MomsMail 2019, uge 15

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder masser af nyt fra både ind- og udland, men det er nu en af de mere anonyme nyheder, jeg vil fremhæve her.

I afgørelserne fra Afgørelsesdatabasen er det værd at sende et blik i retning af Journalnr: 15/3134376. I afgørelsen fastslår Landsskatteretten at SKAT's afgørelse vedrørende momstilsvaret i en enkeltmandsvirksomhed er ugyldig, fordi afgørelsen er rettet mod indehaveren og ikke virksomheden, identificeret ved virksomhedens CVR-nummer.

Påsken står for døren, så der skal herfra lyde et ønske om en god påske uanset om du har en kort, lang eller måske slet ingen ferie.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Sponsorater
Biler uden registreringsafgift
Pas på momsen når I er på hotel
Ydelser leveret af momsfrie psykologer, læger og andet sundhedsfagligt personale er ikke altid momsfrie
Nyt om skat, uge 14 - momsrefusion i UK før brexit

Meddelelse
Liste over anerkendte flyselskaber for 2019

Bindende svar
Golfbaner - brug af vand fra egen boring
Golfbaner - brug af vand fra egen boring
Golfbaner - brug af vand fra egen boring
Levering af nyopført udlejningsejendom blev anset for virksomhedsoverdragelse
Levering af nyopførte udlejningsejendomme blev ikke anset for virksomhedsoverdragelse
Levering af IT-funktionalitet - i egenskab af offentlig myndighed

Afgørelser
Godtgørelse af elafgift af elektricitet
Anvendelse af køretøj i strid med reglerne om fritagelse for registreringsafgift for rustvogne
Tinglysningsafgift - Berigtigelse af fejlagtigt angivet adkomsthaver
Moms - Salg af lejligheder

Domme
Eksportgodtgørelse - værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport - administrative retningslinjer for værdiskønnet - skøn under regel

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 nye sager
1 indstilling
4 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Sponsorater

Reklame er sjældent den eneste modydelse for et sponsorbidrag. I de fleste tilfælde modtager sponsoren også billetter, adgang til VIP-arrangementer og rejser


BDO

Biler uden registreringsafgift

Ifølge færdselsloven må personer, der er bosat i Danmark, kun anvende en dansk indregistreret bil ved kørsel i Danmark.


Deloitte

Pas på momsen når I er på hotel

Når en medarbejder tager på forretningsrejse, betaler virksomheden oftest for hotelophold, bespisning og lignende ydelser for medarbejderen. Men hvad kan virksomheden egentlig få momsfradrag for, når de ansatte tager på hotel?


PwC

Ydelser leveret af momsfrie psykologer, læger og andet sundhedsfagligt personale er ikke altid momsfrie

Momsfritagelsen for psykologer og læger er betinget af, at de ydelser, som psykologerne og lægerne leverer, har til formål at diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige anomalier. Hvis den efterspurgte ydelse ikke har dette formål, så er der sandsynlighed for, at psykologen eller lægen skal opkræve moms


PwC

Nyt om skat, uge 14 - momsrefusion i UK før brexit

Brexit får betydning for danske virksomheder, der handler med England, Wales, Skotland og Nordirland.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Meddelelse: Liste over anerkendte flyselskaber for 2019

SKM2019.208.SKTST

Listen med godkendte flyselskaber er opdateret for 2019, og Skattestyrelsen har anerkendt, at yderligere 4 selskaber, i alt 20 flyselskaber er godkendt for 2019 mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Luftfartsselskaber, der ønsker optagelse på listen skal søge Skattestyrelsen en gang årligt.

I listen er angivet en række betingelser, som skal være opfyldt for at luftfartsselskabet kan opnå fritagelse for moms for de enkelte luftfartøjer


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Golfbaner - brug af vand fra egen boring

SKM2019.215.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke er af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Golfbaner - brug af vand fra egen boring

SKM2019.214.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke er af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Golfbaner - brug af vand fra egen boring

SKM2019.213.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan få godtgjort afgift for ledningsført vand fremadrettet. Godtgørelsen ydes i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms, og spørger har ingen momspligtige aktiviteter.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke er af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Levering af nyopført udlejningsejendom blev anset for virksomhedsoverdragelse

SKM2019.212.SR

Skatterådet bekræftede, at udlejningsejendommen med igangværende udlejning kunne overdrages uden moms, som en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1.

Aftalen om overdragelse var indgået efter, byggeriet var påbegyndt.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Levering af nyopførte udlejningsejendomme blev ikke anset for virksomhedsoverdragelse

SKM2019.211.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers levering af nyopførte bygninger med ejerlejligheder kunne sælges momsfrit til en køber, der videreførte udlejningen af ejendommen. Aftalen om overdragelse var indgået før, byggeriet var påbegyndt


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Levering af IT-funktionalitet - i egenskab af offentlig myndighed

SKM2019.210.SR

Skatterådet bekræftede i overensstemmelse med Spørgers anmodning, men med en anden begrundelse, at der ikke skulle opkræves moms af Spørgers levering af en ny funktionalitet til et IT-system, idet der var tale om virksomhed, som blev udøvet af Spørger i egenskab af offentlig myndighed og dermed ikke omfattet af momsloven § 3.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Godtgørelse af elafgift af elektricitet

SKM2019.220.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskabs aktiviteter med salg af brugsretter til IT-systemer udviklet af selskabet, herunder blanket- og formulardatabaser, kunne sidestilles med et edb-bureaus virksomhed, og at selskabet derfor var berettiget til godtgørelse af elafgift efter reglerne for edb-bureauer.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Anvendelse af køretøj i strid med reglerne om fritagelse for registreringsafgift for rustvogne

SKM2019.219.LSR

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter et køretøj, der anvendtes til rustvognskørsel, og bl.a. var forsynet med anhængertræk, var anset for at have været anvendt i strid med reglerne om fritagelse for registreringsafgift for rustvogne, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tinglysningsafgift - Berigtigelse af fejlagtigt angivet adkomsthaver

SKM2019.217.LSR

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter en berigtigelse af en fejlagtigt angivet adkomsthaver i tingbogen var anset for et ejerskifte og således ikke var anset for omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 23 om adgangen til berigtigelse af fejl.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Moms - Salg af lejligheder

SKM2019.205.LSR

Landsskatteretten fandt, at støbning af to huse måtte anses for påbegyndt før 1. januar 2011, og at salget derfor var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Landsskatteretten lagde blandt andet vægt på, at der før 1. januar 2011 var foretaget prøvepælsfundering, at der var støbt en bjælke oven på to af pælene ved hver bygning, og at prøvepælene var anvendt i det endelige byggeri. Landsskatteretten ændrede herved et bindende svar fra SKAT (nu Skattestyrelsen). Skattestyrelsen havde under sagen ved Landsskatteretten erklæret sig enig i, at salget kunne ske momsfritaget.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Eksportgodtgørelse - værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport - administrative retningslinjer for værdiskønnet - skøn under regel

SKM2019.200.ØLR

Sagen angik værdiansættelsen af 820 brugte biler anmeldt til eksport efter "selvanmelderordningen" af en virksomhed registreret efter registreringsafgiftsloven. SKAT havde i overensstemmelse med sine administrative retningslinjer på dette område anvendt nogle nærmere bestemte fradrag (et "annoncefradrag" på 5 pct. og et "klargøringsfradrag" på 3 pct.) ved værdiansættelsen af bilerne.

Sagsøgeren påklagede SKATs afgørelser om værdiansættelserne til Motorankenævnet, der traf afgørelse om, at SKAT skulle at genoptage sagerne. Nævnet fandt, at SKAT uhjemlet havde anvendt fradragene og ulovligt havde sat skøn under regel. SKAT genoptog sagerne, men fastholdt fradragene og begrundede disse nærmere. SKAT ændrede i flere tilfælde de oprindelige afgørelser til både skade og gunst for sagsøgeren ud fra andre konkrete elementer i værdiskønnet (kilometerstand mv.).

SKATs afgørelser blev herefter indbragt for domstolene.

Sagsøgeren gjorde gældende, at SKATs afgørelser var ugyldige, fordi SKAT ikke havde lagt Motorankenævnets retsopfattelse til grund ved den fornyede behandling af sagerne, og at SKAT ikke var berettiget til at anvende fradragene ved værdiansættelsen af de brugte biler, fordi fradragene var uhjemlede.

Landsretten fandt som byretten, at de administrativt fastsatte fradrag i forbindelse med værdiansættelse af brugte biler var lovlige.

Landsretten fandt endvidere, at Motorankenævnets afgørelse ikke indebar, at SKAT ikke måtte anvende de omhandlede fradrag i de konkrete værdiansættelsessager. Motorankenævnets afgørelse om, at der var tale om skøn under regel, var forkert, men ikke åbenbart ulovlig. Bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3, hvorefter Skatterådet efter indstilling fra told- og skatteforvaltningen kan ændre en åbenbart ulovlig afgørelse truffet af et ankenævn, herunder et motorankenævn, fandt derfor ikke anvendelse. SKATs afgørelser om at fastholde fradragene var af disse grunde ikke ugyldige.

Endelig fandt landsretten, at SKAT ikke under den af Motorankenævnet pålagte genoptagelse af de påklagede værdiansættelser var afskåret fra at foretage ændringer af værdiansættelsen til skade for sagsøgeren. Landsretten lagde herved vægt på, at det følger af skatteforvaltningslovens § 39 a, stk. 6, at Motorankenævnet kan foretage afledte ændringer af en klage over værdiansættelsen af et køretøj (stadfæstelse af SKM2018.204.BR).


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Om brugtmomsordningen

Virksomhed kunne ikke anvende brugtmomsordningen ved videresalg af reservedele fra skadede køretøjer købt fra et forsikringsselskab.


Retten i Viborg
Andelsboligforening ikke krav på omkostningsgodtgørelse

Retten i Viborg har i en sag truffet afgørelse om, at en andelsboligforening ikke var berettiget til omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningslovens § 52


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/1539934
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms grundet utilstrækkelig dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-03-2019

Journalnr: 15/3134376
Momssubjekt
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar i en afgørelse rettet mod en enkeltmandsvirksomheds indehaver. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig. Det er Landsskatterettens opfattelse, at virksomheden er at anse som rette afgiftssubjekt i sagen, jf. momslovens § 3, stk. 1. Der er herved henset til, at indehaveren driver selvstændig økonomisk virksomhed gennem virksomheden, hvorved indehaveren ikke er at anse som et selvstændigt afgiftssubjekt. Det er på baggrund heraf Landsskatterettens opfattelse, at SKATs afgørelse ikke er truffet over for rette afgiftssubjekt, idet den burde være rettet til virksomheden med angivelse af virksomhedens navn og CVR-nr.
Afsagt: 13-03-2019

Journalnr: 17/0989419
Registreringsafgift
SKAT har på baggrund af Landsskatterettens afgørelse af 7. marts 2017 genoptaget sin afgørelse af 2. maj 2012 vedrørende betaling af registreringsafgift. SKAT finder fortsat, at klageren skal betale fornyet registreringsafgift for en Harley Davidson, model FXSTC, årgang 1986, med falsk stelnummer, idet der kan ske ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse af den 2. maj 2012, og derved kan de efterfølgende afgørelser om genoptagelse af denne ikke opretholdes.
Afsagt: 13-03-2019

Journalnr: 16/1213056
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget en genberegning af registreringsafgiften for selskabets 17 køretøjer, som følge af at registreringsafgiften blev nedsat fra 180 pct. til 150 pct. fra og med den 20. november 2015. SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet skal tilbagebetale registreringsafgift. Landsskatteretten nedsætter tilbagebetalingsbeløbet.
Afsagt: 13-03-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 15-04-2019 - 14-05-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-692/17 Paulo Nascimento Consulting
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) og d) - transaktioner, der består i ydelse og formidling af lån samt forvaltning af lån - transaktioner vedrørende fordringer, dog ikke inddrivelse af fordringer - overdragelse mod vederlag til tredjemand af en processuel stilling i et fuldbyrdelsessøgsmål vedrørende inddrivelse af en fordring, som vedkommende har fået anerkendt ved en retslig afgørelse

Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Dom
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Indstilling
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Ny sag

Dom C-133/18 Sea Chefs Cruise Services
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - tilbagebetaling af moms - direktiv 2008/9/EF - artikel 20 - tilbagebetalingsmedlemsstatens anmodning om supplerende oplysninger - oplysninger, der skal være tilstillet senest en måned efter den dato, hvor anmodningen indgik hos den person, til hvem den var rettet - den retlige karakter af denne frist og konsekvenserne, såfremt den ikke overholdes

Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Dom
Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Indstilling
Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Ny sag

Dom C-225/18 Grupa Lotos
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - fradrag for indgående afgift - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 17, stk. 2 og 6 - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 176 - undtaget fra retten til fradrag - indkøb af indkvarterings- og gastronomiydelser - »standstill«-klausul - tiltrædelse af Den Europæiske Union

Tidligere dokument: C-225/18 Grupa Lotos - Dom
Tidligere dokument: C-225/18 Grupa Lotos - Ny sag

Dom C-265/18 Jarmuškiene
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - særordning for små virksomheder - artikel 282-292 - momsfritagelse for små virksomheder, hvis årsomsætning er lavere end en fastsat tærskel - samtidig levering af to faste ejendomme ved en enkelt transaktion - årsomsætningsgrænsen oversteget i betragtning af salgsprisen for en af de to ejendomme - pligt til at erlægge afgift for transaktionens samlede værdi

Tidligere dokument: C-265/18 Jarmuškiene - Dom
Tidligere dokument: C-265/18 Jarmuškienė - Ny sag

Dom C-224/18 Budimex
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 66 - afgiftspligtens indtræden og afgiftens forfald - det tidspunkt, hvor levering af ydelser finder sted - bygge- og monteringsarbejder - hensyntagen til det i kontrakten om levering af ydelser fastsatte tidspunkt for godkendelse af arbejderne

Tidligere dokument: C-224/18 Budimex - Dom
Tidligere dokument: C-224/18 Budimex - Ny sag

Dom C-268/18 Onlineshop
Dato: 02-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - den kombinerede nomenklatur - underposition 8526 91 20 og 8528 59 00 - GPS-navigeringssystem med flere funktioner

Tidligere dokument: C-268/18 Onlineshop - Dom
Tidligere dokument: C-268/18 Onlineshop - Ny sag

Dom C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles system for merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168, litra a) - fradrag for indgående afgift - princippet om momsens neutralitet - afgiftspligtig person, som samtidigt udøver økonomisk virksomhed og ikke-økonomisk virksomhed - varer og tjenesteydelser, der erhverves til både momspligtige transaktioner og ikke-momspligtige transaktioner - manglende kriterier for opdeling i den nationale lovgivning - det fiskale legalitetsprincip

Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Dom
Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Indstilling
Tidligere dokument: C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Ny sag

Dom C-568/17 Geelen
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 9, stk. 2, litra c) og e) - direktiv 2006/112/EF - artikel 52, litra a) - artikel 56, stk. 1, litra k) - tjenesteydelser - stedet for afgiftspligtige transaktioner - afgiftsmæssig tilknytning - interaktive sessioner af erotisk karakter, der filmes og sendes live via internettet - virksomhed inden for underholdning - begreb - sted, hvor ydelsen faktisk udføres eller præsteres

Tidligere dokument: C-568/17 Geelen - Dom
Tidligere dokument: C-568/17 Geelen - Indstilling
Tidligere dokument: C-568/17 Geelen - Ny sag

Dom C-127/18 A-PACK CZ
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og 273 - ikke-betaling eller kun delvis betaling fra debitor af det beløb, der skal betales til den afgiftspligtige person i forbindelse med en momspligtig transaktion - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-127/18 A-PACK CZ - Dom
Tidligere dokument: C-127/18 A-PACK CZ - Ny sag

Dom C-253/18 Transport Rhenus Veniro
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Moms. Nedsættelse af afgiftsgrundlaget ved hel eller delvis ikke-betaling af købesum. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 16. februar 2018 - A-PACK CZ, s r.o. mod Odvolací finanční ředitelství

Dom C-712/17 EN.SA.
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - fiktive transaktioner - manglende mulighed for at fradrage afgiften - pligt for udstederen af en faktura til at betale den på fakturaen anførte moms - bøde svarende til det fulde beløb af det uretmæssigt foretagne fradrag - forenelighed med neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-712/17 EN.SA. - Dom
Tidligere dokument: C-712/17 EN.SA. - Indstilling


Nye sager for domstolen

C-9/19 Mitliv

Er bestemmelserne i artikel 2 og 272 i Rådets direktiv 2006/112 af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem , i artikel 50 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 325 TEUF under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagen, til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, som samlet giver mulighed for at træffe følgende foranstaltninger:

- betaling af et beløb for skade som følge af et strafbart forhold, som er bl...

C-835/18 Terracult

Er momsdirektivet samt princippet om afgiftsneutralitet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet under de i hovedsagen omhandlede omstændigheder til hinder for en administrativ praksis og/eller en fortolkning af nationale bestemmelser, som hindrer berigtigelse af visse fakturaer og dermed angivelse af de berigtigede fakturaer i momsangivelsen for den periode, for hvilken berigtigelsen er foretaget, angående transaktioner, der er blevet gennemført i en periode, som har været gen...


Indstillinger
C-291/18 Grup Servicii Petroliere

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 148, litra a) og c) - fritagelse - levering af offshore jackup-boreplatforme - fartøj - begreber - betingelsen om sejlads i rum sø

Generaladvokatens indstilling:

På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare de af Curtea de Apel Bucureşti (appeldomstolen i Bukarest, Rumænien) stillede spørgsmål med, at artikel 148, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med direktivets artikel 148, litra a), skal fortolkes således, at fritagelsen i denne første bestemmelse ikke finder anvendelse på offshore jackup-boreplatforme som de i hovedsagen omhandlede.


Domme
C-638/17 Skonis ir kvapas

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - punktafgiftsstrukturen og ‑satserne for forarbejdet tobak - direktiv 2011/64/EU - artikel 4, stk. 1, litra a) - begrebet »cigarer eller cigarillos« - tobaksruller, som er forsynet med et ydre dæksblad af naturtobak med et yderligere lag papir, der delvist dækker dæksbladet

Domstolens dom:

Artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og ‑satserne for forarbejdet tobak skal fortolkes således, at tobaksvarer som de i hovedsagen omhandlede, hvor en del af det ydre dæksblad af naturtobak på filteret yderligere er dækket af et andet lag papir, som kan have den virkning, at disse produkter visuelt ligner cigaretter, er omfattet af kategorien cigarer eller cigarillos som omhandlet i denne bestemmelse.


C-691/17 PORR Építési Kft.

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående merværdiafgift (moms) - artikel 199, stk. 1, litra a) - omvendt betalingspligt - urigtig betaling af afgiften foretaget af modtageren af en tjenesteydelse til leverandøren på grundlag af en faktura, der fejlagtigt er udfærdiget i medfør af de almindelige afgiftsregler - afgiftsmyndighedens afgørelse, hvorved det fastslås, at modtageren af tjenesteydelsen har en afgiftsgæld, og hvorved der gives afslag på en anmodning om fradrag - afgiftsmyndighedens manglende undersøgelse af, om afgiften kan tilbagebetales

Domstolens dom:

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, samt princippet om afgiftsmæssig neutralitet og effektivitetsprincippet skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en praksis hos en afgiftsmyndighed, hvorefter denne myndighed i en situation, hvor der ikke foreligger mistanke om svig, nægter en virksomhed ret til at fradrage den merværdiafgift (moms), som denne virksomhed i sin egenskab af modtager af tjenesteydelser urigtigt har betalt til leverandøren af disse tjenesteydelser på grundlag af en faktura, som sidstnævnte har udfærdiget i henhold til bestemmelserne i den almindelige momsordning, selv om den relevante transaktion henhørte under ordningen for omvendt betalingspligt, uden at afgiftsmyndigheden

- inden den afslog retten til fradrag, har undersøgt, om udstederen af den fejlagtige faktura kunne tilbagebetale modtageren af fakturaen den urigtigt betalte moms og kunne berigtige nævnte faktura inden for rammerne af en procedure for selvrevision i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning med henblik på tilbagebetaling af den afgift, som den pågældende urigtigt har indbetalt til statskassen, eller

- selv beslutter at tilbagebetale modtageren af denne faktura den afgift, som den pågældende urigtigt har betalt til fakturaens udsteder, og som sidstnævnte dernæst urigtigt har indbetalt til statskassen.

Disse principper kræver imidlertid, at modtageren af tjenesteydelser kan rette sit krav om tilbagebetaling direkte mod afgiftsmyndigheden, såfremt tilbagebetalingen af den urigtigt fakturerede moms fra leverandøren af tjenesteydelserne skulle vise sig at være umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig, navnlig i tilfælde af leverandørens insolvens.


C-214/18 PSM „K”

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - foged - tvangsfuldbyrdelse - fuldbyrdelsesgebyrer fastsat ved lov - kompetente nationale myndigheders administrative praksis, der anser dette fuldbyrdelsesgebyr for at være inklusiv moms - neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Domstolens dom:

Bestemmelserne i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2013/43/EU af 22. juli 2013, samt princippet om merværdiafgiftens (moms) neutralitet og proportionalitetsprincippet skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for kompetente nationale myndigheders administrative praksis som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter moms vedrørende tjenesteydelser leveret af en foged inden for rammerne af en tvangsfuldbyrdelse anses for at være indeholdt i de gebyrer, som opkræves af denne.


C-288/18 X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering af varer - kombineret nomenklatur - underposition 8528 51 00 og 8528 59 40 - monitorer med LCD-fladskærm, der kan vise signaler fra et automatisk databehandlingsanlæg - aftalen om handel med informationsteknologiprodukter

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012, skal fortolkes således, at det med henblik på at afgøre, om flade LCD-skærme, der er fremstillet og beregnet til gengivelse af data fra en automatisk databehandlingsmaskine såvel som fra sammensatte videosignaler fra andre kilder, skal tariferes i underposition 8528 51 00 i den kombinerede nomenklatur eller underposition 8528 59 40 i denne nomenklatur, under hensyntagen til samtlige skærmenes karakteristika og objektive genskaber skal undersøges, i hvor høj grad de kan udføre andre funktioner, og hvor meget de kan yde i forbindelse hermed, med henblik på at afgøre, om deres hovedfunktion er at skulle anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg. I denne forbindelse er det af særlig betydning, om skærmene er beregnet til at skulle anvendes på tæt hold. Det er derimod uden betydning, om brugeren af skærmen og den person, som behandler og/eller indfører dataene i den automatiske databehandlingsmaskine, er den samme.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Udkast til ajourført strategi for det fremtidige samarbejde om håndhævelse af toldlovgivningen Godkendelse

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker som omhandlet i EU-toldkodeksen (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt - Erklæringer

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Customs Cooperation Working Party, Plenary

Customs Union Working Party (afternoon only)

Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Administrative Committee for the TIR Convention as regards the proposal to amend the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets - Adoption

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Opdatering af FB til KN

Toldstyrelsen opgraderer systemet til indberetning af filer ("FTPS Gateway") i ICS & MANIFEST.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 223 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven. (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedr. konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedr. import og eksport af brugte køretøjer).
Fremsat den 10. april 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange fysiske personer, der årligt forventes at skulle betale retsafgift flere gange for det samme krav, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad de forventede årlige økonomiske konsekvenser i form af manglende inddrivelse vil være ved at indføre en regel, hvor personer, der har været uden betalingsevne, får eftergivet deres gæld til det offentlige, til skatteministeren

L 222 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 8/4-19 fra KPMG Acor Tax vedrørende foretræde

Bilag 6

Henvendelse af 9/4-19 fra GRAKOM - Brancheforeningen for Grafisk Kommunikation & Medier om høringssvar til lovforslaget

Bilag 7

Henvendelse af 10/4-19 fra Dansk Erhverv om supplerende høringssvar

Bilag 8

Præsentation fra GRAKOM og Aller Media A/S foretræde den 10. april 2019

Bilag 9

Præsentation fra KPMG Acor Tax's foretræde den 10. april 2019

Bilag 10

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 11

Henvendelse af 12/4-19 fra KPMG Acor Tax om supplerende bemærkninger til de afgivne høringssvar til lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/4-19 fra Dansk Erhverv om supplerende høringssvar, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at redegøre for de specifikke krav for, hvornår en avis anses for at være blevet leveret elektronisk, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, i hvilket omfang avisernes hjemmesider og mobilapplikationer vil være omfattet af nulmoms, hvis lovforslaget gennemføres i sin nuværende form, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for den konkrete vurderingsproces for at klarlægge om et medie momsmæssigt kan anses som avis i dag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om der findes en liste indeholdende specifikke krav for at blive omfattet af nulmoms, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan myndighederne i dag følger op på om en publikation, der er omfattet af nulmoms fortsat opfylder kriterierne, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om moderne internetbaserede medier, der ikke udgiver en avis, som f.eks. Watchmedier, Altinget.dk eller Zetland kunne blive momsmæssigt anset som en avis med dette lovforslag, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvornår ministeren forventer at konkurrenceanalysen er færdig, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan e-bøger, der ikke er omfattet af nulmoms, efter vedtagelse af lovforslaget skal behandles momsmæssigt, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvordan et enkeltstående artikelkøb af eksempelvis en politisk analyse på henholdsvis en traditionel avis’ hjemmeside og en traditionel ugebladshjemmeside, vil blive behandlet momsmæssigt, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelserne af 7/4-19 fra GRAKOM samt præsentationen fra foretrædet den 10. april 2019 fra GRAKOM og Aller Media A/S, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/4-19 fra KPMG Acor Tax samt præsentationen fra foretrædet den 10. april 2019, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at oversende en liste over de medievirksomheder, som forventes at være omfattet af nulmoms, og de medier som ikke forventes at være omfattet nulmoms, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at redegøre for de erhvervsøkonomiske konsekvenser for de medievirksomheder, som ikke vil blive omfattet af nulmoms, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorvidt det på trods af EU’s momsdirektiv er muligt at udvide nulmomsordningen, således at flere nyhedsmedier kan blive omfattet, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/4-19 fra KPMG Acor Tax om supplerende bemærkninger til de afgivne høringssvar, til skatteministeren

L 223 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven. (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedr. konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedr. import og eksport af brugte køretøjer).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenOversendelsesskrivelse
Høringsskema
Samlede høringssvar

Almindelig del

Bilag

Bilag 196

Uddrag af april-redegørelsen om afviklingen af lovprgrammet 2018-19

Spørgsmål og svar

Spm. 310

Ministeren bedes opdatere besvarelsen af SAU alm. del - spørgsmål 186, folketingsåret 2013-14, der dækker forskellene i afgifter på energi i Danmark, Sverige og Tyskland for udvalgte typer af virksomheder i handels- og servicesektoren.  Svar  

Spm. 314

I svar på SAU alm del – spørgsmål 10 fremgår det, at langt de fleste kager som udgangspunkt ikke er afgiftspligtige. Vil ministeren redegøre for, hvordan han kommer frem til denne antagelse?  Svar  

Spm. 315

Under antagelse af, at alle bagere fremstiller deres kager på forskellige måder, bedes ministeren oplyse, om han mener, at alle bagere bør anmode om bindende svar for alle deres kager for at skabe sikkerhed om, hvilke produkter der skal beskattes?  Svar  

Spm. 316

Ministeren bedes redegøre for, hvordan chokoladeafgiften skal afregnes af en romkugle, der er lavet af usolgt wienerbrød og lignende kager, der er rørt sammen med kakao, marmelade og lidt rom, og efterfølgende er rullet i chokolade og kokos, hvoraf romkuglen nogle gange vil være 100 pct. dækket af chokolade og andre gange ikke.  Svar  

Spm. 317

Ministeren bedes redegøre for, om der skal betales chokoladeafgift af Sarah Bernhardt kager, der opbygningsmæssigt ligner en flødebolle, men hvor skummet er erstattet af en chokoladecreme. Endvidere bedes ministeren, om han mener, at der er en forskel på, om et produkt er fyldt med creme eller med skummasse. Såfremt ministeren mener, at der afgiftsmæssigt er forskel på skum og creme, bedes ministeren redegøre for, hvor meget skum, der skal piskes i en creme, før den bliver til skum.  Svar  

Spm. 324

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste i provenu, hvis chokoladeafgiftsloven blev forenklet, således at afgiften alene blev pålagt slik og chokolade, der er solgt i detailhandlen, mens der ikke var afgift på kiks, kager m.v.  Svar  

Spm. 325

Er ministeren enig i, at en forenkling af chokoladeafgiftsloven, således at der alene er afgift på slik og chokolade solgt i detailhandlen vil medføre en stor administrativ lettelse både for erhvervslivet men også for Skatteforvaltningen, der skal kontrollere chokoladeafgiftsloven?  Svar  

Spm. 326

Ministeren bedes redegøre for, om en forenkling af chokoladeafgiftsloven, hvor man alene har afgift på slik og chokolade solgt i detailhandlen, vil være i overensstemmelse med EU-retten. I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse, om ministeren vil tage initiativ til at spørge Kommissionen, om en forenkling af chokoladeafgiftsloven vil være i overensstemmelse med EU-retten.  Svar  

Spm. 327

Mener ministeren, at det er problematisk, at der i dag er chokoladeafgift på visse kiks og kager, men ikke på alle?  Svar  

Spm. 328

Ministeren udtaler til TV 2, at chokoladeafgiften årligt indbringer 1,5 mia. kr., jf. artiklen ”Joachim B. sender minister på arbejde med chokolade-spørgsmål” bragt på Tv2’s hjemmeside den 14. marts 2019. Ministeren bedes oplyse om dette tal er fremkommet ved en afskaffelse af afgiften efter adfærd og tilbageløb.  Svar  

Spm. 346

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange skattesager der verserer ved de danske domstole. Svaret bedes opdelt i skattesager om indkomstårene 2001-2015.  Svar  

Spm. 347

Ministeren bedes redegøre for, hvor gamle skattesager i gennemsnit er, når de bliver endelig afgjort ved Højesteret. Svaret bedes opdelt i henholdsvis sager vedrørende borgere og virksomheder.  Svar  

Spm. 401

Ministeren bedes oplyse, hvad provenuvirkningen vil være ved at hæve eller sænke afgiften på henholdsvis chokolade- og sukkervarer, øl, vin og spiritus med henholdsvis 10, 25, 50 eller 100 pct. Virkningen ønskes opgjort ved umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb, provenu efter tilbageløb og adfærd og i varig virkning”.  Svar  

Spm. 402

Ministeren bedes oplyse virkningen på arbejdsudbud, BNP og offentlige finanser af at hæve eller sænke momsen med henholdsvis 1, 2 eller 3 procentpoint. Virkningen på de offentlige finanser ønskes opgjort ved umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb, provenu efter tilbageløb og adfærd og i varig virkning.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse