MomsMail 2019, uge 23

Kære læser !

Så blev folketingsvalget overstået, og mon ikke - lige om lidt - det vælter ind med nye dokumenter fra Folketinget.

Der er nu fint med læsestof fra den forgangne uge, så jeg vil blot ønske god læselyst og god pinse.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nye regler vedrørende trekantshandel
Underleverandører der snyder, kan bringe lovlydige virksomheder i fedtefadet

Bindende svar
Moms - aktivitetshus - varer og ydelser i nær tilknytning til social forsorg og bistand
Moms - Udenlandsk virksomhed var ikke betalingspligtig for momsen af leverede ydelser vedrørende fast ejendom
Moms, fast ejendom, apportindskud - momsgrundlaget ved byttehandel

Afgørelser
Momsfrit salg af lejlighed
Momsfritagelse ved salg af ejendom

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

PwC

Nye regler vedrørende trekantshandel

Foretager din virksomhed mange EU-leverancer, og har du tidligere anvendt den momsmæssige simplificering for trekantshandler? Der er sket en tilpasning af reglerne for trekantshandler, som har betydning for dig, såfremt din virksomhed agerer som mellemhandler ved leverancer mellem to andre EU-lande.


SEGES

Underleverandører der snyder, kan bringe lovlydige virksomheder i fedtefadet

Hvis underleverandører snyder med skat og moms, kan det i værste fald gå ud over den endelige køber. Lovlydige virksomheder kan nemlig deltage i kædesvig uden at vide det. Som kunde er det vigtigt at være opmærksom.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - aktivitetshus - varer og ydelser i nær tilknytning til social forsorg og bistand

SKM2019.298.SR

Skatterådet bekræftede, at salget af genbrugsvarer og cafesalg i et aktivitetshus kunne anses for momsfri levering af varer og ydelser i nær tilknytning til social forsorg og bistand. Formålet med det konkrete projekt var at tilbyde meningsfulde arbejdsfællesskaber til udsatte borgere fra spørgers målgruppe, dvs. socialt udsatte, der har intet eller begrænset socialt netværk, og som er udfordret af manglende sociale og faglige kompetencer. Der var bl.a. lagt vægt på, at der var tale om frivilligt arbejde, og at de frivilliges deltagelse i et arbejdsfællesskab måtte anses for et grundlæggende element i arbejdet med forbedringen af målgruppens arbejdskompetencer og arbejdet med at bryde deres sociale isolation. Salget af varer og ydelser var i det konkrete tilfælde uomgængeligt nødvendigt for at kunne yde social forsorg og bistand til de frivillige fra målgruppen. Det forhold, at op til halvdelen af de frivillige kunne være borgere uden for målgruppen, kunne efter en konkret vurdering ikke medføre et andet resultat. Der var yderligere lagt vægt på, at formålet med salget af genbrugsvarer og cafesalg ikke var at opnå yderligere indtægter ved udførelse af transaktioner i direkte konkurrence med momspligtige erhvervsvirksomheder.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Udenlandsk virksomhed var ikke betalingspligtig for momsen af leverede ydelser vedrørende fast ejendom

SKM2019.291.SR

Skatterådet bekræftede, at en udenlandsk virksomhed ikke var betalingspligtig for momsen af leveringen af ydelser til sin udenlandske kunde i forbindelse med etableringen af et palletransportsystem i en lagerbygning i Danmark. Ydelserne vedrørte fast ejendom og havde leveringssted her i landet efter momslovens § 18. Da ydelserne var momspligtige og virksomheden havde etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed i Tyskland og ikke havde et fast forretningssted her i landet, hvorfra ydelserne leveres, var det virksomhedens kunde, som var betalingspligtig for momsen. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at leveringsstedet var her i landet for de nævnte ydelser omfattet af momslovens § 16, stk. 1, da virksomheden hverken havde etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvortil ydelserne leveres, her i landet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms, fast ejendom, apportindskud - momsgrundlaget ved byttehandel

SKM2019.289.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger ikke driver økonomisk virksomhed efter momslovens § 3, stk. 1, og derfor kan opdele selskabets grundstykke i tre og indskyde disse enkelte grundstykker i nystiftede datterselskaber uden moms.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at modværdien (momsgrundlaget) ved et apportindskud af de pågældende grundstykker i nystiftede datterselskaber er "fremstillingsprisen" (købsprisen), jf. momslovens § 27.

Skatterådet finder, at momsgrundlaget skal udgøres af den subjektive værdi for Spørger. Momsgrundlaget ved Spørgers apportindskydelse af grundstykker i nyetablerede datterselskaber mod at erhverve anparterne i samme datterselskaber, svarer til den værdi, hvormed grundstykkerne er anført i Spørgers årsrapport, fordi dette må være Spørgers subjektive værdi - det Spørger er villig til at betale i bytte for anparterne.

Skatterådet bekræfter, at modværdien (momsgrundlaget) for de enkelte grundstykker kan opgøres på baggrund af, hvor mange kvadratmeter grund, der apportindskydes i de enkelte datterselskaber (P/S'er).


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Momsfrit salg af lejlighed

SKM2019.295.LSR

Landsskatteretten fandt, at selskabets salg af en lejlighed var fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 2. Der var henset til, at lejligheden alene havde været anvendt i forbindelse med selskabets momsfritagne udlejningsaktivitet, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, ligesom selskabet ikke havde haft adgang til fradrag for indgående moms efter momslovens kapitel 9 ved anskaffelsen eller anvendelsen af denne.Det af Skatterådet givne bindende svar på spørgsmål 1 blev derfor ændret til et ja, hvorefter spørgsmål 2 bortfaldt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Momsfritagelse ved salg af ejendom

SKM2019.294.LSR

Landsskatteretten fandt, at selskabets salg af en lejlighed var fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 2. Landsskatteretten havde herved henset til, at lejligheden alene havde været anvendt i forbindelse med selskabets momsfritagne udlejningsaktivitet, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, ligesom selskabet ikke havde haft adgang til fradrag af den indgående moms efter momslovens kapitel 9 ved anskaffelsen eller anvendelsen af denne. Landsskatteretten ændrede således Skatterådets svar på spørgsmålet om, hvorvidt spørger kunne sælge ejendommen uden moms til et ja.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Retten i Helsingør
Opkrævning af registreringsafgift for mandskabsvogn godkendt

Retten godkendte Skats opkrævning af registreringsafgift for en mandskabsvogn. Vognens registrerede ejer og bruger var et interessentselskab, men det var et anpartsselskab, der anvendte vognen.


Højesteret
Om ekstraordinær genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvar

Bank havde ikke krav på ekstraordinær genoptagelse af sit lønsumsafgiftstilsvar som følge af, at banken havde fået genoptaget og ændret sit momstilsvar.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/1867027
Moms af kredit- og betalingskortgebyrer
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om tilbagebetaling af udgående moms af kredit- og betalingskortgebyrer for perioden fra den 23. januar 2012 til den 31. maj 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-05-2019

Journalnr: 14/4324798
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for indgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-04-2019

Journalnr: 15/1498092
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 30-04-2019

Journalnr: 14/1021490
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med baggrund i yderligere salgsmoms og nægtet fradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-04-2019

Journalnr: 17/0819565
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-04-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 10-06-2019 - 09-07-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-185/18 Oro Efectivo
Dato: 12-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 401 - princip om afgiftsneutralitet - en virksomheds erhvervelse fra privatpersoner af genstande med et højt indhold af guld eller andre ædelmetaller med henblik på videresalg - afgift på overdragelse af formuegoder

Tidligere dokument: C-185/18 Oro Efectivo - Dom
Tidligere dokument: C-185/18 Oro Efectivo - Ny sag

Dom C-420/18 IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Dato: 13-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 og 10 - afgiftspligtig person - »selvstændigt« udøvet økonomisk virksomhed - begreb - virksomhed som medlem af bestyrelsen i en stiftelse

Tidligere dokument: C-420/18 IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance) - Dom
Tidligere dokument: C-420/18 IO - Ny sag

Dom C-291/18 Grup Servicii Petroliere
Dato: 20-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 148, litra a) og c) - fritagelse i forbindelse med internationale transporter - levering af offshore jackup-boreplatforme - begrebet »fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø« - rækkevidde

Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Dom
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Indstilling
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Ny sag

Dom C-1/18 Oribalt Riga
Dato: 20-06-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 30, stk. 2, litra b) og c) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 152, stk. 1, litra a) og b) - angivelse af varers toldværdi - begrebet »lignende varer« - lægemidler - hensyntagen til alle faktorer, som kan have indvirkning på det omhandlede lægemiddels økonomiske værdi - frist på 90 dage, inden for hvilken de indførte varer skal være solgt i Den Europæiske Union - præceptiv frist - manglende hensyntagen til rabatter

Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Dom
Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Indstilling

Dom C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl.
Dato: 27-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra c) - fritagelser - lægegerning og dertil knyttede erhverv - kiropraktik og osteopati - artikel 98 - bilag III, nr. 3) og 4) - lægemidler og medicinsk udstyr - nedsatte satser - ordinering i forbindelse med terapeutiske indgreb eller behandlinger - normalsats - ordinering i forbindelse med æstetiske indgreb eller behandlinger - princippet om afgiftsneutralitet - opretholdelse af virkningerne af en national lovgivning, som er uforenelig med EU-retten

Tidligere dokument: C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl. - Ny sag

Dom C-242/18 UniCredit Leasing
Dato: 03-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftens neutralitet - leasingkontrakt ophævet som følge af manglende betaling af afdragene - berigtiget afgiftsansættelse - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af varer mod vederlag - betaling af en »erstatning« for ophævelsen frem til kontraktens udløb - Domstolens kompetence

Tidligere dokument: C-242/18 UniCredit Leasing - Dom
Tidligere dokument: C-242/18 UniKredit Lizing - Ny sag

Dom C-316/18 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
Dato: 03-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - fradrag af indgående afgift - omkostninger til forvaltning af en fond, der investerer donerede midler med det formål at dække omkostningerne til samtlige udgående transaktioner, som udføres af den afgiftspligtige person - generalomkostninger

Tidligere dokument: C-316/18 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge - Dom
Tidligere dokument: C-316/18 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge - Ny sag

Indstilling C-323/18 Tesco-Global Áruházak
Dato: 04-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - støtte - momssystem - omsætningsbaseret afgift på detailhandel - ringere behandling af udenlandske virksomheder som følge af afgiftssats med progressiv virkning - indirekte forskelsbehandling - begrundelse for en afgift med progressiv virkning på grundlag af omsætningen

Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Dom
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Indstilling
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Ny sag


Indstillinger
C-189/18 Glencore Agriculture Hungary

Sagen omhandler:

Det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 - artikel 168 - fradragsret - afgiftsunddragelse eller -svig - nationale procedurer - bevisbyrde - aktindsigt - ret til forsvar - processuel ligestilling - domstolsprøvels

Generaladvokatens indstilling:

Bestemmelserne i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, fortolket i lyset af artikel 47 og artikel 48, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, er ikke til hinder for en national bestemmelse eller praksis, hvorefter afgiftsmyndighederne ved kontrollen af en afgiftspligtig persons ret til at fradrage merværdiafgift (moms) skal tage hensyn til de konstateringer, som de har foretaget i relaterede afgørelser, som er blevet endelige, forudsat at

- en sådan bestemmelse eller praksis, samtidig med, at den respekterer momssystemets logik og struktur, ikke er til hinder for, at afgiftsmyndighederne de jure eller de facto når frem til andre konklusioner i forbindelse med andre sager, når de får forelagt nye argumenter eller nye beviser

- afgiftsmyndighederne principielt er forpligtet til inden vedtagelsen af deres endelige afgørelse at give adgang til alle dokumenter, som er relevante for den afgiftspligtige persons udøvelse af retten til forsvar, herunder dokumenter, som er indsamlet i forbindelse med relaterede administrative eller strafferetlige sager; en beskrivelse af bevismaterialet i form af en sammenfattende rapport er ikke tilstrækkelig, medmindre den afgiftspligtige person har mulighed for at anmode om et gennemsyn og eventuelt en kopi af de specifikke dokumenter

- den nationale ret, for hvilken der er indbragt en sag til prøvelse af en afgørelse truffet af afgiftsmyndighederne, kan efterprøve alle faktiske og retlige elementer i denne afgørelse, herunder lovligheden af måden, hvorpå beviserne er blevet indsamlet, uanset sådanne bevisers oprindelse.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Customs Organization Council in relation to a WCO Article 16 Recommendation amending the Harmonised System

Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter - Vedtagelse

Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter - Vedtagelse

Council Regulation (EU) 2018/2069 of 20 December 2018 amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products

RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Regulation (EU) 2019/474 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 amending Regulation (EU) No 952/2013 laying down the Union Customs Code

Customs Union: - Update of the list of Council preparatory bodies

Customs Union Working Party (Morning only)

ECOFIN Report to the European Council on tax issues Endorsement

 

Nyt fra Kommissionen

Taxation: Commission refers Austria to the Court for its failure to align with EU VAT rules for travel agents

 

Nyt fra EUR_LEX

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Customs Organization Council in relation to a WCO Article 16 Recommendation amending the Harmonised System

 


Indholdsfortegnelse