MomsMail 2018, uge 17

Kære læser !

En lidt kort MomsMail i denne uge, men stadigt med en række interessante bindende svar om moms ved salg af fast ejendom - og endnu en EU-dom om den afgiftspligtiges rettigheder ved berigtigelse af momstilsvaret.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
SKATs aktivitetsplan for 2018
Regeringsudspil om lavere elafgift

Bindende svar
Moms på fast ejendom - momsfritaget overdragelse af værdipapirer
Moms på fast ejendom - momsfritaget overdragelse af værdipapirer
Moms på fast ejendom - momsfritaget overdragelse af værdipapirer

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

SKATs aktivitetsplan for 2018

Det fremgår af SKATs nyligt offentliggjorte aktivitetsplan for 2018, at SKAT vil have fokus på specifikke områder som transfer pricing, leasing af biler, udlodning af udbytte m.v. Dertil fortsættes aktiviteten overfor store selskaber og internationale koncerners regelefterlevelse.


Beierholm

Regeringsudspil om lavere elafgift

Regeringen har foreslået, at elafgiften sænkes på en række områder


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms på fast ejendom - momsfritaget overdragelse af værdipapirer

SKM2018.177.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers salg af P/S-andele i et P/S, der er nydannet ved en spaltning af X P/S, ikke udgør økonomisk virksomhed i momslovens forstand.

Skatterådet bekræfter, at Spørgers salg af P/S-andele i et P/S, der er nydannet ved en spaltning af X P/S, er momsfrit, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Spørgsmål 3 og 4 bortfalder som følge af svaret på spørgsmål 2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms på fast ejendom - momsfritaget overdragelse af værdipapirer

SKM2018.175.SR

Skatterådet bekræfter, at X P/S' salg af fast ejendom foretaget i forbindelse med spaltning af selskabet i tre nye P/S'er er momsfrit, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. punktum.

Spørgsmål 2 bortfalder som følge af svaret på spørgsmål 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms på fast ejendom - momsfritaget overdragelse af værdipapirer

SKM2018.176.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørgers salg af P/S-andele i et P/S, der er nydannet ved en spaltning af X P/S, er momsfrit, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Spørgsmål 2 og 3 bortfalder som følge af svaret på spørgsmål 1.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.181.ØLR

Straf - told - illegal - cigaretter - vandpibetobak - strafudmåling

T var tiltalt for i lufthavnen i forbindelse med indrejse forsætligt for at undgå betaling af told og afgifter, at have undladt at angive 32.800 cigaretter og 500 g vandpibetobak til SKAT. T havde derved unddraget for 59.730 kr. i told og afgifter.

T tilstod. T forklarede, at han var klar, over at det han havde gjort ikke var tilladt. Han var arbejdsløs i den periode og skulle tjene nogle penge ved at sælge cigaretterne i Y4-land. Han havde ingen tilknytning til Danmark.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes 40 dages ubetinget fængsel samt 6 års indrejseforbud.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men ændrede fængselsstraffen til 30 dage betinget efter det oplyste om T's gode personlige forhold, herunder at han ikke tidligere var straffet og nu havde arbejde i Y1-land. Han blev ikke idømt vilkår om samfundstjeneste, da dette spørgsmål ikke var tilstrækkeligt belyst for landsretten.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-04-2018 - 29-05-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-207/16 Tilnærmelse af lovgivningerne Ministerio Fiscal
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Indstilling C-16/17 TGE Gas Engineering
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - merværdiafgiftslovgivning - fradrag af indgående afgift - begrebet tjenesteydelse - fordeling af et selskabs generalomkostninger til den økonomiske virksomhed blandt selskabsdeltagerne

Tidligere dokument: C-16/17 TGE Gas Engineering - Dom
Tidligere dokument: C-16/17 TGE Gas Engineering - Indstilling
Tidligere dokument: C-16/17 TGE Gas Engineering - Ny sag

Indstilling C-153/17 Volkswagen
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 173 - fradrag af indgående afgift - afbetalingskøbstransaktioner vedrørende køretøjer - varer og ydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til transaktioner, der er fritaget for afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - pro rata-sats for fradrag

Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Dom
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Indstilling
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Ny sag

Indstilling C-249/17 Ryanair
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - afgiftsret - det fælles merværdiafgiftssystem - begrebet afgiftspligtig person - udgifter til ydelser, der er købt ved erhvervelsen af alle andele i en virksomhed - ret til fradrag af indgående afgift - mislykket overtagelse af en konkurrent

Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Dom
Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Indstilling

Dom C-566/16 Vámos
Dato: 17-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 282-292 - særordning for små virksomheder - fritagelsesordning - pligt til at vælge at anvende særordningen i referencekalenderåret

Tidligere dokument: C-566/16 Vámos - Dom
Tidligere dokument: C-566/16 Vámos - Indstilling
Tidligere dokument: C-566/16 Vámos - Ny sag

Dom C-30/17 Kompania Piwowarska
Dato: 17-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - artikel 3, stk. 1 - alkohol og alkoholholdige drikkevarer - øl - aromatiseret øl - Plato-grad - beregningsmåde

Tidligere dokument: C-30/17 Kompania Piwowarska - Dom
Tidligere dokument: C-30/17 Kompania Piwowarska - Indstilling
Tidligere dokument: C-30/17 Kompania Piwowarska - Ny sag

Dom C-223/17 P Lubrizol France mod Rådet
Dato: 14-06-2018
Toldunion

Frie varevægelser. Appel iværksat den 26. april 2017 af Lubrizol France SAS til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. februar 2017 i sag T-191/14, Lubrizol France SAS mod Rådet for Den Europæiske Union


Indstillinger
C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan

Sagen omhandler:

Rådets direktiv 2010/24/EU - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - forkyndelse af en fordring for en person efter, og ikke før, udstedelse af anmodning om inddrivelse af fordringen i form af den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i henhold til artikel 12 i direktiv 2010/24 - adgang til anfægtelse af eksekution af fordringen ved retterne i den bistandssøgte medlemsstat i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/24 - artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - ret til en effektiv domstolsbeskyttelse

Generaladvokatens indstilling:

Under de i hovedsagen omhandlede forhold, og under hensyntagen til EU-rettens fulde virkning, er artikel 14, stk. 1 og 2, i Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2016 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger ikke til hinder for, at en national ret ved afgørelsen af eksigibiliteten af en »ensartet akt, der hjemler ret til eksekution«, kan:

i) anvende retten til effektiv domstolsbeskyttelse i henhold til artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i relation til anmodningen om eksekution

ii) tage hensyn til målene med direktiv 2010/24, nemlig ydelse af gensidig bistand og samtidig sikre overholdelse af retten til effektiv domstolsbeskyttelse i henhold til chartrets artikel 47


Domme
C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer - direktiv 2010/24/EU - artikel 14 - adgang til effektive retsmidler - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - den bistandssøgte myndigheds mulighed for at afslå bistand til inddrivelse, fordi fordringen ikke er blevet behørigt meddelt

Domstolens dom:

Artikel 14, stk. 1 og 2, i Rådets direktiv 2010/24 af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger, sammenholdt med chartrets artikel 47, skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke er til hinder for, at en myndighed i en medlemsstat afslår eksekution af en anmodning om inddrivelse af en fordring vedrørende en bøde, der er pålagt i en anden medlemsstat, såsom den i hovedsagen omhandlede, under henvisning til, at den afgørelse, der pålægger denne bøde, ikke blev behørigt meddelt den pågældende, før anmodningen om inddrivelse blev fremsat for nævnte myndighed under anvendelse af dette direktiv.

Tidligere dokument: C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan - Indstilling


C-81/17 Zabrus Siret

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - fradrag for indgående afgift - ret til tilbagebetaling af moms - transaktioner omfattet af en afgiftsperiode, der allerede har været genstand for en afsluttet afgiftskontrol - national lovgivning - den afgiftspligtige persons mulighed for at berigtige afgiftsangivelser, der allerede har været genstand for en afgiftskontrol - udelukket - effektivitetsprincippet - afgiftsneutralitet - retssikkerhed

Domstolens dom:

Artikel 167, 168, 179, 180 og 182 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, og effektivitetsprincippet, princippet om afgiftsneutralitet samt proportionalitetsprincippet skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der som en undtagelse fra forældelsesfristen på fem år, som er indført i national ret for berigtigelse af angivelser af merværdi (moms), under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede nægter en afgiftspligtig person at foretage en sådan berigtigelse med henblik på at gøre sin ret til fradrag gældende alene af den grund, at berigtigelsen vedrører en periode, som allerede har været genstand for en afgiftskontrol.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan  

Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore  

Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore  

Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore  

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore  

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/567 af 12. april 2018 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af pølser og svinekød med oprindelse i Island (EØS-relevant tekst. )

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - tillægstold

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen)
Oprettelsesdato: 26-04-2018
Høringsfrist: 23-04-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 226 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.).
Fremsat den 25. april 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer. (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler).

Bilag

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

Betænkning afgivet den 26. april 2018

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

L 226 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenHøringsskema - lovforslag om regelforenklinger 13-04-18
Høringssvar

L 237 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 25/4-18 fra KPMG Acor Tax

L 237 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 25/4-18 fra KPMG Acor Tax

Almindelig del

Bilag

Bilag 189

Henvendelse af 26/4-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende regeringens medieudspil - statsstøtte og moms

Spørgsmål og svar

Spm. 288

Kan ministeren redegøre for, hvordan kontrollen med om pakker fra lande uden for EU lever op til reglerne for produktsikkerhed foregår? Hvor mange pakker kontrolleres årligt? Hvilke stoffer undersøges? Gennemføres der test af produkterne i pakkerne for at se, om de lever op til reglerne?  Svar  

Spm. 289

Vil ministeren tage initiativ til at styrke indsatsen for kontrol af produktsikkerheden ved importvarer, så der i højere grad slås ned på udenlandske netbutikker, som snyder med produktsikkerheden til fare for forbrugere og virksomheder?  Svar  

Spm. 376

Ministeren bedes i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 312 uddybe, hvorledes han mener, at bilisterne ikke har betalt for lidt i afgift af deres biler. Mener ministeren dermed, at der ikke er blevet betalt for få afgifter til den danske statskasse som følge af, at bilproducenterne over en længere årrække har oplyst forkert benzinøkonomi?  Svar  

Spm. 377

Ministeren bedes i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 312 oplyse, om han er enig i rapportens konklusioner om, at såfremt bilproducenterne havde oplyst korrekt benzinøkonomi, og loven var blevet fulgt, så havde den danske stat modtaget i omegnen af 24 milliarder kroner i perioden 2010-2016.  Svar  

Spm. 378

Ministeren oplyste i onsdagsspørgetiden i Folketinget den 21. marts 2018, at han ikke ønsker at inddrive de milliarder, der er blevet betalt for lidt i afgift som følge af, at bilproducenter har givet ukorrekte oplysninger om bilernes benzinøkonomi. Ministeren bedes uddybe, hvorfor han ikke mener, at virksomheder og enkeltpersoner skal betale de afgifter, de skylder.  Svar  

Spm. 379

I forbindelse med besvarelse af TRU alm. del – samrådsspørgsmål W i Transport- og Bygningsudvalget den 4. november 2015 udtalte ministeren, at Volkswagen havde informeret om, at de vil betale alle ekstraomkostninger, som opstår som følge af sagen. Kan ministeren oplyse, om man har modtaget samme tilkendegivelser fra andre bilproducenter, og om man har kontaktet eller overvejer at kontakte Volkswagen for betaling af den sum, som de er den danske stat skyldig?  Svar  

Spm. 380

Ministeren bedes redegøre for de provenumæssige konsekvenser i årene frem mod 2025 ved at hæve partikeludledningsafgiften fra til 1.000 kr. til henholdsvis 1.500 kr., 1.750 kr. og 2.000 kr. for dieseldrevne person- og varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg uden godkendte partikelfilter og med en udledning på mere end 5 mg pr. kilometer.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse