MomsMail 2019, uge 17

Kære læser !

Jeg fik efter udsendelsen af den sidste MomsMail en del beskeder om, at der var udfordringer med at få adgang til dokumenterne fra Group on the future of VAT (GFV), VAT committee og VAT Expert group (VEG). Det ser ud til, at det var en fejl fra EU's side, at CIRCABC krævede brugernavn og password for at få adgang til dokumenterne, for det er i hvert fald ikke nødvendigt længere. Af hensyn til de, der ønskede at få adgang til dokumenterne, men prøvede forgæves, har vi medtaget de tre nyheder i denne uge igen. Jeg beklager naturligvis at vi havde links med, der ikke fungerede. Og igen tak til de, der skrev og gjorde mig opmærksom på fejlen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Afskaffelse af afgifter
Øl og vin bliver billigere
Gavekort - nye momsregler fra 1. juli 2019

Meddelelse
Genoptagelse - som følge af en praksisændring vedrørende omkostningsgodtgørelse og godtgørelsesberettigede sagstyper kan der anmodes om genoptagelse.

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Afskaffelse af afgifter

En række afgifter afskaffes som led i regeringens sanering af punktafgifter


Beierholm

Øl og vin bliver billigere

Afgifterne på øl og vin falder i 2019


Dansk Revision

Gavekort - nye momsregler fra 1. juli 2019

Gavekort - nye momsregler fra 1. juli 2019


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Meddelelse: Genoptagelse - som følge af en praksisændring vedrørende omkostningsgodtgørelse og godtgørelsesberettigede sagstyper kan der anmodes om genoptagelse.

SKM2019.228.SKTST

I Skattestyrelsens meddelelse orienteres om, at der er sket en praksisændring vedrørende omkostningsgodtgørelse og godtgørelsesberettigede sagstyper. Da der er en forældelsesfrist på 3 år, gøres opmærksom på muligheden for at få genoptagelse. Ændringen af praksis blev skrevet ind i Den Juridiske Vejledning 2018-2, afsnit A.A. 13.5; Godtgørelsesberettigede sagstyper, som følge af SKM2018.126.LSR.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0768971
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af momstilsvaret for 2010 samt 1. og 2. kvartal 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-03-2019

Journalnr: 15/3090354
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 26-03-2019

Journalnr: 15/2840865
Energiafgift i dyrehandel
Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabets elforbrug til elvarmelegemer i akvarier, varmeplader i terrarier, en varmekanon og et varmetæppe for delvis godtgørelsesberettiget, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-03-2019

Journalnr: 17/0990268
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-03-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 29-04-2019 - 28-05-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-692/17 Paulo Nascimento Consulting
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) og d) - transaktioner, der består i ydelse og formidling af lån samt forvaltning af lån - transaktioner vedrørende fordringer, dog ikke inddrivelse af fordringer - overdragelse mod vederlag til tredjemand af en processuel stilling i et fuldbyrdelsessøgsmål vedrørende inddrivelse af en fordring, som vedkommende har fået anerkendt ved en retslig afgørelse

Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Dom
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Indstilling
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Ny sag

Dom C-133/18 Sea Chefs Cruise Services
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - tilbagebetaling af moms - direktiv 2008/9/EF - artikel 20 - tilbagebetalingsmedlemsstatens anmodning om supplerende oplysninger - oplysninger, der skal være tilstillet senest en måned efter den dato, hvor anmodningen indgik hos den person, til hvem den var rettet - den retlige karakter af denne frist og konsekvenserne, såfremt den ikke overholdes

Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Dom
Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Indstilling
Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Ny sag

Dom C-225/18 Grupa Lotos
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - fradrag for indgående afgift - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 17, stk. 2 og 6 - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 176 - undtaget fra retten til fradrag - indkøb af indkvarterings- og gastronomiydelser - »standstill«-klausul - tiltrædelse af Den Europæiske Union

Tidligere dokument: C-225/18 Grupa Lotos - Dom
Tidligere dokument: C-225/18 Grupa Lotos - Ny sag

Dom C-265/18 Jarmuškiene
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - særordning for små virksomheder - artikel 282-292 - momsfritagelse for små virksomheder, hvis årsomsætning er lavere end en fastsat tærskel - samtidig levering af to faste ejendomme ved en enkelt transaktion - årsomsætningsgrænsen oversteget i betragtning af salgsprisen for en af de to ejendomme - pligt til at erlægge afgift for transaktionens samlede værdi

Tidligere dokument: C-265/18 Jarmuškiene - Dom
Tidligere dokument: C-265/18 Jarmuškienė - Ny sag

Dom C-224/18 Budimex
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 66 - afgiftspligtens indtræden og afgiftens forfald - det tidspunkt, hvor levering af ydelser finder sted - bygge- og monteringsarbejder - hensyntagen til det i kontrakten om levering af ydelser fastsatte tidspunkt for godkendelse af arbejderne

Tidligere dokument: C-224/18 Budimex - Dom
Tidligere dokument: C-224/18 Budimex - Ny sag

Dom C-268/18 Onlineshop
Dato: 02-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - den kombinerede nomenklatur - underposition 8526 91 20 og 8528 59 00 - GPS-navigeringssystem med flere funktioner

Tidligere dokument: C-268/18 Onlineshop - Dom
Tidligere dokument: C-268/18 Onlineshop - Ny sag

Dom C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles system for merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168, litra a) - fradrag for indgående afgift - princippet om momsens neutralitet - afgiftspligtig person, som samtidigt udøver økonomisk virksomhed og ikke-økonomisk virksomhed - varer og tjenesteydelser, der erhverves til både momspligtige transaktioner og ikke-momspligtige transaktioner - manglende kriterier for opdeling i den nationale lovgivning - det fiskale legalitetsprincip

Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Dom
Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Indstilling
Tidligere dokument: C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Ny sag

Dom C-568/17 Geelen
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 9, stk. 2, litra c) og e) - direktiv 2006/112/EF - artikel 52, litra a) - artikel 56, stk. 1, litra k) - tjenesteydelser - stedet for afgiftspligtige transaktioner - afgiftsmæssig tilknytning - interaktive sessioner af erotisk karakter, der filmes og sendes live via internettet - virksomhed inden for underholdning - begreb - sted, hvor ydelsen faktisk udføres eller præsteres

Tidligere dokument: C-568/17 Geelen - Dom
Tidligere dokument: C-568/17 Geelen - Indstilling
Tidligere dokument: C-568/17 Geelen - Ny sag

Dom C-127/18 A-PACK CZ
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og 273 - ikke-betaling eller kun delvis betaling fra debitor af det beløb, der skal betales til den afgiftspligtige person i forbindelse med en momspligtig transaktion - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-127/18 A-PACK CZ - Dom
Tidligere dokument: C-127/18 A-PACK CZ - Ny sag

Dom C-253/18 Transport Rhenus Veniro
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Moms. Nedsættelse af afgiftsgrundlaget ved hel eller delvis ikke-betaling af købesum. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 16. februar 2018 - A-PACK CZ, s r.o. mod Odvolací finanční ředitelství

Dom C-712/17 EN.SA.
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - fiktive transaktioner - manglende mulighed for at fradrage afgiften - pligt for udstederen af en faktura til at betale den på fakturaen anførte moms - bøde svarende til det fulde beløb af det uretmæssigt foretagne fradrag - forenelighed med neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-712/17 EN.SA. - Dom
Tidligere dokument: C-712/17 EN.SA. - Indstilling

Dom C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic
Dato: 15-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra b) - levering af varer - fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter - ydelse og formidling af lån - tankkort

Tidligere dokument: C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic - Dom
Tidligere dokument: C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic - Ny sag

Dom C-306/18 KORADO
Dato: 15-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - svejsede stykker stål - radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede - pos. 7307 og 7322 - begreberne »dele« til radiatorer og »rørfittings« - gennemførelsesforordning (EU) 2015/23 - gyldighed

Tidligere dokument: C-306/18 KORADO - Dom
Tidligere dokument: C-306/18 KORADO - Ny sag

Dom C-138/18 Estron
Dato: 16-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - connectorer til høreapparater - dele og tilbehør - kombineret nomenklatur - underposition 8544 42 90, 9021 40 00 og 9021 90 10

Tidligere dokument: C-138/18 Estron - Dom
Tidligere dokument: C-138/18 Estron - Ny sag

Dom C-226/18 Krohn & Schröder
Dato: 22-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 212a - importprocedurer - toldskyld - fritagelse - dumping - tilskud - import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 og nr. 1239/2013 om indførelse af en antidumpingtold og en udligningstold - fritagelser

Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Dom
Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

26th MEETING 05-04-2019

 • GFV 084 and GFV 085 - Comments from VEG members on quick fixes - EN
 • GFV 086 - VAT treatment of the sharing economy - EN
 • GFV 087 - VAT treatment of financial and insurance services - update - EN
 • GFV 26th meeting - Presentation - Sharing economy - EN.pptx
 • Agenda 26th GFV meeting 05-04-2019 - EN
 • GFV 084 - VAT quick-fixes - Call-off stock - EN
 • GFV 085 - VAT quick fixes - Chain transactions - EN
 • Nyt fra VAT committee

  112th MEETING 12-04-2019

 • Agenda 112th VATCOM meeting 12-04-2019
 • Info paper - City cards vouchers
 • Info paper - Options - Art 80 167a 199 and 199a
 • Info paper - Recent judgments of the CJEU
 • Presentation - 12-04-2019 - Evaluation invoicing rules
 • Presentation - 12-04-2019 - Fiscalis Bari Overview
 • WP 963 - Case C-288-16 - Export exemption - Transport by subcontractors
 • WP 965 - Simplified invoices
 • WP 966 - Reduced rate - Electricity and gas
 • Nyt fra VAT Expert group (VEG)

  22nd MEETING 01-04-2019

 • VEG 082 - VAT treatment of financial and insurance services - update
 • VEG 081 - VAT treatment of the sharing economy
 • VEG 080 - VAT quick fixes - chain transactions
 • VEG 079 and 080 - Comments from VEG members
 • VEG 079 - VAT quick-fixes - call-off stock
 • Agenda 22nd VEG meeting 01-04-2019
 • Nyt fra Rådet

  BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår ændringer til denne konvention

  Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår ændringer til denne konvention

  Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenstoldorganisationen for så vidt angår det harmoniserede system - Vedtagelse

   

  Nyt fra Parlamentet

  Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer  

   

  Nyt fra EUR_LEX

  Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer

   


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

  Nyhedsbrev til virksomheder

  Den 20. maj 2019 skal visse afgiftsfri tobaksprodukter påføres et afgiftsfrit stempelmærke

  Ny release til Motorregistret

  Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

  Ny release til Motorregistret udskudt


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV).

  Bilag

  Bilag 4

  1. udkast til betænkning

  Bilag 5

  Ændringsforslag fra skatteministeren

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm., om det efter ministerens opfattelse vil være hensigtsmæssigt, at der føres statistik over, om skatteankenævnene følger eller omgør Skatteankestyrelsens indstillinger til afgørelser i sager, som skatteankenævnene skal efterprøve, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om, hvorfor skatteankenævnenes afgørelser ikke er offentligt tilgængelige, eventuelt i anonymiseret form som det kendes fra f.eks. Landskatteretten, til skatteministeren

  L 213 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

  Bilag

  Bilag 4

  1. udkast til betænkning

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om, hvor mange fysiske personer, der årligt forventes at skulle betale retsafgift flere gange for det samme krav, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om, hvad de forventede årlige økonomiske konsekvenser i form af manglende inddrivelse vil være ved at indføre en regel, hvor personer, der har været uden betalingsevne, får eftergivet deres gæld til det offentlige, til skatteministeren

  L 222 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).

  Bilag

  Bilag 12

  1. udkast til betænkning

  Bilag 12

  1. udkast til betænkning

  Bilag 13

  Henvendelse af 24/4-19 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger

  Bilag 14

  Betænkning afgivet den 25. april 2019

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/4-19 fra Dansk Erhverv om supplerende høringssvar, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om at redegøre for de specifikke krav for, hvornår en avis anses for at være blevet leveret elektronisk, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm. om, i hvilket omfang avisernes hjemmesider og mobilapplikationer vil være omfattet af nulmoms, hvis lovforslaget gennemføres i sin nuværende form, til skatteministeren

  Spm. 4

  Spm. om at redegøre for den konkrete vurderingsproces for at klarlægge om et medie momsmæssigt kan anses som avis i dag, til skatteministeren

  Spm. 5

  Spm. om der findes en liste indeholdende specifikke krav for at blive omfattet af nulmoms, til skatteministeren

  Spm. 6

  Spm. om, hvordan myndighederne i dag følger op på om en publikation, der er omfattet af nulmoms fortsat opfylder kriterierne, til skatteministeren

  Spm. 7

  Spm. om moderne internetbaserede medier, der ikke udgiver en avis, som f.eks. Watchmedier, Altinget.dk eller Zetland kunne blive momsmæssigt anset som en avis med dette lovforslag, til skatteministeren

  Spm. 8

  Spm. om, hvornår ministeren forventer at konkurrenceanalysen er færdig, til skatteministeren

  Spm. 9

  Spm. om, hvordan e-bøger, der ikke er omfattet af nulmoms, efter vedtagelse af lovforslaget skal behandles momsmæssigt, til skatteministeren

  Spm. 10

  Spm. om, hvordan et enkeltstående artikelkøb af eksempelvis en politisk analyse på henholdsvis en traditionel avis’ hjemmeside og en traditionel ugebladshjemmeside, vil blive behandlet momsmæssigt, til skatteministeren

  Spm. 11

  Spm. om kommentar til henvendelserne af 7/4-19 fra GRAKOM samt præsentationen fra foretrædet den 10. april 2019 fra GRAKOM og Aller Media A/S, til skatteministeren

  Spm. 12

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/4-19 fra KPMG Acor Tax samt præsentationen fra foretrædet den 10. april 2019, til skatteministeren

  Spm. 13

  Spm. om at oversende en liste over de medievirksomheder, som forventes at være omfattet af nulmoms, og de medier som ikke forventes at være omfattet nulmoms, til skatteministeren

  Spm. 14

  Spm. om at redegøre for de erhvervsøkonomiske konsekvenser for de medievirksomheder, som ikke vil blive omfattet af nulmoms, til skatteministeren

  Spm. 15

  Spm. om, hvorvidt det på trods af EU’s momsdirektiv er muligt at udvide nulmomsordningen, således at flere nyhedsmedier kan blive omfattet, til skatteministeren

  Spm. 16

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/4-19 fra KPMG Acor Tax om supplerende bemærkninger til de afgivne høringssvar, til skatteministeren

  Spm. 17

  Spm. om, hvilke trykte og digitale medier der i dag er omfattet af nulmoms og hvem der vil blive omfattet, hvis lovforslaget gennemføres, til skatteministeren

  Spm. 18

  Spm., om et medie, der i dag udelukkende har en hjemmeside, der kan tilgås af abonnenter, kan blive omfattet af nulmoms med dette lovforslag, til skatteministeren

  Spm. 19

  Spm., om den digitale udgave af et ugemagasin som f.eks. ”Børsen Atelier”, der udelukkende omhandler livsstil- eller kulturstof, men som er udgivet i regi af et eksisterende dagblad, også vil være omfattet af nulmoms, til skatteministeren

  Spm. 20

  Spm. om at oversende en oversigt over, hvilke trykte og digitale medier der i dag er omfattet af nulmoms, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
  SAU L 222 - svar på spm. 20.docx
  SAU alm. del - svar på spm. 185.pdf

  Spm. 21

  MFU spm., om de konkrete medier Watchmedia, Altinget.dk, Zetland og Avisen.dk i henhold til reglerne, der fastsættes med L 222, momsmæssigt kan anses for at udgøre en avis, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
  SAU L222 - svar på spm. 21.docx

  Spm. 22

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/4-19 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger til lovforslaget, til skatteministeren

  Spm. 23

  Spm. om en generel markedsændring kan holdes inden for standstill bestemmelsen, til skatteministeren

  Spm. 24

  Spm. om det vil have en betydning for nulmoms, hvis den elektroniske version af en trykt nulmoms-avis er væsentligt anderledes, til skatteministeren

  Spm. 25

  Spm. om der indtil i dag har været situationer, hvor Skattestyrelsen baseret på den fastlagte praksis har ændret en avis fra nulmoms til 25 pct. moms, til skatteministeren

  Spm. 26

  Spm. om Skattestyrelsen anser markedet for trykte publikationer som værende det samme som marked som elektroniske publikationer, til skatteministeren

  Spm. 27

  Spm. om uklarhed hos Skattestyrelsen, når Skattestyrelsen skal foretage en vurdering, til skatteministeren

  Spm. 28

  Spm. om, hvorledes en administrativ udviklet praksis, kan danne grundlag for en standstill bestemmelse, som spørgeren forstår, har lovgivningsmæssig karakter, til skatteministeren

  L 223 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven. (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedr. konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedr. import og eksport af brugte køretøjer).

  Bilag

  Bilag 3

  Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

  Bilag 4

  Supplerende henvendelse af 25/4-19 fra AutoBranchen Danmark om foretræde afskaffelse af selvanmelderordningen for eksport af køretøjerL 223 Henvendelse
  L 223 yderligere fil af 23. april 2019

  Bilag 5

  Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

  Bilag 6

  Præsentation fra AutoBranchen Danmark's foretræde den 25. april 2019 om lovforslaget

  Spørgsmål og svar

  Spm. 2

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/4-19 fra AutoBranchen Danmark om foretræde om afskaffelse af selvanmelderordningen for eksport af køretøjer, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm. om kommentar til AutoBranchen Danmark's plancher anvendt ved foretræde den 25. april 2019, til skatteministeren

  Almindelig del

  Spørgsmål og svar

  Spm. 381

  Ministeren bedes opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 321 (folketingsåret 2017-18) om provenueffekten af en harmonisering af afgifterne på erhvervslivets energiforbrug.  Svar  

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse