MomsMail 2019, uge 19

Kære læser !

Ugens MomsMail er forholdsvist kort. Den eneste danske afgørelse stammer fra Afgørelsesdatabasen.

Til gengæld har EU-Domstolen beriget os med fire domme om alt fra "momsfradragsret i en blandet virksomed" over "regulering ved debitors manglende betaling" til "leveringsstedet for webcamsessioner".

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms ved salg af reservedele
Digitale aviser bliver momsfri fra 1. juli 2019
Skal din virksomhed betale moms ved levering af gratis varer som følge af loyalitetsprogrammer?
Salg af lejligheder efter udlejning kan ske uden moms. Landskatteretten underkender Skattestyrelsens praksis.

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
4 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Moms ved salg af reservedele

Genoptagelse - Tilbagebetalingskrav skal indsendes inden 2. oktober 2019


Plesner

Digitale aviser bliver momsfri fra 1. juli 2019

Folketinget har vedtaget en lovændring, der giver momsfritagelse for digitale aviser. Kriteriet for, hvornår der er tale om en digital avis, er det samme som for trykte aviser.


PwC

Skal din virksomhed betale moms ved levering af gratis varer som følge af loyalitetsprogrammer?

Skattestyrelsen har nu udstedt det endelige styresignal, som præciserer, hvornår der skal betales udtagningsmoms i forbindelse med leveringen af gratis varer eller ydelser som følge af et loyalitetsprogram.


PwC

Salg af lejligheder efter udlejning kan ske uden moms. Landskatteretten underkender Skattestyrelsens praksis.

Landsskatteretten har i en ny afgørelse slået fast, at salg af en lejlighed anvendt til momsfri boligudlejning var momsfrit. Afgørelsen er en klar afvisning af Skatterådets vurdering, hvorefter salget var momspligtigt. PwC har ført sagen ved Landsskatteretten.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1456483
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af påståede underleverandørydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-03-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 13-05-2019 - 11-06-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic
Dato: 15-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra b) - levering af varer - fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter - ydelse og formidling af lån - tankkort

Tidligere dokument: C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic - Dom
Tidligere dokument: C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic - Ny sag

Dom C-306/18 KORADO
Dato: 15-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - svejsede stykker stål - radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede - pos. 7307 og 7322 - begreberne »dele« til radiatorer og »rørfittings« - gennemførelsesforordning (EU) 2015/23 - gyldighed

Tidligere dokument: C-306/18 KORADO - Dom
Tidligere dokument: C-306/18 KORADO - Ny sag

Dom C-138/18 Estron
Dato: 16-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - connectorer til høreapparater - dele og tilbehør - kombineret nomenklatur - underposition 8544 42 90, 9021 40 00 og 9021 90 10

Tidligere dokument: C-138/18 Estron - Dom
Tidligere dokument: C-138/18 Estron - Ny sag

Dom C-226/18 Krohn & Schröder
Dato: 22-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 212a - importprocedurer - toldskyld - fritagelse - dumping - tilskud - import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 og nr. 1239/2013 om indførelse af en antidumpingtold og en udligningstold - fritagelser

Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Dom
Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Indstilling

Indstilling C-189/18 Glencore Agriculture Hungary
Dato: 05-06-2019
Fiskale bestemmelser

Det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 - artikel 168 - fradragsret - afgiftsunddragelse eller -svig - nationale procedurer - bevisbyrde - aktindsigt - ret til forsvar - processuel ligestilling - domstolsprøvels

Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Dom
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Indstilling
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Ny sag


Domme
C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles system for merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168, litra a) - fradrag for indgående afgift - princippet om momsens neutralitet - afgiftspligtig person, som samtidigt udøver økonomisk virksomhed og ikke-økonomisk virksomhed - varer og tjenesteydelser, der erhverves til både momspligtige transaktioner og ikke-momspligtige transaktioner - manglende kriterier for opdeling i den nationale lovgivning - det fiskale legalitetsprincip

Domstolens dom:

Artikel 168, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den er til hinder for en national praksis, som giver den afgiftspligtige person ret til at fradrage hele den indgående merværdiafgift (moms) for erhvervelse af goder og tjenesteydelser til både momspligtig økonomisk virksomhed og ikke-økonomisk virksomhed, som ikke er omfattet af momsens anvendelsesområde, i betragtning af, at der i den gældende afgiftslovgivning ikke er fastsat specifikke regler vedrørende kriterierne og metoderne til opdeling, som giver den afgiftspligtige person mulighed for at fastsætte den del af denne indgående moms, der skal betragtes som forbundet med henholdsvis dens økonomiske virksomhed og dens ikke-økonomiske virksomhed.

Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Indstilling


C-568/17 Geelen

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 9, stk. 2, litra c) og e) - direktiv 2006/112/EF - artikel 52, litra a) - artikel 56, stk. 1, litra k) - tjenesteydelser - stedet for afgiftspligtige transaktioner - afgiftsmæssig tilknytning - interaktive sessioner af erotisk karakter, der filmes og sendes live via internettet - virksomhed inden for underholdning - begreb - sted, hvor ydelsen faktisk udføres eller præsteres

Domstolens dom:

1) Artikel 9, stk. 2, litra c), første led, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 2002/38/EF af 7. maj 2002, og artikel 52, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en sammensat ydelse som den i hovedsagen omhandlede, der består i at tilbyde interaktive sessioner af erotisk karakter, der filmes og sendes live via internettet, udgør »virksomhed inden for underholdning« som omhandlet i disse bestemmelser, der skal anses for »faktisk« at »udføres« eller »præsteres« i disse bestemmelsers forstand på det sted, hvor den, der leverer ydelsen, har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra denne ydelse leveres, eller i mangel heraf det sted, hvor han har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.

2) Artikel 9, stk. 2, litra e), 12. led, i sjette direktiv 77/388, som ændret ved direktiv 2002/38, og artikel 56, stk. 1, litra k), i direktiv 2006/112, sammenholdt med artikel 11 i Rådets forordning (EF) nr. 1777/2005 af 17. oktober 2005 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 77/388, skal fortolkes således, at en ydelse som den i hovedsagen omhandlede, der består i at tilbyde interaktive sessioner af erotisk karakter, der filmes og sendes live via internettet, ikke er omfattet af anvendelsesområdet for disse bestemmelser, når ydelsen er blevet leveret til modtagere, der alle befinder sig i tjenesteyderens medlemsstat.

Tidligere dokument: C-568/17 Geelen - Indstilling


C-127/18 A-PACK CZ

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og 273 - ikke-betaling eller kun delvis betaling fra debitor af det beløb, der skal betales til den afgiftspligtige person i forbindelse med en momspligtig transaktion - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Domstolens dom:

Artikel 90 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, som fastsætter, at den afgiftspligtige person ikke kan foretage berigtigelse af afgiftsgrundlaget for merværdiafgiften (moms) i tilfælde af ikke-betaling eller kun delvis betaling fra en debitor af et beløb, der skal betales på grundlag af en momspligtig transaktion, hvis nævnte debitor ikke længere er momspligtig.


C-712/17 EN.SA.

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - fiktive transaktioner - manglende mulighed for at fradrage afgiften - pligt for udstederen af en faktura til at betale den på fakturaen anførte moms - bøde svarende til det fulde beløb af det uretmæssigt foretagne fradrag - forenelighed med neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Domstolens dom:

1) I en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor fiktive salg, der foretages på cirkulær vis mellem de samme operatører og til de samme priser, ikke har medført tab af afgiftsindtægter, skal Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, fortolket i lyset af neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet, fortolkes således, at det ikke er til hinder for en national lovgivning, der udelukker fradrag for merværdiafgift (moms) vedrørende fiktive transaktioner samtidigt med, at personer, der anfører afgiften på en faktura, forpligtes til at erlægge denne afgift, herunder for en fiktiv transaktion på betingelse af, at den nationale lovgivning gør det muligt at berigtige den afgiftsskyld, der følger af denne forpligtelse, såfremt udstederen af den pågældende faktura, som ikke var i god tro, rettidigt og fuldstændigt har afværget risikoen for tab af afgiftsindtægter, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

2) Proportionalitetsprincippet og princippet om momsneutralitet skal fortolkes således, at de i en situation som den i hovedsagen omhandlede er til hinder for en bestemmelse i den nationale lovgivning, hvorefter et uretmæssigt fradrag for moms straffes med en bøde, der fuldt ud svarer til det fradrag, der blev foretaget.

Tidligere dokument: C-712/17 EN.SA. - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the 'Customs' programme for cooperation in the field of customs - Outcome of the European Parliament's first reading (Strasbourg, 15 to 18 April 2019)

RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i administrationsudvalget under toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter (TIR-konventionen), til foreslåede ændringer af TIR-konventionen

BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det samarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino, for så vidt angår de gældende bestemmelser om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og ordningerne for import af økologiske produkter

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC as regards the introduction of the detailed technical measures for the operation of the definitive VAT system for the taxation of trade between Member States Opinion of the European Economic and Social Committee (EESC)

Customs Union Working Party (morning only)

 

Nyt fra Kommissionen

VAT refunds and reimbursements: A quantitative and qualitative study - Assessment of legislation  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet  

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 222 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).
Vedtaget den 7. maj 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 222 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).

Bilag

Bilag 19

Tillægsbetænkning afgivet den 6. maj 2019

Bilag 20

Henvendelse af 6/5-19 fra KPMG Acor Tax om afsluttende bemærkninger til lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 32

L 222 - svar på spm. 32 om talepapir fra samrådet den 6/5-19, fra og skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
Talepapir.docx
SAU L 222 - svar på spm. 32.docx
Oversendelsesbrev til SAU - kulturministerens tale - SAU samrådsspørgsmål A til L 222
Tale til samrådsspørgsmål A til L 222 - forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum mv. og momsloven (indførelse af nulmoms på elektr...

Spm. 33

L 222 - svar på MFU spm. 33 om en redegørelse fra Skatteforvaltningen om, hvilke ”nødvendige oplysninger” det er nødvendigt for Skatteforvaltningen at være i besiddelse af med henblik på at kunne vurdere, om et medie opfylder kriterierne for at være omfattet af nulmoms, fra skatteministerenSAU L 222 - svar på spm. 33.docx
SAU L 222 - svar på spm. 5.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 34

L 222 - svar på MFU spm. 34 om resultatet af den igangværende undersøgelse af de konkurrenceundersøgelse og/eller EU’s vurdering af loven kan få konsekvenser for de økonomiske konsekvenser lovforslaget forventes at have, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 222 - svar på spm. 34.docx
SAU L 222 - svar på spm. 14.pdf

Spm. 35

L 222 - svar på spm. 35 om kommentar til henvendelsen af 6/5-19 fra KPMG Acor Tax om afsluttende bemærkninger til lovforslaget, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 222 - svar på spm. 35.docx

Almindelig del

Bilag

Bilag 214

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 17. maj 2019, som er relevant for udvalget

Bilag 216

Supplerende samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 17. maj 2019, som er relevant for udvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 401

Ministeren bedes oplyse, hvad provenuvirkningen vil være ved at hæve eller sænke afgiften på henholdsvis chokolade- og sukkervarer, øl, vin og spiritus med henholdsvis 10, 25, 50 eller 100 pct. Virkningen ønskes opgjort ved umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb, provenu efter tilbageløb og adfærd og i varig virkning”.  Svar  

Spm. 402

Ministeren bedes oplyse virkningen på arbejdsudbud, BNP og offentlige finanser af at hæve eller sænke momsen med henholdsvis 1, 2 eller 3 procentpoint. Virkningen på de offentlige finanser ønskes opgjort ved umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb, provenu efter tilbageløb og adfærd og i varig virkning.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse