MomsMail 2018, uge 12

Kære læser !

I denne uges MomsMail bringer vi - bl.a. - dommen i C-533/16 Volkswagen, og resultatet blev nøjagtigt så interessant, som Genealadvokaten lagde op til i indstillingen.

Når en sælger berigtiger sin salgsmoms overfor kunderne (dvs. efteropkræver), så indtræder købers ret til momsfradrag (naturligvis under hensyn til omstændighederne) på tidspunktet for sælgers efteropkrævning - og ikke på tidspunktet for den oprindelige leverance. Dommen ændrer en rimelig klar dansk praksis og må nødvendigvis munde ud i en række genoptagelsessager.

Hvordan den ekstraordinære genoptagelse i forhold til skatteforvaltningslovens bliver vinklet er lidt spændende. Efteropkrævningen (sælgers) i sagen for domstolen vedrører perioden fra 2004 - 2010 medens Volksvagens (købers) efterangivelse blev indgivet i 2011. Spørgsmålet er, "hvilken afgiftsperiode var til prøvelse i sagen". Var det de oprindelige perioder, som myndighederne ville allokere momsen til (altså 2004 - 2010) eller var det den periode, momsen rent faktisk blev betalt i.

Dette vil være afgørende for, hvor langt tilbage sælgere - eller rettere sagt: deres kunder - vil kunne få genoptaget deres momstilsvar.

Med den svada vil jeg ønske god læselyst og god påske. Næste MomsMail udkommer den 3. april.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Fem gode råd om told
Skattemyndighederne følger op på kritisk redegørelse fra ombudsmanden
Momspligt?
Momspligt?

Afgørelser
Omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand
En professionshøjskoles eventuelle fritagelse for registreringsafgift på personkøretøjer og varevogne
Omdannelse fra boliginteressentskab til andelsboligforening - Betaling af tinglysningsafgift
Registreringsafgift - køretøj med prøveskilte

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 indstillinger
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Fem gode råd om told

Det er som udgangspunkt importørens og eksportørens ansvar, at varer bliver fortoldet eller eksporteret i overensstemmelse med toldreglerne.


Folketingets Ombudsmand

Skattemyndighederne følger op på kritisk redegørelse fra ombudsmanden

Ombudsmanden har i en større undersøgelse identificeret en række problemer af betydning for borgernes tillid til skattemyndighederne. Undersøgelsen er netop sendt til skattemyndighederne med sigte på, at de kan forbedre deres sagsbehandling.


Redmark

Momspligt?

Er der moms på indtægter fra coaching, terapi, supervision mv.?


Revisorgruppen Danmark

Momspligt?

Er der moms på indtægter fra coaching, terapi, supervision mv.?


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand

SKM2018.126.LSR

Landsskatteretten fandt, at klager var berettiget til omkostningsgodtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand ved klage til Skatteankestyrelsen over en af Skat truffet afgørelse vedrørende sikkerhedsstillelse efter reglerne i opkrævningsloven, jf. skatteforvaltningslovens § 55, stk. 1. Landsskatteretten fandt, at den nævnte type sager ikke var omfattet af undtagelsesbestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 55, stk. 2 og § 52, stk. 7, hvorfor hovedreglen i § 55, stk. 1 fandt anvendelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: En professionshøjskoles eventuelle fritagelse for registreringsafgift på personkøretøjer og varevogne

SKM2018.124.LSR

En professionshøjskole kunne ikke anses for en dansk statsinstitution og dermed anses for fritaget for registreringsafgift.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Omdannelse fra boliginteressentskab til andelsboligforening - Betaling af tinglysningsafgift

SKM2018.123.LSR

Landsskatteretten fandt, at overdragelsen af en ejendom adresse Y1 fra et boliginteressentskab adresse Y1 til andelsboligforening adresse Y1 ikke kunne anses for en omdannelse omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Overdragelsen ville derfor udløse tinglysningsafgift i medfør af tinglysningsafgiftslovens § 4 a. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs bindende svar.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Registreringsafgift - køretøj med prøveskilte

SKM2018.118.LSR

Da et køretøj, der var standset på grænsen med prøveskilte, ikke kunne anses for at være taget i brug på færdselslovens område, fandtes der ikke at være indtrådt registreringsafgiftspligt, jf. registreringsafgiftslovens § 1. Det forhold, at prøveskiltene var anvendt ukorrekt, fandtes ikke at kunne føre til et andet resultat


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0786659
Told og moms af rejsegods
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet klageren told- og afgifter i forbindelse med indførsel af guldsmykker og cigaretter ved klagerens indrejse i Danmark fra Libanon. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-03-2018

Journalnr: 16/1826633
Told og moms af rejsegods
Klagen skyldes, at SKAT har afkrævet klageren told og afgifter i forbindelse med indførsel af cigaretter og vandpibetobak ved klagerens indrejse i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-03-2018

Journalnr: 17/0563668
Told og moms af rejsegods
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet klageren told- og afgifter i forbindelse med indførsel af 140,01 gram guldsmykker ved klagerens indrejse i Danmark fra Irak. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-03-2018

Journalnr: 17/0650243
Told og moms af rejsegods
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet klageren told- og afgifter i forbindelse med indførsel af guldsmykker ved klagerens indrejse i Danmark fra Irak. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-03-2018

Journalnr: 17/0655101
Told og moms af rejsegods
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet klageren told- og afgifter i forbindelse med indførsel af 208,02 gram guldsmykker ved klagerens indrejse i Danmark fra Dubai. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-03-2018

Journalnr: 12/0189961
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 24-01-2018

Journalnr: 17/0988719
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet registreringsafgift for køretøj, idet SKAT har anset køretøjet for registreringspligtigt i Danmark, jf. registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1-3 grundet manglende køretilladelse. Landsskatteretten ændrer herefter SKATs afgørelse og giver medhold i den nedlagte påstand.
Afsagt: 07-03-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 26-03-2018 - 24-04-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-532/16 SEB bankas
Dato: 11-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - begrænsninger i retten til fradrag af indgående afgift - regulering af fradraget for indgående afgift - levering af en grund - fejlagtig kvalificering som »afgiftspligtig virksomhed« - angivelse af afgiften på den oprindelige faktura - leverandørens ændring af denne angivelse

Tidligere dokument: C-532/16 SEB bankas - Dom
Tidligere dokument: C-532/16 SEB bankas - Indstilling
Tidligere dokument: C-532/16 SEB bankas - Ny sag

Dom C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens
Dato: 12-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 63, 167, 168, 178-180, 182 og 219 - princippet om afgiftsneutralitet - ret til fradrag af moms - frist fastsat i den nationale lovgivning for udøvelse af denne ret - fradrag af supplerende moms, der er betalt til staten og er genstand for dokumenter, der efter en efteropkrævning berigtiger de oprindelige fakturaer - det tidspunkt, hvor fristen begynder at løbe

Tidligere dokument: C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens - Dom
Tidligere dokument: C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens - Indstilling
Tidligere dokument: C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens - Ny sag

Dom C-227/17 Medtronic
Dato: 12-04-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 9021 10 10, 9021 10 90 og 9021 90 90 - rygsøjlefikseringssystem - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1214/2014

Tidligere dokument: C-227/17 Medtronic - Dom
Tidligere dokument: C-227/17 Medtronic - Ny sag

Dom C-580/16 Firma Hans Bühler
Dato: 19-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - stedet for erhvervelsen inden for Fællesskabet - artikel 42 - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet, der er genstand for en efterfølgende levering - artikel 141 - fritagelse - trekantshandel - forenklingsforanstaltninger - artikel 265 - korrektion af oversigten

Tidligere dokument: C-580/16 Firma Hans Bühler - Dom
Tidligere dokument: C-580/16 Firma Hans Bühler - Indstilling
Tidligere dokument: C-580/16 Bühler - Ny sag

Indstilling C-140/17 Gmina Ryjewo
Dato: 19-04-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - fradrag af indgående afgift - erhvervelse af et investeringsgode - henføring af investeringsgodet ved endnu uvis økonomisk anvendelseshensigt - oprindelig anvendelse til en (myndigheds)virksomhed, som ikke berettiger til fradrag - senere anvendelse til en afgiftspligtig virksomhed (anvendelsesændring) - efterfølgende fradrag af indgående afgift i form af regulering af fradraget

Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Dom
Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Indstilling
Tidligere dokument: C-140/17 Gmina Ryjewo - Ny sag


Indstillinger
C-648/16 Fontana

Sagen omhandler:

Merværdiafgift - mistanke om afgiftsunddragelse - sektoranalyser - fastsættelse af skyldig moms ved hjælp af induktive metoder - proportionalitetsprincippet - neutralitetsprincippet - domstolsprøvelse - ret til forsvar - beviskrav

Generaladvokatens indstilling:

Proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet, som danner grundlag for Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, er ikke til hinder for national lovgivning, som tillader myndighederne at ansætte den afgift, som en afgiftspligtig person, der formodes at have indberettet for lidt merværdiafgift, skal betale, ved en induktiv metode baseret på sektoranalyser, som anslår den sandsynlige omsætning for visse kategorier af skattepligtige personer, forudsat at en sådan lovgivning anvendes i overensstemmelse med artikel 47 og 48 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Det påhviler den forelæggende ret at vurdere, om den pågældende lovgivnings konkrete anvendelse i en specifik sag strider mod disse principper, henset til samtlige omstændigheder i hovedsagen.


C-108/17 Enteco Baltic

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - artikel 14, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF - artikel 138, stk. 1, artikel 143, stk. 1, litra d), og artikel 143, stk. 2, i direktiv 2006/112 - fritagelse for importmoms, når importen efterfølges af en fritaget levering inden for Fællesskabet - varer, der forsendes eller transporteres fra et tredjeland til en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen eller transporten afsluttes - importørens angivelse af køberens momsregistreringsnummer i bestemmelsesmedlemsstaten - formelt eller materielt krav vedrørende retten til fritagelse for importmoms - tilstrækkelig dokumentation til at bevise, at varerne er sendt til en anden medlemsstat - begrebet overdragelse til køberen af retten til at råde over varerne og fremgangsmåderne hertil - god tro hos importøren - den afgiftspligtige persons kendskab til køberens medvirken til afgiftssvig - den kompetente myndigheds accept af importørens fortoldningsbegæringer - retssikkerhed - den kompetente myndigheds eventuelle pligt til at hjælpe den afgiftspligtige person med at indsamle de oplysninger, der er nødvendige for at bevise, at betingelserne for fritagelse er opfyldt

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 143, stk. 2, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (moms), som ændret ved Rådets direktiv 2009/69/EF af 25. juni 2009 for så vidt angår afgiftssvig i forbindelse med indførsel, skal fortolkes således, at denne bestemmelse, henset til omstændighederne i hovedsagen, ikke bemyndiger en medlemsstats kompetente myndigheder til at nægte at anvende fritagelsen i direktivets artikel 143, stk. 1, litra d), udelukkende fordi varerne på importtidspunktet efter planen skulle leveres til en afgiftspligtig person i en anden medlemsstat, og dennes momsregistreringsnummer derfor var specificeret i fortoldningsbegæringen, men varerne på grund af ændrede omstændigheder efterfølgende blev leveret til en anden afgiftspligtig (ligeledes momspligtig) person, og myndighederne i den førstnævnte medlemsstat blev givet alle oplysninger om den faktiske købers identitet.

2) Artikel 143, stk. 1, litra d), og artikel 143, stk. 2, litra c), i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2009/69, skal fortolkes således, at dokumenter som det elektroniske administrative dokument (det såkaldte »e-AD«-dokument) og det i henhold til Genèvekonventionen, undertegnet den 19. maj 1956, om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej udfærdigede fragtbrev (det såkaldte »CMR«-fragtbrev) kan anses for dokumenter, der kan godtgøre, at de importerede varer på importtidspunktet er bestemt til at blive forsendt eller transporteret til en anden medlemsstat. Artikel 138 i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2009/69, hvortil dette direktivs artikel 143, stk. 1, litra d), som ændret, henviser, skal fortolkes således, at de modtagelsesrapporter vedrørende e-AD-dokumenterne og de såkaldte »e-ROR«-bekræftelser kan anses for dokumenter, der kan bevise, at de importerede varer, der er blevet leveret inden for Fællesskabet, har forladt importmedlemsstatens og leveringsmedlemsstatens område og er blevet afsendt til bestemmelsesmedlemsstaten.

3) Artikel 143, stk. 1, litra d), i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2009/69, skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke bemyndiger de kompetente myndigheder i en medlemsstat til at nægte at indrømme momsfritagelse for en import, når retten til som ejer at råde over de importerede og leverede varer ikke er blevet overdraget direkte til køberen af varerne, for så vidt som denne rådighedsret rent faktisk er blevet overdraget til denne afgiftspligtige person og ikke til andre personer, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

4) Retssikkerhedsprincippet skal fortolkes således, at det er til hinder for, at en medlemsstats toldmyndigheder nægter at indrømme en afgiftspligtig person ret til fritagelse for importmoms, når den pågældende handler i god tro, og det ikke er godtgjort, at han havde eller burde have kendskab til, at han medvirkede til afgiftssvig, med den begrundelse, at en af de materielle betingelser for at opnå fritagelse for levering inden for Fællesskabet, som har efterfulgt importen, ikke er opfyldt, når denne betingelse af den kompetente myndighed i den samme medlemsstat allerede er anset for at være opfyldt på baggrund af en kontrol af attester og dokumenter fremlagt af den afgiftspligtige person. Det påhviler den forelæggende ret at efterprøve, om omstændighederne i hovedsagen giver mulighed for at fastslå, at samtlige omstændigheder og betingelser er til stede og er opfyldt, idet det forhold alene, at den afgiftspligtige person har anvendt elektroniske kommunikationsmidler til at kommunikere med sine kontraktparter, ikke kan være udtryk for forsømmelighed eller ond tro fra den pågældende afgiftspligtige persons side.

5) Artikel 143, stk. 1, litra d), og artikel 143, stk. 2, i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2009/69, skal fortolkes således, at det tilkommer den afgiftspligtige person, som gør fritagelsen for importmoms gældende, at godtgøre, at de materielle betingelser for denne fritagelse er opfyldt, idet den pågældende afgiftspligtige person ikke kan kræve, at de kompetente myndigheder i importmedlemsstaten, når de undersøger spørgsmålet om overdragelsen til køberen af retten til som ejer at råde over de leverede varer, indsamler oplysninger hos andre afgiftspligtige personer, der kun er tilgængelige for offentlige myndigheder.


C-5/17 DPAS Limited

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - fritagelse - artikel 135, stk. 1, litra d) - transaktioner vedrørende betalinger og overførsler - foreligger ikke - udarbejdelse og gennemførelse af betalingsplaner via betalingsservice for tandbehandlinger - ikke en tjenesteydelse, der medfører overførsel af et pengebeløb - inddrivelse af fordringer - princip om økonomisk virkelighed - identiteten af den formelle ydelsesmodtager ikke relevant

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 135, stk. 1, litra d), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en tjenesteydelse som den, der leveres af den afgiftspligtige person i tvisten i hovedsagen, der består i, at der over for de berørte pengeinstitutter fremsættes anmodning om, dels at et pengebeløb i medfør af en betalingsservicefuldmagt overføres fra en patients bankkonto til den afgiftspligtige persons konto, dels at denne afgiftspligtige person efter fradrag af sit vederlag overfører dette beløb til de bankkonti, der tilhører henholdsvis patientens tandlæge og forsikringsselskab, ikke udgør en »transaktion vedrørende betalinger og overførsler«, der er fritaget i henhold til denne bestemmelse, idet denne tjenesteydelse ikke i sig selv medfører de retlige og økonomiske ændringer, der kendetegner overførslen af et pengebeløb.

2) Artikel 135, stk. 1, litra d), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at den omstændighed, at den i tvisten i hovedsagen omhandlede tjenesteydelse efter en ændring af den aftalemæssige ordning mellem parterne formelt leveres af den afgiftspligtige person til debitor i forhold til det beløb, der skal indbetales (patienten), og ikke til kreditor i forhold til denne betaling (tandlægen), ikke har betydning for anvendelsen af den i denne bestemmelse fastsatte fritagelse, idet den økonomiske virkelighed for denne ydelse forbliver uændret.


Domme
C-533/16 Volkswagen

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167-171 - ret til momsfradrag - ret til tilbagebetaling af moms for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - artikel 178, litra a) - detaljerede regler for udøvelsen af retten til momsfradrag - direktiv 2008/9/EF - detaljerede regler for tilbagebetaling af moms - præklusionsfrist - princippet om afgiftsneutralitet - moms betalt og faktureret flere år efter de omhandlede varers levering - nægtelse af ret til tilbagebetaling som følge af udløbet af præklusionsfristen, som begyndte at løbe fra tidspunktet for varernes levering

Domstolens dom:

EU-retten skal fortolkes således, at den er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter der, under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor merværdiafgiften (moms) blev faktureret den afgiftspligtige person og betalt af denne person flere år efter de omhandlede varers levering, nægtes ret til tilbagebetaling af moms med den begrundelse, at den i denne lovgivning fastsatte præklusionsfrist for udøvelse af denne ret begyndte at løbe fra leveringstidspunktet og udløb inden indgivelsen af tilbagebetalingsanmodningen.

Tidligere dokument: C-533/16 Volkswagen - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

21 meeting - March 2018

Agenda

Minutes

Encl.

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

MEETING 19 - 26 February 2018

Minutes of meeting

Agenda

Encl.

Nyt fra Rådet

Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender - Vedtagelse

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/267 af 19. februar 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/220 af 9. februar 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/196 af 7. februar 2018 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/457 af 13. marts 2018 om at give Republikken Letland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Anvendelse af Elektronisk Transport Dokument som en forsendelsesangivelse

Ændring af minimumssikkerhedsstillelsen på spiritusafgift

Rettelse til nyhedsbrev om "Nye afgiftsregler for el, vand, øl, spiritus og lightergas"

Nyt fra SKAT vedrørende strejke/lockout på toldområdet

Åbningstiden for toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk påsken 2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 148 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark. (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.).

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet den 23. marts 2018

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer. (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilken type oplysninger der vil kunne videregives til virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler, hvis det gøres muligt for dem at få adgang til Køretøjsregisteret, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 158

SKATs, Skatteankestyrelsens og Spillemyndighedens årsrapporter for 2017, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 268

Vil ministeren redegøre for, hvilken effekt det vil have på den offentlige saldo, hvis afgiften på benzin og diesel ændres, så markedsprisen ligger henholdsvis 1 pct., 5 pct. og 10 pct. under markedspriserne for benzin og diesel i henholdsvis Tyskland og Sverige?  Svar  

Spm. 324

Ministeren bedes oplyse følgende om SKATs kontrolprojekt ”Udbetalingskontrol” om korrekt udbetaling af negativ moms, jf. SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del – bilag 99:- antal tilknyttede årsværk,- personaleomkostninger for det tilknyttede antal årsværk,- projektets nettoregulering/provenu,- den samlede gevinst på projektet (nettoregulering/provenu minus personaleomkostninger),- gevinsten pr. årsværk (samlet gevinst/antal årsværk) og - hvor mange gange udgiften til personaleomkostninger er tjent hjem (nettoregulering/provenu divideret med personaleomkostninger).Oplysningerne bedes opstillet på månedsbasis for årene 2015, 2016 og 2017. Der er således tale om en opdatering af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 80 (2016-17).

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse