MomsMail 2018, uge 27

Kære læser !

Så nåede vi til den sidste MomsMail inden sommerferien - i denne uge med masser af nyt fra EU, både domstolen og lovgivningsorganerne.

Tilbage er der ikke andet end at ønske god læselyst og god sommer. MomsMail udkommer næste gang den 13. august.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Dårlig idé at montere et bagsæde i en gulpladebil
Moms når danske virksomheder laver montagearbejde i Norge
Selvstændige grupper
Momsfradrag for drift af firmabiler - ny landsskatteretskendelse strider mod mangeårig praksis
Har din vare dansk oprindelse, og hvorfor er det nu vigtigt?
Fredede (slots-)bygninger og fradragsret for moms

SKM-meddelelse
Retningslinjer for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser

Udkast til styresignal
Moms - transport - udførsel af varer - skærpelse - udkast til styresignal
Momsfritagelse vedrørende skibe og disses faste udstyr - genoptagelse - udkast til styresignal

Styresignaler
Aktindsigt i interne dokumenter - styresignal
Styresignaler, SKM-meddelelser og høringsportalen for styresignaler - Styresignal

Bindende svar
Offentlig myndighed, i egenskab af offentlig myndighed, indenfor samme ministerområde

Afgørelser
Tilbagebetaling af moms på brugte demobiler

Domme
Toldkodeks - hæftelse for told og importmoms - varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EU

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 nye sager
2 indstillinger
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen


 

Artikler og interessante links

BDO

Dårlig idé at montere et bagsæde i en gulpladebil

En bilejer fik en efterregning på knap 36.000 kr. efter at være blev stoppet af politiet i sin varebil på gule plader, fordi der i denne var monteret en sæderække i varerummet, uden at bilen var omregistreret


BDO

Moms når danske virksomheder laver montagearbejde i Norge

Når danske virksomheder udfører montagearbejde i Norge, vil de skulle momsregistreres dér. Og leverer de selv de varer, som de monterer, skal der tit også moms på vareleverancen. Reglerne håndhæves med hård hånd


Beierholm

Selvstændige grupper

Gældende momsfritagelse for økonomiske sammenslutninger - de såkaldte ”selvstændige grupper af personer” - indskrænkes


EY

Momsfradrag for drift af firmabiler - ny landsskatteretskendelse strider mod mangeårig praksis

Landsskatteretten fastslår i en ny kendelse, at en bilforhandler har momsfradrag ved drift af egne biler, der anvendes blandet i bilforhandlerens virksomhed - til demonstrationskørsel og til fri bil for medarbejdere.


EY

Har din vare dansk oprindelse, og hvorfor er det nu vigtigt?

En vares oprindelse har stor betydning for, hvor meget en importør skal betale i told, og oprindelseslandet kan skifte, hvis varen forarbejdes i et andet land. Det er derfor vigtigt, at virksomheder kender deres produkters oprindelse, ikke kun på grund af den begyndende handelskrig med USA, men også af hensyn til anvendelsen af EU's handelsaftaler.


Kammeradvokaten

Fredede (slots-)bygninger og fradragsret for moms

En fond, der ejede et fredet slot, havde ikke krav på ekstraordinær genoptagelse af sit moms- og afgiftstilsvar i medfør af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 2, idet det ikke var godtgjort, at en af fonden påberåbt højesteretsdom fra 2004 indebar en underkendelse af en momspraksis.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Retningslinjer for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser

SKM2018.349.SKTST

Denne SKM erstatter SKM2014.571.SKAT om retningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser. Der er alene tale om justering af retningslinjerne i forhold til den nye organisering i Skatteforvaltningen pr. 1. juli 2018.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Moms - transport - udførsel af varer - skærpelse - udkast til styresignal

17-1284186

I styresignalet beskrives en ændring af praksis som følge af EU-Domstolens dom i sagen C-288/16, L.C. Sagen drejer sig om momsfritagelse af transportydelser for varer, der udføres til steder uden for EU. Dommen indebærer en skærpelse af dansk praksis, og det vil fremover være en betingelse for momsfritagelse, at transportydelser mv. leveres til enten afsenderen eller modtageren af varerne.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Momsfritagelse vedrørende skibe og disses faste udstyr - genoptagelse - udkast til styresignal

17-0874326

I styresignalet beskrives en ændring af praksis for momsfritagelse vedrørende skibe som følge af EU-Domstolens dom af 4. maj 2017 i sagen C-33/16, A Oy.

Det er efter dommen som hovedregel ikke længere en betingelse for momsfritagelse efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 7 - 9, ved levering af varer og ydelser vedrørende skibe, at levering sker i sidste omsætningsled til ejer eller rederi.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Aktindsigt i interne dokumenter - styresignal

SKM2018.350.SKTST

Pr. 1. juli 2018 etableres en ny struktur i skatteforvaltningen, hvorfor der er behov for at fastlægge retningslinjer for behandling af anmodninger om aktindsigt i interne arbejdsdokumenter. Parter har altid ret til aktindsigt i interne arbejdsdokumenter, der udveksles mellem styrelserne i Skatteforvaltningen og mellem fagdirektørområder i de enkelte styrelser. Parter har derimod ikke ret til aktindsigt i interne dokumenter, der udveksles mellem underdirektørområder og/eller enheder i underdirektørområderne i de enkelte fagdirektørområder. Personer m.fl., der ikke er parter, har som udgangspunkt ikke aktindsigt i interne arbejdsdokumenter, der er udvekslet mellem styrelserne i Skatteforvaltningen eller inden for en styrelse.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Styresignaler, SKM-meddelelser og høringsportalen for styresignaler - Styresignal

SKM2018.348.SKTST

Anvendelsen af styresignaler og andre juridiske informationstyper i Skatteforvaltningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Offentlig myndighed, i egenskab af offentlig myndighed, indenfor samme ministerområde

SKM2018.352.SR

Det var Skatterådets vurdering, at Ministeriet ved udlejning af immaterielle aktiver, skulle anses som en afgiftspligtig person, idet der ikke var tale om virksomhed, som blev udøvet af Ministeriet i Ministeriets egenskab af offentlig myndighed. Henset til at der var tale om leverancer mellem institutioner indenfor samme ministerområde, var der dog ikke tale om en afgiftspligtig transaktion. I overensstemmelse med Spørgers anmodning, men med en anden begrundelse, kunne Skatterådet derfor bekræfte, at der ikke skulle opkræves moms ved udlejningen.

I overensstemmelse med Spørgers opfattelse, bekræftede Skatterådet endvidere, at den selvejende institution, ved behandlingen af X-sager og levering af vejledende udtalelser, ikke skulle anses for en afgiftspligtig person. De gebyrer, som blev opkrævet, skulle derfor ikke tillægges moms.

Skatterådet bekræftede tillige, at [….], ligesom der ikke skulle opkræves moms af en offentlig aktørs tilrådighedsstillelse af en medarbejder til udvikling og drift af et it-system. Ved vurderingen blev der i begge tilfælde lagt vægt på, at der var tale om levering mod vederlag mellem to institutioner indenfor samme ministerområde og dermed ikke var tale om en afgiftspligtig transaktion.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilbagebetaling af moms på brugte demobiler

SKM2018.353.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskab, der drev momspligtig virksomhed med køb og salg af brugte biler, også var momspligtig ved salg af brugte biler, der var købt af private, som led i køb af en anden bil, uden tillæg af moms. Det forhold, at bilerne dels var anvendt som demonstrationsbiler, dels var anvendt som firmabiler for medarbejderne, inden salget til tredjemand, kunne ikke føre til et andet resultat. Da klager med rette havde tillagt moms ved salg af de pågældende biler til tredjemand, fandt Landsskatteretten allerede af denne grund ikke, at der var grundlag for et efterfølgende rejst tilbagesøgningskrav.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Toldkodeks - hæftelse for told og importmoms - varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EU

SKM2018.351.VLR

Sagen angik, om appellanten, en speditør, hæftede for betaling af told og importmoms af varer omfattet af 63 indfortoldninger af importafgiftspligtige tekstilvarer fra Kina, som blev foretaget af appellanten i perioden 2. marts 2011-25. marts 2011 i SKATs elektroniske toldsystem.

Varerne var købt af et tysk selskab. Varerne blev fra Hamburg transporteret til Padborg i lastbil med appellanten som angivet varemodtager i henhold til T1-forsendelsesdokumenter, hvorfra varerne angiveligt skulle videresendes til aftagere i Sydeuropa. Appellanten lod varerne indfortolde til fri omsætning og frit forbrug i EU's toldområde, da de ankom til Danmark. Som følge af appellantens indfortoldninger skulle der ubestridt betales både told og moms af varerne. Appellanten gjorde dog gældende, at selskabet ikke hæftede for tolden, da der var et fuldmagtsforhold ved indfortoldningerne med tredjemand, og at appellanten i øvrigt ikke hæftede for importmomsen, da han ikke var importør af varerne, men alene speditør. Videre bestred appellanten, at selskabet hæftede for tolden i medfør af toldlovens § 39, stk. 1, nr. 1, da man ikke havde indført varerne eller ladet dem indføre i det danske toldområde.

Af fortoldningsdokumenterne fremgik i rubrik 14, at appellanten var angivet som klarerer/repræsentant. Det fremgik videre, at der som repræsentationsstatus var anført "2" for såkaldt direkte repræsentation. I rubrik 8 for "varemodtager" var angivet et andet selskabs CVR-nummer. Det pågældende selskab havde aldrig accepteret at skulle stå som modtager af de omhandlede varer. Dette selskab havde derfor afvist at skulle betale told og moms af varerne på i alt ca. kr. 4,3 mio.

Landsretten tiltrådte, at appellanten ikke havde godtgjort, at det andet selskab havde givet appellanten fuldmagt til at foretage indfortoldningerne i det andet selskabs navn og for dette selskabs regning. Da appellanten ikke havde nogen fuldmagt, skulle appellanten anses for at have handlet i eget navn og for egen regning, jf. toldkodeksens artikel 5, stk. 4, og dermed som klarerer, jf. artikel 4, nr. 18. Som klarerer var appellanten debitor for toldskylden i henhold til toldkodeksens artikel 201, stk. 3, 1. pkt.

Landsretten tiltrådte endvidere, at appellanten under de foreliggende omstændigheder måtte anses for betalingspligtig for importmomsen af varerne i henhold til den dagældende momslovs § 46, stk. 4, idet appellanten måtte anses for importør af varerne i bestemmelsens forstand. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at appellanten ikke var fritaget for momsen i medfør af momslovens § 36, stk. 1, nr. 5. Som følge heraf var der ikke anledning for landsretten til at tage stilling til, om appellanten (også) hæftede for momsen i medfør af toldlovens § 39, stk. 1, nr. 1 (Stadfæstelse af SKM2017.157.BR).


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1092522
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden 1. januar 2012 til 30. september 2012, med henvisning til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten ophæver SKATs afgørelse.
Afsagt: 11-06-2018

Journalnr: 17/0989847
Uregistreret virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at have drevet uregistreret virksomhed her i landet og som følge heraf har efteropkrævet klageren moms. Der skal tages stilling til, om SKATs afgørelse vedrørende to år er truffet rettidigt, samt om efteropkrævningen skal ske med 20 % eller 25 % af det fakturerede beløb. Landsskatteretten nedsætter dels forhøjelsen grunde forældelse, dels med baggrund i, at momsen skal beregnes med 20%.
Afsagt: 11-06-2018

Journalnr: 18/0001403
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af selskabs momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-06-2018

Journalnr: 14/3828289
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-06-2018

Journalnr: 17/0988526
Registreringsafgift
Klagen vedrører bindende svar om udløsning af registreringsafgift, hvis køretøj føres af andre end den registrerede bruger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-06-2018

Journalnr: 17/0988527
Registreringsafgift
Klagen vedrører bindende svar om udløsning af registreringsafgift, hvis køretøj føres af andre end den registrerede bruger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-06-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-07-2018 - 07-08-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-154/17 E LATS
Dato: 11-07-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift - direktiv 2006/112/EF - artikel 311, stk. 1, nr. 1) - særordning for brugte genstande - begrebet »brugte genstande« - genstande, som indeholder ædle metaller eller ædle sten, og videresælges af en forretningsdrivende - forarbejdning af disse genstande efter salg - genanvendelse af ædle metaller eller ædle sten - begrebet »ædle metaller eller ædle sten«

Tidligere dokument: C-154/17 E LATS - Dom

Indstilling C-495/17 Cartrans Spedition
Dato: 12-07-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 146, stk. 1, litra e), og artikel 153 - fritagelser - transportydelser knyttet til udførsel af varer - bevis for, at varerne er blevet udført fra EU’s område - ordning indført ved toldkonventionen om international godstransport - TIR-carneter

Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Dom
Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Indstilling
Tidligere dokument: C-495/17 Cartrans Spedition - Ny sag

Dom C-397/17 Profit Europe
Dato: 12-07-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 7307 11 10, 7307 19 10 og 7307 19 90 - rørfittings af støbejern med kuglegrafit

Tidligere dokument: C-397/17 Profit Europe - Dom
Tidligere dokument: C-397/17 Profit Europe - Ny sag

Dom C-103/17 Messer France
Dato: 25-07-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - direktiv 92/12/EØF - artikel 3, stk. 2 - direktiv 2003/96/EF - artikel 3 og 18 - beskatning af energiprodukter og elektricitet - punktafgifter - anden indirekte afgift - betingelser - national lovgivning, hvori der er fastsat et bidrag til den offentlige elforsyning - begrebet »særligt øjemed« - overholdelsen af en minimumssats for beskatning

Tidligere dokument: C-103/17 Messer France - Dom
Tidligere dokument: C-103/17 Messer France - Indstilling

Dom C-135/16 Statsstøtte Georgsmarienhütte m.fl.
Dato: 25-07-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - ordning til fordel for kilder til vedvarende energi og energiintensive brugere - afgørelse (EU) 2015/1585- gyldigheden, henset til artikel 107 TEUF - formaliteten - sagsøgerne i hovedsagens manglende anlæggelse af et annullationssøgsmål

Tidligere dokument: C-135/16 Statsstøtte Georgsmarienhütte m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-135/16 Statsstøtte Georgsmarienhütte m.fl. - Indstilling
Tidligere dokument: C-135/16 Georgsmarienhütte m.fl. - Ny sag

Dom C-5/17 DPAS Limited
Dato: 25-07-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - fritagelse - artikel 135, stk. 1, litra d) - transaktioner vedrørende betalinger og overførsler - begreb - anvendelsesområde - betalingsplan via betalingsservice for tandbehandlinger

Tidligere dokument: C-5/17 DPAS Limited - Dom
Tidligere dokument: C-5/17 DPAS Limited - Indstilling
Tidligere dokument: C-5/17 DPAS Limited - Ny sag

Dom C-140/17 Gmina Ryjewo
Dato: 25-07-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167, 168 og 184 - fradrag for indgående afgift - berigtigelse - investeringsgoder i form af fast ejendom - oprindeligt anvendt til virksomhed uden fradragsret, derefter tillige til afgiftspligtig virksomhed - offentligt organ - afgiftspligtig på tidspunktet for den afgiftspligtige transaktion

Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Dom
Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Indstilling
Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Ny sag

Indstilling C-414/17 AREX CZ
Dato: 25-07-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - punktafgiftspligtige varer - fritagelse for levering af varer, der forsendes eller transporteres inden for Unionen - kædetransaktion - henførsel af varebevægelsen til en bestemt levering inden for en forsyningskæde - transport af punktafgiftspligtige varer i henhold til afgiftssuspensionsordningen

Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Dom
Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Indstilling
Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Ny sag

Dom C-445/17 Pilato
Dato: 25-07-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 8703, 8704 og 8705 - rustvogne

Tidligere dokument: C-445/17 Pilato - Dom
Tidligere dokument: C-445/17 Pilato - Ny sag

Dom C-574/17 P Kommissionen mod Combaro
Dato: 25-07-2018
Toldunion

Appel - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 239 - fritagelse for importafgifter - import af hørstof fra Letland mellem 1999 og 2002 - særlig situation - tilsyns- og kontrolforpligtelser - påstået korruption inden for toldmyndighederne - uægte varecertifikat - gensidig tillid

Tidligere dokument: C-574/17 P Kommissionen mod Combaro - Dom


Nye sager for domstolen

C-225/18 Grupa Lotos

Er en ordning som den i artikel 88, stk. 1, nr. 4, i loven af 11. marts 2004 om afgift på varer og tjenesteydelser (Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011, nr. 177, position 1054 med senere ændringer, nu Dz. U. 2017, position 1221 med senere ændringer), hvorefter de af den afgiftspligtige købte indkvarterings- og gastronomiydelser, med undtagelse af køb af færdigretter til passagerer foretaget af afgiftspligtige, der leverer ydelser [...]

C-224/18 Budimex

I et tilfælde, hvor parterne i en transaktion har aftalt, at betalingen af vederlaget for byggearbejder eller bygge- og monteringsarbejder er betinget af, at ordregiveren godkender disse arbejders udførelse i afleveringsprotokollen, finder leveringen af ydelsen som omhandlet i artikel 63 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1, med senere ændringer) på grundlag af en sådan transaktion da sted på tidspunktet for den faktiske...

C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic

Omfatter artikel 135, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1) tilrådighedsstillelse af tankkort samt forhandling, finansiering og afregning af erhvervelse af brændstoffer under anvendelse af disse kort, eller kan disse handlinger i flere trin klassificeres som kædetransaktioner, hvis hovedformål [...]


Indstillinger
C-544/16 Marcandi

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - direktiv 2006/112/EF - udstedelse af kreditter, som kan anvendes til at byde i online penny-auktioner, og hvis værdi kan modregnes i prisen på varer købt direkte fra det selskab, der arrangerer auktionerne - artikel 2, stk. 1, litra a) og c) - levering af ydelser eller varer mod vederlag - forudgående transaktion - artikel 65 - afdrag - artikel 73 - afgiftsgrundlaget - artikel 79, litra b) - rabat svarende til den fulde pris

Generaladvokatens indstilling:

1) Under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende, hvor et selskab driver et websted, der udbyder penny-auktioner og endvidere sælger varer direkte fra en netbutik, kan dette selskabs udstedelse af kreditter, så som de i hovedsagen omhandlede kreditter, til sine registrerede brugere, som gør det muligt for brugerne at afgive bud i selskabets auktioner, men som ikke kan byttes direkte til varer, ikke anses for en forudgående transaktion af den art, der er angivet i præmis 24 i dom af 16. december 2010, Macdonald Resorts (C-270/09, EU:C:2010:780), der som sådan ville falde uden for anvendelsesområdet for artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem. Udstedelsen skal anses for en levering af ydelser mod vederlag som omhandlet i samme bestemmelses litra c), hvor vederlaget er det beløb, som brugerne betaler for udstedelsen af kreditter. Udstedelsen af kreditter som modydelse for dette beløb skal ligeledes anses for en levering af ydelser mod vederlag som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/112, hvor brugeren trækker sig fra en auktion eller ikke vinder denne og går videre til at købe varer fra selskabet, hvorved værdien af de kreditter, der blev anvendt til at afgive bud, fratrækkes varernes pris.

2) Det beløb, der betales for udstedelsen af kreditter som de i hovedsagen omhandlede, kan ikke anses for et afdrag, før varerne er leveret som omhandlet i artikel 65 i direktiv 2006/112. Hvis brugeren vinder auktionen, omfatter vederlaget for levering af de vundne genstande kun den vindende auktionspris med tillæg af gebyret for forsendelse og ekspedition. Værdien af de kreditter, der blev anvendt til at byde i auktionen, er ikke en del af vederlaget for leveringen af de vundne genstande. Hvor en bruger trækker sig fra en auktion eller ikke vinder denne og går videre til at købe varer fra selskabet, og hvor værdien af de kreditter, der blev anvendt til at afgive bud, således modregnes i prisen på varerne, er vederlaget for leveringen af disse varer lig med denne pris med tillæg af et gebyr for forsendelse og ekspedition fratrukket værdien af de kreditter, der blev anvendt til at afgive bud. I dette tilfælde skal værdien af de kreditter, der blev anvendt til at afgive bud, betragtes som en rabat som omhandlet i artikel 79, litra b), i direktiv 2006/112.

3) Hvis retterne i en medlemsstat, hvis afgørelser ifølge de nationale retsregler kan appelleres, er klar over, at fortolkningen af bestemmelserne i direktiv 2006/112 ved domstolene eller skattemyndighederne i en anden medlemsstat afviger fra deres egen, kan de indbringe sagen for Domstolen i henhold til artikel 267 TEUF.


C-305/17 Frie varebevægelser FENS

Sagen omhandler:

Frie varebevægelser - told ved udførsel - afgifter med tilsvarende virkning som told - interne afgifter - afgift for nettjenester i forbindelse med transmission af elektricitet

Generaladvokatens indstilling:

Med forbehold for den nationale rets efterprøvelse af de faktiske omstændigheder er en afgift som den i hovedsagen omhandlede, der pålægges elektricitet produceret i indlandet som følge af den omstændighed, at den nationale grænse passeres, en afgift med tilsvarende virkning som told i forbindelse med udførsel, der henhører under anvendelsesområdet for artikel 30 TEUF, når den finder anvendelse på handelen mellem medlemsstater. Denne afgift er tilsvarende forbudt for så vidt angår udførsel til tredjelande, idet disse afgifter henhører under Den Europæiske Unions enekompetence i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a) og e), TEUF, artikel 28, stk. 1, TEUF, artikel 206 TEUF og 207 TEUF.


Domme
C-544/16 Marcandi

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1), litra c) - udstedelse af »kreditter«, der gør det muligt at afgive bud i forbindelse med on line-auktioner - tjenesteydelse mod vederlag - forudgående transaktion - artikel 73 - beskatningsgrundlag

Domstolens dom:

1) Artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/CE af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at udstedelsen af »kreditter« såsom de i hovedsagen omhandlede, der giver en erhvervsdrivendes kunder mulighed for at afgive bud i auktioner, der afholdes af denne erhvervsdrivende, udgør en tjenesteydelse mod vederlag, hvor modydelsen er det beløb, der betales for »kreditterne«.

2) Artikel 73 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede indgår værdien af de »kreditter«, der anvendes til at afgive bud, ikke i den modydelse, der opkræves af den afgiftspligtige for de leveringer af varer, som denne afgiftspligtige foretager til fordel for de brugere, der har vundet en auktion, som denne har afholdt, eller for dem, der har foretaget deres køb ved hjælp af funktionerne »køb nu« eller »optjent rabat«.

3) De retter i en medlemsstat, der, når de fortolker de relevante bestemmelser i EU-retten og i national ret, konstaterer, at den samme transaktion behandles forskelligt i momsmæssig henseende i en anden medlemsstat, har mulighed for eller endog pligt til, alt efter om deres afgørelser ifølge de nationale retsregler kan appelleres eller ej, at forelægge Den Europæiske Unions Domstol et præjudicielt spørgsmål.

Tidligere dokument: C-544/16 Marcandi - Indstilling


C-320/17 Marle Participations

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, 9 og 168 - økonomisk virksomhed - et holdingselskabs direkte eller indirekte indgriben i administrationen af sine datterselskaber - et holdingselskabs udlejning af en ejendom til sit datterselskab - fradrag af indgående afgift - moms, som et holdingselskab har betalt af de udgifter, der er afholdt til at erhverve kapitalandele i andre virksomheder

Domstolens dom:

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at et holdingselskabs udlejning af en fast ejendom til sit datterselskab udgør en »indgriben i administrationen« heraf, som skal anses for at være økonomisk virksomhed som omhandlet i dette direktivs artikel 9, stk. 1, som giver ret til fradrag af merværdiafgift (moms) på udgifter, som selskabet har afholdt til erhvervelse af andele i dette datterselskab, for så vidt som denne tjenesteydelse har en permanent karakter, foretages mod vederlag og er afgiftsbelagt, hvilket indebærer, at denne udlejning ikke er fritaget, og at der består en direkte sammenhæng mellem den leverede tjenesteydelse og den modværdi, der er modtaget fra den begunstigede. Omkostninger forbundet med erhvervelsen af andele i datterselskaber, der er afholdt af et holdingselskab, som deltager i administrationen heraf ved at udleje en ejendom til disse datterselskaber, og som i forbindelse hermed udøver økonomisk virksomhed, skal antages at vedrøre holdingselskabets generelle omkostninger, og momsen erlagt i forbindelse med disse omkostninger skal i princippet fradrages fuldt ud.

Omkostninger forbundet med erhvervelsen af andele i datterselskaber, der er afholdt af et holdingselskab, som alene deltager i administrationen af visse af datterselskaberne, og som med hensyn til de øvrige datterselskaber derimod ikke udøver en økonomisk virksomhed, skal alene antages delvist at vedrøre holdingselskabets generelle omkostninger, og momsen på disse omkostninger kan følgelig kun fradrages forholdsmæssigt for et beløb, der svarer til de omkostninger, der vedrører økonomisk virksomhed i henhold til de kriterier for fordeling, som er fastsat af medlemsstaterne, der ved udøvelsen af denne beføjelse skal tage hensyn til momsdirektivets formål og opbygning og herved fastsætte en beregningsmetode, som objektivt afspejler, hvilken del af de forudgående udgifter der reelt skal henføres til økonomisk virksomhed og til ikke-økonomisk virksomhed, hvilket det tilkommer den nationale ret at fastslå.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om at give Letland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Toldunderudvalget, der er nedsat i henhold til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, i forbindelse med erstatning af associeringsaftalens protokol I vedrørende definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde med en ny protokol, hvori der henvises til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse  

Bilag til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Toldunderudvalget, der er nedsat i henhold til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, i forbindelse med erstatning af associeringsaftalens protokol I vedrørende definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde med en ny protokol, hvori der henvises til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. juli 2018 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))  

Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen og Folkerepublikken Kina i forbindelse med WTO-tvistbilæggelsesprocedure DS492 Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter  

Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen og Folkerepublikken Kina i forbindelse med WTO-tvistbilæggelsesprocedure DS492 Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter  

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen og Folkerepublikken Kina i forbindelse med WTO-tvistbilæggelsesprocedure DS492 Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter  

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen og Folkerepublikken Kina i forbindelse med WTO-tvistbilæggelsesprocedure DS492 Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. juli 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og New Zealand i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union (10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))  

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet Første toårige rapport om fremskridtene hen imod udvikling af EU-toldkodeksen og dens forvaltning  

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens afgørelse af 7. juni 2018 om formel oprettelse af Kommissionens ekspertgruppe om toldpolitik

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Letland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Indførsel af flyttegods

Ny release til Motorregistret


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af momsloven (Indførelse af harmoniserede regler for den momsmæssige behandling af vouchere og forenklinger af særordningerne for salg af elektroniske ydelser m.v.)
Oprettelsesdato: 04-07-2018
Høringsfrist: 10-08-2018

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler
Oprettelsesdato: 04-07-2018
Høringsfrist: 15-08-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 239

Skatterådets årsberetning for 2017, fra skatteministeren

Bilag 242

Lovudkast - Forslag til Lov om ændring af momsloven)(Indførelse af harmoniserede regler for den momsmæssige behandling af vouchere og forenklinger af særordningerne for salg af elektroniske ydelser m.v.) samt resumé, fra skatteministeren

Bilag 243

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse for 2017, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 489

Ministeren bedes oplyse, i hvilke lande spilfirmaer, der har licens i Danmark, er indregistreret, og hvor de betaler selskabsskat.  Svar  

Spm. 490

Ministeren bedes vurdere omfanget af den momssvindel, der foregår i sager om konkurskarantæne og sager om tvangsopløsning af aktie- og anpartsselskaber, samt redegøre for udviklingen i perioden fra 2015 til 2018?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse