelser samt en erhvervsakademiuddannelse. Herudover bidrager vi til opgaveløsningen i forhold til videreuddannelse for erfarne praktikere og laver forsknings- og udviklingsprojekter i tæt samarbejde med aktørerne i den offentlige sektor.

Vi er gennem vores uddannelser optaget af at bidrage til velfærdssamfundets udvikling, hvilket vi sigter på at gøre gennem dimittender, der aktivt spiller sammen med og understøtter den offentlige sektors øvrige velfærdsprofessioner. 

På KP har vi en vision om at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Vi mener, at myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste opgaver. Vi arbejder bl.a. på at styrke studiekulturen, så vores studerende bliver dygtige medarbejdere, der med de rette kompetencer kan bidrage til velfærdssamfundet.

Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser er organisatorisk placeret på Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet. Udover vores to professionsbacheloruddannelser samt erhvervsakademiuddannelsen, udbyder instituttet også Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen og på videreuddannelsesområdet udbyder vi Diplomuddannelse i skat og efteruddannelseskurser med skattefagligt indhold.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat på fuldtid som adjunkt eller lektor med start d. 1. oktober eller hurtigst muligt efter aftale.

Du bliver ansat i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb, samt deltage i vores ambitiøse adjunktuddannelse. 

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. BEK nr. 673 af 13/05 2020. 

Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 86, 2200 København N.

Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

Læs også mere om vores uddannelser:

•    Administrationsbachelor
•    Professionsbachelor i skat 
•    Administrationsøkonom
•    Diplomuddannelse i skat

Har du generelle spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Pia Freil på telefon 2429 6435.

For nærmere information om den skattefaglige profil på grunduddannelsen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Majbritt Høy Espensen på telefon 2429 6304.

For nærmere information om den skattefaglige profil på efter- og videreuddannelse, er du velkommen til at kontakte lektor Ulla Margrethe Hansen på telefon 2373 3306.

Interesseret?
Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest mandag den 31. august 2020. 

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i bekendtgørelsen. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. 

Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 37 og 2. samtaler i uge 38 2020.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Se annoncen og søg jobbet.

Københavns Professionshøjskole, august 2020
Skriv gerne at du har set annoncen hos TaxCon

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Biler
Chokoladeafgiften er i hastig udvikling - kan du følge med?
Husk at ansøge om refusion af udenlandsk moms
Beretning om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav (nr. 19/2018)
Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018 (nr. 21/2018)

Afgørelser
Forhøjelse af momstilsvar - Fradrag for importmoms

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Biler

I denne guide finder du praktisk viden om de skatte-, moms- og afgiftsregler, der knytter sig til biler.


PwC

Chokoladeafgiften er i hastig udvikling - kan du følge med?

46 afgiftslempelser og 70 ophævede afgiftssatser. Chokoladeafgiftsloven er en af de love, som har været under lup de seneste 4 år. Bliv opdateret på nye regler og praksis på PwC’s årlige chokoladeafgiftskursus.


PwC

Husk at ansøge om refusion af udenlandsk moms

Hvis jeres virksomhed afholder udgifter i andre lande, hvor virksomheden ikke er momsregistreret, skal I være opmærksomme på, at I ofte kan søge den betalte moms tilbage. Vi nærmer os fristen for at tilbagesøge momsen i EU og Norge, så få sat processen i gang snart for ikke at gå glip af pengene.


Rigsrevisionen

Beretning om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav (nr. 19/2018)

Beretningen handler om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav.


Rigsrevisionen

Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018 (nr. 21/2018)

Rigsrevisionen har afdækket en række forvaltningsmangler og regelbrud, som vi vil orientere Statsrevisorerne om med denne beretning. På Skatteministeriets område har vi 3 kritiske udtalelser. En kritisk udtalelse er udtryk for væsentlige regelbrud eller forvaltningsmangler.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Forhøjelse af momstilsvar - Fradrag for importmoms

SKM2019.400.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskab ikke var berettiget til at foretage fradrag for importmoms efter momslovens § 37, stk. 1. Selskabet ansås således ikke for at have opnået ret til som ejer at råde over de pågældende varer, idet selskabet alene modtog varerne fra en kunde med henblik på bearbejdning, hvorefter de skulle returneres til den samme kunde.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 19-08-2019 - 17-09-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-71/18 KPC Herning
Dato: 04-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - salg af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er en bygning - kvalifikation - artikel 12 og 135 - begrebet »byggegrund« - begrebet »bygning« - vurdering af den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed - vurdering af objektive elementer - parternes hensigt

Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Dom
Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Indstilling

Dom C-145/18 Regards Photographiques
Dato: 05-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 103, stk. 2, litra a) - artikel 311, stk. 1, nr. 2) - bilag IX, del A, nr. 7) - nedsat momssats - kunstgenstande - begreb - fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer - national lovgivning, der begrænser anvendelsen af den nedsatte momssats til alene fotografier, der har kunstnerisk karakter

Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Dom
Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Indstilling

Indstilling C-384/18 Etableringsfrihed Kommissionen mod Belgique (Comptables)
Dato: 05-09-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Dom C-559/18 TDK-Lambda Germany
Dato: 05-09-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8504 40 30 - statiske omformere - tariferingskriterier - væsentlige bestemmelse

Tidligere dokument: C-559/18 TDK-Lambda Germany - Dom
Tidligere dokument: C-559/18 TDK-Lambda Germany - Ny sag

Dom T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Fritagelse fra punktafgift på mineralolier. Sag anlagt den 16. april 2007 - Italien mod Kommissionen

Dom T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Forbrugsafgift for tung brændselsolie. Sag anlagt den 17. april 2007 - Irland mod Kommissionen

Indstilling C-477/18 Tilnærmelse af lovgivningerne Exportslachterij J. Gosschalk Compaxo Vlees Zevenaar m.fl.
Dato: 18-09-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indstillinger
C-42/18 Cardpoint

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - afgiftsfritagelser - artikel 13, afsnit B, litra d), nr. 3) - betalinger - transaktioner vedrørende betalinger - begreber - pengeudbetaling fra en pengeautomat - tjenesteydelser leveret af et selskab til en bank inden for rammerne af udlicitering af driften af en pengeudbetalingsautomat

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 13, afsnit B, litra d), nr. 3), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at den heri fastsatte merværdiafgiftsfritagelse for transaktioner vedrørende betalinger og overførsler ikke finder anvendelse på tjenesteydelser som de i hovedsagen omhandlede, der består i at gøre pengeudbetalingsautomater funktionsdygtige og vedligeholde dem, varetage opfyldningen heraf, installere hardware og software heri, sende en autoriseringsforespørgsel til den bank, der har udstedt det hævekort, som benyttes til en pengeudbetaling, foretage pengeudbetalingen og registrere udbetalingstransaktionerne, og som leveres af en tjenesteyder til en bank, der driver en pengeautomat.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Council Directive (EU) 2017/2455 of 5 December 2017 amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1346 af 8. august 2019 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino« (BOB))

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1344 af 12. august 2019 om indførelse af en midlertidig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Indonesien

 

Nyt fra EUR_LEX

Rådets afgørelse (EU) 2019/1316 af 15. juli 2019 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014)

Rådets afgørelse (EU) 2019/1178 af 8. juli 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det samarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken San Marino på den anden side, for så vidt angår de gældende bestemmelser om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og ordningerne for import af økologiske produkter

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1026 af 21. juni 2019 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse af elektroniske systemer til udveksling og lagring af oplysninger i henhold til EU-toldkodeksen

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1082 af 20. juni 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/928 af 3. juni 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/922 af 3. juni 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/923 af 3. juni 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/927 af 3. juni 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/925 af 3. juni 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/924 af 3. juni 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 18

Ministeren bedes beregne, hvad en afgift på 250 kr. pr. udledt ton CO2 fra alle fly, der letter fra danske lufthavne (inkl. CO2-ækvivalenter fra andre drivhusgasser fra flytrafik), vil give i statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd hvert år i årene 2020-2030 samt varigt. Beregningerne skal antage, at afgiften kun gælder for de første 1.500 km.  Svar  

Spm. 28

Hvornår forventer ministeren at indføre en afgift på plastik og kemi, som det fremgik af ”Gør gode tider bedre – for alle”?  Svar  

Spm. 29

Vil ministeren redegøre for, om det stadig er Skatteministeriets holdning, at en genindførelse af afgiften på PVC, ftalater og PVC-folier vil have begrænset miljømæssige konsekvenser, idet afgifterne ikke længere vurderes at have nogen nævneværdig adfærdsregulerende effekter, jf. SAU alm. del – endeligt svar på spørgsmål 114 (folketingsår 2018-19, 1. samling)?  Svar  

Spm. 30

Hvornår forventer ministeren at indføre en afgift på biografbilletter, jf. ”Socialdemokratiet: Biografer skal betale for nye danske blockbustere” i Politiken den 2. oktober 2018?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 116

Om at ophæve skattestoppet for punktafgifter.  Svar  

Spm. S 117

Om at tobaksafgifterne skal differentieres.  Svar  

Spm. S 118

Om at indføre en afgift på plastik og kemi.  Svar  

Spm. S 119

Om genindførelse af afgiften på PVC, ftalater og PVC-folier.  Svar  

Spm. S 123

Om afgifter på biografbilletter.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse