MomsMail 2023, uge 21

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

Nyhederne fra Folketinget er tilbage med fuld kraft, det blev heldigvis løst meget hurtigt. Siden med historiske folketingsbilag er stadigt inaktiveret.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Snart slut med rentefrie korrektioner af moms bagud i tid
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?

Bindende svar
Tinglysning vedr. overdragelse af regionale tilbud samt dertil hørende ejendomme

Afgørelser
Chokolade- og sukkervareafgift - Kosttilskud
Mineralolieafgift - Dieselolie og benzin - Afgiftsfritagelse - Afgiftssuspension

Domme
Påbud om meddelelse af oplysninger - momslovens § 75 - retssikkerhedsloven - databeskyttelsesforordningen - EU's Charter om grundlæggende rettigheder, artikel 7 og 8

Nyt på inddrivelsesområdet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

BDO

Snart slut med rentefrie korrektioner af moms bagud i tid

Skatteministeriet har nu udstedt den bekendtgørelse, der skal sætte nye regler om opkrævning af renter ved korrektion af moms for tidligere perio-der i kraft. Virksomheder, der har rettelser bagud i tid, bør straks tage action.

TVC Advokatfirma

Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?

Det er ikke ualmindeligt, at Skattestyrelsen i dag overgiver en afsluttet kontrolsag til Skattestraffesagsenhederne, og der ansattes fortsat flere medarbejdere til at vurdere de strafferetlige følger.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Tinglysning vedr. overdragelse af regionale tilbud samt dertil hørende ejendomme

SKM2023.231.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en kommune kunne gennemføre berigtigelsen af ejerforholdene i tingbogen i forbindelse med overdragelse af ejendomme fra regionen, uden at der pålægges tinglysningsafgift. Overdragelserne vurderes at være sket i medfør af kommunalreformen. Det fremgår af tinglysningsafgiftslovens § 1 a, at overdragelser i medfør af kommunalreformen er afgiftsfritaget.

 

Afgørelse: Chokolade- og sukkervareafgift - Kosttilskud

SKM2023.239.LSR

Klageren importerede her til landet 11 forskellige vitamin- og kosttilskudsprodukter, der fremstod som vingummier i forskellige former med en størrelse på ca. én kubikcentimeter. Varerne havde et sukkerindhold på mindst 74 %.

Henset til varernes indhold af sukker, varernes smag samt varernes udseende fandt Landsskatteretten, at varerne skulle anses som sukkervarer, der var omfattet af chokoladeafgiftslovens afgiftspligtige vareområde, jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1. Klagerens henvisning til varernes pris, varernes benævnelse som kosttilskud samt varernes tiltænkte anvendelse kunne ikke føre til et andet resultat.

Fastsættelsen af afgiftstilsvaret blev imidlertid hjemvist til fornyet behandling, idet Skattestyrelsen ikke i tilstrækkelig grad havde begrundet fastsættelsen heraf.

 

Afgørelse: Mineralolieafgift - Dieselolie og benzin - Afgiftsfritagelse - Afgiftssuspension

SKM2023.238.LSR

Sagen angik, om et selskab kunne undlade at afregne afgift efter bl.a. mineralolieafgiftslovens § 30 for afgiftspligtige varer, der var totalt ødelagt på grund af fejludlevering, når fejludleveringen fandt sted ved udlevering fra tankbil til tankstationer m.v. Selskabet havde i anmodningen om bindende svar oplyst, at selskabet påtænkte at blive registreret som oplagshaver og udføre transporter af olie fra raffinaderier og fra egne godkendte depoter til blandt andet tankstationer. I forbindelse med selskabets transport af olie til tankstationer skete der nogle gange en fejludlevering fra tankbil til tankstation, således at olie blev sammenblandet med andre olieprodukter. Landsskatteretten fandt, at olie, der blev transporteret fra selskabets godkendte depoter, blev udleveret fra selskabets godkendte anlæg, når den blev overført til tankbilen. Olien måtte på det samme tidspunkt anses for at have forladt selskabets afgiftsoplag. Olien havde som følge heraf forladt afgiftssuspensionsordningen i forbindelse med udleveringen, medmindre der var tale om en transport under afgiftssuspensionsordningen i henhold til mineralolieafgiftslovens § 15. Landsskatteretten fandt herefter, at transporten af olien til en tankstation ikke var omfattet af mineralolieafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 1- 5, da der ikke var tale om en transport til et andet afgiftsoplag, til en midlertidigt registreret varemodtager eller en registreret varemodtager. Der var heller ikke tale om en transport til et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlod EU's område, eller til en modtager, der var fritaget for afgift. Det forhold, at oliens destination ikke var endeligt bestemt på tidspunktet for udleveringen fra selskabets godkendte anlæg, kunne ikke føre til, at der var tale om en transport under afgiftssuspensionsordningen. Endelig var der ikke tale om transport til et direkte leveringssted, der var udpeget af en godkendt oplagshaver over for landets myndigheder. Transporten var dermed ikke en transport under afgiftssuspensionsordningen efter mineralolieafgiftslovens § 15. Olien havde derfor forladt afgiftssuspensionsordningen ved udlevering fra selskabets godkendte depot til tankbil. Da varen allerede havde forladt afgiftssuspensionsordningen på det tidspunkt, hvor varen blev udleveret til tankbilen, ville varen ikke være omfattet af mineralolieafgiftslovens § 30, stk. 2, når den blev sammenblandet med anden olie ved påfyldning ved en tankstation. Landsskatteretten stadfæstede derfor Skatterådets bindende svar.

 

Dom: Påbud om meddelelse af oplysninger - momslovens § 75 - retssikkerhedsloven - databeskyttelsesforordningen - EU's Charter om grundlæggende rettigheder, artikel 7 og 8

SKM2023.243.BR

Sagen angik en prøvelse af en afgørelse fra Skattestyrelsen, hvorved styrelsen meddelte et påbud til et selskab om at sende nogle nærmere angivne oplysninger om leverancer af varer og ydelser til kunder, der havde handlet for over nærmere angivne beløbsgrænser ved brug af et medlemskort, som selskabet havde udstedt til kunderne som led i et kundefordelsprogram. Retten fandt, at der var hjemmel for påbuddet i momslovens § 75, stk. 1 og 9. Retten bemærkede, at det følger af loven og forarbejderne hertil, at myndighederne kan anmode om oplysninger med henblik på at kontrollere, om en virksomhed er registreringspligtig for moms. Retten fandt, at påbuddet var relevant, at det var begrænset til det væsentlige, og at det var proportionalt. Retten udtalte i den forbindelse, at der var en begrundet formodning for, at oplysningerne omfattede køb, der var foretaget med henblik på erhvervsmæssigt videresalg, og at købene derfor gav anledning til momsregulering. Retten afviste selskabets indsigelser om, at påbuddet var ugyldigt på grund af manglende hjemmel i skattekontrolloven og punktafgiftslovgivningen, at virksomheden ikke var rette pligtsubjekt for påbuddet, fordi virksomheden ikke havde solgt de omhandlede varer, at påbuddet omfattede oplysninger om kunder og forhold, der gik videre end nødvendigt, og at der ikke var hjemmel til at påbyde udlevering af oplysninger om leverancer til kunder, hvor der ikke var en konkret mistanke om afgiftsgundragelse foretaget af en konkret identificeret person.Endvidere fandt retten, at påbuddet hverken var i strid med retssikkerhedsloven, databeskyttelsesforordningen eller artikel 7 og 8 i EU's Charter om grundlæggende rettigheder artikel 7 og 8.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2023.240.BR

Gældsstyrelsen kunne ikke foretage modregning i krav på rentefrit momslån

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt Gældsstyrelsen var berettiget til at foretage modregning i krav på udbetaling af et rentefrit momslån til dækning af den erhvervsdrivende persons skattegæld. Landsskatteretten havde fundet, at modregningsbetingelsen om gensidighed ikke var opfyldt, idet virksomheden var debitor i relation til både skattegælden og lånet, da der var tale om et lån, som skulle betales tilbage, og at Gældsstyrelsen derfor var afskåret fra at foretage modregning.

Retten fandt - i modsætningen til Landsskatteretten - at betingelsen om gensidighed var opfyldt. Retten fandt dog samtidig, at Gældsstyrelsen efter forholdets natur var afskåret fra at foretage modregning, bl.a. da modregningen ville medføre, at borgeren ikke opnåede en de facto rentefri henstand svarende til lånebeløbet, hvilket var forudsat i forarbejderne til lov nr. 572 af 5. maj 2020 om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0024735
Genoptagelse af momsansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momsansættelsen for 2.-4. kvartal 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-05-2023

Journalnr: 21/0017129
Afgiftspligtig person
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet Skattestyrelsen blandt andet ikke har godkendt virksomhedens fradrag for købsmoms ved køb af køretøjer, jf. momslovens § 42, stk. 6, idet virksomheden ikke anses for at handle i egenskab af en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-05-2023

Journalnr: 19/0045533
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momsansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-05-2023

Journalnr: 20/0036087
Forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret vedr. forhøjelse af omsætning, tab på debitorer, leasingydelser og private udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-05-2023

Journalnr: 21/0043136
Momsfradrag
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar. Forhøjelsen skyldes, at Skattestyrelsen ved nægtelse af fradrag for købsmoms af udgifter vedrørende faktura der er udstedt til et andet selskab. Landsskatteretten nedsætter momsen til det angivne.
Afsagt: 09-05-2023

Journalnr: 17/0987827
Dækningsafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven som følge af klagerens import af det omhandlede produkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2023

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 29-05-2023 - 27-06-2023

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 08-06-2023 indstilling i C-96/22 Companhia de Distribuição Integral Logista Portugal
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - artikel 7 og 9 - rækkevidde - national lovgivning, der pålægger de mængder cigaretter, der overstiger den kvantitative grænse, den afgiftssats, der er gældende på et senere tidspunkt end det tidspunkt, hvor cigaretterne overgik til forbrug

Den 08-06-2023 dom i C-322/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wroclawiu
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - princippet om loyalt samarbejde - effektivitetsprincippet - skat, som en medlemsstat har opkrævet i strid med EU-retten - tilsidesættelse, der er fastslået som følge af en dom afsagt af Domstolen - ret til betaling af renter af overskydende skat - national lovgivning, der begrænser retten til betaling af renter til perioden indtil den 30. dag efter offentliggørelsen af Domstolens dom i Den Europæiske Unions Tidende

Den 08-06-2023 dom i C-640/21 Zes Zollner Electronic
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EU) nr. 952/2013 - EU-toldkodeksen - overskydende varemængde opdaget efter frigivelsen af varerne - artikel 173 - ændring af en toldangivelse - andre varer end dem, der oprindeligt var omfattet af den angivelse, der skal ændres - artikel 174 - ugyldiggørelse af en toldangivelse - artikel 42 - sanktioner pålagt af de kompetente toldmyndigheder - delegeret forordning (EU) 2015/2446

Tidligere dokument: C-640/21 Zes Zollner Electronic - Indstilling

Den 15-06-2023 dom i C-292/22 Nova Targovska Kompania 2004
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - tarifering af varer - kombineret nomenklatur - pos. 1511 og 1517 - raffineret, bleget og deodoriseret palmeolie - ingen fastsat metode til analyse af et produkts konsistens

Den 22-06-2023 dom i C-833/21 Endesa Generación
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 14, stk. 1, litra a) - fritagelse for energiprodukter, der anvendes til produktion af elektricitet - undtagelse - beskatning af energiprodukter af »miljøpolitiske hensyn« - rækkevidde

Tidligere dokument: C-833/21 Endesa Generación - Indstilling

Den 22-06-2023 dom i C-24/22 PR Pet
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering af varer - kombineret nomenklatur - pos. 9403 - varer, der består af en struktur, og som er beregnet til katte og benævnt »kradsetræer til katte« - varer bestående af forskellige materialer - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1229/2013 og (EU) nr. 350/2014

Den 13-07-2023 indstilling i C-288/22 Administration de l'Enregistrement, des Domaines og de la TVA (TVA – Membre d’un conseil d'administration)
Fiskale bestemmelser

Moms. Om en fysisk person, der er medlem af bestyrelsen af et selskab, udøver selvstændig økonomisk virksomhed i denne forbindelse.

 

Indstillinger
C-249/22 GIS

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af tjenesteydelser mod vederlag - begreb - offentlig radio- og fjernsynsvirksomhed, der finansieres ved hjælp af en obligatorisk afgift, som pålægges personer, der ejer radio- og TV-modtagere, og som befinder sig i områder, hvor der udsendes jordbaserede radio- og TV-programmer - artikel 378, stk. 1, og bilag X, del A, nr. 2) - akten vedrørende vilkårene for Østrigs tiltrædelse - artikel 151, stk. 1, og bilag XV, del IX, nr. 2), litra h) - undtagelse - anvendelsesområde

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med artikel 378, stk. 1, i dette direktiv samt artikel 151, stk. 1, i akten vedrørende vilkårene for Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union af 26. juli 1994 og bilag XV til denne akt, del IX, nr. 2), litra h),

skal fortolkes således, at

denne bestemmelse ikke er til hinder for, at Republikken Østrig opkræver en afgift ud over programafgiften i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i § 31 i Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk (forbundslov om Østrigs radio og TV), for at kompensere for det tab af budgetindtægter på grund af merværdiafgift, der følger af et offentligt radio- og fjernsynsforetagendes ret til at fratrække den afgift, der er betalt for varer og tjenesteydelser, som er erhvervet til brug for virksomhed, der finansieres af provenuet af programafgiften.


 

Domme
C-114/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (TVA – Acquisition fictive)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag af moms - nægtelse - nægtelse begrundet i, at transaktionen er ugyldig i henhold til national civilret

Domstolens dom:

Artikel 167, artikel 168, litra a), artikel 178, litra a), og artikel 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, sammenholdt med princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet,

skal fortolkes således, at

disse bestemmelser er til hinder for en national lovgivning, hvorefter den afgiftspligtige person fratages retten til at fradrage den indgående merværdiafgift alene af den grund, at en afgiftspligtig økonomisk transaktion anses for fiktiv og er ugyldig i henhold til de nationale civilretlige bestemmelser, uden at det er nødvendigt at godtgøre, at de forhold, som gør det muligt at anse den nævnte transaktion for fiktiv i henhold til EU-retten, er opfyldt, eller at denne transaktion, når den faktisk er blevet gennemført, udspringer af merværdiafgiftssvig eller misbrug af rettigheder.

C-368/22 Danish Fluid System Technologies

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - pos. 7307 - rørfittings - underposition 7307 22 10 - muffer

Domstolens dom:

Underposition 7307 22 10 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 254/2000 af 31. januar 2000, i den affattelse af bilaget, der følger af Kommissionens forordning (EU) nr. 861/2010 af 5. oktober 2010,

skal fortolkes således, at

rørfittings af rustfrit stål, undtagen støbte, som har et udvendigt gevind og ikke udgør korte rørstykker med indvendigt gevind til samling af to rør ved at skrue dem ind i en sådan fitting eller blot skubbe dem ind i denne fitting, ikke kan anses for at være »muffer« henhørende under denne underposition.

 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen mellem den europæiske union og amerikas forenede stater i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2023/1025 af 22. maj 2023 om at give ungarn tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem, og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/1490

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2023/1033 af 25. maj 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2020/1080 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af solcelleglas med oprindelse i folkerepublikken kina og gennemførelsesforordning (eu) 2020/1081 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af solcelleglas med oprindelse i folkerepublikken kina

 

Nyt fra EUR_LEX

proposal for a regulation of the european parliament and of the council establishing the union customs code and the european union customs authority, and repealing regulation (eu) no 952/2013

dette dokument findes ikke på dansk.

forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) 2021/2283 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give polen tilladelse til at anvende lavere punktafgiftssatser for svær brændselsolie, naturgas, kul og koks, der anvendes som brændsel til opvarmning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2023/1025 af 22. maj 2023 om at give ungarn tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem, og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/1490

 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen
Oprettelsesdato: 25-05-2023
Høringsfrist: 21-06-2023

Høring over EU-toldreformpakke
Oprettelsesdato: 26-05-2023
Høringsfrist: 01-07-2023

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 74 Forslag til lov om vejafgift.

Bilag

Bilag 18

Betænkning afgivet den 24. maj 2023

Spørgsmål og svar

Spm. 87

MFU spm. om, hvor stor en del af kilometerafgiftens CO2-effekt, der kan henføres til hhv. mindre kørsel (reduceret trafikarbejde) og substituering til grønnere kørsel (at en større del af trafikarbejdet sker på f.eks. eldrevne lastbiler) i alle årene fra 2025 til 2030

Spm. 88

MFU spm. om at oplyse kilometerafgiftens effekt på det overordnede trafikarbejde i hvert af årene fra 2025 til 2030

Spm. 89

MFU spm. om at bekræfte, at Sverige af flere omgange har fået EU-Kommissionens tilladelse til at undtage bioethanol og biodiesel for energiafgifter, samt at dette også er en mulighed i Danmark

Spm. 90

MFU spm. om, hvordan provenuet vil blive påvirket af en tilsvarende kompensation i udligningsafgiften for dieseldrevne personbiler samt uden en kompensation af udligningsafgiften, jf. svar på TRU alm. del - spm. 154

Spm. 91

Spm. om nogen i regeringen har været indblandet i at aflyse demonstrationer og forhindre vognmænd i at benytte deres ytrings- og forsamlingsfrihed, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 148

Meddelelse om Rigsrevisionens offentliggjorte notat om beretning nr. 3/2001 om momskontrollen med EU-handel

Spørgsmål og svar

Spm. 190

Vil ministeren redegøre for, hvor mange retssager vedrørende erhvervsdrivende skattemyndighederne har været involveret i, som vedrører beløb under 1.000 kr. i perioden 2012-2022, og hvad de samlede udgifter og indtægter for staten har været i forbindelse med disse sager, inklusiv udgifter til administrativ sagsbehandling?  Svar  

Spm. 191

Mener ministeren, at det er et udtryk for fornuftig brug af borgernes penge, at skattemyndighederne bruger mere end 5 år og store administrative ressourcer på en sag, der vedrører et bilag på 81 kr. jf. artiklen »Kioskejer manglede faktura på 81 kroner – så krævede Skat pludselig 10.000: Efter 5 år er sagen slut med et underskud på tusinder til staten« i Avisen Danmark, den 22. marts 2023, og hvis ministeren ikke mener, at det er fornuftig brug af borgernes penge, hvad vil ministeren så gøre for at ændre dette?  Svar  

Spm. 192

Vil ministeren på baggrund af artiklen »Kioskejer manglede faktura på 81 kroner – så krævede Skat pludselig 10.000: Efter 5 år er sagen slut med et underskud på tusinder til staten« i Avisen Danmark, den 22. marts 2023, tage initiativ til at fastsætte en bagatelgrænse hos skattemyndighederne eller sende en opfordring til myndighederne om at udvise mere proportionalitet i sagsbehandlingen?  Svar  

Spm. 193

Hvad vil ministeren foretage sig på baggrund af artiklen »Kioskejer manglede faktura på 81 kroner – så krævede Skat pludselig 10.000: Efter 5 år er sagen slut med et underskud på tusinder til staten« i Avisen Danmark, den 22. marts 2023, hvor i det fremgår, at en sag vedrørende 81 kr. har endt med at koste Skattemyndighederne 5.000 kr.?  Svar  

Spm. 230

Vil ministeren redegøre for, om det fortsat er ministerens ønske, at der findes en model, der fremtidssikrer SIFA Bingo, som i snart 40 år har doneret overskud til idrætsforeninger i Aalborg?  Svar  

Spm. 231

Hvordan forholder ministeren sig til, at SIFA Bingo for mange ældre medborgere opleves som en daglig, social aktivitet – på lige fod med samlingspunkter som banko-arrangementer – som for dem er med til at højne deres livskvalitet?  Svar  

Spm. 232

Vil ministeren redegøre for, om man vil undersøge mulighederne for, at SIFA Bingo kan indgå i kommende forhandlinger på bankoområdet, når overskuddet hos SIFA - ligesom med mange bankoforeninger - går til almennyttigt formål?  Svar  

Spm. 247

Vil ministeren redegøre for, hvor stort et provenu man forventer at få i statskassen, når CO2-afgiften til det danske fiskeri, jf. aftalen om grøn skattereform, er implementeret i 2025?  Svar  

Spm. 248

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 83 sammenligne virkningen på Gini-koefficienten ved hhv. procentvise topskattelettelser og forøgelse af afgiften på cigaretter, så konkrete lettelser sammenlignes med en gennemsnitspris pr. pakke på 60, 70, 80, 90 og 100 kr.?  Svar  

Spm. 249

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 83 grafisk illustrere, hvordan de økonomiske effekter, herunder fordelingseffekterne, af højere priser på cigaretter påvirker personer, der lever under fattigdomsgrænsen og som har hjemmeboende børn, ud fra en gennemsnitspris pr. pakke på 60, 70, 80, 90 og 100 kr., samt oplyse hvor mange børn der påvirkes?  Svar  

Spm. 250

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 83 vurdere, om højere cigaretafgifter vil betyde, at nogle LO-arbejdere fravælger medlemskab af en fagforening på baggrund af økonomisk prioritering?  Svar  

Spm. 251

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 84 redegøre for, hvor mange års tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet der vil kunne blive finansieret som alternativ til at finansiere det varige provenutab ved en gennemsnitspris pr. pakke cigaretter på 60, 70, 80, 90 og 100 kr. anskueliggjort med 5 kroners intervaller?  Svar  

Spm. 252

Vil ministeren oplyse, hvor mange ekstra cigaretter der vil blive solgt, hvis afgiften på nikotinposer forøges med hhv. 5, 10, 15, 20 og 25 kr.?  Svar  

Spm. 253

Vil ministeren oplyse, hvor mange nikotinposer der forventes indført i Danmark i indeværende år, under hensyntagen til en markant lavere svensk kronekurs samt markant lavere afgift på nikotinposer (sammenlignet med Sverige), samt det forventede afledte provenutab for den danske statskasse, inkl. andre varegrupper?  Svar  

Spm. 254

Af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 83 fremgår det, at en forhøjelse af prisen på en pakke cigaretter til 100 kr. vil medføre en ekstra årlig omkostning på 14.600 kr. for personer med et dagligt forbrug på en pakke cigaretter om dagen svarende til 12,9 procent af den disponible indkomst for en enlig kontanthjælpsmodtager og 7,8 procent for en enlig pensionist. Vil ministeren redegøre for, om der findes viden om, hvilke forbrugsmæssige afsavn en sådan nedgang i disponibel indkomst sandsynligvis vil medføre for førnævnte indkomstgrupper?  Svar  

Spm. 255

Vil ministeren oplyse, hvad regeringens holdning ville være til at indføre en minimumspris på alkohol i Danmark efter skotsk forbillede, jf. artiklen ”Scotland’s minimum pricing linked to 13% drop in alcohol-related deaths, study finds” i The Guardian, den 21. marts 2023? Vil ministeren herudover oplyse, hvad provenuvirkningen ville være ved en minimumspris på hhv. 300, 400 og 500 kr. per liter ren alkohol, så fx en 0,7 liters flaske vodka med en alkoholprocent på 37,5 ikke kan koste mindre end hhv. 79, 105 og 131 kr.?  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. K

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 16. juni 2023, som er relevante for Skatteudvalget, til den fungerende økonomiministere