MomsMail 2018, uge 16

Kære læser !

Så er vi tilbage med nyheder fra alle kilder i MomsMail. Denne uges nyheder omfatter bl.a. en dom fra EU-Domstolen, der fastslår, at de forenklede regler for trekantshandel godt kan bruges, selvom mellemhandleren har hjemsted og er momsregistreret i den medlemsstat, hvorfra varerne forsendes eller transporteres, hvis blot han anvender hans momsregistreringsnummer fra en anden medlemsstat ved transaktionen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Salg af fast ejendom 2018 - moms
Ny beretning: Fokus på at være konstruktiv
Notat om beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet

SKAT-meddelelser
Liste over anerkendte flyselskaber

Styresignaler
Restanceinddrivelsesmyndigheden genoptager sager, der kan have været udsat for uretmæssig inddrivelse - styresignal

Afgørelser
Proteinbarer - Betaling af chokoladeafgift
Ansøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - Forældelse

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Salg af fast ejendom 2018 - moms

Opdateret vejledning


Folketingets Ombudsmand

Ny beretning: Fokus på at være konstruktiv

Uheldigt. Beklageligt. Kritisabelt. Det er udtryk, som mange myndigheder forbinder med ombudsmandsinstitutionen. Og kritik er fortsat et grundlæggende redskab for ombudsmanden. Men i den netop offentliggjorte årsberetning for 2017 forklarer ombudsmanden nuancerne i problemstillingen. Især at institutionens mål aldrig i sig selv kan være at finde fejl hos myndighederne, men at bidrage til løsninger.


Rigsrevisionen

Notat om beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Skatteministeriets arbejde med at imødekomme Europa-Kommissionens kritik fra 2010 af SKATs lave kontrolniveau og manglende gennemførelse af tilfældige kontroller
  • Skatteministeriets arbejde med at forbedre SKATs risikobaserede kontrol gennem mere systematisk anvendelse af data, herunder data om resultater og effekter af den udførte kontrol
  • Skatteministeriets arbejde med at idriftsætte den it-understøttede risikovurdering med import af varer, der har en særlig farlig karakter
  • Skatteministeriets arbejde med at øge SKATs anvendelse af sanktioner, herunder anvendelsen af administrative bøder over for virksomheder, der i gentagne tilfælde har fejl i fortoldningen
  • Skatteministeriets arbejde med at forbedre it-understøttelsen af toldkontrollen, herunder SKATs metoder for udtagning og gennemførelse af toldkontroller
  • Skatteministeriets arbejde med at forbedre vejledningen om toldreglerne på skat.dk og følge op på udviklingen i brugertilfredsheden på toldområdet på skat.dk.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Liste over anerkendte flyselskaber

SKM2018.164.SKAT

SKAT har anerkendt, at 17 flyselskaber for 2018 mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Luftfartsselskaber, der ønsker optagelse på listen skal søge SKAT en gang årligt.

I listen er tilføjet en række betingelser, som skal være opfyldt for at luftfartsselskabet kan opnå fritagelse for moms for de enkelte luftfartøjer.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Restanceinddrivelsesmyndigheden genoptager sager, der kan have været udsat for uretmæssig inddrivelse - styresignal

SKM2018.163.SKAT

På baggrund af § 18 d i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige vil restanceinddrivelsesmyndigheden genoptage de inddrivelsessager, hvor det er konstateret, at der kan være foretaget ulovlig inddrivelse i løbet af inddrivelsessystemet EFIs driftsperiode fra og med den 1. september 2013 til og med den 7. september 2015.

Dette styresignal beskriver rammerne for restanceinddrivelsesmyndighedens genoptagelse af egen drift i de tilfælde, hvor det ikke umiddelbart kan konstateres, at de berørte fordringer har været retskraftige på tidspunktet for inddrivelsen i EFIs driftsperiode.

Styresignalet indeholder desuden retningslinjer for borgeres og virksomheders anmodning om genoptagelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Proteinbarer - Betaling af chokoladeafgift

SKM2018.172.LSR

To proteinbarprodukter skulle alene belægges med dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven. SKATs bindende svar blev derfor ændret.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Ansøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - Forældelse

SKM2018.168.SANST

En ansøgning om omkostningsgodtgørelse kunne med rette ikke imødekommes, da kravet på omkostningsgodtgørelse blev anset for at være forældet på tidspunktet for ansøgningen om omkostningsgodtgørelse, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.Skatteankestyrelsen bemærkede under henvisning til U.2013.165H, at det er ansøgeren i en sag om omkostningsgodtgørelse, der i relation til forældelsesfristen har bevisbyrden for, at ansøgningen om omkostningsgodtgørelse er kommet frem til SKAT inden forældelsesfristens udløb. Skatteankestyrelsen fandt, at der ikke forelå bevis for, at ansøgningen om omkostningsgodtgørelse rent faktisk blev sendt og nåede frem til SKAT inden forældelsesfristens udløb.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2018.171.LSR

Fastsættelse af afdragsordning efter en betalingsevnevurdering

En af SKAT fastsat afdragsordning af gæld til det offentlige med 5.450 kr. pr. måned blev stadfæstet af Landsskatteretten.

SKM2018.169.LSR

Betalingsordning fastsat af SKAT vedrørende tilbagebetaling af feriepenge samt rykkergebyr

Landsskatteretten fandt, at SKAT med rette havde pålagt rykkergebyr ved inddrivelse af et krav på tilbagebetaling af feriepenge. Kravets eksistens tog Landsskatteretten ikke stilling til, men oversendte klagerens indsigelser vedrørende dette forhold til fordringshaveren. Endelig stadfæstede Landsskatteretten SKATs opgørelse af det månedlige afdrag på gælden og fandt ikke, at der forelå ugyldighed under henvisning til Kammeradvokatens rapport af 8. september 2015.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2659905
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-03-2018

Journalnr: 17/0628682
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret - både forhøjelse af salgsmoms og nedsættelse af købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-03-2018

Journalnr: 14/1203206
Nedvejning af køretøj
Klagen vedrører beregning af registreringsafgift i forbindelse med nedvejning af klagerens køretøj. SKAT har baseret beregningen af registreringsafgift for klagerens køretøj på et brændstofforbrug på 15,9 km/l. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-03-2018

Journalnr: 14/0480503
Registreringsafgift - ombygning
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet registreringsafgift, idet køretøjet ikke længere utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport. Klageren er anset for at hæfte solidarisk med køretøjets ejer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2018

Journalnr: 15/0997833
Tinglysningsafgift
SKAT har truffet afgørelse om, at der skal efteropkræves tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af skøde vedrørende ejerskifte af ejendom. Dette beror på, at SKAT har fundet, at overdragelsessummen ikke er anvendelig ved beregningen af tinglysningsafgiften, jf. tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-03-2018

Journalnr: 14/2666761
Ændring af tekniske oplysninger
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ændring af tekniske oplysninger i Køretøjsregisteret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-04-2018 - 22-05-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan
Dato: 26-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer - direktiv 2010/24/EU - artikel 14 - adgang til effektive retsmidler - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - den bistandssøgte myndigheds mulighed for at afslå bistand til inddrivelse, fordi fordringen ikke er blevet behørigt meddelt

Tidligere dokument: C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan - Indstilling
Tidligere dokument: C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan - Dom
Tidligere dokument: C-34/17 Donnellan - Ny sag

Dom C-81/17 Zabrus Siret
Dato: 26-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - fradrag for indgående afgift - ret til tilbagebetaling af moms - transaktioner omfattet af en afgiftsperiode, der allerede har været genstand for en afsluttet afgiftskontrol - national lovgivning - den afgiftspligtige persons mulighed for at berigtige afgiftsangivelser, der allerede har været genstand for en afgiftskontrol - udelukket - effektivitetsprincippet - afgiftsneutralitet - retssikkerhed

Tidligere dokument: C-81/17 Zabrus Siret - Dom
Tidligere dokument: C-81/17 Zabrus Siret - Ny sag

Indstilling C-207/16 Tilnærmelse af lovgivningerne Ministerio Fiscal
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Indstilling C-16/17 TGE Gas Engineering
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - merværdiafgiftslovgivning - fradrag af indgående afgift - begrebet tjenesteydelse - fordeling af et selskabs generalomkostninger til den økonomiske virksomhed blandt selskabsdeltagerne

Tidligere dokument: C-16/17 TGE Gas Engineering - Dom
Tidligere dokument: C-16/17 TGE Gas Engineering - Indstilling
Tidligere dokument: C-16/17 TGE Gas Engineering - Ny sag

Indstilling C-153/17 Volkswagen
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 173 - fradrag af indgående afgift - afbetalingskøbstransaktioner vedrørende køretøjer - varer og ydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til transaktioner, der er fritaget for afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - pro rata-sats for fradrag

Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Dom
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Indstilling
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Ny sag

Indstilling C-249/17 Ryanair
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - afgiftsret - det fælles merværdiafgiftssystem - begrebet afgiftspligtig person - udgifter til ydelser, der er købt ved erhvervelsen af alle andele i en virksomhed - ret til fradrag af indgående afgift - mislykket overtagelse af en konkurrent

Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Dom
Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Indstilling

Dom C-566/16 Vámos
Dato: 17-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 282-292 - særordning for små virksomheder - fritagelsesordning - pligt til at vælge at anvende særordningen i referencekalenderåret

Tidligere dokument: C-566/16 Vámos - Dom
Tidligere dokument: C-566/16 Vámos - Indstilling
Tidligere dokument: C-566/16 Vámos - Ny sag

Dom C-30/17 Kompania Piwowarska
Dato: 17-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - artikel 3, stk. 1 - alkohol og alkoholholdige drikkevarer - øl - aromatiseret øl - Plato-grad - beregningsmåde

Tidligere dokument: C-30/17 Kompania Piwowarska - Dom
Tidligere dokument: C-30/17 Kompania Piwowarska - Indstilling
Tidligere dokument: C-30/17 Kompania Piwowarska - Ny sag

Dom C-223/17 P Lubrizol France mod Rådet
Dato: 14-06-2018
Toldunion

Frie varevægelser. Appel iværksat den 26. april 2017 af Lubrizol France SAS til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. februar 2017 i sag T-191/14, Lubrizol France SAS mod Rådet for Den Europæiske Union


Indstillinger
C-103/17 Messer France

Sagen omhandler:

Beskatning af energiprodukter og elektricitet - nationale regler, hvorefter der skal betales bidrag til den offentlige elektricitetstjeneste - punktafgift på elektricitet - indirekte afgift - betingelser for indførelsen af en anden indirekte afgift til særlige formål - begrebet særlige formål - sammenligneligheden mellem de øvrige indirekte afgifter til særlige formål og punktafgiften på elektricitet - overholdelsen af en minimumssats for beskatning - forskellen mellem afgift og obligatorisk økonomisk ydelse, som ikke er af skattemæssig karakter

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 18, stk. 10, andet afsnit, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet tillod Den Franske Republik at opretholde sin nationale beskatningsordning for elektricitet frem til den 31. december 2008, med overholdelsen af de i direktivet fastsatte minimumstakster som den eneste forpligtelse.

2) Artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed skal fortolkes således, at opretholdelsen eller indførelsen af en indirekte afgift til særlige formål ikke er betinget af en forudgående indførsel af den harmoniserede punktafgift.

3) Artikel 3, stk. 2, i direktiv 92/12 skal fortolkes således, at:

- et bidrag som det i hovedsagen omtvistede, som er beregnet på grundlag af elforbruget, ikke kan kvalificeres som en indirekte afgift til særlige formål, for så vidt som de opkrævede beløb allokeres til geografisk takstudligning, nedsættelse af elpriserne for fattige husstande og personer samt betaling af offentlige institutioners driftsomkostninger.

- Derimod kan bidraget kvalificeres som en indirekte afgift til særlige formål, som er forenelig med artikel 3, stk. 2, i direktiv 92/12, for så vidt angår den procentdel af det opkrævede beløb, der er allokeret til finansiering af fremstilling af elektricitet fra vedvarende energikilder.

4) De beløb, der med urette er blevet opkrævet ved anvendelsen af en indirekte afgift, som er delvist uforenelig med artikel 3, stk. 2, i direktiv 92/12, skal tilbagebetales med en tilsvarende procentdel til de afgiftspligtige personer, der har betalt disse beløb, medmindre disse har foretaget en endelig overvæltning heraf.


C-140/17 Gmina Ryjewo

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - fradrag af indgående afgift - erhvervelse af et investeringsgode - henføring af investeringsgodet ved endnu uvis økonomisk anvendelseshensigt - oprindelig anvendelse til en (myndigheds)virksomhed, som ikke berettiger til fradrag - senere anvendelse til en afgiftspligtig virksomhed (anvendelsesændring) - efterfølgende fradrag af indgående afgift i form af regulering af fradraget

Generaladvokatens indstilling:

En kommune er i henhold til artikel 167, 168, 184 og 185 samt artikel 187, stk. 2, andet afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem samt neutralitetsprincippet berettiget til ved regulering at fradrage indgående afgift af sine investeringsudgifter, såfremt den udøver afgiftspligtige transaktioner med dem. Dette gælder også i tilfælde, hvor det fremstillede eller erhvervede investeringsgode indledningsvis blev anvendt til formål, som ikke er afgiftsbelagt, men anvendelsen af investeringsgodet er ændret inden for den i momsdirektivets artikel 187 omhandlede periode, og kommunen nu også benytter godet til afgiftspligtige transaktioner.

Det er i denne forbindelse uden betydning, om der allerede på tidspunktet for fremstillingen eller erhvervelsen blev givet udtryk for en hensigt om i fremtiden at benytte det til afgiftspligtige transaktioner.

Det har heller ikke betydning for besvarelsen af det første spørgsmål, at investeringsgodet benyttes til såvel afgiftspligtige som ikke-afgiftspligtige transaktioner, og at det ikke er muligt objektivt at henføre de konkrete investeringsudgifter til en af de nævnte transaktioner. Dette vedrører kun spørgsmålet om den størrelsesmæssige opdeling af fradraget og ikke fradragsretten i sig selv.


Domme
C-580/16 Firma Hans Bühler

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - stedet for erhvervelsen inden for Fællesskabet - artikel 42 - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet, der er genstand for en efterfølgende levering - artikel 141 - fritagelse - trekantshandel - forenklingsforanstaltninger - artikel 265 - korrektion af oversigten

Domstolens dom:

1) Artikel 141, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, skal fortolkes således, at den deri nævnte betingelse er opfyldt, når den afgiftspligtige person har hjemsted og er registreret i forhold til merværdiafgift (moms) i den medlemsstat, hvorfra varerne forsendes eller transporteres, men denne afgiftspligtige person til den konkrete erhvervelse inden for Fællesskabet anvender momsregistreringsnummeret fra en anden medlemsstat.

2) Artikel 42 og 265 i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/45, sammenholdt med artikel 263 i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/45, skal fortolkes således, at de er til hinder for, at en medlemsstats skatte- og afgiftsmyndigheder anvender artikel 41, stk. 1, i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/45, alene af den grund, at det i forbindelse med en erhvervelse af varer inden for Fællesskabet, som er blevet foretaget med henblik på en efterfølgende levering på en medlemsstats område, forholder sig således, at den oversigt, der er omhandlet i artikel 265 i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/45, ikke er blevet indgivet rettidigt af den afgiftspligtige person, der er registreret i forhold til merværdiafgift (moms) i denne medlemsstat.

Tidligere dokument: C-580/16 Firma Hans Bühler - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT committee

110th MEETING of 13-04-2018

Agenda

Minutes of meeting

Working papers & info papers

Nyt fra Parlamentet

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union  

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af beskyttelsesklausuler og andre mekanismer for midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande  

 

Nyt fra EUR_LEX

Rådets forordning (EU) 2018/581 af 16. april 2018 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1147/2002

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Referat

Referat fra Momskontaktudvalgsmødet d. 21. marts 2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 180

Henvendelse af 17/4-18 fra FSR-danske revisorer, DI, Advokatsamfundet og Dansk Erhverv vedrørende klagestrukturen

Bilag 181

Præsentationer fra møde med Dansk Byggeri og Rockwool Fonden den 19. april 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 355

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 172 (folketingsåret 2016-17) redegøre for, hvor stort et provenu staten regner med at få ind ved at inddrive moms fra udenlandske netbutikker. Derudover bedes ministeren tilkendegive, om han vil orientere Skatteudvalget om resultaterne af drøftelserne med de tyske myndigheder, når et sådant resultat foreligger.  Svar  

Spm. 356

Ministeren bedes oplyse, hvilket provenu en særskilt forhøjelse af emballageafgiften for kildevand vil medføre – både før og efter tilbageløb og adfærd – hvis de nuværende afgiftssatser for forskellige rumindhold henholdsvis fordobles, tredobles, firdobles, femdobles og tidobles. I det tilfælde at ministeren vurderer, at det ikke er muligt at foretage en særskilt afgiftsforhøjelse for emballager alene indeholdende kildevand bedes ministeren i stedet skønne over provenueffekten af en ny-indført punktafgift på kildevandsemballage på henholdsvis 1 kr. pr. liter, 2 kr. pr. liter, 3 kr. pr. liter og 4 kr. pr. liter.  Svar  

Spm. 357

Ministeren bedes oplyse provenueffekten – både før og efter tilbageløb og adfærd – af at forhøje emballageafgiften for poser af plast mv. med henholdsvis 50 pct., 100 pct., 150 pct., 200 pct. 250 pct. og 300 pct.  Svar  

Spm. 358

Ministeren bedes oplyse provenueffekten – både før og efter tilbageløb og adfærd – af at forhøje emballageafgiften for engangsservice med henholdsvis 50 pct., 100 pct., 150 pct., 200 pct. 250 pct. og 300 pct.  Svar  

Spm. 359

Ministeren bedes oplyse provenueffekten – både før og efter tilbageløb og adfærd – af at forhøje emballageafgiften for Pvc-folier til emballering af levnedsmidler med henholdsvis 50 pct., 100 pct., 150 pct., 200 pct. 250 pct. og 300 pct.  Svar  

Spm. 362

Vil ministeren oplyse, hvor stort det forventede provenutab vil være ved henholdsvis at halvere og fjerne registreringsafgiften på elbiler, pluginhybridbiler og brændselscellebiler i hvert år, frem til afgiften er fuldt indfaset samt varigt. Svaret bedes opgjort i umiddelbart provenutab og efter tilbageløb og adfærd.  Svar  

Spm. 368

Af SKAT’s kontrolaktivitetsplan 2018, jf. SAU alm. del – bilag 177, fremgår det, at flere af skattekontrolprojekterne går direkte på at anvende anmærkninger fra en revisor til at identificere og rette op på snyd (se eksempelvis side 19), på den baggrund bedes ministeren svare på følgende spørgsmål:- Er ministeren enig i, at sådanne kontrolprojekter kun iværksættes, fordi SKAT og Skatteministeriet netop mener, at revision og eventuelle anmærkninger har betydning for skattekontrollen?- Er ministeren enig i, at sådanne kontroltiltag er afhængig af, og reelt kun kan gennemføres, såfremt virksomheder bliver revideret af en revisor? - Kan ministeren redegøre for, hvordan skattekontrollen bliver tilrettelagt i forhold til de virksomheder, der slet ikke bruger revisor, og som derfor af gode grunde ikke kan have fået anmærkninger fra en revisor?  Svar  

Spm. 369

Ministeren bedes kommentere præsentationerne fra Rockwool Fonden og Dansk byggeri om opgørelsesmetoder for sort arbejde, jf. SAU alm. del – bilag 181, herunder særligt anbefalingerne fra Dansk Byggeri.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse