MomsMail 2019, uge 24

Kære læser !

Vi fortsætter i tråden med forholdsvist korte Momsmails. Denne uges nyheder, selvom der ikke er så mange, indeholder dog stadigt et par læseværdige domme fra EU-Domstolen.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 


Dedikeret advokat/fuldmægtig til Skatter og Afgifter

Har du lyst til at løse komplekse sager i samarbejde med nogle af landets dygtigste specialister inden for skatte- og afgiftsret? Så er du måske den kandidat, vi søger.

Plesners skatte- og afgiftsteam er fast positioneret som markedsleder, og vi har travlt. Vi søger derfor nye kolleger til opstart i 2021.

Om dig
Du brænder for at arbejde inden for en af de mest spændende og udfordrende juridiske discipliner. Du er ambitiøs, har et højt fagligt niveau og er et af de største talenter på din årgang.

I den type sager, vi arbejder med i vores team, hænger resultaterne og argumenterne ikke på træerne. Derfor er det vigtigt, at du har sans for detaljen, kan tænke ud af boksen og har stærke analytiske evner.

Samarbejde er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os. Det er derfor afgørende, at dine juridiske kompetencer er i top, kombineret med at du er imødekommende, får energi af at præstere som en del af et team og sætter pris på et godt kollegaskab, hvor vi løfter i flok.

Det betyder til gengæld mindre, om du er nyuddannet, fuldmægtig eller advokat. Det vigtigste er dit potentiale, dit drive og lysten til at være en del af holdet - så tilpasser vi opgaverne derefter og tilbyder et forløb og et miljø, der understøtter din personlige og faglige udvikling. Med tiden vil du opnå et bredt og dybdegående kendskab til skatter og afgifter, som vil gøre dig til en efterspurgt rådgiver.

Dine ansvarsområder
Som advokat eller fuldmægtig i vores skatte- og afgiftsteam får du mulighed for at arbejde med nogle af de største og mest komplekse sager i markedet.

Som noget unikt fylder principielle retssager og tvister ved de administrative klageinstanser en meget stor del af vores hverdag, og du vil få rig lejlighed til at arbejde med sager af den karakter.

Dine arbejdsopgaver i øvrigt vil dække hele det skatte- og afgiftsretlige område, og du vil komme til at arbejde med en bred vifte af rådgivningsopgaver, eksempelvis virksomhedsoverdragelser, børsnoteringer, incitamentsprogrammer og også en lang række "one-of-a-kind"-rådgivningsopgaver.

Om os
Vores fornemmeste opgave er at yde værdiskabende rådgivning til vores klienter. Vi har lang tradition for med succes at bistå danske og udenlandske skatteydere i de mest principielle skatte- og afgiftssager, og vi blev således i år for niende gang siden 2009 tildelt prisen som "Danish Tax Firm of the Year" af International Tax Review samt tildelt den paneuropæiske pris "European Court of Justice Firm of the Year" for vores førelse af sager ved EU-Domstolen i Luxembourg. Vi bistår for tiden i en række væsentlige sager om transfer pricing, "beneficial owner"-sager samt det såkaldte ATP-sagskompleks. Du kan læse om flere af disse sager i detaljer på vores hjemmeside.

Vi ønsker at præstere på højeste niveau – nu og i fremtiden. Det kan vi kun, hvis vi hele tiden arbejder på at gøre alle medarbejdere succesfulde. Det er bredden af de faglige kompetencer hos alle i vores team, evnen til at samarbejde og kombinere vores ressourcer samt det sociale sammenhold, der tilsammen gør, at vi anser os for Danmarks bedste skatteteam - både for klienterne og teammedlemmerne.

Vi glæder os til at høre fra dig

Vil du vide mere om os og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte advokat, director Mathias Kjærsgaard Larsen  eller HR-manager Marlene Tang på 33 12 11 33.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning hurtigst muligt sammen med relevante bilag. Vi indkalder løbende til samtaler, indtil vi har fundet de rette nye kolleger.

Se annoncen og søg jobbet.

Plesner, november 2020
Skriv gerne at du har set annoncen hos TaxCon

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Reglerne for nedsat elafgift i blandede ejendomme med elvarme
Skatteregler forhindrer madspildstiltag i kantiner
Moms på gavekort og vouchers - er du klar til de nye regler?

Bindende svar
Moms - Udelysanlæg anses som et bygningsværk
Spilleafgift - Gavekort - Kontantgevinst

Domme
Kulafgiftsloven - kuldioxidafgiftsloven - affaldsvarmeafgift - tillægsafgift - kuldioxidafgift - afgiftspligtig mængde - opgørelse og udbetaling af negative afgiftstilsvar

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

BDO

Reglerne for nedsat elafgift i blandede ejendomme med elvarme

Hvis ejeren af en blandet ejendom stopper med selv at bruge erhvervsdelen og i stedet udlejer denne til tredjemand, vil dette ofte medføre, at adgangen til reduceret elafgift på grund af elvarme ophører. Det overses af mange.


BDO

Skatteregler forhindrer madspildstiltag i kantiner

Det ville være ønskeligt, om skattemyndighederne moderniserede deres praksis i forhold til madordninger på jobbet, så reglerne i højere grad tager hensyn til, hvordan virksomheder og medarbejdere ønsker sådanne indrettet


PwC

Moms på gavekort og vouchers - er du klar til de nye regler?

I 2016 vedtog EU-Kommissionen et nyt direktiv på baggrund af medlemslandenes forskelligartede håndtering af gavekort og vouchers. Dette direktiv har til formål fremadrettet at sikre en ensartet behandling af momsen ved udstedelse af vouchers og gavekort i alle EU-medlemslandene. De nye regler træder i kraft i Danmark den 1. juli 2019.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - Udelysanlæg anses som et bygningsværk

SKM2019.308.SR

Overdragelsessummen af et udelysanlæg skal ikke tillægges moms. Udelysanlægget anses som et bygningsværk og skal derfor behandles efter reglerne om fast ejendom. Da udelysanlægget er ældre end 5 år, vil salget være momsfritaget.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Spilleafgift - Gavekort - Kontantgevinst

SKM2019.303.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en gevinst i form af en bonus med en kontant værdi, indsat på en medlemskonto, skulle anses som en varegevinst ifølge den nugældende spilleafgiftslov. En praksis vedr. gavekort, som fulgte af regler, som var gældende før 2016, var uden betydning.

Skatterådet fandt, at en gevinst i form af en bonus indsat på en medlemskonto skulle anses for en kontantgevinst. En bonus indsat på en medlemskonto kunne sidestilles med et gavekort, hvilket også var i overensstemmelse med spørgers opfattelse. Det fremgår af lovbemærkningerne, i forbindelse med at loven blev ændret pr. 1. januar 2019, at et gavekort skal anses for en kontantgevinst.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Kulafgiftsloven - kuldioxidafgiftsloven - affaldsvarmeafgift - tillægsafgift - kuldioxidafgift - afgiftspligtig mængde - opgørelse og udbetaling af negative afgiftstilsvar

SKM2019.306.VLR

Sagsøgeren havde for flere afgiftsperioder (måneden) i årene 2010-2013 angivet og fået udbetalt negative afgiftstilsvar for affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og kuldioxidafgift.

De negative afgiftstilsvar var opstået ved, at sagsøgeren i de omhandlede måneder udelukkende havde fyret med ikke-afgiftspligtige brændsler i form af biomasseaffald, hvis energiindhold sagsøgeren havde fratrukket ved opgørelsen af de afgiftspligtige mængder efter reglerne i kulafgiftsloven § 5, stk. 3 og 8, og kuldioxidafgiftslovens § 5, stk. 3. Efter disse regler kunne der rent beregningsteknisk opgøres negative afgiftspligtige mængder for de omhandlede måneder. Disse opgørelser af negative afgiftspligtige mængder dannede grundlag for sagsøgerens opgørelse og angivelse af negative afgiftstilsvar.

Landsretten fandt, at der efter ordlyden af afregningsreglerne i kulafgiftsloven og kuldioxidafgiftsloven og efter en naturlig sproglig forståelse af reglerne i lovene for opgørelse af den afgiftspligtige mængde ikke kan angives negative mængder af varme, affald og kuldioxid, hvoraf der skal betale afgift. Sagsøgeren kunne derfor ikke angive en negativ mængde, der kunne medføre udbetaling af negative afgiftstilsvar.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Procesbevillingsnævnet
De svenske skattemyndigheders konkursbegæring mod dansk statsborger

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2019 meddelt de svenske skattemyndigheder tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 12. marts 2019.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 17-06-2019 - 16-07-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-291/18 Grup Servicii Petroliere
Dato: 20-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 148, litra a) og c) - fritagelse i forbindelse med internationale transporter - levering af offshore jackup-boreplatforme - begrebet »fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø« - rækkevidde

Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Dom
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Indstilling
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Ny sag

Dom C-1/18 Oribalt Riga
Dato: 20-06-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 30, stk. 2, litra b) og c) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 152, stk. 1, litra a) og b) - angivelse af varers toldværdi - begrebet »lignende varer« - lægemidler - hensyntagen til alle faktorer, som kan have indvirkning på det omhandlede lægemiddels økonomiske værdi - frist på 90 dage, inden for hvilken de indførte varer skal være solgt i Den Europæiske Union - præceptiv frist - manglende hensyntagen til rabatter

Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Dom
Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Indstilling

Dom C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl.
Dato: 27-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra c) - fritagelser - lægegerning og dertil knyttede erhverv - kiropraktik og osteopati - artikel 98 - bilag III, nr. 3) og 4) - lægemidler og medicinsk udstyr - nedsatte satser - ordinering i forbindelse med terapeutiske indgreb eller behandlinger - normalsats - ordinering i forbindelse med æstetiske indgreb eller behandlinger - princippet om afgiftsneutralitet - opretholdelse af virkningerne af en national lovgivning, som er uforenelig med EU-retten

Tidligere dokument: C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl. - Ny sag

Dom C-242/18 UniCredit Leasing
Dato: 03-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftens neutralitet - leasingkontrakt ophævet som følge af manglende betaling af afdragene - berigtiget afgiftsansættelse - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af varer mod vederlag - betaling af en »erstatning« for ophævelsen frem til kontraktens udløb - Domstolens kompetence

Tidligere dokument: C-242/18 UniCredit Leasing - Dom
Tidligere dokument: C-242/18 UniKredit Lizing - Ny sag

Dom C-316/18 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
Dato: 03-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - fradrag af indgående afgift - omkostninger til forvaltning af en fond, der investerer donerede midler med det formål at dække omkostningerne til samtlige udgående transaktioner, som udføres af den afgiftspligtige person - generalomkostninger

Tidligere dokument: C-316/18 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge - Dom
Tidligere dokument: C-316/18 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge - Ny sag

Indstilling C-323/18 Tesco-Global Áruházak
Dato: 04-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - støtte - momssystem - omsætningsbaseret afgift på detailhandel - ringere behandling af udenlandske virksomheder som følge af afgiftssats med progressiv virkning - indirekte forskelsbehandling - begrundelse for en afgift med progressiv virkning på grundlag af omsætningen

Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Dom
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Indstilling
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Ny sag

Dom C-273/18 Kuršu zeme
Dato: 10-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - artikel 168 - kæde af levering af varer - nægtelse af fradragsretten på grund af denne kæde - den kompetente skattemyndigheds pligt til at godtgøre, at der foreligger misbrug

Tidligere dokument: C-273/18 Kuršu zeme - Dom
Tidligere dokument: C-273/18 Kuršu zeme - Ny sag

Dom C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Dato: 10-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 202 og 203 - importtold - toldskylds opståen på grund af tilsidesættelser af toldreglerne - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 30 - importmoms - afgiftspligtens indtræden - begrebet »indførsel« af en vare - krav om, at varen er optaget i Den Europæiske Unions økonomiske kredsløb - transport af varen til en anden medlemsstat end den, hvori toldskylden opstod

Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Dom
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Indstilling
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Ny sag

Dom C-249/18 CEVA Freight Holland
Dato: 10-07-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldkodeks - toldangivelse - fejlagtig tarifering i underpositionen i den kombinerede nomenklatur - meddelelse om efteropkrævning - toldkodeksens artikel 78 - revision af angivelsen - ændring af transaktionsværdien - toldkodeksens artikel 221 - forældelsesfrist for retten til inddrivelse af toldskylden - afbrydelse

Tidligere dokument: C-249/18 CEVA Freight Holland - Dom
Tidligere dokument: C-249/18 CEVA Freight Holland - Indstilling
Tidligere dokument: C-249/18 CEVA Freight Holland - Ny sag

Dom C-91/18 Kommissionen mod Grèce (Tsipouro)
Dato: 11-07-2019
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer - artikel 110 TEUF - direktiv 92/83/EØF - direktiv 92/84/EØF - forordning (EF) nr. 110/2008 - anvendelse af lavere punktafgifter på produktionen af nationale produkter med betegnelsen tsipouro og tsikoudia

Tidligere dokument: C-91/18 Kommissionen mod Grèce (Tsipouro) - Dom


Domme
C-185/18 Oro Efectivo

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 401 - princip om afgiftsneutralitet - en virksomheds erhvervelse fra privatpersoner af genstande med et højt indhold af guld eller andre ædelmetaller med henblik på videresalg - afgift på overdragelse af formuegoder

Domstolens dom:

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og princippet om afgiftsneutralitet skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter virksomheders erhvervelse fra privatpersoner af genstande med et højt indhold af guld eller andre ædelmetaller pålægges en indirekte afgift, der rammer overdragelse af formuegoder, og som er forskellig fra merværdiafgift, når disse genstande er bestemt til erhvervsvirksomheden i de nævnte virksomheder, der med henblik på en omdannelse og derefter genindførsel heraf i handelskredsløbet videresælger dem til virksomheder, som er specialiseret i fremstilling af ingots eller diverse genstande af ædelmetaller.


C-420/18 IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 og 10 - afgiftspligtig person - »selvstændigt« udøvet økonomisk virksomhed - begreb - virksomhed som medlem af bestyrelsen i en stiftelse

Domstolens dom:

Artikel 9 og 10 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at et medlem af bestyrelsen i en stiftelse såsom sagsøgeren i hovedsagen, som - selv om der hverken består noget hierarkisk arbejdstager-arbejdsgiverforhold til denne stiftelses ledelsesorgan eller et sådant til bestyrelsen i nævnte stiftelse, for så vidt angår udøvelsen af vedkommendes virksomhed som medlem af denne bestyrelse - hverken handler i eget navn, for egen regning eller under eget ansvar, men handler for samme bestyrelses regning og under dennes ansvar og heller ikke bærer nogen økonomisk risiko som følge af den virksomhed, som vedkommende udøver, idet vedkommende oppebærer et fast honorar, som hverken afhænger af dennes mødedeltagelse eller dennes effektivt udførte arbejdstimer, ikke selvstændigt udøver økonomisk virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Customs Cooperation Working Party, Plenary

RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det samarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken San Marino på den anden side, for så vidt angår de gældende bestemmelser om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og ordningerne for import af økologiske produkter

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenstoldorganisationen for så vidt angår en rekommandation i henhold til artikel 16 i HS-konventionen om ændring af det harmoniserede system  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Portugal tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

 


Indholdsfortegnelse