MomsMail 2018, uge 33

Kære læser !

Så er vi kommet ind i EU's sommerferie, så nyhederne er primært nationale/lokale - og der er heller ikke så mange her, så en forholdsvist kort MomsMail i denne uge.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Selvstændige grupper
Forsorgshjem - tilskud og...
Afslag på ansøgning om omkostningsgodtgørelse
Moms ved fakturering af transportydelser i forbindelse med eksport
Praksisændring på vej – Momsfri levering af varer og ydelser til skibe

Styresignaler
Styresignal - praksisændring - uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelser

Bindende svar
Indeholdelse af formidlingshonorar til tredjemand - afgiftspligtig værdi - registreringsafgift
Afgift - energi - elpatronordningen
Elafgift - elproducent - afvisning
Tinglysningsafgift - Tilførsel af aktiver - Grenkrav - Partnerselskaber
Kursusvirksomhed, lægeerklæringer, salg af app, salg af håndbog, sundhedsydelser, foreningskontingenter

Afgørelser
Internetavis - Fradrag for moms - én samlet aktivitet eller to særskilte aktiviteter

Domme
Hæftelse for registreringsafgift - leasing

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Selvstændige grupper

Gældende momsfritagelse for økonomiske sammenslutninger - de såkaldte ”selvstændige grupper af personer” - indskrænkes


Beierholm

Forsorgshjem - tilskud og...

Forsorgshjem skulle medregne tilskud til sociale ydelser ved beregning af delvis fradragsprocent


Folketingets Ombudsmand

Afslag på ansøgning om omkostningsgodtgørelse

Ikke udsigt til, at ombudsmanden kunne kritisere, at Landsskatteretten havde afslået en ansøgning om omkostningsgodtgørelse


Redmark

Moms ved fakturering af transportydelser i forbindelse med eksport

SKAT varsler skærpelse af reglerne vedrørende moms på transportydelser i forbindelse med eksport. Kun ved fakturering direkte til eksportør ...


Redmark

Praksisændring på vej – Momsfri levering af varer og ydelser til skibe

SKAT åbner op for, at leverancer til skibe ikke nødvendigvis skal ske fra sidste omsætningsled før leveringen er momsfritaget


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal - praksisændring - uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelser

SKM2018.414.SKTST

Momsfritagelse af sundhedsydelser efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, forudsætter, at leverandøren opfylder et uddannelseskrav, samt at ydelsen opfylder et behandlingskrav.

I relation til uddannelseskravet ændrer Skattestyrelsens praksis således, at uddannelseskravet automatisk anses for opfyldt, såfremt leverandøren har opnået en registrering i henhold til lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (RAB-registrering)


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Indeholdelse af formidlingshonorar til tredjemand - afgiftspligtig værdi - registreringsafgift

SKM2018.423.SR

Skatterådet bekræftede ud fra en konkret vurdering, at det vederlag, som spørger (bilforhandler) i forbindelse med salg af køretøjer opkrævede hos sine kunder på vegne af tredjemand for tredjemands medvirken til aftalens tilblivelse, ikke skulle indgå i registreringsafgiftsgrundlaget.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afgift - energi - elpatronordningen

SKM2018.422.SR

Skatterådet kan bekræfte, at et varmeproduktionsanlæg kan omfattes af elpatronordningen og opnå afgiftslempelse efter gasafgiftslovens § 8, stk. 4-5 og CO2-afgiftslovens § 7b efter driften af anlægget er overdraget til spørger fra spørgers moderselskab.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - elproducent - afvisning

SKM2018.421.SR

Skatterådet har afvist at bekræfte, at virksomhed B kan anses for elproducent efter elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c).


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tinglysningsafgift - Tilførsel af aktiver - Grenkrav - Partnerselskaber

SKM2018.419.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger ved tinglysning af skøde ved tilførsel af grundstykker med tilhørende byggeretter alene skulle betale en tinglysningsafgift på DKK 1.660, jf. tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Tilførslen af fast ejendom opfyldte kravet om at udgøre en gren af en virksomhed efter fusionsskattelovens begreber.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Kursusvirksomhed, lægeerklæringer, salg af app, salg af håndbog, sundhedsydelser, foreningskontingenter

SKM2018.415.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørgers kursus- og konferencevirksomhed, levering af lægeerklæringer mod vederlag, salg af egenudviklet app samt salg af en egenproduceret håndbog er momspligtig virksomhed, hvilket er i overensstemmelse med Spørgers opfattelse.

I overensstemmelse med Spørgers opfattelse, men med en anden begrundelse, bekræfter Skatterådet endvidere, at Spørgers supervision af institutionsmedarbejdere er momspligtig. Ligesom Skatterådet i overensstemmelse med Spørgers opfattelse, men med en anden begrundelse bekræfter, at Spørgers ydelse af psykiatrisk betjening af øvrige borgere/medlemmer samt foreningens kontingentindtægter er momsfri.

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at Spørger - således som anført af Spørger - er fritaget for at betale lønsumsafgift og endelig afviste Skatterådet, at tage stilling til den momsmæssige håndtering af foreningens levering af ydelser til en institution, idet spørgsmålet på det foreliggende grundlag ikke kunne besvares med den fornødne sikkerhed.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Internetavis - Fradrag for moms - én samlet aktivitet eller to særskilte aktiviteter

SKM2018.411.LSR

Et selskab, der drev en reklamefinansieret internetavis på kommerciel basis, kunne få fuldt fradrag for moms af de afholdte udgifter, herunder udgifter, der knyttede sig til annoncering, it-ydelser og administration.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Hæftelse for registreringsafgift - leasing

SKM2018.412.ØLR

Sagen handlede om, hvorvidt en leasingtager skulle hæfte for betaling af køretøjets fulde registreringsafgift.

Skatteankestyrelsen havde fundet, at leasingforholdet var uden realitet, men at det var betænkeligt at lægge til grund, at leasingtageren havde positiv viden herom. Leasingtageren fik således medhold i, at han ikke hæftede for registreringsafgiften.

Skatteministeriet indbragte afgørelsen for domstolene, og sagen blev af Retten i Glostrup henvist til Østre Landsret som følge af sin principielle karakter.

Østre Landsret fandt det godtgjort, at leasingforholdet var uden realitet, og at ejendomsretten til køretøjet ikke reelt blev overdraget til leasingvirksomheden.

Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at der ikke var udarbejdet en købsaftale, at købesummen ikke var betalt og på vilkårene i leasingaftalen, hvorefter leasingvirksomheden ikke havde nogen økonomisk risiko. Landsretten lagde desuden vægt på, at leasingtageren i det hele havde optrådt som ejer af køretøjet, herunder foretaget istandsættelse af køretøjet, ligesom han ikke har villet aflevere køretøjet til SKAT, selv om det var beslaglagt.

På den baggrund fandt landsretten det godtgjort, at leasingtageren var klar over, at bilen ikke reelt tilhørte leasingvirksomheden, og at der ikke var tale om et reelt leasingforhold.

Leasingtageren havde derfor viden om, at der ikke var betalt den korrekte registreringsafgift af køretøjet, og han hæftede derfor for den fulde afgift.

Skatteministeriet fik på den baggrund medhold i sin påstand.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 20-08-2018 - 18-09-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-422/17 Skarpa Travel
Dato: 05-09-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - merværdiafgift (herefter »moms«) - afdrag - afgiftspligtens indtræden - særordning for rejsebureauer - fastsættelse af fortjenstmargen - rejsebureauets faktiske omkostninger

Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Dom
Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Indstilling

Indstilling C-552/17 Alpenchalets Resorts
Dato: 05-09-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - momssærordning for rejsebureauer - anvendelsesområde - levering af feriebolig - øvrige leverede ydelser - sekundære ydelser og hovedydelser - nedsat momssats - anvendelse på ferieophold leveret af et rejsebureau

Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Dom
Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Indstilling
Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Ny sag

Indstilling C-502/17 C&D Foods Acquisition
Dato: 06-09-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - holdingselskab - fradrag for indgående afgift - udgifter til ydelser, der er anvendt i forbindelse med et påtænkt salg af andele i et datterselskab

Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Dom
Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Indstilling

Indstilling C-531/17 Vetsch Int. Transporte
Dato: 06-09-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - afgiftsfritagelse ved indførsel og efterfølgende levering inden for Fællesskabet - nægtelse af afgiftsfritagelse for indførslen på grund af senere momssvig fra erhververens side med hensyn til de indførte varer - betalingspligt for momsen for den, der angiver importmomsen (som repræsentant for importøren) - »smitte« som følge af senere hensigt om at begå svig

Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Dom
Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Indstilling
Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Ny sag

Dom C-471/17 Kreyenhop & Kluge
Dato: 06-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion og fælles toldtarif - told- og statistiknomenklatur - tarifering af varer - stegte instant-nudler - underposition 1902 30 10

Tidligere dokument: C-471/17 Kreyenhop & Kluge - Dom

Dom C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România
Dato: 12-09-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - ret til fradrag - erhvervelser foretaget af en afgiftspligtig person, der er erklæret »inaktiv« af skatte- og afgiftsmyndigheden - nægtelse af retten til fradrag - proportionalitetsprincippet og princippet om momsens neutralitet

Tidligere dokument: C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România - Dom
Tidligere dokument: C-69/17 Gamesa Wind România - Ny sag

Dom C-372/17 Vision Research Europe
Dato: 13-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - toldpositioner - klassificering af varer - kameraer med flygtig hukommelse, der indebærer, at de optagne billeder slettes, når kameraet slukkes, eller når der optages nye billeder - kombineret nomenklatur - underposition 8525 80 19 og 8525 80 30 - forklarende bemærkninger - fortolkning - gennemførelsesforordning (EU) nr. 113/2014 - fortolkning - gyldighed

Tidligere dokument: C-372/17 Vision Research Europe - Dom
Tidligere dokument: C-372/17 Vision Research Europe - Ny sag

Dom C-503/17 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Afgiftsmærkningsdirektivet. Sag anlagt den 21. august 2017 - Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 504

Af ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 285 fremgår det, at ministeren ikke ønsker at fjerne momsbagatelgrænsen på eksempelvis kinesiske netbutikkers varer, med henvisning til det gebyr PostNord tager for at lægge moms på varens værdi. PostNord i Sverige har netop indgået aftaler om indhentning af moms med bl.a. Wish.com, som overflødiggør gebyret for momsbehandlingen. Kan ministeren redegøre for, hvordan denne model fungerer, og vil ministeren undersøge, om den kan indføres Danmark?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse