MomsMail 2019, uge 16

Kære læser !

Jeg håber, du har haft en god påske.

MomsMail for den forløbne uge er - ikke overraskende - ganske kort på grund af påsken. Men dog stadigt med interessant nyt, bl.a. fra Group on the future of VAT (GFV), VAT committee og VAT Expert group (VEG).

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Reglerne om udtagningsmoms er en plage
Lovlige svinkeærinder, når du kører i en gulpladebil
Nye regler for firmakørsel i varebil

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Reglerne om udtagningsmoms er en plage

Hvilken lighed er der mellem et supermarked, der forærer såkaldte datokritiske varer væk, og en tøjbutik, der sælger varer efter princippet ”tag 3, men betal kun for 2”? De skal begge kende reglerne om udtagningsmoms.


BDO

Lovlige svinkeærinder, når du kører i en gulpladebil

Du må gerne køre dit barn i børnehave i morgen og forbi et supermarked på vej hjem, hvis bare begge steder ligger tæt på din almindelige kørselsrute, og firmaet tillader det


Dansk Revision

Nye regler for firmakørsel i varebil

Nye regler for firmakørsel i varebil


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0231410
Diverse momsforhøjelser
Klagen vedrører ændring af virksomhedens momstilsvar, især som følge af nægtede fradrag for anskaffelser. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 07-03-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-04-2019 - 21-05-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-692/17 Paulo Nascimento Consulting
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) og d) - transaktioner, der består i ydelse og formidling af lån samt forvaltning af lån - transaktioner vedrørende fordringer, dog ikke inddrivelse af fordringer - overdragelse mod vederlag til tredjemand af en processuel stilling i et fuldbyrdelsessøgsmål vedrørende inddrivelse af en fordring, som vedkommende har fået anerkendt ved en retslig afgørelse

Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Dom
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Indstilling
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Ny sag

Dom C-133/18 Sea Chefs Cruise Services
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - tilbagebetaling af moms - direktiv 2008/9/EF - artikel 20 - tilbagebetalingsmedlemsstatens anmodning om supplerende oplysninger - oplysninger, der skal være tilstillet senest en måned efter den dato, hvor anmodningen indgik hos den person, til hvem den var rettet - den retlige karakter af denne frist og konsekvenserne, såfremt den ikke overholdes

Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Dom
Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Indstilling
Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Ny sag

Dom C-225/18 Grupa Lotos
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - fradrag for indgående afgift - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 17, stk. 2 og 6 - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 176 - undtaget fra retten til fradrag - indkøb af indkvarterings- og gastronomiydelser - »standstill«-klausul - tiltrædelse af Den Europæiske Union

Tidligere dokument: C-225/18 Grupa Lotos - Dom
Tidligere dokument: C-225/18 Grupa Lotos - Ny sag

Dom C-265/18 Jarmuškiene
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - særordning for små virksomheder - artikel 282-292 - momsfritagelse for små virksomheder, hvis årsomsætning er lavere end en fastsat tærskel - samtidig levering af to faste ejendomme ved en enkelt transaktion - årsomsætningsgrænsen oversteget i betragtning af salgsprisen for en af de to ejendomme - pligt til at erlægge afgift for transaktionens samlede værdi

Tidligere dokument: C-265/18 Jarmuškiene - Dom
Tidligere dokument: C-265/18 Jarmuškienė - Ny sag

Dom C-224/18 Budimex
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 66 - afgiftspligtens indtræden og afgiftens forfald - det tidspunkt, hvor levering af ydelser finder sted - bygge- og monteringsarbejder - hensyntagen til det i kontrakten om levering af ydelser fastsatte tidspunkt for godkendelse af arbejderne

Tidligere dokument: C-224/18 Budimex - Dom
Tidligere dokument: C-224/18 Budimex - Ny sag

Dom C-268/18 Onlineshop
Dato: 02-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - den kombinerede nomenklatur - underposition 8526 91 20 og 8528 59 00 - GPS-navigeringssystem med flere funktioner

Tidligere dokument: C-268/18 Onlineshop - Dom
Tidligere dokument: C-268/18 Onlineshop - Ny sag

Dom C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles system for merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168, litra a) - fradrag for indgående afgift - princippet om momsens neutralitet - afgiftspligtig person, som samtidigt udøver økonomisk virksomhed og ikke-økonomisk virksomhed - varer og tjenesteydelser, der erhverves til både momspligtige transaktioner og ikke-momspligtige transaktioner - manglende kriterier for opdeling i den nationale lovgivning - det fiskale legalitetsprincip

Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Dom
Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Indstilling
Tidligere dokument: C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Ny sag

Dom C-568/17 Geelen
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 9, stk. 2, litra c) og e) - direktiv 2006/112/EF - artikel 52, litra a) - artikel 56, stk. 1, litra k) - tjenesteydelser - stedet for afgiftspligtige transaktioner - afgiftsmæssig tilknytning - interaktive sessioner af erotisk karakter, der filmes og sendes live via internettet - virksomhed inden for underholdning - begreb - sted, hvor ydelsen faktisk udføres eller præsteres

Tidligere dokument: C-568/17 Geelen - Dom
Tidligere dokument: C-568/17 Geelen - Indstilling
Tidligere dokument: C-568/17 Geelen - Ny sag

Dom C-127/18 A-PACK CZ
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og 273 - ikke-betaling eller kun delvis betaling fra debitor af det beløb, der skal betales til den afgiftspligtige person i forbindelse med en momspligtig transaktion - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-127/18 A-PACK CZ - Dom
Tidligere dokument: C-127/18 A-PACK CZ - Ny sag

Dom C-253/18 Transport Rhenus Veniro
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Moms. Nedsættelse af afgiftsgrundlaget ved hel eller delvis ikke-betaling af købesum. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 16. februar 2018 - A-PACK CZ, s r.o. mod Odvolací finanční ředitelství

Dom C-712/17 EN.SA.
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - fiktive transaktioner - manglende mulighed for at fradrage afgiften - pligt for udstederen af en faktura til at betale den på fakturaen anførte moms - bøde svarende til det fulde beløb af det uretmæssigt foretagne fradrag - forenelighed med neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-712/17 EN.SA. - Dom
Tidligere dokument: C-712/17 EN.SA. - Indstilling

Dom C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic
Dato: 15-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra b) - levering af varer - fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter - ydelse og formidling af lån - tankkort

Tidligere dokument: C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic - Dom
Tidligere dokument: C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic - Ny sag

Dom C-306/18 KORADO
Dato: 15-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - svejsede stykker stål - radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede - pos. 7307 og 7322 - begreberne »dele« til radiatorer og »rørfittings« - gennemførelsesforordning (EU) 2015/23 - gyldighed

Tidligere dokument: C-306/18 KORADO - Dom
Tidligere dokument: C-306/18 KORADO - Ny sag

Dom C-138/18 Estron
Dato: 16-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - connectorer til høreapparater - dele og tilbehør - kombineret nomenklatur - underposition 8544 42 90, 9021 40 00 og 9021 90 10

Tidligere dokument: C-138/18 Estron - Dom
Tidligere dokument: C-138/18 Estron - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) - Resultat af Europa-Parlamentets førstebehandling (den 3.-4. april 2019 i Bruxelles)

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EU preferential rules of origin

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EU preferential rules of origin

Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår angivelsen af visse sendinger af lav værdi - Hensigt om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt

 

Nyt fra Parlamentet

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm., om det efter ministerens opfattelse vil være hensigtsmæssigt, at der føres statistik over, om skatteankenævnene følger eller omgør Skatteankestyrelsens indstillinger til afgørelser i sager, som skatteankenævnene skal efterprøve, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor skatteankenævnenes afgørelser ikke er offentligt tilgængelige, eventuelt i anonymiseret form som det kendes fra f.eks. Landskatteretten, til skatteministeren

L 222 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 17

Spm. om, hvilke trykte og digitale medier der i dag er omfattet af nulmoms og hvem der vil blive omfattet, hvis lovforslaget gennemføres, til skatteministeren

Spm. 18

Spm., om et medie, der i dag udelukkende har en hjemmeside, der kan tilgås af abonnenter, kan blive omfattet af nulmoms med dette lovforslag, til skatteministeren

Spm. 19

Spm., om den digitale udgave af et ugemagasin som f.eks. ”Børsen Atelier”, der udelukkende omhandler livsstil- eller kulturstof, men som er udgivet i regi af et eksisterende dagblad, også vil være omfattet af nulmoms, til skatteministeren

L 223 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven. (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedr. konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedr. import og eksport af brugte køretøjer).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 15/4-19 vedrørende ændringer af registreringsafgiftsloven , fra AutoBranchen Danmark

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 15/4-19 fra AutoBranchen Danmark vedrørende ændringer af registreringsafgiftsloven, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 419

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU alm. del - spørgsmål 346 redegøre for, hvor mange skattesager Kammeradvokaten pt. fører ved domstolene for Skatteministeriet. Oversigten bedes opgøres på de skatteår, som sagerne vedrører.  Svar  

Spm. 420

Ministeren bedes redegøre for, hvor meget momsen skal hæves for at have en fuld finansiering af en afskaffelse af chokoladeafgiften, vin- og ølafgiften, isafgiften og spiritusafgiften?

Spm. 421

Hvis der sker en fuld finansiering af en afskaffelse af chokoladeafgiften, vin- og ølafgiften, isafgiften og spiritusafgiften via en forhøjelse af momsen, hvad vil de økonomiske konsekvenser være for husholdningerne, uligheden og BNP?

Spm. 422

Vil der være nogle negative konsekvenser ved at hæve momsen for at finansiere en afskaffelse af chokoladeafgiften, vin- og ølafgiften, isafgiften og spiritusafgiften?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse