MomsMail 2018, uge 18

Kære læser !

Maj måneds første MomsMail er ikke så lang- men der er faktisk nyt fra alle kilder og ganske spændende nyt, om alt fra momspligt for afgifter i private parkeringsanlæg til momsfradrag for udgifter i forbindelse med afgivelse af et købstilbud på alle andele i et selskab.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Elafgift - Godtgørelse
Værdikuponer - momsbehandling
Erstatning for ekspropriation kan være momspligtig

Afgørelser
Proteinbar - Betaling af chokoladeafgift

Kendelser
Momspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlæg

Domme
Eksportgodtgørelse - værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport - administrative retningslinjer for værdiskønnet - skøn under regel
Fradrag - købsmoms - konkurs

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 nye sager
3 indstillinger

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Elafgift - Godtgørelse

Godtgørelse til opvarmning og komfortkøling stiger


Beierholm

Værdikuponer - momsbehandling

Momsbehandling ved salg af momsfrie ydelser på apoteker


SEGES

Erstatning for ekspropriation kan være momspligtig

Det kan synes ulogisk, men erstatninger for ekspropriation kan faktisk være momspligtige – og det er vigtigt, at du er opmærksom på dette, så du ikke risikerer en ekstraregning fra SKAT.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Proteinbar - Betaling af chokoladeafgift

SKM2018.202.LSR

En proteinbar med lavt chokoladeindhold skulle alene belægges med dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Momspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlæg

SKM2018.193.VLR

Et parkeringsselskab anmodede under en ankesag for landsretten om momspligt af forhøjede parkeringsafgifter opkrævet i privatejede parkeringsanlæg landsretten om forelæggelse for EU-Domstolen om fortolkningen af artikel 2, stk. 1, litra c, i momssystemdirektivet. Landsretten udtalte, at der foreligger en omfangsrig praksis fra EU-Domstolen om fortolkningen af begrebet "levering mod vederlag" i direktivets artikel 2, og at landsretten ville inddrage de fortolkningsprincipper, der følger af EU-Domstolens praksis, ved afgørelsen af sagen. Landsretten fandt derfor ikke forelæggelse nødvendig på det foreliggende grundlag og imødekom ikke begæringen.

Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom, jf. SKM2016.553.BR


Indholdsfortegnelse 

Dom: Eksportgodtgørelse - værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport - administrative retningslinjer for værdiskønnet - skøn under regel

SKM2018.204.BR

Sagen angik værdiansættelsen af 820 brugte biler anmeldt til eksport efter "selvanmelderordningen" af en virksomhed registreret efter registreringsafgiftsloven. SKAT havde i overensstemmelse med sine administrative retningslinjer på dette område anvendt nogle nærmere bestemte fradrag (et "annoncefradrag" på 5 pct. og et "klargøringsfradrag" på 3 pct.) ved værdiansættelsen af bilerne.

Sagsøgeren indbragte SKATs afgørelser om værdiansættelserne for Motorankenævnet, der traf afgørelse om at SKAT skulle at genoptage sagerne. Nævnet fandt, at SKAT uhjemlet havde anvendt fradragene og ulovligt havde sat skøn under regel. SKAT genoptog sagerne, men fastholdt fradragene og begrundede disse nærmere. SKAT ændrede i flere tilfælde de oprindelige afgørelser til både skade og gunst for sagsøgeren ud fra konkrete elementer i værdiskønnet.

SKATs afgørelser blev herefter indbragt for domstolene.

Sagsøgeren gjorde gældende, at SKATs afgørelser var ugyldige, fordi SKAT ikke havde lagt Motorankenævnets retsopfattelse til grund ved den fornyede behandling af sagerne, og at SKAT ikke var berettiget til at anvende fradragene ved værdiansættelsen af de brugte biler, fordi fradragene var uhjemlede.

Retten fandt, at de administrativt fastsatte fradrag i forbindelse med værdiansættelse af brugte biler er lovlige og saglige.

Retten lagde særligt vægt på, at værdiansættelser af brugte biler er et masseekspeditionsområde, hvor der skal være mulighed for at fastlægge de nærmere retningslinjer for skønnet under forudsætning af, at disse retningslinjer er sagligt begrundede. Retten lod det indgå i vurderingen, at der er parallelitet i reglerne i den forstand, at fradragene finder anvendelse ved værdiansættelsen både ved indførsel og førstegangsregistrering og ved udførsel og opgørelse af "eksportgodtgørelse" af brugte biler.

Idet Motorankenævnet ikke havde opsat konkrete retningslinjer for SKATs fornyede behandling af sagerne, og idet fradragene må anses for lovlige og sagligt begrundede, fandt retten ikke, at SKATs afgørelser var ugyldige. Retten fandt desuden, at SKAT havde været berettiget til at ændre de oprindelige værdiansættelser ved den fornyede behandling af sagerne som et led i den samlede værdiansættelse.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fradrag - købsmoms - konkurs

SKM2018.196.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøger havde ret til fuldt fradrag for købsmoms af virksomhedens generelle omkostninger. Sagsøger, der var gået konkurs, var blandt andet baseret på en "bedragerisk forretningsmodel" i form af leasing af fiktivt software. Her ud over havde sagsøger haft en mindre aktivitet med udvikling af software.

Retten afviste, at de generelle omkostninger udelukkende var afholdt som led i sagsøgers momspligtige aktivitet. Retten fandt derimod, at udgifterne ligeledes vedrørte den såkaldt "bedrageriske forretningsmodel" i form af leasingkarruseller, der ifølge kurator udgjorde 99 % af sagsøgers samlede omsætning. Retten fandt derfor ikke, at udgifterne udelukkende var benyttet i virksomhedens momspligtige leverancer og afslog som følge heraf fuldt momsfradrag. Retten fandt heller ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn over sagsøgers delvise fradrag fastlagt til 1 % - bortset fra et af Skatteministeriet anerkendt beløb - idet retten ganske enkelt anså det for urealistisk, at sagsøger havde afholdt omkostninger på 83.752.588 ekskl. moms, når henses til at selskabets reelle omsætning i samme periode alene udgjorde kr. 12.191.000.

Sagsøger havde her ud over nedlagt påstand om, at opgørelsen over sagsøgers fiktive omsætning skulle reduceres med den konsekvens, at købsmomsen vedrørende selskabets reelle leverancer skulle forhøjes tilsvarende. Bortset fra et af Skatteministeriet anerkendt beløb fandt retten ikke, at sagsøger havde dokumenteret, at var tale om reelt afholdte udgifter.

Skatteministeriet blev dermed i det hele frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2018.188.SKAT

Ændring af praksis vedrørende solidarisk hæftelse, når en kreditors krav mod én af de solidarisk hæftende skyldnere forældes eller eftergives, eller når en skyldner har opnået gældssanering eller rekonstruktion med tvangsakkord - styresignal

I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende solidarisk hæftelse, når der sker en ændring i gældsforholdet for én eller flere af skyldnerne som følge af forældelse, eftergivelse, gældssanering eller rekonstruktion med tvangsakkord. Styresignalet gælder for krav under opkrævning hos SKAT og for krav under inddrivelse hos SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed. Styresignalet erstatter SKM2008.380.SKAT.

SKM2018.194.VLR

Inddrivelse - fordring - udenlandsk myndighed

SKAT havde foretaget udlæg i skyldners aktiver den 4. september 2017, hvilket udlæg fogedretten i Kolding ophævede den 20. december 2017 under henvisning til, at der ikke forelå dokumentation for grundlaget for kravet og under henvisning til, at skyldner havde indsigelser mod kravet.

Under kæresagen gjorde SKAT blandt andet gældende, at spørgsmålet i sagen var, hvorvidt sagen kunne fremmes på det foreliggende grundlag, og at prøvelsen, som fogedretten kunne foretage, angik fremgangsmåden ved inddrivelse af krav fra andre medlemsstater og ikke sagens materielle indhold. SKAT gjorde således gældende, at den ensartede akt i henhold til artikel 12 i Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger) skulle anvendes som fundament i forbindelse med en inddrivelsessag, og at denne akt i sig selv var tilstrækkelig som fundament, såfremt den indholdsmæssigt overholdt betingelserne.

I den konkrete sag havde de tyske myndigheder anvendt den ensartede akt.

Vestre Landsret udtalte indledningsvist, at kravet, SKAT foretog udlæg for, efter sin art var omfattet af Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger.

Landsretten bemærkede endvidere, at skyldner over for fogedretten havde bestridt at skylde beløbet.

Herefter udtalte Vestre Landsret, at skyldners indsigelser ikke kunne prøves af fogedretten, men at fogedsagen kunne udsættes, hvis skyldner havde indbragt sagen for den kompetente instans i Tyskland, hvilket ikke var tilfældet. Direktivets betingelser for at inddrive beløbet hos skyldner var dermed opfyldt, og fogedretten havde ikke haft grundlag for at ophæve pantefogedudlægget.

SKATs påstand om hjemvisning af sagen til fornyet behandling med henblik på foretagelse af udlæg blev derfor taget til følge


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/4221358
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Der er klaget over, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-04-2018

Journalnr: 17/0991162
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-04-2018

Journalnr: 15/0629971
Grøn ejerafgift
Klagen vedrører afslag på anmodning om fritagelse for betaling af grøn ejerafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-04-2018

Journalnr: 17/0875469
Udlodning af midler - spilleafgift
Klagen skyldes, at SKAT har tilsidesat selskabets nedslag i spilleafgift, idet SKAT ikke anser selskabets udlodning af midler, for at være sket til en forening med velgørende eller almennyttige formål, jf. spilleafgiftslovens § 13, stk. 2, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-04-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-05-2018 - 05-06-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-566/16 Vámos
Dato: 17-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 282-292 - særordning for små virksomheder - fritagelsesordning - pligt til at vælge at anvende særordningen i referencekalenderåret

Tidligere dokument: C-566/16 Vámos - Dom
Tidligere dokument: C-566/16 Vámos - Indstilling
Tidligere dokument: C-566/16 Vámos - Ny sag

Dom C-30/17 Kompania Piwowarska
Dato: 17-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - artikel 3, stk. 1 - alkohol og alkoholholdige drikkevarer - øl - aromatiseret øl - Plato-grad - beregningsmåde

Tidligere dokument: C-30/17 Kompania Piwowarska - Dom
Tidligere dokument: C-30/17 Kompania Piwowarska - Indstilling
Tidligere dokument: C-30/17 Kompania Piwowarska - Ny sag

Dom C-660/16 Kollroß Wirtl
Dato: 31-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af varer - artikel 65 - artikel 167 - betaling af afdrag for erhvervelsen af en vare, der ikke leveres - leverandørens retlige repræsentanters straffedom for bedrageri - leverandørens insolvens - fradrag for indgående afgift - betingelser - artikel 185 og 186 - den nationale afgiftsmyndigheds regulering - betingelser

Tidligere dokument: C-660/16 Kollroß Wirtl - Dom
Tidligere dokument: C-660/16 Kollroß Wirtl - Indstilling
Tidligere dokument: C-660/16 Kollroß - Ny sag

Dom C-223/17 P Lubrizol France mod Rådet
Dato: 14-06-2018
Toldunion

Frie varevægelser. Appel iværksat den 26. april 2017 af Lubrizol France SAS til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. februar 2017 i sag T-191/14, Lubrizol France SAS mod Rådet for Den Europæiske Union


Nye sager for domstolen

C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung

Forudsætter indførsel af varer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 30 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem , at den vare, der er ankommet til Unionens område, indgår i Unionens økonomiske kredsløb, eller er det tilstrækkeligt, at der er risiko for, at den ankomne vare vil indgå i Unionens økonomiske kredsløb[...]

C-42/18 Cardpoint

Er tekniske og administrative skridt, som en tjenesteyder udfører for en bank, der driver en pengeautomat, og dennes kontantudbetalinger via pengeautomater, afgiftsfri i henhold til artikel 13, afsnit B, litra d), nr. 3), i direktiv 77/388/EØF , når tilsvarende tekniske og administrative skridt, som en tjenesteyder udfører for kortbetalinger i forbindelse med salg af biografbilletter, i henhold til Den Europæiske Unions Domstols dom af 26. maj 2016, Bookit (C-607/14, EU:C:2016:355) ikke er af...

C-127/18 A-PACK CZ

Kan artikel 90, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem under hensyn til princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet fortolkes således, at medlemsstaterne kan fastsætte undtagelsesbestemmelser, som i visse tilfælde udelukker nedsættelse af afgiftsgrundlaget i tilfælde af hel eller delvis ikke-betaling af købesummen[...]


Indstillinger
C-16/17 TGE Gas Engineering

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - merværdiafgiftslovgivning - fradrag af indgående afgift - begrebet tjenesteydelse - fordeling af et selskabs generalomkostninger til den økonomiske virksomhed blandt selskabsdeltagerne

Generaladvokatens indstilling:

Momsdirektivets artikel 168 skal fortolkes således, at der, eftersom der ikke foreligger nogen momspligtig levering eller tjenesteydelse, ikke består en ret til fradrag af indgående afgift, når en Agrupamento Complementar de Empresas (et konsortium) overfører generalomkostningerne til sin økonomiske virksomhed til et udenlandsk selskab, som er selskabsdeltager, selv om der fejlagtigt er betalt moms af dette beløb, og der er udstedt en faktura på dette beløb til selskabsdeltagerens indenlandske filial


C-153/17 Volkswagen

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 173 - fradrag af indgående afgift - afbetalingskøbstransaktioner vedrørende køretøjer - varer og ydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til transaktioner, der er fritaget for afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - pro rata-sats for fradrag

Generaladvokatens indstilling:

Bestemmelserne i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at afbetalingskøbskontrakter som de i hovedsagen omhandlede udgør sammensatte enkelte transaktioner, som skal pålægges afgift, idet leverandørerne af disse tjenesteydelser har ret til at fradrage den samlede indgående merværdiafgift (moms) på de varer og tjenesteydelser, som anvendes i forbindelse med disse ydelser.

Da de afgiftspligtige personer har fået delvis afgiftsfritagelse for disse transaktioner i medfør af den nationale ret, har de ikke ret til at fradrage den indgående moms på de varer og tjenesteydelser, de har anvendt i forbindelse med disse transaktioner, hvis omkostninger er indarbejdet i prisen på de afgiftsfritagne transaktioner. Det tilkommer den forelæggende ret at undersøge, om det er muligt for disse afgiftspligtige personer at anmode om at få de nævnte transaktioner fuldt afgiftsbelagt for at kunne indrømmes ret til fradrag.


C-249/17 Ryanair

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - afgiftsret - det fælles merværdiafgiftssystem - begrebet afgiftspligtig person - udgifter til ydelser, der er købt ved erhvervelsen af alle andele i en virksomhed - ret til fradrag af indgående afgift - mislykket overtagelse af en konkurrent

Generaladvokatens indstilling:

1) Erhvervelse af alle andele i et selskab i den hensigt derved at foretage en direkte, varig og nødvendig udvidelse af det erhvervende selskabs afgiftspligtige virksomhed udgør under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende (f.eks. i forbindelse med en såkaldt strategisk overtagelse) en økonomisk virksomhed som omhandlet i sjette momsdirektivs artikel 4 (nu artikel 9, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF).

2) Udgifter, som afholdes af det erhvervende selskab i forbindelse med opnåelsen af en sådan strategisk overtagelse, har direkte og umiddelbar tilknytning til selskabets afgiftspligtige virksomhed, således at den af disse udgifter betalte moms skal fradrages i henhold til denne virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/553 af 3. april 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/593 af 16. april 2018 om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Importlicens ved indførsel af visse aluminiumsvarer fra tredjelande

Lovændringer for præferenceoprindelse herunder nyt ansøgningsskema for REX (registrerede eksportører)

Referat

Referat fra Finanskontaktudvalgsmødet d. 10. april 2018


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Oprettelsesdato: 30-04-2018
Høringsfrist: 24-05-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 237 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).
Fremsat den 2. maj 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).

Bilag

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 3. maj 2018

L 226 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 237 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Samlede høringssvar om overgang til WLTP brændstofm=5ling

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Supplerende høringsnotat, fra skatteministeren

Bilag 7

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/4-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

L 237 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Supplerende høringsnotat, fra skatteministeren

Bilag 7

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 348

Vil ministeren redegøre for henholdsvis de gældende listepriser (2018-niveau), de forventede priser ved at sænke registreringsafgiftssatsen på 150 pct. til 85 pct. og prisfaldet som følge af en lavere registreringsafgift for de 20 typiske biler i Danmark – f.eks. Peugeot 308, Volkswagen Passat og Toyota Avensis?  Svar  

Spm. 349

Vil ministeren redegøre for listepriserne for de 20 typiske biler i Danmark (2018-niveau) fra før lempelserne i registreringsafgiften som følge af henholdsvis finansloven for 2016, finansloven for 2017 og ’Aftale om omlægning af bilafgifterne’ fra september 2017, og vil ministeren samtidig redegøre for prisfaldet for de 20 typiske biler som følge af henholdsvis finansloven for 2016, finansloven for 2017, ’Aftale om omlægning af bilafgifterne’? Ministeren bedes opgøre det isolerede fald som følge af hver aftale samt det samlede prisfald som følge af finansloven for 2016, finansloven for 2017 og ’Aftale om omlægning af bilafgifterne’ fra september 2017.  Svar  

Spm. 352

Vil ministeren redegøre for, hvad det årlige mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd er ved en lineær aftrapning af chokolade- og sukkervareafgiften over fem år til niveauet fra 2011 (17,75 kr. pr. kg ekskl. moms) med indfasning fra den 1. januar 2019? Vil ministeren i forlængelse heraf også redegøre for, hvad det årlige mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd er ved at forenkle chokolade- og sukkervareafgiften, således at der kun gælder én afgiftssats for chokolade og sukkervarer på 22,08 kr. pr. kg (ekskl. moms)?  Svar  

Spm. 390

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at indføre samme lave elvarmeafgift for sommerhuse, som regeringen har foreslået for helårsboliger i sit energiudspil.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse