MomsMail 2018, uge 15

Kære læser !

Med denne uges MomsMail er vi ved at være tilbage i vant gænge i forhold til nyheder fra de forskellige kilder, bl.a. bringer vi i denne uge et par momsdomme fra EU-Domstolen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Styresignaler
Gløgg tilsat spiritus - genoptagelse - styresignal

Bindende svar
Moms - Momsfrie tilskud til sociale ydelser skulle indgå i opgørelsen af delvist fradrag
Idrætsforening - salg af varer m.v. - skattepligt - momsfritagelse
Momsfritagelse af lægefaglige vurderinger
Moms af kurser i kunst

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Gløgg tilsat spiritus - genoptagelse - styresignal

SKM2018.150.SKAT

Landsskatteretten har i SKM2017.457.LSR afgjort, at gløggprodukter tilsat rom skal tariferes i position 22.06.00.59, som en gæret drikkevare. Det medfører, at produktet ikke er omfattet af afgiftsområdet i spiritusafgiftslovens § 1, men af øl- og vinafgiftslovens § 3.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Momsfrie tilskud til sociale ydelser skulle indgå i opgørelsen af delvist fradrag

SKM2018.155.SR

Skatterådet bekræfter, at spørger har fuldt momsfradrag for sine udgifter til det virksomhedsrelaterede landbrug, da disse udgifter er knyttet op på det momspligtige salg af varer hovedsageligt til private.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at beløb, som spørger modtager fra kommuner, skal anses som momsfrie tilskud og derfor ikke skal indgå i beregningen af delvist momsfradrag efter momslovens § 38, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Idrætsforening - salg af varer m.v. - skattepligt - momsfritagelse

SKM2018.147.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en forenings fortjeneste ved salg af klubnavngivne varer og serviceydelser var skattefrie ikke-erhvervsmæssige indtægter. Skatterådet bekræftede dog, at fradrag for udlodninger og henlægger til fyldestgørelse af almenvelgørende/almennyttige formål medførte, at foreningen ikke ville have indkomst til beskatning. Skatterådet bekræftede endvidere, at foreningens salg af klubnavngivne varer var fritaget for moms.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af lægefaglige vurderinger

SKM2018.146.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers ydelser i form af lægefaglige vurderinger af, hvorvidt patienter er egnede til at blive transporteret hjem med fly, er momspligtige. Ydelserne må i stedet anses for omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Rådet kan på denne baggrund heller ikke bekræfte, at ydelserne kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 11.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms af kurser i kunst

SKM2018.141.SR

Spørger er en kunstskole, der udbyder fysiske og online kurser i kunst.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers levering af kurser til udøvende kunstnere, som ikke er momsregistreret, da deres årlige omsætning er under 300.000 kr., ikke er kurser rettet mod "virksomheder", jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. Kurserne er dermed momspligtige.

Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at de af Spørger udbudte online kurser er omfattet momsloven § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., idet kurserne ikke har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-04-2018 - 15-05-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-580/16 Firma Hans Bühler
Dato: 19-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - stedet for erhvervelsen inden for Fællesskabet - artikel 42 - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet, der er genstand for en efterfølgende levering - artikel 141 - fritagelse - trekantshandel - forenklingsforanstaltninger - artikel 265 - korrektion af oversigten

Tidligere dokument: C-580/16 Firma Hans Bühler - Dom
Tidligere dokument: C-580/16 Firma Hans Bühler - Indstilling
Tidligere dokument: C-580/16 Bühler - Ny sag

Indstilling C-140/17 Gmina Ryjewo
Dato: 19-04-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - fradrag af indgående afgift - erhvervelse af et investeringsgode - henføring af investeringsgodet ved endnu uvis økonomisk anvendelseshensigt - oprindelig anvendelse til en (myndigheds)virksomhed, som ikke berettiger til fradrag - senere anvendelse til en afgiftspligtig virksomhed (anvendelsesændring) - efterfølgende fradrag af indgående afgift i form af regulering af fradraget

Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Dom
Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Indstilling
Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Ny sag

Dom C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan
Dato: 26-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer - direktiv 2010/24/EU - artikel 14 - adgang til effektive retsmidler - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - den bistandssøgte myndigheds mulighed for at afslå bistand til inddrivelse, fordi fordringen ikke er blevet behørigt meddelt

Tidligere dokument: C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan - Indstilling
Tidligere dokument: C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan - Dom
Tidligere dokument: C-34/17 Donnellan - Ny sag

Dom C-81/17 Zabrus Siret
Dato: 26-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - fradrag for indgående afgift - ret til tilbagebetaling af moms - transaktioner omfattet af en afgiftsperiode, der allerede har været genstand for en afsluttet afgiftskontrol - national lovgivning - den afgiftspligtige persons mulighed for at berigtige afgiftsangivelser, der allerede har været genstand for en afgiftskontrol - udelukket - effektivitetsprincippet - afgiftsneutralitet - retssikkerhed

Tidligere dokument: C-81/17 Zabrus Siret - Dom
Tidligere dokument: C-81/17 Zabrus Siret - Ny sag

Indstilling C-207/16 Tilnærmelse af lovgivningerne Ministerio Fiscal
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Indstilling C-16/17 TGE Gas Engineering
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - merværdiafgiftslovgivning - fradrag af indgående afgift - begrebet tjenesteydelse - fordeling af et selskabs generalomkostninger til den økonomiske virksomhed blandt selskabsdeltagerne

Tidligere dokument: C-16/17 TGE Gas Engineering - Dom
Tidligere dokument: C-16/17 TGE Gas Engineering - Indstilling
Tidligere dokument: C-16/17 TGE Gas Engineering - Ny sag

Indstilling C-153/17 Volkswagen
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 173 - fradrag af indgående afgift - afbetalingskøbstransaktioner vedrørende køretøjer - varer og ydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til transaktioner, der er fritaget for afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - pro rata-sats for fradrag

Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Dom
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Indstilling
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Ny sag

Indstilling C-249/17 Ryanair
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - afgiftsret - det fælles merværdiafgiftssystem - begrebet afgiftspligtig person - udgifter til ydelser, der er købt ved erhvervelsen af alle andele i en virksomhed - ret til fradrag af indgående afgift - mislykket overtagelse af en konkurrent

Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Dom
Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Indstilling


Domme
C-532/16 SEB bankas

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - begrænsninger i retten til fradrag af indgående afgift - regulering af fradraget for indgående afgift - levering af en grund - fejlagtig kvalificering som »afgiftspligtig virksomhed« - angivelse af afgiften på den oprindelige faktura - leverandørens ændring af denne angivelse

Domstolens dom:

1) Artikel 184 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den i denne artikel fastsatte forpligtelse til regulering af uretmæssigt foretagne momsfradrag ligeledes finder anvendelse i de tilfælde, hvor det oprindeligt foretagne fradrag ikke lovligt kunne foretages, fordi den transaktion, der lå til grund for fradraget, var momsfritaget. Artikel 187-189 i direktiv 2006/112 skal derimod fortolkes således, at den mekanisme til regulering af uretmæssigt foretagne fradrag, der er fastsat i disse artikler, ikke finder anvendelse i de tilfælde, navnlig i en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor det oprindeligt foretagne momsfradrag var uretmæssigt, fordi der var tale om en transaktion i form af levering af grunde, der var momsfritaget.

2) Artikel 186 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at i tilfælde, hvor det oprindeligt foretagne fradrag ikke lovligt kunne foretages, tilkommer det medlemsstaterne at fastlægge datoen for indtrædelsen af forpligtelsen til at regulere det uretmæssigt foretagne momsfradrag og perioden, for hvilken denne regulering skal ske, under overholdelse af principperne i EU-retten, herunder navnlig retssikkerhedsprincippet og princippet om den berettigede forventning. Det tilkommer den nationale ret at efterprøve, om disse principper er overholdt i et tilfælde som det i hovedsagen omhandlede.

Tidligere dokument: C-532/16 SEB bankas - Indstilling


C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 63, 167, 168, 178-180, 182 og 219 - princippet om afgiftsneutralitet - ret til fradrag af moms - frist fastsat i den nationale lovgivning for udøvelse af denne ret - fradrag af supplerende moms, der er betalt til staten og er genstand for dokumenter, der efter en efteropkrævning berigtiger de oprindelige fakturaer - det tidspunkt, hvor fristen begynder at løbe

Domstolens dom:

Artikel 63, 167, 168, 178-180, 182 og 219 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem samt princippet om afgiftsneutralitet skal fortolkes således, at de er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter retten til fradrag af merværdiafgift (moms) under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor supplerende moms efter en efteropkrævning er blevet betalt til staten og har været genstand for dokumenter til berigtigelse af de oprindelige fakturaer flere år efter leveringen af de pågældende varer, nægtes indrømmet med den begrundelse, at den frist, der er fastsat i nævnte lovgivning, for udøvelse af denne ret, begyndte at løbe fra datoen for udstedelse af de nævnte oprindelige fakturaer og var udløbet.

Tidligere dokument: C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens - Indstilling


C-227/17 Medtronic

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 9021 10 10, 9021 10 90 og 9021 90 90 - rygsøjlefikseringssystem - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1214/2014

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1754 af 6. oktober 2015, skal fortolkes således, at tarifering af rygsøjlefikseringssystemer som de i hovedsagen omhandlede i underposition 9021 90 90 i den kombinerede nomenklatur er udelukket, såfremt disse systemer kan tariferes i en anden underposition under pos. 9021 i den kombinerede nomenklatur. En eventuel tarifering af disse systemer i underposition 9021 10 10 eller i underposition 9021 10 90 i den kombinerede nomenklatur afhænger af den hovedfunktion, der kendetegner dem, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at afgøre under hensyntagen til systemernes objektive karakteristika og egenskaber samt deres bestemmelse og den konkrete anvendelse heraf.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen

Forslag til RÅDETS FORORDNING om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer, og ophævelse af forordning (EF) nr. 1147/2002 - Vedtagelse

 

Nyt fra Parlamentet

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om IT-strategien for toldvæsenet  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Tariferingsforordning og Supplerende bestemmelse til KN

Toldværdi

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven og registreringsafgiftsloven ( Ny målemetode for visse bilers brændstofforbrug)
Oprettelsesdato: 09-04-2018
Høringsfrist: 20-04-2018

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige og ændring af bekendtgørelse om kildeskat
Oprettelsesdato: 12-04-2018
Høringsfrist: 09-05-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).
Fremsat den 11. april 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 174

Skatteministeriets reviderede grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår satser for merværdiafgiften, KOM(2018) 20 af 18. januar 2018.

Bilag 177

Publikationen Kontrolaktiviteter 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 312

Er ministeren enig i konklusionerne i rapporten ”Loss of Revenues in Passenger Car Taxation due to Incorrect CO2-values in 11 EU-states” udgivet af den grønne gruppe i EU den 10. marts 2018 om, at bilindustriens konsekvente undervurdering af CO2-udledning fra deres biler har kostet den danske stat indtægter i manglende afgifter i omegnen af 24 milliarder kr. i perioden 2010-2016? Såfremt ministeren er uenighed i rapportens konklusioner, bedes ministeren redegøre for, hvilket provenutab han i så fald mener, at den danske stat har lidt som følge af bilindustriens undervurdering af bilernes CO2-udledninger.  Svar  

Spm. 317

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at ophæve bilag 1 til elafgiftsloven.  Svar  

Spm. 318

Ministeren bedes opdatere provenuskønnet i svar på SAU alm. del – spørgsmål 330 (folketingsåret 2014-15, 1. samling) om, hvad det vil koste at give virksomheder fuld momsafløftning for erhvervsmæssige restaurationsydelser. Ministeren endvidere oplyse, hvad den samfundsøkonomiske effekt vil være ved at give fuld momsafløftning.  Svar  

Spm. 320

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at indføre samme lave elvarmeafgift for sommerhuse, som er gældende for helårsboliger.  Svar  

Spm. 321

Ministeren bedes redegøre for provenueffekten af en fuldstændig harmonisering af afgifterne på erhvervslivets energiforbrug, så al energi belægges med EU’s minimumsafgift.  Svar  

Spm. 322

Ministeren bedes redegøre for provenueffekten af en fuldstændig harmonisering af afgifterne på erhvervslivets elforbrug, så alt elforbrug belægges med EU’s minimumsafgift.  Svar  

Spm. 348

Vil ministeren redegøre for henholdsvis de gældende listepriser (2018-niveau), de forventede priser ved at sænke registreringsafgiftssatsen på 150 pct. til 85 pct. og prisfaldet som følge af en lavere registreringsafgift for de 20 typiske biler i Danmark – f.eks. Peugeot 308, Volkswagen Passat og Toyota Avensis?  Svar  

Spm. 349

Vil ministeren redegøre for listepriserne for de 20 typiske biler i Danmark (2018-niveau) fra før lempelserne i registreringsafgiften som følge af henholdsvis finansloven for 2016, finansloven for 2017 og ’Aftale om omlægning af bilafgifterne’ fra september 2017, og vil ministeren samtidig redegøre for prisfaldet for de 20 typiske biler som følge af henholdsvis finansloven for 2016, finansloven for 2017, ’Aftale om omlægning af bilafgifterne’? Ministeren bedes opgøre det isolerede fald som følge af hver aftale samt det samlede prisfald som følge af finansloven for 2016, finansloven for 2017 og ’Aftale om omlægning af bilafgifterne’ fra september 2017.  Svar  

Spm. 352

Vil ministeren redegøre for, hvad det årlige mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd er ved en lineær aftrapning af chokolade- og sukkervareafgiften over fem år til niveauet fra 2011 (17,75 kr. pr. kg ekskl. moms) med indfasning fra den 1. januar 2019? Vil ministeren i forlængelse heraf også redegøre for, hvad det årlige mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd er ved at forenkle chokolade- og sukkervareafgiften, således at der kun gælder én afgiftssats for chokolade og sukkervarer på 22,08 kr. pr. kg (ekskl. moms)?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse