MomsMail 2019, uge 11

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder to håndfulde artikler om alt fra Brexit, over bilafgifter til solceller. Som sædvanligt er der også en del nyt fra EU, bl.a. to indstillinger og fire domme fra Domstolen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Aftale om bilafgifter forlænges
Reklame eller repræsentation? 2019
Færre skal betale "bamse-afgift"
Moms retur - solcelleanlæg og vindmølle
Digitale aviser bliver momsfri fra 1. juli 2019
Told og moms - sidste udkald for forberedelse til hard-Brexit
Momspligten for kurser og kongresser er ikke altid helt lige ud ad landevejen
Hvad betyder Brexit for import og eksport til og fra UK?
Ny praksis kan betyde moms-kroner i lommen til solcelleejere

Bindende svar
Ydelser benævnt "promotion and offering of sales financing" ikke momsfritagne formidlingsydelser

Afgørelser
Momspligt af udlagt undervisning

Domme
Forhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger
4 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Aftale om bilafgifter forlænges

Registreringsafgiften stiger alligevel ikke 1. april 2019


Beierholm

Reklame eller repræsentation? 2019

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Beskrivelse af reglerne for brug af personaleudgifter, reklame og repræsentation


Beierholm

Færre skal betale "bamse-afgift"

Grænsen, for hvornår der skal betales gevinstafgift, hæves


Beierholm

Moms retur - solcelleanlæg og vindmølle

Måske er der penge at spare på netop dit anlæg?


Plesner

Digitale aviser bliver momsfri fra 1. juli 2019

Skatteministeriet har sendt et lovudkast om momsfritagelse for digitale aviser i høring. Kriteriet for, hvornår der er tale om en digital avis, er det samme som for trykte aviser.


Plesner

Told og moms - sidste udkald for forberedelse til hard-Brexit

Det britiske parlament stemte tirsdag aften den 12. marts igen nej til premierminister Theresa Mays aftale med EU. Risikoen for, at Storbritannien udtræder af EU uden en aftale, er derfor stor, uanset at Storbritannien i aften forventes at beslutte, at de vil udtræde med en aftale.


PwC

Momspligten for kurser og kongresser er ikke altid helt lige ud ad landevejen

De fleste vil nok tage udgangspunkt i, at afholdelse af kurser og kongresser er en momspligtig aktivitet, men et nyt bindende svar viser (endnu en gang), at der findes flere muligheder for, at et arrangement kan være momsfrit.


PwC

Hvad betyder Brexit for import og eksport til og fra UK?

Hvis UK ender med ”No Deal”, er din virksomhed så klar til at import og eksport kan foregå smidigt? Læs med her.


SEGES

Ny praksis kan betyde moms-kroner i lommen til solcelleejere

Skattestyrelsen har ændret praksis for momsbehandling af solcelleanlæg og husstandsmøller. Det betyder, at der kan være penge at hente, hvis du har et momsregistreret solcelleanlæg på årsbaseret nettoafregning, som forsyner din private bolig


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Ydelser benævnt "promotion and offering of sales financing" ikke momsfritagne formidlingsydelser

SKM2019.158.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at de af Spørger erhvervede ydelser, benævnt promotion and offering of sales financing, fra et tysk selskab er omfattet af momsfritagelsen af formidling af lån. Ydelserne ses heller ikke at kunne momsfritages som formidling af forsikring.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Momspligt af udlagt undervisning

SKM2019.147.LSR

Et gymnasium, som gennemførte undervisning, som var udlagt til dette fra en anden undervisningsinstitution, ansås for momsfri af denne aktivitet, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Forhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed

SKM2019.152.BR

Retten gav Skatteministeriet medhold i, at SKAT med rette havde rettet et krav om afregning af ikke angivet moms af en hotel- og restaurationsvirksomhed udøvet fra en række slotshoteller mod sagsøgeren, da sagsøgeren havde faktureret ydelserne til kunderne, og da sagsøgeren havde angivet den (for lave) moms af fakturaerne over for SKAT. Retten fandt ikke grundlag for at hjemvise opgørelsen af momskravet til SKAT. Retten fandt dog efter bevisførelsen, at kravet skulle nedsættes med to mindre beløb på konkrete punkter.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/1871310
Momsfradrag og energiafgiftsgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms og godtgørelse af elafgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-02-2019

Journalnr: 16/1056579
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodning om genoptagelse af momstilsvaret jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-02-2019

Journalnr: 15/2156180
Ikke godkendte momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt selskabets momsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-01-2019

Journalnr: 15/1434278
Momsregistrering
Klagen skyldes, at SKAT har afmeldt foreningen fra momsregistrering idet SKAT ikke har anset foreningen for at drive økonomisk virksomhed. Landsskatteretten anser foreningen for at drive økonomisk virksomhed.
Afsagt: 20-02-2019

Journalnr: 17/0018408
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører ændring af momstilsvaret i form at både nedsættelse af købsmoms og forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-01-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-03-2019 - 16-04-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-71/18 KPC Herning
Dato: 19-03-2019
Fiskale bestemmelser

Merværdiafgift (moms) - levering af en fast ejendom med en bygning, som skal rives delvist ned og erstattes af en nyopført bygning - artikel 12 i direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra j) og k), i direktiv 2006/112 - momsfritagelse - parternes hensigt - objektiv vurdering - begrebet »bygning«

Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Dom
Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Indstilling

Dom C-201/18 Mydibel
Dato: 27-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - harmonisering af afgiftslovgivningerne - fradrag for indgående afgift - investeringsgode i form af fast ejendom - salg og tilbageleasing (sale and lease back) - regulering af momsfradrag - princippet om momsens neutralitet - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-201/18 Mydibel - Dom
Tidligere dokument: C-201/18 Mydibel - Ny sag

Dom C-275/18 Vinš
Dato: 28-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 131 og artikel 146, stk. 1, litra a) -fritagelse for levering af varer, der forsendes eller transporteres uden for Den Europæiske Union - betingelse for fritagelse fastsat i national ret - henførelse af varer under en bestemt toldordning - bevis for henførelse under proceduren for udførsel

Tidligere dokument: C-275/18 Vinš - Dom
Tidligere dokument: C-275/18 Vinš - Ny sag

Indstilling C-291/18 Grup Servicii Petroliere
Dato: 10-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 148, litra a) og c) - fritagelse - levering af offshore jackup-boreplatforme - fartøj - begreber - betingelsen om sejlads i rum sø

Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Dom
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Indstilling
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Ny sag

Dom C-214/18 PSM „K”
Dato: 10-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - foged - tvangsfuldbyrdelse - fuldbyrdelsesgebyrer fastsat ved lov - kompetente nationale myndigheders administrative praksis, der anser dette fuldbyrdelsesgebyr for at være inklusiv moms - neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-214/18 PSM „K” - Dom

Dom C-638/17 Skonis ir kvapas
Dato: 11-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgiftsstrukturen og ‑satserne for forarbejdet tobak - direktiv 2011/64/EU - artikel 4, stk. 1, litra a) - begrebet »cigarer eller cigarillos« - tobaksruller, som er forsynet med et ydre dæksblad af naturtobak med et yderligere lag papir, der delvist dækker dæksbladet

Tidligere dokument: C-638/17 Skonis ir kvapas - Dom

Dom C-691/17 PORR Építési Kft.
Dato: 11-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående merværdiafgift (moms) - artikel 199, stk. 1, litra a) - omvendt betalingspligt - urigtig betaling af afgiften foretaget af modtageren af en tjenesteydelse til leverandøren på grundlag af en faktura, der fejlagtigt er udfærdiget i medfør af de almindelige afgiftsregler - afgiftsmyndighedens afgørelse, hvorved det fastslås, at modtageren af tjenesteydelsen har en afgiftsgæld, og hvorved der gives afslag på en anmodning om fradrag - afgiftsmyndighedens manglende undersøgelse af, om afgiften kan tilbagebetales

Tidligere dokument: C-691/17 PORR Építési Kft. - Dom

Dom C-288/18 X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format)
Dato: 11-04-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering af varer - kombineret nomenklatur - underposition 8528 51 00 og 8528 59 40 - monitorer med LCD-fladskærm, der kan vise signaler fra et automatisk databehandlingsanlæg - aftalen om handel med informationsteknologiprodukter

Tidligere dokument: C-288/18 X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format) - Dom
Tidligere dokument: C-288/18 X - Ny sag

Dom C-253/18 Transport Rhenus Veniro
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Moms. Nedsættelse af afgiftsgrundlaget ved hel eller delvis ikke-betaling af købesum. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 16. februar 2018 - A-PACK CZ, s r.o. mod Odvolací finanční ředitelství


Indstillinger
C-568/17 Geelen

Sagen omhandler:

Skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 77/388/EØF - artikel 9, stk. 2, litra c) og e) - direktiv 2006/112/EF - artikel 52, litra a) - artikel 56, stk. 1, litra k) - udførelse af tjenesteydelser - leveringssted for de afgiftspligtige transaktioner - kriterium for fastlæggelse af beskatningskompetencen - direkte interaktive erotiske webcamsessioner - sted for den faktiske udførelse af tjenesteydelsen

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 9, stk. 2, litra c), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, ændret ved Rådets direktiv 2002/38/EF af 7. maj 2002, henholdsvis artikel 52, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem i den affattelse, der var gældende indtil den 31. december 2009, skal fortolkes således, at levering af direkte interaktive erotiske webcamsessioner mod vederlag ikke udgør en tjenesteydelse inden for underholdning i disse bestemmelsers forstand.


C-226/18 Krohn & Schröder

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - import- og eksportprocedurer - toldskyld - Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 212a - Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold - Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 om indførelse af en endelig udligningstold - fritagelser

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 212a i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks omfatter en fritagelse for antidumping- og udligningstold i henhold til artikel 3, stk. 1, i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 af 2. december 2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og artikel 2, stk. 1, i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 af 2. december 2013 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, forudsat at disse forordningers betingelser er opfyldt.

2) Den i artikel 3, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning nr. 1238/2013 og artikel 2, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning nr. 1239/2013 anførte betingelse er ikke opfyldt ved anvendelse af toldkodeksens artikel 212a på et tilfælde, hvor der opstår toldskyld efter toldkodeksens artikel 204, stk. 1, som følge af overskridelse af en frist i henhold til toldkodeksens artikel 49, stk. 1, når den virksomhed, der er forretningsmæssigt forbundet med den virksomhed, som er nævnt i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU af 4. december 2013 om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode (som har fremstillet, afsendt og faktureret den pågældende vare), hverken var aktiv som importør af den pågældende vare og ej heller havde stået for dens overgang til fri omsætning, selv om virksomheden havde til hensigt at gøre det og også faktisk fik den pågældende vare leveret.«

70. Hvis Domstolen ikke skulle dele min opfattelse med hensyn til det andet spørgsmål, foreslår jeg, at Domstolen besvarer det tredje præjudicielle spørgsmål, som er forelagt af Finanzgericht Hamburg (domstolen i skatte- og afgiftsretlige sager, Hamburg), således:

»3) Ved anvendelsen af toldkodeksens artikel 212a på et tilfælde, hvor der opstår toldskyld efter toldkodeksens artikel 204, stk. 1, som følge af overskridelse af en frist i henhold til toldkodeksens artikel 49, stk. 1, er det tilladt at fremlægge tilsagnsfakturaen og eksporttilsagnscertifikatet i den forstand, hvori udtrykkene er anvendt i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i gennemførelsesforordning nr. 1238/2013 og artikel 2, stk. 1, litra b) og c), i gennemførelsesforordning nr. 1239/2013, inden for den af toldmyndighederne fastsatte frist eller senest inden varens frigivelse.


Domme
C-195/18 B.S. (Malt dans la composition de la bière)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer - direktiv 92/83/EØF - artikel 2 - begrebet »øl« - drikkevare fremstillet ud fra en urt, som er fremstillet af en blanding med et højere indhold af glukose end malt - kombineret nomenklatur - pos. 2203 (øl [fremstillet af malt]) eller 2206 (andre gærede drikkevarer)

Domstolens dom:

Artikel 2 i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer skal fortolkes således, at et mellemprodukt, der skal blandes med ikke-alkoholholdige drikkevarer, som er fremstillet af en urt, der indeholder færre maltede ingredienser end umaltede, og hvor glukosesirup tilsættes inden gæringsprocessen, kan kvalificeres som »øl [fremstillet af malt]«, der henhører under pos. 2203 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2587/91 af 26. juli 1991, forudsat at de organoleptiske kendetegn ved nævnte produkt svarer til de organoleptiske kendetegn ved øl, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


C-647/17 Srf konsulterna

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 53 - levering af ydelser, der består i at give adgang til arrangementer inden for undervisning - stedet for afgiftspligtige transaktioner

Domstolens dom:

Artikel 53 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008, skal fortolkes således, at udtrykket »adgang til arrangementer« i denne bestemmelses forstand omfatter en ydelse som den i hovedsagen omhandlede, der består i et femdages regnskabskursus, som udelukkende leveres til afgiftspligtige personer, og som forudsætter, at der sker tilmelding og betaling på forhånd.

Tidligere dokument: C-647/17 Srf konsulterna - Indstilling


C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) og j) - fritagelse til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse - skole- og universitetsundervisning - begreb - køreskoleundervisning givet af en køreskole

Domstolens dom:

Begrebet »skole- og universitetsundervisning« som omhandlet i artikel 132, stk. 1, litra i) og j), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det ikke omfatter køreskoleundervisning, der gives af en køreskole som den i hovedsagen omhandlede med henblik på at opnå kørekort til køretøjer i kategori B og C1 som omhandlet i artikel 4, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort.

Tidligere dokument: C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie - Indstilling


C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2010/24/EU - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - artikel 13, stk. 1 - artikel 14, stk. 2 - tvangsinddrivelse af den bistandssøgende medlemsstats fordringer, der foretages af myndighederne i den bistandssøgte medlemsstat - sag vedrørende et krav om omstødelse af betalingen af disse fordringer til fordel for konkursmassen for et selskab, der har hjemsted i den bistandssøgte medlemsstat - den sagsøgte part i denne sag - fastsættelse

Domstolens dom:

Artikel 13, stk. 1, og artikel 14, stk. 2, i Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger skal fortolkes således dels, at de finder anvendelse på en sag, hvor der er nedlagt påstand om omstødelse af betalingen af fordringer, der har været genstand for inddrivelse efter anmodning fra den bistandssøgende medlemsstat, til fordel for konkursmassen for et selskab, der har hjemsted i den bistandssøgte medlemsstat, når denne sag er baseret på en indsigelse mod eksekutionsforanstaltninger som omhandlet i nævnte artikel 14, stk. 2, dels, at den bistandssøgte medlemsstat som omhandlet i disse bestemmelser skal anses for at være den sagsøgte part i nævnte sag, uden at det herved har betydning, om beløbet for disse fordringer er adskilt fra denne medlemsstats aktiver eller er sammenblandet med disse.

Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer Generel indstilling

Gennemførelsesregler vedrørende moms i forbindelse med e-handel a) Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer b) Forslag til Rådets gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår levering af varer eller tjenesteydelser, der formidles ved brug af elektroniske grænseflader, og særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer tjenesteydelser til ikke-afgiftspligtige personer, udfører fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer Generel indstilling

Forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register Generel indstilling

BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenstoldorganisationen for så vidt angår det harmoniserede system

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenstoldorganisationen for så vidt angår det harmoniserede system

Customs Union Working Party (morning only)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i TIR-konventionens administrationsudvalg til forslaget om at ændre toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Regulation (EU) 2019/216 of the European Parliament and of the Council of 30 January 2019 on the apportionment of tariff rate quotas included in the WTO schedule of the Union following the withdrawal of the United Kingdom from the Union, and amending Council Regulation (EC) No 32/2000

Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Customs Organization in relation to the Harmonised System - Adoption

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Customs Cooperation Working Party, Plenary

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ved udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige

Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenstoldorganisationen for så vidt angår det harmoniserede system - Vedtagelse

Customs Cooperation Working Party, Experts

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ved udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt

RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Verdenstoldorganisationen for så vidt angår det harmoniserede system

 

Nyt fra Kommissionen

Commission welcomes agreement on new rules paving the way for better VAT collection on online sales

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i TIR-konventionens administrationsudvalg til forslaget om at ændre toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter  

Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i TIR-konventionens administrationsudvalg til forslaget om at ændre toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter  

Betænkning Midlertidige anvendelse af andre midler end edb som omhandlet i EU-toldkodeksen  

Betænkning Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen  

Betænkning Midlertidig anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen  

Bilag til Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår angivelsen af visse sendinger af lav værdi  

Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår angivelsen af visse sendinger af lav værdi  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i TIR-konventionens administrationsudvalg til forslaget om at ændre toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Japanske toldmyndigheder har offentliggjort oplysninger om anvendelsen af EU-Japan aftalens artikel 3.16, stk. 3.

Rettelse til Toldtariffen - tekst ændring

Implementering af automatisk kontrol af REX numre

Ansøgning om momsrefusion fra Storbritannien


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 13-03-2019
Høringsfrist: 08-04-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 207 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).
Fremsat den 15. marts 2019

Vedtagne lovforslag

L 145 Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).
Vedtaget den 14. marts 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 145 Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).

Bilag

Bilag 11

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 12

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 11. marts 2019

Bilag 13

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 14

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 13. marts 2019

L 161 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 14. marts 2019

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love.(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 14. marts 2019

L 207 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

Bilag 3

Høringssvar, fra skatteministerenOversendelsesskrivelse til SAU
Høringssvar

Almindelig del

Bilag

Bilag 161

Orientering om hovedkonklusionerne i eksternt review af EUTK-implementeringen af EU-Toldkodeksen

Bilag 164

Kopi af henvendelse af 11/3-19 fra A/S Dansk Shell om overskudsvarme

Bilag 167

Orientering om hastelovforslag om forlængelse af overgangsperiode for fastsættelse af bilers brændstofforbrug, fra skatteministeren

Bilag 168

Marts-redegørelsen om afviklingen af lovprogrammet 2018/19

Bilag 170

Orientering om evaluering af stramningerne på leasingområdet

Spørgsmål og svar

Spm. 266

Vil ministeren oplyse, hvad den samlede provenuvirkning både før og efter tilbageløb isoleret vil være for den danske stat årligt de næste 20 år, hvis afgiften i den foreslåede afgiftsmodel for overskudsvarme, som Skatteministeriet er fortaler for, blev ændret til 5 kr./GJ i stedet for 20,5 kr./GJ, og de hidtil afgiftsfritagne anlæg blev beskattet?  Svar  

Spm. 268

Vil ministeren oplyse, hvad den samlede provenuvirkning vil være, hvis afgiften i den foreslåede afgiftsmodel for overskudsvarme blev ændret til 5 kr./GJ i stedet for 20,5 kr./GJ og mængden af overskudsvarme fordobles og substituerer afgiftsfritaget varme fra biomasse?  Svar  

Spm. 276

Vil ministeren redegøre for, om en håndværker, der har fået stillet en firmabil på gule plader til rådighed, og som vedkommende dagligt kører til og fra arbejdet i, inden for reglerne for brugen af varebiler på gule plader, må parkere bilen, enten hos arbejdsgiveren eller et sted på den naturlige rute til og fra arbejde, i f.eks. 5 timer, hvis håndværkeren i de 5 timer har et privat ærinde og efterfølgende kører hjem i bilen?  Svar  

Spm. 310

Ministeren bedes opdatere besvarelsen af SAU alm. del - spørgsmål 186, folketingsåret 2013-14, der dækker forskellene i afgifter på energi i Danmark, Sverige og Tyskland for udvalgte typer af virksomheder i handels- og servicesektoren.  Svar  

Spm. 314

I svar på SAU alm del – spørgsmål 10 fremgår det, at langt de fleste kager som udgangspunkt ikke er afgiftspligtige. Vil ministeren redegøre for, hvordan han kommer frem til denne antagelse?  Svar  

Spm. 315

Under antagelse af, at alle bagere fremstiller deres kager på forskellige måder, bedes ministeren oplyse, om han mener, at alle bagere bør anmode om bindende svar for alle deres kager for at skabe sikkerhed om, hvilke produkter der skal beskattes?  Svar  

Spm. 316

Ministeren bedes redegøre for, hvordan chokoladeafgiften skal afregnes af en romkugle, der er lavet af usolgt wienerbrød og lignende kager, der er rørt sammen med kakao, marmelade og lidt rom, og efterfølgende er rullet i chokolade og kokos, hvoraf romkuglen nogle gange vil være 100 pct. dækket af chokolade og andre gange ikke.  Svar  

Spm. 317

Ministeren bedes redegøre for, om der skal betales chokoladeafgift af Sarah Bernhardt kager, der opbygningsmæssigt ligner en flødebolle, men hvor skummet er erstattet af en chokoladecreme. Endvidere bedes ministeren, om han mener, at der er en forskel på, om et produkt er fyldt med creme eller med skummasse. Såfremt ministeren mener, at der afgiftsmæssigt er forskel på skum og creme, bedes ministeren redegøre for, hvor meget skum, der skal piskes i en creme, før den bliver til skum.  Svar  

Spm. 321

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del - spørgsmål 669, folketingsåret 2016-17, om skyggepriser og udledninger under forudsætning af, at de aftalte omlægninger af bilafgifterne, afskaffelsen af PSO samt nedsættelsen af elafgifterne er fuldt gennemført?  Svar  

Spm. 324

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste i provenu, hvis chokoladeafgiftsloven blev forenklet, således at afgiften alene blev pålagt slik og chokolade, der er solgt i detailhandlen, mens der ikke var afgift på kiks, kager m.v.  Svar  

Spm. 325

Er ministeren enig i, at en forenkling af chokoladeafgiftsloven, således at der alene er afgift på slik og chokolade solgt i detailhandlen vil medføre en stor administrativ lettelse både for erhvervslivet men også for Skatteforvaltningen, der skal kontrollere chokoladeafgiftsloven?  Svar  

Spm. 326

Ministeren bedes redegøre for, om en forenkling af chokoladeafgiftsloven, hvor man alene har afgift på slik og chokolade solgt i detailhandlen, vil være i overensstemmelse med EU-retten. I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse, om ministeren vil tage initiativ til at spørge Kommissionen, om en forenkling af chokoladeafgiftsloven vil være i overensstemmelse med EU-retten.  Svar  

Spm. 327

Mener ministeren, at det er problematisk, at der i dag er chokoladeafgift på visse kiks og kager, men ikke på alle?  Svar  

Spm. 328

Ministeren udtaler til TV 2, at chokoladeafgiften årligt indbringer 1,5 mia. kr., jf. artiklen ”Joachim B. sender minister på arbejde med chokolade-spørgsmål” bragt på Tv2’s hjemmeside den 14. marts 2019. Ministeren bedes oplyse om dette tal er fremkommet ved en afskaffelse af afgiften efter adfærd og tilbageløb.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse