MomsMail 2018, uge 14

Kære læser !

Denne uges MomsMail er lidt længere end sidste uges, men ikke meget. Vi bringer i denne uge et par artikler og ellers løst og fast fra de forskellige kilder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
USA's ekstra told: Oplæg til ”handelskrig” – seneste nyt
Omstrukturering og moms
World Tax Journal: 1 - 2018

Kendelser
Salær i straffesag - vedtaget administrativt bødeforelæg - nedsat bøde - betalingspligtig

Domme
Aktindsigt - partsstatus

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Deloitte

USA's ekstra told: Oplæg til ”handelskrig” – seneste nyt

EU-eksport synes at undgå ekstra told i USA, men risikoen for global handelskrig er fortsat stor. Derfor bør danske virksomheder med globale forsyningskæder følge udviklingen, også ift. nyt fokus på Kinas erhvervelse og anvendelse af rettigheder inden for vigtige industrier og teknologier.


Redmark

Omstrukturering og moms

Pas på de momsmæssige konsekvenser!


World Tax Journal (WTJ)

World Tax Journal: 1 - 2018

I denne udgave:

  • Possible Consequences of Brexit in the Area of Indirect Taxation: Why Prime Minister May Talks about a Hard Brexit, but Really Needs a Soft Brexit!
  • Is Mediation the Panacea to the Profusion of Tax Disputes?
  • The Ombudsman and the Process of Resolution of International Tax Disputes - Protecting the “Invisible Party” to the MAP
  • The Fragmentation of Taxpayers’ Rights in International Dispute Resolution Settings: Healing Anxieties through Judicial Dialogue


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Kendelse: Salær i straffesag - vedtaget administrativt bødeforelæg - nedsat bøde - betalingspligtig

SKM2018.135.ØLR

I en administrativ straffesag havde T vedtaget et bødeforlæg på 45.000 kr. Den takstmæssige bøde udgjorde 95.000 kr.

Byretten fastsatte salær på 10.985 kr. med tillæg af moms som skulle betales endeligt af det offentlige.

Landsretten fastholdt salærets størrelse, men pålagde T at betale salæret til den beskikkede advokat. Den henviste til, at T havde vedtaget et bødeforlæg vedrørende skatteunddragelse for et betydeligt beløb og derfor som udgangspunkt er pligtig til at erstatte det offentlige de nødvendige udgifter til sagens bistand. Uanset at omfanget af skatteunddragelsen er reduceret beløbsmæssigt i forhold til den oprindelige sigtelse, at SKAT har fundet, at bødeforlægget kunne nedsættes som følge af formildende omstændigheder, og at et spørgsmål om forældelse har været drøftet, fandt landsretten ikke at der forelå sådanne omstændigheder, der kunne gøre at udgangspunktet skulle fraviges.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Aktindsigt - partsstatus

SKM2018.131.VLR

Sagen handlede om, hvorvidt en tidligere advokat, der var gået konkurs, havde ret til aktindsigt i kurators korrespondance med SKAT vedrørende momsrefusion af kuratorsalær. Byretten fandt, at det alene var konkursboet, der var part i forvaltningslovens forstand, og fallenten havde derfor ikke ret til aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven. Byretten fandt desuden, at fallenten skulle anses som uvedkommende efter skatteforvaltningslovens § 17, og han kunne derfor heller ikke få aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven.

For landsretten gjorde fallenten supplerende gældende, at han skulle anses som part i forvaltningslovens forstand, fordi momsrefusionen til konkursboet havde direkte indflydelse på hans økonomiske situation, idet udbetalingen havde formindsket den gæld, som han fortsat hæftede for efter konkursen. Det var fallentens opfattelse, at konkursboet uberettiget havde fået momsrefusion, og at momsen derfor skulle tilbagebetales til SKAT.

Hertil udtalte landsretten, at selv hvis momsrefusionen var sket med urette, ville fallenten ikke kunne forlange bobehandlingen genoptaget, fordi der ikke er hjemmel hertil i konkursloven. Landsretten udtalte endvidere, at der i konkursboet alene var dækning til krav omfattet af konkurslovens § 93, som fallenten ikke hæftede for, og momsrefusionen havde derfor ikke påvirket størrelsen af fallentens gæld efter konkursen.

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, som byretten havde anført, tiltrådte landsretten, at fallenten ikke kunne anses som part i forvaltningslovens forstand.

Landsretten tiltrådte desuden af de grunde som byretten havde anført at fallenten heller ikke havde ret til aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven.

Landsrettens stadfæstede derfor byrettens frifindelse af Skatteministeriet (SKM2017.447.BR).


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-04-2018 - 08-05-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-532/16 SEB bankas
Dato: 11-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - begrænsninger i retten til fradrag af indgående afgift - regulering af fradraget for indgående afgift - levering af en grund - fejlagtig kvalificering som »afgiftspligtig virksomhed« - angivelse af afgiften på den oprindelige faktura - leverandørens ændring af denne angivelse

Tidligere dokument: C-532/16 SEB bankas - Dom
Tidligere dokument: C-532/16 SEB bankas - Indstilling
Tidligere dokument: C-532/16 SEB bankas - Ny sag

Dom C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens
Dato: 12-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 63, 167, 168, 178-180, 182 og 219 - princippet om afgiftsneutralitet - ret til fradrag af moms - frist fastsat i den nationale lovgivning for udøvelse af denne ret - fradrag af supplerende moms, der er betalt til staten og er genstand for dokumenter, der efter en efteropkrævning berigtiger de oprindelige fakturaer - det tidspunkt, hvor fristen begynder at løbe

Tidligere dokument: C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens - Dom
Tidligere dokument: C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens - Indstilling
Tidligere dokument: C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens - Ny sag

Dom C-227/17 Medtronic
Dato: 12-04-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 9021 10 10, 9021 10 90 og 9021 90 90 - rygsøjlefikseringssystem - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1214/2014

Tidligere dokument: C-227/17 Medtronic - Dom
Tidligere dokument: C-227/17 Medtronic - Ny sag

Dom C-580/16 Firma Hans Bühler
Dato: 19-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - stedet for erhvervelsen inden for Fællesskabet - artikel 42 - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet, der er genstand for en efterfølgende levering - artikel 141 - fritagelse - trekantshandel - forenklingsforanstaltninger - artikel 265 - korrektion af oversigten

Tidligere dokument: C-580/16 Firma Hans Bühler - Dom
Tidligere dokument: C-580/16 Firma Hans Bühler - Indstilling
Tidligere dokument: C-580/16 Bühler - Ny sag

Indstilling C-140/17 Gmina Ryjewo
Dato: 19-04-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - fradrag af indgående afgift - erhvervelse af et investeringsgode - henføring af investeringsgodet ved endnu uvis økonomisk anvendelseshensigt - oprindelig anvendelse til en (myndigheds)virksomhed, som ikke berettiger til fradrag - senere anvendelse til en afgiftspligtig virksomhed (anvendelsesændring) - efterfølgende fradrag af indgående afgift i form af regulering af fradraget

Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Dom
Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Indstilling
Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Ny sag

Dom C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan
Dato: 26-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer - direktiv 2010/24/EU - artikel 14 - adgang til effektive retsmidler - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - den bistandssøgte myndigheds mulighed for at afslå bistand til inddrivelse, fordi fordringen ikke er blevet behørigt meddelt

Tidligere dokument: C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan - Indstilling
Tidligere dokument: C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan - Dom
Tidligere dokument: C-34/17 Donnellan - Ny sag

Dom C-81/17 Zabrus Siret
Dato: 26-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - fradrag for indgående afgift - ret til tilbagebetaling af moms - transaktioner omfattet af en afgiftsperiode, der allerede har været genstand for en afsluttet afgiftskontrol - national lovgivning - den afgiftspligtige persons mulighed for at berigtige afgiftsangivelser, der allerede har været genstand for en afgiftskontrol - udelukket - effektivitetsprincippet - afgiftsneutralitet - retssikkerhed

Tidligere dokument: C-81/17 Zabrus Siret - Dom
Tidligere dokument: C-81/17 Zabrus Siret - Ny sag

Indstilling C-207/16 Tilnærmelse af lovgivningerne Ministerio Fiscal
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Indstilling C-16/17 TGE Gas Engineering
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - merværdiafgiftslovgivning - fradrag af indgående afgift - begrebet tjenesteydelse - fordeling af et selskabs generalomkostninger til den økonomiske virksomhed blandt selskabsdeltagerne

Tidligere dokument: C-16/17 TGE Gas Engineering - Dom
Tidligere dokument: C-16/17 TGE Gas Engineering - Indstilling
Tidligere dokument: C-16/17 TGE Gas Engineering - Ny sag

Indstilling C-153/17 Volkswagen
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 173 - fradrag af indgående afgift - afbetalingskøbstransaktioner vedrørende køretøjer - varer og ydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til transaktioner, der er fritaget for afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - pro rata-sats for fradrag

Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Dom
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Indstilling
Tidligere dokument: C-153/17 Volkswagen - Ny sag

Indstilling C-249/17 Ryanair
Dato: 03-05-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - afgiftsret - det fælles merværdiafgiftssystem - begrebet afgiftspligtig person - udgifter til ydelser, der er købt ved erhvervelsen af alle andele i en virksomhed - ret til fradrag af indgående afgift - mislykket overtagelse af en konkurrent

Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Dom
Tidligere dokument: C-249/17 Ryanair - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS FORORDNING om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer, og ophævelse af forordning (EF) nr. 1147/2002

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/407 af 14. marts 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Tariferingsforordning og Supplerende bestemmelse til KN


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 148 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark. (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.).
Vedtaget den 5. april 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer. (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler).

Bilag

Bilag 5

Udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilken type oplysninger der vil kunne videregives til virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler, hvis det gøres muligt for dem at få adgang til Køretøjsregisteret, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 283

Vil ministeren spørge Kommissionen, om det vil være i overensstemmelse med EU’s regler at ændre SKAT’s praksis, således at det betragtes som et fjernsalg, hvor der skal betales moms i forbrugerens/modtagerens hjemland, hvis en netbutik der er etableret i et andet EU-land og sælger til danske forbrugere, linker til ét eller flere transportfirmaer eller på anden måde på sin hjemmeside oplyser forbrugerne om leveringsmuligheder?  Svar  

Spm. 284

Vil ministeren spørge Kommissionen, om det vil være i overensstemmelse med EU’s regler at ændre SKAT’s praksis, således at det betragtes som et fjernsalg, hvis en netbutik etableret i et andet EU-land videregiver informationer om varesalg til den transportør, der står for levering af varen?  Svar  

Spm. 290

Vil ministeren forklare, hvorfor SKAT ikke medregner private borgeres e-handel i sin beregning af toldgabet, og om ministeren vil ændre på dette fremover, således at vi får en mere præcis opgørelse af toldgabet?  Svar  

Spm. 291

Nogle netbutikker fra 3. lande henvender sig på dansk til danske forbrugere, men betaler ikke moms. Flere af disse skriver i deres handelsbetingelser, at de yder såkaldt ”momsfri garanti”, hvor de garanterer, at de vil betale forbrugerens udgift, hvis pakken stoppes i tolden og forbrugeren pålægges at betale moms, importafgift og evt. told. Er det i overensstemmelse med reglerne? Og hvis nej, hvilke muligheder har skattemyndighederne for at gribe ind?  Svar  

Spm. 292

Platformen Wish sælger varer meget billigt til danske forbrugere. Hjemmesiden er på dansk, men priserne vises eksklusiv moms. Der tilføjes heller ikke moms i forbindelse med køb. Wish sender varerne fra Kina, men er registreret i Holland (https://www.wish.com/terms). Vil ministeren oplyse, om det er i overensstemmelse med prismarkedsføringsreglerne, at Wish markedsfører sig med priser eksklusive moms, når siden tydeligt retter sig mod danske forbrugere og når Wish er registreret i Holland? Vil ministeren endvidere oplyse, hvilken moms Wish skal svare af pakker, der sendes fra Kina, hvis de har en værdi under 80 kr.?  Svar  

Spm. 341

Ministeren bedes oplyse, hvor meget momsindtægterne for staten i alt udgjorde fra følgende 14 selskaber i 2016, eventuelt den momspligtige omsætning i Danmark, (der spørges bevidst til et stort antal virksomheder under ét, idet svaret således kan afgives, uden at enkeltvirksomheder kan identificeres):Chr. Hansen Holding A/S, Coloplast A/S, DSV A/S, Genmab A/S, GN Store Nord A/S, Lundbeckfonden Invest A/S, Nets Holding A/S, NKT A/S, Novo Holding A/S, Pandora A/S, TDC A/S, Tryghedsgruppen SMBA, William Demant Invest A/S og Ørsted A/S.Tilsvarende bedes oplyst for følgende virksomheder – også under ét: Burger King, Q8, Kellogg, Aldi, Arriva og Phillips.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse