MomsMail 2019, uge 12

Kære læser !

Når man kigger i listen med artikler, er det ret nemt at se, hvad ugens mest interessante nyhed er: Generaladvokatens indstilling i sagen mellem Skatteministeriet og KPC Herning om momspligten ved overdragelse af en ejendom med bygninger bestemt til nedrivning. Hvis dommen falder ud i overensstemmelse med Generaladvokatens indstilling, vil det være en underkendelse af dansk praksis og startskuddet til en omgang genoptagelsessager.

Vi må vente lidt endnu med dommen - jeg skal ikke kunne sige, om datoen for afsigelsen er fastsat, den er i hvert fald bare ikke offentliggjort.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Omvendt betalingspligt
Momspenge til husejere med ældre solcelleanlæg/vindmøller
Nyt i byggegrundsagen: Forslag fra generaladvokaten
Personbiler (hvidpladebiler) 2019
Varebiler (gulpladebiler) 2019
Moms på salg af bebyggede grunde
Biler, registreringsafgift og WLTP-metode…
Dansk momspraksis på gamle bygninger under pres
Skattestyrelsens praksis for moms på gamle bygninger sat under pres
Nye regler for afgift på is og vafler
Indstilling fra generaladvokaten: Et bebygget areal er ikke en byggegrund
Mens vi venter på Brexit - refusion af moms i UK
Toldbevillinger

Bindende svar
Chokoladeafgiftsloven - Dekoration til bagværk

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Omvendt betalingspligt

Læs om omvendt betalingspligt på handel med mobiltelefoner, netværksudstyr mv. og hvem reglerne omfatter.


BDO

Momspenge til husejere med ældre solcelleanlæg/vindmøller

Ejere af små solcelleanlæg eller husstandsvindmøller, som er omfattet af gruppe 6, kan under visse betingelser få momspenge tilbage helt fra 2012 og til nu, hvis de søger senest 19. juni 2019


Bech-Bruun

Nyt i byggegrundsagen: Forslag fra generaladvokaten

Byggegrundsagen er en sag, som har betydning for hele den danske ejendomsbranche. Spørgsmålet går i sin enkelthed ud på, om en ejendom med en gammel bygning (et pakhus), som køberen har til hensigt at rive ned, reelt er en byggegrund. Svaret på dette har betydning, da eksisterende bygninger kan sælges momsfrit, mens byggegrunde ikke kan. Bech-Bruun repræsenterer den danske ejendomsudvikler i sagen.


Beierholm

Personbiler (hvidpladebiler) 2019

Denne information er en beskrivelse af de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser ved anvendelse af personbiler (hvidpladebiler)


Beierholm

Varebiler (gulpladebiler) 2019

Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler


Beierholm

Moms på salg af bebyggede grunde

Generaladvokaten underkender dansk praksis om moms på salg af bebyggede grunde


Dansk Revision

Biler, registreringsafgift og WLTP-metode…

Biler, registreringsafgift og WLTP-metode…


Deloitte

Dansk momspraksis på gamle bygninger under pres

Generaladvokaten sætter Skatteministeriet til vægs i spørgsmålet om moms på gamle bygninger ved at fastslå, at sådanne salg normalt er momsfrie – også selvom der er tanker om at rive bygningen ned. Mange virksomheder vil have penge til gode, hvis EU-Domstolen følger indstillingen.


Plesner

Skattestyrelsens praksis for moms på gamle bygninger sat under pres

EU-Domstolens generaladvokat er ikke enig i Skattestyrelsens praksis om, at salg af en grund med en bygning skal anses for et momspligtigt salg af en byggegrund, hvis det er parternes hensigt, at bygningen skal nedrives for at muliggøre opførelse af en ny bygning.


PwC

Nye regler for afgift på is og vafler

Fra 1. april bliver det væsentlig forenklet at opgøre isafgiften, mens vaffelbestemmelsen i chokoladeafgiftsloven afskaffes. Handler I med is- eller vaffelprodukter, så er der god grund til at læse med her.


PwC

Indstilling fra generaladvokaten: Et bebygget areal er ikke en byggegrund

Skal der afregnes moms ved salg af gamle bygninger med tilhørende grund, når køber ønsker at nedrive dem efter overdragelsen? Svaret på det spørgsmål, som blev stillet i 2014, nærmer sig en afslutning.


PwC

Mens vi venter på Brexit - refusion af moms i UK

UK skal efter planen træde ud af EU den 29. marts 2019. Uanset om UK udtræder af EU på denne dato, eller om tidspunktet udskydes, er det vores anbefaling, at din virksomhed tager stilling til refusion af moms på udgifter afholdt i UK i 2018 og frem til i dag.


Redmark

Toldbevillinger

Har din virksomhed sikret sig de rette toldbevillinger, så din import og eksport kan foregå smidigt? Alle toldbevillinger skal fornys inden ...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Chokoladeafgiftsloven - Dekoration til bagværk

SKM2019.165.SR

Skatterådet bekræfter, at der skal betales dækningsafgift af vægten af mandlerne i den dekoration, der skal påføres noget bagværk, og ikke af hele dekorationens vægt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0532407
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen skyldes, at SKAT, som følge af et kontrolbesøg i selskabet, har ændret selskabets afgiftstilsvar i form af en regulering af afgift på chokolade- og sukkervarer samt te, idet selskabet ikke havde afregnet afgift af importerede afgiftspligtige varer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-03-2019

Journalnr: 17/0991021
Yderligere tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales yderligere variabel tinglysningsafgift for tinglysning af skøde i forbindelse med ejerskifte, idet tinglysningsafgiften skal beregnes på baggrund af ejendommens seneste offentliggjorte ejendomsværdi, jf. tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 25-03-2019 - 23-04-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-201/18 Mydibel
Dato: 27-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - harmonisering af afgiftslovgivningerne - fradrag for indgående afgift - investeringsgode i form af fast ejendom - salg og tilbageleasing (sale and lease back) - regulering af momsfradrag - princippet om momsens neutralitet - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-201/18 Mydibel - Dom
Tidligere dokument: C-201/18 Mydibel - Ny sag

Dom C-275/18 Vinš
Dato: 28-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 131 og artikel 146, stk. 1, litra a) -fritagelse for levering af varer, der forsendes eller transporteres uden for Den Europæiske Union - betingelse for fritagelse fastsat i national ret - henførelse af varer under en bestemt toldordning - bevis for henførelse under proceduren for udførsel

Tidligere dokument: C-275/18 Vinš - Dom
Tidligere dokument: C-275/18 Vinš - Ny sag

Indstilling C-291/18 Grup Servicii Petroliere
Dato: 10-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 148, litra a) og c) - fritagelse - levering af offshore jackup-boreplatforme - fartøj - begreber - betingelsen om sejlads i rum sø

Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Dom
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Indstilling
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Ny sag

Dom C-214/18 PSM „K”
Dato: 10-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - foged - tvangsfuldbyrdelse - fuldbyrdelsesgebyrer fastsat ved lov - kompetente nationale myndigheders administrative praksis, der anser dette fuldbyrdelsesgebyr for at være inklusiv moms - neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-214/18 PSM „K” - Dom

Dom C-638/17 Skonis ir kvapas
Dato: 11-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgiftsstrukturen og ‑satserne for forarbejdet tobak - direktiv 2011/64/EU - artikel 4, stk. 1, litra a) - begrebet »cigarer eller cigarillos« - tobaksruller, som er forsynet med et ydre dæksblad af naturtobak med et yderligere lag papir, der delvist dækker dæksbladet

Tidligere dokument: C-638/17 Skonis ir kvapas - Dom

Dom C-691/17 PORR Építési Kft.
Dato: 11-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående merværdiafgift (moms) - artikel 199, stk. 1, litra a) - omvendt betalingspligt - urigtig betaling af afgiften foretaget af modtageren af en tjenesteydelse til leverandøren på grundlag af en faktura, der fejlagtigt er udfærdiget i medfør af de almindelige afgiftsregler - afgiftsmyndighedens afgørelse, hvorved det fastslås, at modtageren af tjenesteydelsen har en afgiftsgæld, og hvorved der gives afslag på en anmodning om fradrag - afgiftsmyndighedens manglende undersøgelse af, om afgiften kan tilbagebetales

Tidligere dokument: C-691/17 PORR Építési Kft. - Dom

Dom C-288/18 X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format)
Dato: 11-04-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering af varer - kombineret nomenklatur - underposition 8528 51 00 og 8528 59 40 - monitorer med LCD-fladskærm, der kan vise signaler fra et automatisk databehandlingsanlæg - aftalen om handel med informationsteknologiprodukter

Tidligere dokument: C-288/18 X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format) - Dom
Tidligere dokument: C-288/18 X - Ny sag

Dom C-253/18 Transport Rhenus Veniro
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Moms. Nedsættelse af afgiftsgrundlaget ved hel eller delvis ikke-betaling af købesum. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 16. februar 2018 - A-PACK CZ, s r.o. mod Odvolací finanční ředitelství


Indstillinger
C-71/18 KPC Herning

Sagen omhandler:

Merværdiafgift (moms) - levering af en fast ejendom med en bygning, som skal rives delvist ned og erstattes af en nyopført bygning - artikel 12 i direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra j) og k), i direktiv 2006/112 - momsfritagelse - parternes hensigt - objektiv vurdering - begrebet »bygning«

Generaladvokatens indstilling:

En national bestemmelse som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter en levering af en fast ejendom, hvorpå der er opført en bygning, udgør et momspligtigt salg af en byggegrund, hvis det er parternes hensigt, at bygningen skal nedrives for at muliggøre opførelse af en ny bygning, er ikke forenelig med artikel 12 og artikel 135, stk. 1, litra j) og k), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 952/2013 to prolong the transitional use of means other than the electronic data-processing techniques provided for in the Union Customs Code - Outcome of the European Parliament's first reading (Strasbourg, 11 to 14 March 2019)

Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Customs Organization in relation to the Harmonised System - Adoption - Statement by the Commission

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM ÆNDRING AF FORORDNING (EU) NR. 952/2013 OM EU-TOLDKODEKSEN

BILAG til Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår angivelsen af visse sendinger af lav værdi

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår angivelsen af visse sendinger af lav værdi

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker som omhandlet i EU-toldkodeksen

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - Excise Duties)

Customs Union Working Party (morning only)

Draft REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the introduction and the import of cultural goods (first reading) - Adoption of the legislative act

Draft REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 952/2013 to prolong the transitional use of means other than the electronic data-processing techniques provided for in the Union Customs Code (first reading) - Adoption of the legislative act - Statement

Draft REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 952/2013 to prolong the transitional use of means other than the electronic data-processing techniques provided for in the Union Customs Code (first reading) - Adoption of the legislative act

Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenstoldorganisationen for så vidt angår det harmoniserede system - Vedtagelse - Erklæring fra Kommissionen

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Italien til i bestemte geografiske områder at anvende reducerede afgiftssatser for gasolie og flydende gas, der anvendes til opvarmning, i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/96/EF  

Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, som indtages på Den Europæiske Unions vegne i det ØPA-udvalget, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Côte d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår den planlagte vedtagelse af protokol nr. 1 til aftalen om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Italien til i bestemte geografiske områder at anvende reducerede afgiftssatser for gasolie og flydende gas, der anvendes til opvarmning, i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Oprindelse - Gennemførelse af økonomiske partnerskabsaftaler med AVS-landene - forskellige meddelelser vedrørende protokol om oprindelsesregler

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Ophævelse af tariferingsforordninger samt afgørelse om gyldighed af BTO

Tariferingsforordninger, antidumpingtold og Forklarende Bemærkninger til KN


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 207 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).

Bilag

Bilag 4

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Bilag 5

Supplerende høringssvar, fra skatteministerenOversendelsesskrivelse til SAU - supplerende høringssvar
Supplerende høringssvar

Bilag 6

Supplerende høringsskema, fra skatteministerenSupplerende høringsskema
Høringssvar

Bilag 7

Orientering om lovforslaget, fra skatteministerenBrev til Skatteudvalget
Fremsættelsestale
Udkast til lovforslag om forlængelse af overgangsperiode for opgørelse af bilers brændstofforbrug (efter lovteknik)

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 20. marts 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan Skatteministeriet er kommer frem til, at provenuet fra registreringsafgiften ikke vil ændre sig som følge af udskydelsen m.v., til skatteministerenSvar på SAU L 2017 - spm. 1.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om, hvilken effekt lovforslaget har på klimaet, til skatteministerenSAU L 207 - svar på spm. 2.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 3

Spm. om, hvilken effekt lovforslaget har på regeringens målsætning om, at alle nye biler i 2030 skal være lav-emissionsbiler og fra 2035 nul-emissionsbiler, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 207 - svar på spm. 3.docx

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 346

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange skattesager der verserer ved de danske domstole. Svaret bedes opdelt i skattesager om indkomstårene 2001-2015.  Svar  

Spm. 347

Ministeren bedes redegøre for, hvor gamle skattesager i gennemsnit er, når de bliver endelig afgjort ved Højesteret. Svaret bedes opdelt i henholdsvis sager vedrørende borgere og virksomheder.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse