MomsMail 2019, uge 14

Kære læser !

Ugens nyheder er primært nationale, og har bl.a. bragt os lovforslaget om nulmoms på digitale aviser og to styresignaler om hhv. brugtmoms og udtagningsbeskatning ved salgsfremme.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Kæmpe arbejde med registrering af varebiler
Aftale om overskudsvarme gavner virksomheder
Overskudsvarme – enklere regler på vej
Momskontrol - områder SKAT kontrollerer med særlig forkærlighed
SKATs modregning i børne- og ungeydelse
Overskudsvarme - seneste nyt, er det stadig rentabelt?

Styresignaler
Udtagningsbeskatning ved salgsfremmeordninger - præcisering - styresignal
Brugtmoms - praksisændring - begrebet "brugte varer" - salg af reservedele fra udrangerede køretøjer - styresignal

Bindende svar
Leveringssted ved overdragelse af IP-rettigheder
Udenlandsk AIF, selvstændigt skattesubjekt, retmæssig ejer
Universitet ikke omfattet af momsloven i relation til undervisningsaktiviteter
Momsfritagelse af kontingent og indtægter fra salg af stand- og annonceplads ved afholdelse af kongres

Domme
Forhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Kæmpe arbejde med registrering af varebiler

Selvom det kun er varebiler, som anvendes til kurérkørsel, der fra 1. juli 2019 bliver omfattet af godskørselsloven, så skal alle landets virksomhedsejede varebiler med en tilladt totalvægt på 2.000 - 3.500 kg nu omregistreres.


Dansk Revision

Aftale om overskudsvarme gavner virksomheder

Aftale om overskudsvarme gavner virksomheder


Deloitte

Overskudsvarme – enklere regler på vej

Lavere overskudsvarmeafgift og større gennemskuelighed er hovedtemaet i de kommende ændringer af reglerne om betaling af overskudsvarmeafgift. Ændringerne forventes at komme i høring i løbet af efteråret 2019.


EY

Momskontrol - områder SKAT kontrollerer med særlig forkærlighed

Når Skattestyrelsen kommer på momskontrol, er der en række områder, som vi som rådgivere ser, at Skattestyrelsen særligt kontrollerer. Hvis din virksomhed udtages til momskontrol, kan det være en både tidskrævende og bebyrdende affære. Vi belyser nogle af de områder, som vi ser har været særligt i Skattestyrelsens søgelys på det seneste.


Folketingets Ombudsmand

SKATs modregning i børne- og ungeydelse

På baggrund af omtale i medierne rejste ombudsmanden i november 2016 af egen drift en sag om daværende SKATs inddrivelse af daginstitutionsrestancer ved modregning i den børne- og ungeydelse, der skulle udbetales den 20. oktober 2016.


PwC

Overskudsvarme - seneste nyt, er det stadig rentabelt?

Efter flere år undervejs er der nu en ny bred politisk aftale om reglerne for overskudsvarme.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Udtagningsbeskatning ved salgsfremmeordninger - præcisering - styresignal

SKM2019.197.SKTST

Skattestyrelsen præciserer, at der på visse betingelser ikke er grundlag for at udtagningsbeskatte virksomheder efter momslovens § 5, stk. 1-3, når virksomhederne vælger at anvende en salgsfremmeordning, hvor der ved løbende køb af eksempelvis 9 varer eller ydelser gives en 10. vare eller ydelse til kunderne uden betaling af yderligere vederlag.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Brugtmoms - praksisændring - begrebet "brugte varer" - salg af reservedele fra udrangerede køretøjer - styresignal

SKM2019.189.SKTST

På baggrund af EU-domstolens dom i sag C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S, ændres definitionen af begrebet "brugte varer" i momslovens § 69, stk. 3, og dermed betingelserne for at anvende de særlige bestemmelser for brugte varer mv. i momslovens kapitel 17.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Leveringssted ved overdragelse af IP-rettigheder

SKM2019.196.SR

Skatterådet bekræfter, at salget af IP-rettigheder fra Spørger til en køber i USA vil skulle ske uden moms efter reglerne i momslovens § 16, stk. 3, selv om Spørger i en overgangsperiode på op til to år efter salget benytter de solgte IP-rettigheder til fremstilling af produkter i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Universitet ikke omfattet af momsloven i relation til undervisningsaktiviteter

SKM2019.190.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger er en offentlig myndighed i momslovens forstand, samt at Spørger udøver sin undervisningsvirksomhed i egenskab af offentlig myndighed. Spørger er derfor ikke en afgiftspligtig person i medfør af momslovens § 3 i relation til det vederlag, som Spørger modtager for at levere undervisningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af kontingent og indtægter fra salg af stand- og annonceplads ved afholdelse af kongres

SKM2019.187.SR

I overensstemmelse med Spørgers anmodning kan Skatterådet bekræfte, at Spørger er en almenvelgørende forening omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 og at Spørger ved opkrævning af deltagergebyrer samt salg af annonceplads og standpladser i forbindelse med afholdelsen af en konference, ikke skal opkræve moms.

I overensstemmelse med Spørgers anmodning kan Skatterådet endvidere bekræfte, at medlemmernes betaling af kontingent er fritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Forhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed

SKM2019.194.BR

Retten gav Skatteministeriet medhold i, at SKAT med rette havde rettet et krav om afregning af ikke angivet moms af en hotel- og restaurationsvirksomhed udøvet fra en række slotshoteller mod sagsøgeren, da sagsøgeren havde faktureret ydelserne til kunderne, og da sagsøgeren havde angivet den (for lave) moms af fakturaerne over for SKAT. Retten fandt ikke grundlag for at hjemvise opgørelsen af momskravet til SKAT.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/3238044
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaretr
Klagen skyldes, at SKAT ved en ekstraordinær genoptagelse har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 05-03-2019

Journalnr: 15/0766325
Delvis momsfradragsret
Klagen skyldes, at SKAT har anset betaling for kost og logi for at skulle indgå i opgørelsen af den delvise momsfradragsret i institution. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2019

Journalnr: 09/0219868
Momsfradrag og EU-salg
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar i form af nægtet momsfradrag og nægtet fritagelse af leverancer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen med beløbsmæssige korrektioner.
Afsagt: 13-03-2019

Journalnr: 18/0009420
Momsgodtgørelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen kun delvist har imødekommet en anmodning om momsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-03-2019

Journalnr: 18/0005879
Momstilsvar - drift af faders virksomhed
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvar for drift af faders virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-03-2019

Journalnr: 18/0020374
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører ansættelse af yderligere momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter tilsvaret til det af klageren påståede.
Afsagt: 06-03-2019

Journalnr: 14/1629043
Efteropkrævning af told
Sagen drejer sig om, at SKAT har efteropkrævet selskabet antidumpingtold med 68.365,50 kr. for indførsel af et parti container stålwirer med oprindelse i Kina. Kravet mod selskabet er opstået som følge af, at SKAT har ændret varekoden på stålwirerne. SKAT har ændret selskabets tarifering fra position 7312.10.98.90 med tarifmæssig told på 0 % til position 7312.10.83.19 med tarifmæssig told på 0 % men med antidumpingtold på 60,4 %. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 08-04-2019 - 07-05-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-291/18 Grup Servicii Petroliere
Dato: 10-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 148, litra a) og c) - fritagelse - levering af offshore jackup-boreplatforme - fartøj - begreber - betingelsen om sejlads i rum sø

Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Dom
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Indstilling
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Ny sag

Dom C-214/18 PSM „K”
Dato: 10-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - foged - tvangsfuldbyrdelse - fuldbyrdelsesgebyrer fastsat ved lov - kompetente nationale myndigheders administrative praksis, der anser dette fuldbyrdelsesgebyr for at være inklusiv moms - neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-214/18 PSM „K” - Dom

Dom C-638/17 Skonis ir kvapas
Dato: 11-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgiftsstrukturen og ‑satserne for forarbejdet tobak - direktiv 2011/64/EU - artikel 4, stk. 1, litra a) - begrebet »cigarer eller cigarillos« - tobaksruller, som er forsynet med et ydre dæksblad af naturtobak med et yderligere lag papir, der delvist dækker dæksbladet

Tidligere dokument: C-638/17 Skonis ir kvapas - Dom

Dom C-691/17 PORR Építési Kft.
Dato: 11-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående merværdiafgift (moms) - artikel 199, stk. 1, litra a) - omvendt betalingspligt - urigtig betaling af afgiften foretaget af modtageren af en tjenesteydelse til leverandøren på grundlag af en faktura, der fejlagtigt er udfærdiget i medfør af de almindelige afgiftsregler - afgiftsmyndighedens afgørelse, hvorved det fastslås, at modtageren af tjenesteydelsen har en afgiftsgæld, og hvorved der gives afslag på en anmodning om fradrag - afgiftsmyndighedens manglende undersøgelse af, om afgiften kan tilbagebetales

Tidligere dokument: C-691/17 PORR Építési Kft. - Dom

Dom C-288/18 X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format)
Dato: 11-04-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering af varer - kombineret nomenklatur - underposition 8528 51 00 og 8528 59 40 - monitorer med LCD-fladskærm, der kan vise signaler fra et automatisk databehandlingsanlæg - aftalen om handel med informationsteknologiprodukter

Tidligere dokument: C-288/18 X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format) - Dom
Tidligere dokument: C-288/18 X - Ny sag

Indstilling C-692/17 Paulo Nascimento Consulting
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) og d) - transaktioner, der består i ydelse og formidling af lån samt forvaltning af lån - transaktioner vedrørende fordringer, dog ikke inddrivelse af fordringer - overdragelse mod vederlag til tredjemand af en processuel stilling i et fuldbyrdelsessøgsmål vedrørende inddrivelse af en fordring, som vedkommende har fået anerkendt ved en retslig afgørelse

Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Dom
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Indstilling
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Ny sag

Dom C-133/18 Sea Chefs Cruise Services
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - tilbagebetaling af moms - direktiv 2008/9/EF - artikel 20 - tilbagebetalingsmedlemsstatens anmodning om supplerende oplysninger - oplysninger, der skal være tilstillet senest en måned efter den dato, hvor anmodningen indgik hos den person, til hvem den var rettet - den retlige karakter af denne frist og konsekvenserne, såfremt den ikke overholdes

Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Dom
Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Indstilling
Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Ny sag

Dom C-225/18 Grupa Lotos
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - fradrag for indgående afgift - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 17, stk. 2 og 6 - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 176 - undtaget fra retten til fradrag - indkøb af indkvarterings- og gastronomiydelser - »standstill«-klausul - tiltrædelse af Den Europæiske Union

Tidligere dokument: C-225/18 Grupa Lotos - Dom
Tidligere dokument: C-225/18 Grupa Lotos - Ny sag

Dom C-265/18 Jarmuškiene
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - særordning for små virksomheder - artikel 282-292 - momsfritagelse for små virksomheder, hvis årsomsætning er lavere end en fastsat tærskel - samtidig levering af to faste ejendomme ved en enkelt transaktion - årsomsætningsgrænsen oversteget i betragtning af salgsprisen for en af de to ejendomme - pligt til at erlægge afgift for transaktionens samlede værdi

Tidligere dokument: C-265/18 Jarmuškiene - Dom
Tidligere dokument: C-265/18 Jarmuškienė - Ny sag

Dom C-224/18 Budimex
Dato: 02-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 66 - afgiftspligtens indtræden og afgiftens forfald - det tidspunkt, hvor levering af ydelser finder sted - bygge- og monteringsarbejder - hensyntagen til det i kontrakten om levering af ydelser fastsatte tidspunkt for godkendelse af arbejderne

Tidligere dokument: C-224/18 Budimex - Dom
Tidligere dokument: C-224/18 Budimex - Ny sag

Dom C-268/18 Onlineshop
Dato: 02-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - den kombinerede nomenklatur - underposition 8526 91 20 og 8528 59 00 - GPS-navigeringssystem med flere funktioner

Tidligere dokument: C-268/18 Onlineshop - Dom
Tidligere dokument: C-268/18 Onlineshop - Ny sag

Dom C-253/18 Transport Rhenus Veniro
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Moms. Nedsættelse af afgiftsgrundlaget ved hel eller delvis ikke-betaling af købesum. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 16. februar 2018 - A-PACK CZ, s r.o. mod Odvolací finanční ředitelství


Nye sager for domstolen

C-791/18 Stichting Schoonzicht

Er artikel 184 til 187 i momsdirektivet af 2006 til hinder for en national reguleringsordning for investeringsgoder, som foreskriver en regulering, der strækker sig over en årrække, og hvor det samlede oprindeligt foretagne fradrag for investeringsgodet tilpasses (reguleres) på én gang i det første år af ibrugtagningen - som også er det første år for reguleringen - såfremt det ved ibrugtagningen viser sig, at det oprindeligt foretagne fradrag afviger fra det fradrag, som den momspligti...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Customs Union Working Party (morning only)

BERIGTIGELSE til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (Den Europæiske Unions Tidende L 69 af 15. marts 2016)

Draft REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 952/2013 to prolong the transitional use of means other than the electronic data-processing techniques provided for in the Union Customs Code (first reading) - Adoption of the legislative act - Statements

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker som omhandlet i EU-toldkodeksen (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt - Erklæringer

Customs Union Working Party (morning only)

BERIGTIGELSE til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (Den Europæiske Unions Tidende L 69 af 15. marts 2016)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… af 14.3.2019 om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker som omhandlet i EU-toldkodeksen (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt - Erklæringer

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on computerising the movement and surveillance of excise goods (recast) - Outcome of the European Parliament's first reading, (Brussels, 3 to 4 April 2019)

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i TIR-konventionens administrationsudvalg til forslaget om at ændre toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Afgiften af kaffeerstatning og kaffetilsætning afskaffes den 1. april 2019

Fra den 1. april 2019 skal I ikke længere bruge en bevilling for at få afgiftsgodtgørelse ved eksport af varer

Den 1. april 2019 ophører kravet om banderoler på cigaretpapir.

Affaldsafgiftsloven ændres den 1. april 2019

Afgiften af kardusskrå, snus og anden røgfri tobak ændres den 1. april 2019

Afgiften af øl og vin ændres den 1. april 2019

Lystfartøjsforsikringsafgiften ændres den 1. april 2019

Afgiften af elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg afskaffes den 1. april 2019

Afgifterne for konsum-is ændres den 1. april 2019

Reglerne om emballageafgift ændres.

Chokoladeafgiftsloven ændres den 1. april 2019

Afgiftsperioden for afgift af spil (offentlige forlystelser) ændres den 1. april 2019


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over ændringer i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner
Oprettelsesdato: 05-04-2019
Høringsfrist: 23-04-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 222 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).
Fremsat den 3. april 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 222 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenOversendelsesskrivelse
Høringsskema
Samlede høringssvar

Bilag 3

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenSupplerende høringsskema
FSR - danskerevisorer høringssvar

Bilag 4

Henvendelse af 7/4-19 fra Brancheforeningen for Grafisk Kommunikation & Medier, GRAKOM vedrørende foretræde

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 321

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del - spørgsmål 669, folketingsåret 2016-17, om skyggepriser og udledninger under forudsætning af, at de aftalte omlægninger af bilafgifterne, afskaffelsen af PSO samt nedsættelsen af elafgifterne er fuldt gennemført?  Svar  

Spm. 381

Ministeren bedes opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 321 (folketingsåret 2017-18) om provenueffekten af en harmonisering af afgifterne på erhvervslivets energiforbrug.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse