MomsMail 2019, uge 22

Kære læser !

En ganske kort MomsMail, men alligevel med et par læseværdige afgørelser, bl.a. en lille håndfuld fra Afgørelsesdatabasen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ny praksis om solidarisk hæftelse for punktafgifter underkendt
Retsvirkningen af en afgørelse om gældsnedsættelse kunne ikke betinges af, at parten accepterede afgørelsen

Domme
Stutteri og hold af galopheste var ikke erhvervsmæssig virksomhed - ikke fradrag for købsmoms - ikke fradrag for udgifter til reklame

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Ny praksis om solidarisk hæftelse for punktafgifter underkendt

Selvom købere af slik og chokoladebarer hæfter solidarisk med importøren for betalingen af punktafgifter, kan hæftelsen ikke uden videre udstrækkes til tilfælde, hvor staten lider tab på grund af importørens konkurs.


Folketingets Ombudsmand

Retsvirkningen af en afgørelse om gældsnedsættelse kunne ikke betinges af, at parten accepterede afgørelsen

En borger ansøgte om at få eftergivet sin studiegæld. SKAT (nu Gældsstyrelsen) svarede i et brev med overskriften ”Tilbud om delvis eftergivelse”, at SKAT kunne tilbyde at nedskrive en del af gælden, hvorefter resten skulle afvikles over en fem- eller syvårig periode. Nedsættelsen af gælden var dog betinget af, at borgeren takkede ja til tilbuddet inden for fire uger. Hvis borgeren ikke accepterede tilbuddet inden fristen, ville gælden ikke blive eftergivet, hverken helt eller delvist


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Stutteri og hold af galopheste var ikke erhvervsmæssig virksomhed - ikke fradrag for købsmoms - ikke fradrag for udgifter til reklame

SKM2019.287.BR

Sagsøgeren drev som enkeltmandsvirksomhed et handelsfirma, der solgte gear, motorer og variatorer. Derudover havde han hestehold i form af stutteri og galopheste, hvilket hvert år gav betydelige underskud. Sagsøgeren påstod sig berettiget til bl.a. skattemæssigt fradrag for underskuddet fra hesteholdet og fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til hesteholdet. Subsidiært påstod sagsøgeren, at underskud fra hestehold og købsmoms kunne fradrages som reklameudgifter.

Efter hesteaktiviteternes karakter og manglende umiddelbare sammenhæng med handelsfirmaets hovedaktivitet, var der en formodning for, at hesteaktiviteterne var af privat karakter.

Sagsøgeren havde ikke godtgjort, at hesteaktiviteterne udgjorde en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig forstand. Sagsøgeren havde heller ikke godtgjort, at hesteaktiviteterne udgjorde en økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand. Sagsøgeren var derfor ikke berettiget til skattemæssigt fradrag for underskuddet fra hesteaktiviteterne eller til fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til hestene.

Retten fandt det ikke dokumenteret, at der i forbindelse med hesteaktiviteterne i de omhandlede år havde været nogen reklamemæssig eksponering af handelsfirmaet. Sagsøgeren kunne derfor heller ikke fradrage underskud og købsmoms som reklameudgifter efter LL § 8, stk. 1.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0004811
Diverse momsfradrag
Klagen vedrører nægtet eller nedsat momsfradrag for en række udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2019

Journalnr: 16/0316847
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 25-04-2019

Journalnr: 17/0273848
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 26-04-2019

Journalnr: 13/0173286
Lønsumsafgift - metode
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet skal afregne lønsumsafgift som en finansiel virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-06-2019 - 02-07-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-189/18 Glencore Agriculture Hungary
Dato: 05-06-2019
Fiskale bestemmelser

Det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 - artikel 168 - fradragsret - afgiftsunddragelse eller -svig - nationale procedurer - bevisbyrde - aktindsigt - ret til forsvar - processuel ligestilling - domstolsprøvels

Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Dom
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Indstilling
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Ny sag

Dom C-185/18 Oro Efectivo
Dato: 12-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 401 - princip om afgiftsneutralitet - en virksomheds erhvervelse fra privatpersoner af genstande med et højt indhold af guld eller andre ædelmetaller med henblik på videresalg - afgift på overdragelse af formuegoder

Tidligere dokument: C-185/18 Oro Efectivo - Dom
Tidligere dokument: C-185/18 Oro Efectivo - Ny sag

Dom C-420/18 IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Dato: 13-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 og 10 - afgiftspligtig person - »selvstændigt« udøvet økonomisk virksomhed - begreb - virksomhed som medlem af bestyrelsen i en stiftelse

Tidligere dokument: C-420/18 IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance) - Dom
Tidligere dokument: C-420/18 IO - Ny sag

Dom C-291/18 Grup Servicii Petroliere
Dato: 20-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 148, litra a) og c) - fritagelse i forbindelse med internationale transporter - levering af offshore jackup-boreplatforme - begrebet »fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø« - rækkevidde

Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Dom
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Indstilling
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Ny sag

Dom C-1/18 Oribalt Riga
Dato: 20-06-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 30, stk. 2, litra b) og c) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 152, stk. 1, litra a) og b) - angivelse af varers toldværdi - begrebet »lignende varer« - lægemidler - hensyntagen til alle faktorer, som kan have indvirkning på det omhandlede lægemiddels økonomiske værdi - frist på 90 dage, inden for hvilken de indførte varer skal være solgt i Den Europæiske Union - præceptiv frist - manglende hensyntagen til rabatter

Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Dom
Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Indstilling

Dom C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl.
Dato: 27-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra c) - fritagelser - lægegerning og dertil knyttede erhverv - kiropraktik og osteopati - artikel 98 - bilag III, nr. 3) og 4) - lægemidler og medicinsk udstyr - nedsatte satser - ordinering i forbindelse med terapeutiske indgreb eller behandlinger - normalsats - ordinering i forbindelse med æstetiske indgreb eller behandlinger - princippet om afgiftsneutralitet - opretholdelse af virkningerne af en national lovgivning, som er uforenelig med EU-retten

Tidligere dokument: C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl. - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC

Customs Union Working Party

Customs Union Working Party

Customs Union Working Party (Constanta, Romania)

 

Nyt fra Parlamentet

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse af elektroniske systemer til udveksling og lagring af oplysninger i henhold til EU-toldkodeksen  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 218

Supplerende samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 14. juni 2019, som er relevant for Skatteudvalget

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse