MomsMail 2019, uge 21

Kære læser !

MomsMail i denne uge er i den lidt kortere ende, primært med nationale bidrag.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 


Dedikeret advokat/fuldmægtig til Skatter og Afgifter

Har du lyst til at løse komplekse sager i samarbejde med nogle af landets dygtigste specialister inden for skatte- og afgiftsret? Så er du måske den kandidat, vi søger.

Plesners skatte- og afgiftsteam er fast positioneret som markedsleder, og vi har travlt. Vi søger derfor nye kolleger til opstart i 2021.

Om dig
Du brænder for at arbejde inden for en af de mest spændende og udfordrende juridiske discipliner. Du er ambitiøs, har et højt fagligt niveau og er et af de største talenter på din årgang.

I den type sager, vi arbejder med i vores team, hænger resultaterne og argumenterne ikke på træerne. Derfor er det vigtigt, at du har sans for detaljen, kan tænke ud af boksen og har stærke analytiske evner.

Samarbejde er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os. Det er derfor afgørende, at dine juridiske kompetencer er i top, kombineret med at du er imødekommende, får energi af at præstere som en del af et team og sætter pris på et godt kollegaskab, hvor vi løfter i flok.

Det betyder til gengæld mindre, om du er nyuddannet, fuldmægtig eller advokat. Det vigtigste er dit potentiale, dit drive og lysten til at være en del af holdet - så tilpasser vi opgaverne derefter og tilbyder et forløb og et miljø, der understøtter din personlige og faglige udvikling. Med tiden vil du opnå et bredt og dybdegående kendskab til skatter og afgifter, som vil gøre dig til en efterspurgt rådgiver.

Dine ansvarsområder
Som advokat eller fuldmægtig i vores skatte- og afgiftsteam får du mulighed for at arbejde med nogle af de største og mest komplekse sager i markedet.

Som noget unikt fylder principielle retssager og tvister ved de administrative klageinstanser en meget stor del af vores hverdag, og du vil få rig lejlighed til at arbejde med sager af den karakter.

Dine arbejdsopgaver i øvrigt vil dække hele det skatte- og afgiftsretlige område, og du vil komme til at arbejde med en bred vifte af rådgivningsopgaver, eksempelvis virksomhedsoverdragelser, børsnoteringer, incitamentsprogrammer og også en lang række "one-of-a-kind"-rådgivningsopgaver.

Om os
Vores fornemmeste opgave er at yde værdiskabende rådgivning til vores klienter. Vi har lang tradition for med succes at bistå danske og udenlandske skatteydere i de mest principielle skatte- og afgiftssager, og vi blev således i år for niende gang siden 2009 tildelt prisen som "Danish Tax Firm of the Year" af International Tax Review samt tildelt den paneuropæiske pris "European Court of Justice Firm of the Year" for vores førelse af sager ved EU-Domstolen i Luxembourg. Vi bistår for tiden i en række væsentlige sager om transfer pricing, "beneficial owner"-sager samt det såkaldte ATP-sagskompleks. Du kan læse om flere af disse sager i detaljer på vores hjemmeside.

Vi ønsker at præstere på højeste niveau – nu og i fremtiden. Det kan vi kun, hvis vi hele tiden arbejder på at gøre alle medarbejdere succesfulde. Det er bredden af de faglige kompetencer hos alle i vores team, evnen til at samarbejde og kombinere vores ressourcer samt det sociale sammenhold, der tilsammen gør, at vi anser os for Danmarks bedste skatteteam - både for klienterne og teammedlemmerne.

Vi glæder os til at høre fra dig

Vil du vide mere om os og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte advokat, director Mathias Kjærsgaard Larsen  eller HR-manager Marlene Tang på 33 12 11 33.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning hurtigst muligt sammen med relevante bilag. Vi indkalder løbende til samtaler, indtil vi har fundet de rette nye kolleger.

Se annoncen og søg jobbet.

Plesner, november 2020
Skriv gerne at du har set annoncen hos TaxCon

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Kraftvarmeværker i risiko for at falde uden for elpatronordningen
Nyt om skat, uge 21 - et bebygget areal er ikke en byggegrund
Nedsættelse af udgiften til el for liberale erhverv

Bindende svar
Moms på betalingshåndtering af offentlige myndigheders parkeringspladser
Momspligt - netbutik - leveringssted
Leveringssted ved salg af træpiller.

Afgørelser
Tinglysningsafgift ved ejerskifte af ferielejlighed anvendt til udlejning samt privat brug
Chokolade- og sukkervareafgift - Vaffelblandinger

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

PwC

Kraftvarmeværker i risiko for at falde uden for elpatronordningen

Et nyt bindende svar fra Skatterådet slår fast, at såfremt et kraftvarmeværk demonterer sin kraftvarmeenhed/motor, er betingelserne for afgiftslempelse på kedeldriften ikke længere opfyldt.


PwC

Nyt om skat, uge 21 - et bebygget areal er ikke en byggegrund

Generaladvokaten, som er tilknyttet EU-domstolen, har underkendt Skats egen definition af, hvornår salg af byggegrunde er momspligtige, og vurderingen kan betyde, at køb og salg af bebyggede arealer fremover vil være fritaget for moms - også selv om køber har en intention om at nedrive bygningerne på arealet efter overdragelsen.


Revisionsinstituttet

Nedsættelse af udgiften til el for liberale erhverv

Folketinget har vedtaget en lempelse – gældende fra 1. juli 2019 – af afgiftsreglerne for de såkaldte liberale erhverv. Ri sætter fokus på konsekvenserne heraf.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms på betalingshåndtering af offentlige myndigheders parkeringspladser

SKM2019.278.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørgers vederlag for håndtering af betaling for offentlige myndigheders parkeringspladser var momsfritaget. Spørgers ydelse var momspligtig levering af en betalingsmulighed, jf. momsloven § 4.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momspligt - netbutik - leveringssted

SKM2019.277.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørgers salg af medlemskab til en online fordelsklub var momspligtig i England, idet ydelsen ansås for at være en elektronisk ydelse med leveringssted her i landet, jf. momsloven § 21 c.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Leveringssted ved salg af træpiller

SKM2019.270.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers salg af træpiller, som udleveres til kunderne fra et lager i Tyskland, fra deres tyske momsnummer ikke skal pålægges dansk moms, da salget har leveringssted i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tinglysningsafgift ved ejerskifte af ferielejlighed anvendt til udlejning samt privat brug

SKM2019.275.LSR

Landsskatteretten anså en ferielejlighed, som dels havde været anvendt privat og dels været udlejet, som en fritidsbolig omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 7.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Chokolade- og sukkervareafgift - Vaffelblandinger

SKM2019.274.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskab, der markedsførte forskellige vaffelblandinger, alene skulle betale dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven af indholdet af nødder og kakao i en creme i vaffelblandingen og ikke af cremen som helhed. Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse og hjemviste sagen til SKAT til foretagelse af den beløbsmæssige opgørelse af dækningsafgiften.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Tysk afgiftskrav kunne inddrives i Danmark

Indsigelser kunne ikke prøves af de danske myndigheder, og inddrivelsen indebar ikke dobbelt strafforfølgning


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.272.BR

Straf - bødeudmåling - prøvesag - manglende rettidig indsendelse og udarbejdelse af transfer pricing dokumentation

Selskabet var tiltalt for indkomstårene 2010, 2011, 2012 og 2013 ikke rettidigt - inden den af told- og skatteforvaltningen fastsatte frist på 60 dage, der udløb den 13. juli 2015 - at have indsendt fyldestgørende dokumentation for selskabets kontrollerede transaktioner. Selskabet havde inden fristens udløb indsendt nogle historiske oplysninger angående koncernopbygningen og samhandlen i koncernen, men der blev ikke indsendt landespecifikt materiale for Danmark for de begærede indkomstår.

Selskabet erkendte sig skyldig i groft uagtsomt at have undladt at indsende den skriftlige dokumentation rettidigt. Af en skrivelse fra selskabets revisor fremgik, at baggrunden for den mangelfulde transfer pricing dokumentation havde været en misforståelse eller fejlkommunikation mellem selskabet og moderselskabet om, hvem der stod for den landespecifikke dokumentation.

Byretten fandt selskabet skyldig i groft uagtsomt ikke rettidigt at have indsendt transfer pricing dokumentationen. Den indsendte dokumentation var så mangelfuld, at den reelt måtte sidestilles med manglende dokumentation. Retten lagde til grund, at dokumentationen skal udarbejdes løbende. Formålet er at sikre en korrekt prisfastsættelse og hermed korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomstår ved koncerninterne transaktioner på tværs af landegrænserne. Selskabet idømtes en bøde på 500.000 kr. svarende til 125.000 kr. for hvert indkomstår. Det skal ikke kunne betale sig at lade være med at udarbejde dokumentationen og minimumsomkostningerne til udarbejdelse af transfer pricing dokumentationen skønnedes at være 125.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0990155
Nedsættelse af momsfradragsprocent
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagers momstilsvar som følge af, at SKAT har nedsat klagers momsfradragsprocent. SKAT har endvidere ikke godkendt selskabets fradrag af indgående moms af udgifter til el-forbrug og energiafgift. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 11-04-2019

Journalnr: 15/1434383
Forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms af udeholdt omsætning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et lille beløb.
Afsagt: 09-04-2019

Journalnr: 15/2336442
Genoptagelse af momstilsvaret
Korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten, der erstatter tidligere afgørelse af 8. april 2019. SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af afgiftsperioden 2008 og 2009, herunder den konkrete afgiftsperiode 1. juli 2008 – 28. august 2009. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 16/0798180
Momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendte momsfradrag. Landsskatteretten godkender delvist de angivne fradrag.
Afsagt: 25-04-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-05-2019 - 25-06-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-189/18 Glencore Agriculture Hungary
Dato: 05-06-2019
Fiskale bestemmelser

Det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 - artikel 168 - fradragsret - afgiftsunddragelse eller -svig - nationale procedurer - bevisbyrde - aktindsigt - ret til forsvar - processuel ligestilling - domstolsprøvels

Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Dom
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Indstilling
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Ny sag

Dom C-185/18 Oro Efectivo
Dato: 12-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 401 - princip om afgiftsneutralitet - en virksomheds erhvervelse fra privatpersoner af genstande med et højt indhold af guld eller andre ædelmetaller med henblik på videresalg - afgift på overdragelse af formuegoder

Tidligere dokument: C-185/18 Oro Efectivo - Dom
Tidligere dokument: C-185/18 Oro Efectivo - Ny sag

Dom C-420/18 IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Dato: 13-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 og 10 - afgiftspligtig person - »selvstændigt« udøvet økonomisk virksomhed - begreb - virksomhed som medlem af bestyrelsen i en stiftelse

Tidligere dokument: C-420/18 IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance) - Dom
Tidligere dokument: C-420/18 IO - Ny sag

Dom C-291/18 Grup Servicii Petroliere
Dato: 20-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 148, litra a) og c) - fritagelse i forbindelse med internationale transporter - levering af offshore jackup-boreplatforme - begrebet »fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø« - rækkevidde

Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Dom
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Indstilling
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Ny sag

Dom C-1/18 Oribalt Riga
Dato: 20-06-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 30, stk. 2, litra b) og c) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 152, stk. 1, litra a) og b) - angivelse af varers toldværdi - begrebet »lignende varer« - lægemidler - hensyntagen til alle faktorer, som kan have indvirkning på det omhandlede lægemiddels økonomiske værdi - frist på 90 dage, inden for hvilken de indførte varer skal være solgt i Den Europæiske Union - præceptiv frist - manglende hensyntagen til rabatter

Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Dom
Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Indstilling


Indstillinger
C-270/18 UPM France

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - fritagelse for mindre elektricitetsproducenter, der er underlagt beskatning af den producerede elektricitet - fravær under den tildelte overgangsperiode af en national afgift på det endelige elektricitetsforbrug

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af [EU]-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal som en undtagelse til den obligatoriske fritagelse i artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, fortolkes restriktivt. Bestemmelsen kan derfor kun påberåbes, hvis elektricitet er underlagt en generel beskatning i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, og hvis der i national lovgivning er fastsat en fritagelse for mindre producenters produktion til eget brug, som er i overensstemmelse med artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 2003/96.

2) Artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 2003/96 er som en undtagelse til den obligatoriske fritagelse for afgift i artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, uafhængig af den undtagelse af miljøpolitiske hensyn, der er fastsat i artikel 14, stk. 1, litra a), andet og tredje punktum. Selv om afgifter, der pålægges mindre elproducenter i henhold til artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, er omfattet af minimumsafgiftssatserne i direktiv 2003/96, er afgifter, der opkræves i henhold til miljøundtagelsen i artikel 14, stk. 1, litra a), ikke omfattet af disse minimumsafgiftssatser.


Domme
C-226/18 Krohn & Schröder

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 212a - importprocedurer - toldskyld - fritagelse - dumping - tilskud - import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 og nr. 1239/2013 om indførelse af en antidumpingtold og en udligningstold - fritagelser

Domstolens dom:

1) Artikel 212a i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 af 13. april 2005, skal fortolkes således, at den omfatter den fritagelse for antidumpingtold og udligningstold, der er fastsat i henholdsvis artikel 3, stk. 1, i Rådets gennemførelsesforordning (EU) 1238/2013 af 2. december 2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, og i artikel 2, stk. 1, i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 af 2. december 2013 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina.

2) Artikel 212a i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 648/2005, skal fortolkes således, at når den anvendes på et tilfælde, hvor der opstår toldskyld efter artikel 204, stk. 1, i forordning nr. 2913/92, som ændret, som følge af overskridelse af en frist som omhandlet i denne forordnings artikel 49, stk. 1, er betingelsen i artikel 3, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning nr. 1238/2013 og artikel 2, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning nr. 1239/2013 ikke opfyldt, når den virksomhed, der er forretningsmæssigt forbundet med den i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU af 4. december 2013 om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode nævnte virksomhed, som har fremstillet, afsendt og faktureret de pågældende varer, ikke var aktiv som importør af de pågældende varer og ikke havde stået for deres overgang til fri omsætning, selv om den havde til hensigt at gøre det og også faktisk fik de pågældende varer leveret.

Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Customs Union Working Party

WORKING PARTY ON ENERGY

Draft Council conclusions on the Future of Energy Systems in the Energy Union designed to ensure the clean energy transition and the achievement of energy and climate objectives towards 2030 and beyond - Discussion

Customs Union Working Party

Customs Union Working Party

Council Regulation (EU) 2018/1977 of 11 December 2018 opening and providing for the management of autonomous Union tariff quotas for certain fishery products for the period 2019-2020

Council Regulation amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products - Adoption

Council Regulation amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products - Adoption

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/814 af 17. maj 2019 om tilladelse til Italien til i bestemte geografiske områder at anvende reducerede afgiftssatser for gasolie og flydende gas, der anvendes til opvarmning, i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 217

Grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer, KOM(2019) 192

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse