MomsMail 2018, uge 19

Kære læser !

MomsMail er ikke så omfangsrig i denne uge, men et par håndfulde kendelser uden SKM-nummer er det dog bl.a. blevet til.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Bindende svar
Tinglysningsafgift - tinglysning af virksomhedspant vedrørende landbrugsvirksomhed ved overdragelse af virksomheden til et anpartsselskab
Afgift - energi - kraftvarme - røggaskondensator
Moms - universitet - retsmedicinske ydelser

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Tinglysningsafgift - tinglysning af virksomhedspant vedrørende landbrugsvirksomhed ved overdragelse af virksomheden til et anpartsselskab

SKM2018.214.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at der ved en virksomhedsoverdragelse kunne tinglyses nye virksomhedspantebreve til afløsning af hidtidige pantebreve med virksomhedspant i en landbrugsvirksomheds aktiver, for en tinglysningsafgift på 1.660 kr., i medfør af tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 7, og § 7. De hidtidige pantebreve var tinglyst vedrørende en landbrugsvirksomhed, der var drevet af et interessentskab. Landbrugsvirksomheden skulle overdrages til et anpartsselskab, som skulle videreføre virksomheden i selskabsform. Selskabet var stiftet af den ene interessent. De nye virksomhedspantebreve skulle fortsat omfatte den samme landbrugsvirksomheds aktiver, og ikke andre virksomheders aktiver.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afgift - energi - kraftvarme - røggaskondensator

SKM2018.210.SR

Sagen handler om, hvorvidt et kraftvarmeværk med to ovne til forbrænding af affald, biomasse og olie, efter opførelsen af et fælles røggaskondenseringsanlæg, som nyttiggør overskudsvarmen i røggassen fra ovnene, kan betragtes som ét anlæg. Dette har betydning for opgørelse af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift. Skatterådet kan bekræfte, at de to ovne afgiftsmæssigt kan betragtes som ét anlæg, da det er den endeligt produceret varme, som er afgiftspligtig, hvilket er afgørende for bedømmelse af, om der er tale om et eller flere anlæg. Samtidig handler sagen om, hvorvidt røggaskondenseringsanlægget med en indbygget bypass-option, hvorved røgen fra den ene ovn vil kunne føres uden om røggaskondenseringsanlægget, stadig vil kunne betragtes som ét anlæg. Skatterådet kan også bekræfte dette, da bypass-optionen er til brug i de situationer, hvor den ene ovn ikke er i gang som følge af service.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - universitet - retsmedicinske ydelser

SKM2018.205.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at universitetet skal anses som en afgiftspligtig person i henhold til momslovens § 3, stk. 1, for levering af retsmedicinske ydelser, og at de retsmedicinske ydelser leveres i konkurrence med erhvervsvirksomheder, jf. momslovens § 3, stk. 2, nr. 3. Det betyder, at universitetet ikke skal opkræve moms af leverancerne, og at denne omsætning ikke kan medregnes som momspligtig omsætning ved opgørelse af universitets delvise momsfradragsprocent, jf. momslovens § 38, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0088022
Indeholdelsespligt og momstilsvar
Klagen vedrører pålæg om betaling af manglende indholdt AM-bidrag og A-skat og forhøjelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-03-2018

Journalnr: 12/0191515
Sikkerhedsstillelse
Klagen skyldes, at SKAT har stillet krav om sikkerhedsstillelse på 173.000 kr. som betingelse for registrering for moms, jf. opkrævningslovens § 11, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-04-2018

Journalnr: 14/2584523
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-04-2018

Journalnr: 14/2234234
Synsprøver
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om nedsættelse af virksomhedens momstilsvar, idet levering af synsprøver er anset for sket vederlagsfrit. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 17-04-2018

Journalnr: 16/0184315
Tvangsafmeldelse
Klagen skyldes, at SKAT har afmeldt selskabet for momsregistrering efter momslovens § 47, jf. momslovens § 49, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2018

Journalnr: 14/1820317
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører nedsættelse af momsfradraget grundet utilstrækkelig dokumentation. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 11-04-2018

Journalnr: 16/0151609
Genoptagelse - registreringsafgift
SKAT har givet afslag på anmodning om ordinær genoptagelse af SKATs afgørelse af 14. april 2015 om afkrævning af registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2018

Journalnr: 16/1382088
Spilleafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke anser selskabet for berettiget til at opnå et nedslag i betaling af spilleafgift, idet selskabet har udbetalt midler kontant til en støtteforening. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-04-2018

Journalnr: 16/0277034
Yderligere registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt klageren yderligere registreringsafgift på hans indregistrerede varebil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2018

Journalnr: 15/1797913
Lønindeholdelse
SKAT har givet klageren pålæg om lønindeholdelse, da SKAT har anset klageren for at være hvervgiver i et lønmodtagerforhold. Ydermere blev klageren pålagt pligt til at indeholde AM-bidrag og A- skat, når virksomheden i fremtiden benyttede underleverandører på lignende vilkår. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og ophæver pålæggene.
Afsagt: 17-04-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 14-05-2018 - 12-06-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-566/16 Vámos
Dato: 17-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 282-292 - særordning for små virksomheder - fritagelsesordning - pligt til at vælge at anvende særordningen i referencekalenderåret

Tidligere dokument: C-566/16 Vámos - Dom
Tidligere dokument: C-566/16 Vámos - Indstilling
Tidligere dokument: C-566/16 Vámos - Ny sag

Dom C-30/17 Kompania Piwowarska
Dato: 17-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - artikel 3, stk. 1 - alkohol og alkoholholdige drikkevarer - øl - aromatiseret øl - Plato-grad - beregningsmåde

Tidligere dokument: C-30/17 Kompania Piwowarska - Dom
Tidligere dokument: C-30/17 Kompania Piwowarska - Indstilling
Tidligere dokument: C-30/17 Kompania Piwowarska - Ny sag

Dom C-660/16 Kollroß Wirtl
Dato: 31-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af varer - artikel 65 - artikel 167 - betaling af afdrag for erhvervelsen af en vare, der ikke leveres - leverandørens retlige repræsentanters straffedom for bedrageri - leverandørens insolvens - fradrag for indgående afgift - betingelser - artikel 185 og 186 - den nationale afgiftsmyndigheds regulering - betingelser

Tidligere dokument: C-660/16 Kollroß Wirtl - Dom
Tidligere dokument: C-660/16 Kollroß Wirtl - Indstilling
Tidligere dokument: C-660/16 Kollroß - Ny sag

Dom C-49/17 Koppers Denmark
Dato: 06-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftspligtens indtræden - forbrug af energiprodukter produceret på et område, der tilhører en virksomhed, der producerer energiprodukter - energiprodukter, der anvendes til andre formål end som motorbrændstof eller brændsel til opvarmning - forbrug af solvent som brændsel på et tjæredestillationsanlæg

Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Dom
Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Indstilling
Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Ny sag

Indstilling C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia
Dato: 07-06-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - ydelse mod vederlag - sondring mellem afgiftsfritaget erstatning for tab og afgiftspligtig levering af ydelser mod betaling af en »erstatning«

Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Dom
Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Indstilling
Tidligere dokument: C-295/17 Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia - Ny sag

Dom C-223/17 P Lubrizol France mod Rådet
Dato: 14-06-2018
Toldunion

Frie varevægelser. Appel iværksat den 26. april 2017 af Lubrizol France SAS til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. februar 2017 i sag T-191/14, Lubrizol France SAS mod Rådet for Den Europæiske Union


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften  

Bilag til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter  

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter  

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF  

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen  

Meeting of INTA from Wednesday, 16 May 2018 to Thursday, 17 May 2018  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/603 af 12. april 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Ny release til Motorregistret

Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - Maj 2018

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer. (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler).
Vedtaget den 8. maj 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 226 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor det ikke er muligt for fordringshaver at give præcise data om forældelsesfrister til restanceinddrivelsesmyndigheden, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om det ikke er fordringshavers ansvar at indsende en fordring til inddrivelse, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om restanceinddrivelsesmyndigheden i dag foretager inddrivelsesskridt, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om restanceinddrivelsesmyndigheden fremover, såfremt der ikke vedtages en automatisk forlængelse af forældelsesfristen på tre år, vil foretage udlægsforretninger uanset fordringens størrelse og skyldnerens betalingsevne m.v., til skatteministeren

L 237 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 8/5-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 9

Henvendelse af 11/5-18 fra KPMG ACOR TAX

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8(5-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om regeringen er vidende eller agter at undersøge, om der har været bevidst snyd med det oplyste brændstofforbrug, således at biler har fremstået med et lavere brændstofforbrug, end hvad brændstofforbruget reelt har været, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om baggrunden for, at det foreslås, at ændringerne vedrørende den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom skal have tilbagevirkende kraft til 2013, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om baggrunden for, at ændringen om skattefri fusion mellem andelskasser og sparekasser eller banker kommer nu, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redeg're nærmere for justeringen af reglerne for, hvornår der udøves erhvervsmæssig virksomhed med fast driftssted i Danmark, herunder om de foreslåede justeringer går imod OECD’s modeloverenskomst, til skatteministeren

Spm. 7

Spm., om at kommentere henvendelsen af 11/5-18 fra KPMG ACOR TAX, til skatteministeren

L 237 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 8/5-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 9

Henvendelse af 11/5-18 fra KPMG ACOR TAX

Almindelig del

Bilag

Bilag 194

Notat om afgivelse af skriftligt indlæg i EU-Domstolens sag C-71/18, KPC Herning

Bilag 195

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 25. maj 2018 som er relevant for Skatteudvalget

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse