MomsMail 2018, uge 13

Kære læser !

Jeg håber du har haft en god påske.

En hurtig og kort MomsMail i denne uge.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Omstrukturering og moms

Afgørelser
Betalinger fra lejere til dækning af ejendomsskatter og forsikringer - Afgiftsgrundlag
Efteropkrævning af spilleafgift

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Revisorgruppen Danmark

Omstrukturering og moms

Pas på de momsmæssige konsekvenser!


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Betalinger fra lejere til dækning af ejendomsskatter og forsikringer - Afgiftsgrundlag

SKM2018.129.LSR

Klagen vedrørte et bindende svar om, hvorvidt betalinger som spørgerne modtager fra lejere til dækning af ejendomsskatter og forsikringer kan holdes uden for spørgernes afgiftsgrundlag efter momslovens § 27, stk. 3, nr. 3. SKAT havde svaret nej, og Landsskatteretten stadfæstede SKATs besvarelse. Landsskatteretten lagde herved vægt på, at udgifterne til ejendomsskatter og forsikringer ikke afholdes i lejerens navn og for dennes regning.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Efteropkrævning af spilleafgift

SKM2018.127.LSR

Da en virksomhed, der havde opstillet spilleautomater i restauranter og spillehaller, ikke var i besiddelse af det fornødne dokumentationsmateriale for udlodninger til velgørende formål, fandtes SKAT at have været berettiget til at efteropkræve spilleafgift.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-04-2018 - 01-05-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-532/16 SEB bankas
Dato: 11-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - begrænsninger i retten til fradrag af indgående afgift - regulering af fradraget for indgående afgift - levering af en grund - fejlagtig kvalificering som »afgiftspligtig virksomhed« - angivelse af afgiften på den oprindelige faktura - leverandørens ændring af denne angivelse

Tidligere dokument: C-532/16 SEB bankas - Dom
Tidligere dokument: C-532/16 SEB bankas - Indstilling
Tidligere dokument: C-532/16 SEB bankas - Ny sag

Dom C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens
Dato: 12-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 63, 167, 168, 178-180, 182 og 219 - princippet om afgiftsneutralitet - ret til fradrag af moms - frist fastsat i den nationale lovgivning for udøvelse af denne ret - fradrag af supplerende moms, der er betalt til staten og er genstand for dokumenter, der efter en efteropkrævning berigtiger de oprindelige fakturaer - det tidspunkt, hvor fristen begynder at løbe

Tidligere dokument: C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens - Dom
Tidligere dokument: C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens - Indstilling
Tidligere dokument: C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens - Ny sag

Dom C-227/17 Medtronic
Dato: 12-04-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 9021 10 10, 9021 10 90 og 9021 90 90 - rygsøjlefikseringssystem - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1214/2014

Tidligere dokument: C-227/17 Medtronic - Dom
Tidligere dokument: C-227/17 Medtronic - Ny sag

Dom C-580/16 Firma Hans Bühler
Dato: 19-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - stedet for erhvervelsen inden for Fællesskabet - artikel 42 - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet, der er genstand for en efterfølgende levering - artikel 141 - fritagelse - trekantshandel - forenklingsforanstaltninger - artikel 265 - korrektion af oversigten

Tidligere dokument: C-580/16 Firma Hans Bühler - Dom
Tidligere dokument: C-580/16 Firma Hans Bühler - Indstilling
Tidligere dokument: C-580/16 Bühler - Ny sag

Indstilling C-140/17 Gmina Ryjewo
Dato: 19-04-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - fradrag af indgående afgift - erhvervelse af et investeringsgode - henføring af investeringsgodet ved endnu uvis økonomisk anvendelseshensigt - oprindelig anvendelse til en (myndigheds)virksomhed, som ikke berettiger til fradrag - senere anvendelse til en afgiftspligtig virksomhed (anvendelsesændring) - efterfølgende fradrag af indgående afgift i form af regulering af fradraget

Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Dom
Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Indstilling
Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Ny sag

Dom C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan
Dato: 26-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer - direktiv 2010/24/EU - artikel 14 - adgang til effektive retsmidler - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - den bistandssøgte myndigheds mulighed for at afslå bistand til inddrivelse, fordi fordringen ikke er blevet behørigt meddelt

Tidligere dokument: C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan - Indstilling
Tidligere dokument: C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan - Dom
Tidligere dokument: C-34/17 Donnellan - Ny sag

Dom C-81/17 Zabrus Siret
Dato: 26-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - fradrag for indgående afgift - ret til tilbagebetaling af moms - transaktioner omfattet af en afgiftsperiode, der allerede har været genstand for en afsluttet afgiftskontrol - national lovgivning - den afgiftspligtige persons mulighed for at berigtige afgiftsangivelser, der allerede har været genstand for en afgiftskontrol - udelukket - effektivitetsprincippet - afgiftsneutralitet - retssikkerhed

Tidligere dokument: C-81/17 Zabrus Siret - Dom
Tidligere dokument: C-81/17 Zabrus Siret - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-51/18 Kommissionen mod Østrig

Det fastslås, at Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til momsdirektivets artikel 2, idet det har opkrævet merværdiafgift af vederlaget i henhold til følgeretten for ophavsmanden til et originalkunstværk.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår godkendte afgiftspligtige personer

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/486 af 19. marts 2018 om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/485 af 19. marts 2018 om at give Danmark tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 75 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer. (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 161

Lovudkast - Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven og registreringsafgiftsloven (Ny målemetode for visse bilers brændstofforbrug) samt resumé, fra skatteministeriet

Spørgsmål og svar

Spm. 280

Vil ministeren, under henvisning til de for nylig offentliggjorte skattelister for 2016, oplyse den momspligtige omsætning i Danmark for årene 2012-2016, inkl. den momspligtige omsætning for følgende selskaber: Burger King, Q8, Kellogg’s, Aldi, Arriva og Phillips?  Svar  

Spm. 281

Vil ministeren oplyse den momspligtige omsætning i Danmark i 2016 for følgende selskaber: Chr. Hansen Holding A/S, Coloplast A/S, DSV A/S, Genmab A/S, GN Store Nord A/S, Lundbeckfond Invest A/S, Nets Holding A/S, NKT A/S, Novo Holding A/S, Pandora A/S, TDC A/S, Tryghedsgruppen SMBA, William Demant Invest A/S og Ørsted A/S?  Svar  

Spm. 286

Hvad agter ministeren at gøre som opfølgning på statsrevisorernes kritik af, at SKAT’s kontrol og vejledning på toldområdet er utilstrækkelig og på at Danmark har det laveste kontrolniveau i EU?  Svar  

Spm. 296

Vil ministeren i forlængelse af SAU alm. del - svar på spørgsmål 477 af 28. juni 2017, redegøre for SKAT’s kontrolindsats med afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer i andet halvår 2017 samt orientere om den forventede indsats i 2018?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse