MomsMail 2018, uge 11

Kære læser !

Denne uges MomsMail er forholdsvist kort, dog er der som altid relevant læsestof - i denne uge bl.a. en god stak afgørelser uden SKM-nummer.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Afgift - mikrobryggerier og...
Afgift - mikrobryggerier/-destillerier
Tax compliance and reporting outsourcing
Kritik af Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider
Salg af ejendom - momsmæssige betragtninger

Bindende svar
Moms - formidling af hotelophold - Ikke omfattet af særordningen for rejsebureauer
Værdikuponer - sundhedsydelser - momsfritagelse
Tinglysningsafgift - tinglysning af ændringer til ejerpantebrev i fast ejendom - overførsel af afgift

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Afgift - mikrobryggerier og...

Fald i afgiften for mikrobryggerier og -destillerier. Den lavere afgift gælder både danske og udenlandske små producenter


Beierholm

Afgift - mikrobryggerier/-destillerier

Fald i afgiften for mikrobryggerier og -destillerier. Den lavere afgift gælder både danske og udenlandske små producenter.


Deloitte

Tax compliance and reporting outsourcing

As compliance and reporting is never a case of ‘one method fits all’ Deloitte offers compliance services in a way that can be matched and tailored to an organizations circumstances.


Kammeradvokaten

Kritik af Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider

Ombudsmanden fandt på baggrund af en generel undersøgelse, at Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider på op til fem måneder i klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange.


Revisorgruppen Danmark

Salg af ejendom - momsmæssige betragtninger

... når sælger har drevet momspligtig virksomhed fra ejendommen


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - formidling af hotelophold - Ikke omfattet af særordningen for rejsebureauer

SKM2018.114.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger ikke er omfattet af momslovens særordning for rejsebureauer. Spørger indkøber hotelophold og ophold på hotellignende vilkår fra sine leverandører og videresælger opholdene. Skatterådet lagde vægt på, at såvel spørger som spørgers leverandører alene kan anses for at levere hotelophold og ophold på hotellignende vilkår. De tillægger ikke ydelser, som går udover de opgaver, som traditionelt udføres af hotelejere og feriecentre.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Værdikuponer - sundhedsydelser - momsfritagelse

SKM2018.108.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at den samlede pris for værdikuponen til behandling hos en autoriseret behandler, der i sin forretning opfylder kriterierne for momsfritagelse, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at den del af værdikuponens pris, der tilfalder apoteket, er momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at den del af værdikuponens pris, der tilfalder spørger, er momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tinglysningsafgift - tinglysning af ændringer til ejerpantebrev i fast ejendom - overførsel af afgift

SKM2018.107.SR

Skatterådet bekræfter at spørger, der er et pengeinstitut, ved at tinglyse ændringer til et ejerpantebrev i fast ejendom kan benytte pantebrevet til at overføre afgift fra ved tinglysning af nyt pant i ejendommen.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.106.BR

Straf - skattesvig - momssvig

T var tiltalt for skatte- og momssvig. T havde som virksomhedsindehaver for perioden 01.01.11-30.09.13 angivet et momstilsvar på 465.378 kr., selvom det rettelig var 1.042.653 kr. For indkomstårene 2011 og 2012 havde han selvangivet sin skattepligtige indkomst for lavt med henholdsvis 606.987 kr. og 439.608 kr. For indkomståret 2013 havde han med forsæt til at undgå skatteansættelse undladt at indgive selvangivelse, hvorved overskuddet på 1.419.851 kr. i hans virksomhed ikke blev beskattet. Han havde herved unddraget for 1.734.980 kr. i skat og 569.304 kr. i moms.

T forklarede, at han foretog kontante hævninger til betaling af virksomhedens udgifter fra sin private konto i banken, herunder til lønudgifter m.v., uden at få regning eller orientere selskabets revisor herom. Han skelnede ikke mellem sine private konti og virksomhedens konto, og han har bedt virksomhedskunder om at foretage indbetalinger på sin private konto i banken.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen og han idømtes 1 års fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 2.300.400 kr. Retten fandt det bevist at T har udeladt en betydelig del af virksomhedens omsætning og derved har unddraget moms og skat. Det lagdes til grund, at virksomhedens revisionsfirma ikke fik alle relevante økonomiske oplysninger fra T, herunder om T's øvrige bankkonti. Endvidere fandtes det bevist, at T ikke havde indgivet selvangivelse for indkomståret 2013, hvorved T's overskud i virksomheden ikke blev beskattet. Retten lagde SKATs beregningsmetode til grund, hvorved der er sket fradrag for skønnet fradragsberettiget omkostninger svarende til en dækningsgrad på 62 %. Retten fandt, at der ikke alene ved T's forklaring var sandsynliggjort, at T har haft større fradrag end dem, som SKAT har taget højde for.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0190401
Drift af varevogn
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets afgiftstilsvar idet selskabet er nægtet fradrag for moms af driftsudgifter af varevogn. Landsskatteretten godkender det angivne fradrag.
Afsagt: 26-02-2018

Journalnr: 12/0245782
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten forhøjer salgsmomsen yderligere og hjemviser sagen til fastsættelse af af fradraget for købsmoms.
Afsagt: 05-02-2018

Journalnr: 14/0264486
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-03-2018

Journalnr: 14/3035168
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-02-2018

Journalnr: 16/1081429
Beregning af vin- og emballageafgift
SKAT har ved kontrol konstateret, at selskabet ikke har betalt korrekt afgift for import af vin samt emballage. Som følge af kontrollen har SKAT afkrævet selskabet yderliger vin- og emballageafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-02-2018

Journalnr: 17/0991400
Udenlandsk køretøj
Klagen skyldes, at SKAT har afkrævet klageren registreringsafgift med henvisning til at køretøjet er omfattet af registreringspligten i Danmark, jf. registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 1 nr. 1, jf. § 7 stk. 1-3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-03-2018

Journalnr: 17/0990694
Udlodning fra spillehal
Klagen skyldes, at SKAT har afvist at udbetale det beløb, som foreningen har søgt om i 2017, og efteropkræver det beløb, som foreningen uretmæssigt fik udbetalt i 2016 efter bekendtgørelsen om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-02-2018

Journalnr: 16/1178607
Yderligere registreringsafgift
SKAT har afkrævet klageren yderligere registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-03-2018

Journalnr: 15/0928061
Modregning i bos overskydende skat
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget delvis modregning i boets overskydende skat for indkomståret 2013 til dækning af gæld til det offentlige. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 28-02-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 19-03-2018 - 17-04-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-5/17 DPAS Limited
Dato: 21-03-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - fritagelse - artikel 135, stk. 1, litra d) - transaktioner vedrørende betalinger og overførsler - foreligger ikke - udarbejdelse og gennemførelse af betalingsplaner via betalingsservice for tandbehandlinger - ikke en tjenesteydelse, der medfører overførsel af et pengebeløb - inddrivelse af fordringer - princip om økonomisk virkelighed - identiteten af den formelle ydelsesmodtager ikke relevant

Tidligere dokument: C-5/17 DPAS Limited - Dom
Tidligere dokument: C-5/17 DPAS Limited - Indstilling
Tidligere dokument: C-5/17 DPAS Limited - Ny sag

Dom C-533/16 Volkswagen
Dato: 21-03-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167-171 - ret til momsfradrag - ret til tilbagebetaling af moms for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - artikel 178, litra a) - detaljerede regler for udøvelsen af retten til momsfradrag - direktiv 2008/9/EF - detaljerede regler for tilbagebetaling af moms - præklusionsfrist - princippet om afgiftsneutralitet - moms betalt og faktureret flere år efter de omhandlede varers levering - nægtelse af ret til tilbagebetaling som følge af udløbet af præklusionsfristen, som begyndte at løbe fra tidspunktet for varernes levering

Tidligere dokument: C-533/16 Volkswagen - Dom
Tidligere dokument: C-533/16 Volkswagen - Indstilling
Tidligere dokument: C-533/16 Volkswagen - Ny sag

Indstilling C-648/16 Fontana
Dato: 22-03-2018
Fiskale bestemmelser

Merværdiafgift - mistanke om afgiftsunddragelse - sektoranalyser - fastsættelse af skyldig moms ved hjælp af induktive metoder - proportionalitetsprincippet - neutralitetsprincippet - domstolsprøvelse - ret til forsvar - beviskrav

Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Dom
Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Indstilling

Indstilling C-108/17 Enteco Baltic
Dato: 22-03-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - artikel 14, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF - artikel 138, stk. 1, artikel 143, stk. 1, litra d), og artikel 143, stk. 2, i direktiv 2006/112 - fritagelse for importmoms, når importen efterfølges af en fritaget levering inden for Fællesskabet - varer, der forsendes eller transporteres fra et tredjeland til en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen eller transporten afsluttes - importørens angivelse af køberens momsregistreringsnummer i bestemmelsesmedlemsstaten - formelt eller materielt krav vedrørende retten til fritagelse for importmoms - tilstrækkelig dokumentation til at bevise, at varerne er sendt til en anden medlemsstat - begrebet overdragelse til køberen af retten til at råde over varerne og fremgangsmåderne hertil - god tro hos importøren - den afgiftspligtige persons kendskab til køberens medvirken til afgiftssvig - den kompetente myndigheds accept af importørens fortoldningsbegæringer - retssikkerhed - den kompetente myndigheds eventuelle pligt til at hjælpe den afgiftspligtige person med at indsamle de oplysninger, der er nødvendige for at bevise, at betingelserne for fritagelse er opfyldt

Tidligere dokument: C-108/17 Enteco Baltic - Dom
Tidligere dokument: C-108/17 Enteco Baltic - Indstilling

Dom C-532/16 SEB bankas
Dato: 11-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - begrænsninger i retten til fradrag af indgående afgift - regulering af fradraget for indgående afgift - levering af en grund - fejlagtig kvalificering som »afgiftspligtig virksomhed« - angivelse af afgiften på den oprindelige faktura - leverandørens ændring af denne angivelse

Tidligere dokument: C-532/16 SEB bankas - Dom
Tidligere dokument: C-532/16 SEB bankas - Indstilling
Tidligere dokument: C-532/16 SEB bankas - Ny sag

Dom C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens
Dato: 12-04-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 63, 167, 168, 178-180, 182 og 219 - princippet om afgiftsneutralitet - ret til fradrag af moms - frist fastsat i den nationale lovgivning for udøvelse af denne ret - fradrag af supplerende moms, der er betalt til staten og er genstand for dokumenter, der efter en efteropkrævning berigtiger de oprindelige fakturaer - det tidspunkt, hvor fristen begynder at løbe

Tidligere dokument: C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens - Dom
Tidligere dokument: C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens - Indstilling
Tidligere dokument: C-8/17 Biosafe - Indústria de Reciclagens - Ny sag

Dom C-227/17 Medtronic
Dato: 12-04-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 9021 10 10, 9021 10 90 og 9021 90 90 - rygsøjlefikseringssystem - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1214/2014

Tidligere dokument: C-227/17 Medtronic - Dom
Tidligere dokument: C-227/17 Medtronic - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-692/17 Paulo Nascimento Consulting

Omfatter begreberne »ydelse«, »formidling« eller »forvaltning af lån« i forbindelse med anvendelsen af den i momsdirektivets artikel 135, stk. 1, litra b) , fastsatte fritagelse overdragelsen til tredjemand mod vederlag af en momspligtig persons processuelle stilling i et fuldbyrdelsessøgsmål vedrørende inddrivelse af en fordring, som vedkommende har fået anerkendt ved en retslig afgørelse, og som er opstået på grund af misligholdelse af en aftale vedrørend...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

MEETING 18 - 5 February 2018

Minutes of meeting

Agenda

Encl.

Nyt fra Rådet

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Danmark tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 75 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra Kommissionen

Commission welcomes adoption of far-reaching new transparency rules for tax advisers in the EU

Questionnaire on announced U.S. tariff increase on imports of certain steel and aluminium products and possible EU commercial policy measures in response. Closing date: 26/03/2018. Policy field: Trade Defence. Audience target: Private stakeholders affected by an announced US tariff increase on imports of certain steel and aluminium products originating in the EU or by possible EU commercial policy measures in response

 

Nyt fra Parlamentet

om rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige

om retningslinjer for rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))  

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Supplerende bestemmelse til KN


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 148 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark. (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

Ny fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer. (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 149

Yderligere høringssvar vedrørende L 109 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, lov om afgift af konsum-is, spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven. (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand og ændringer af forskerskatteordningen)

Spørgsmål og svar

Spm. 312

Er ministeren enig i konklusionerne i rapporten ”Loss of Revenues in Passenger Car Taxation due to Incorrect CO2-values in 11 EU-states” udgivet af den grønne gruppe i EU den 10. marts 2018 om, at bilindustriens konsekvente undervurdering af CO2-udledning fra deres biler har kostet den danske stat indtægter i manglende afgifter i omegnen af 24 milliarder kr. i perioden 2010-2016? Såfremt ministeren er uenighed i rapportens konklusioner, bedes ministeren redegøre for, hvilket provenutab han i så fald mener, at den danske stat har lidt som følge af bilindustriens undervurdering af bilernes CO2-udledninger.  Svar  

Spm. 317

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at ophæve bilag 1 til elafgiftsloven.  Svar  

Spm. 318

Ministeren bedes opdatere provenuskønnet i svar på SAU alm. del – spørgsmål 330 (folketingsåret 2014-15, 1. samling) om, hvad det vil koste at give virksomheder fuld momsafløftning for erhvervsmæssige restaurationsydelser. Ministeren endvidere oplyse, hvad den samfundsøkonomiske effekt vil være ved at give fuld momsafløftning.  Svar  

Spm. 320

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at indføre samme lave elvarmeafgift for sommerhuse, som er gældende for helårsboliger.  Svar  

Spm. 321

Ministeren bedes redegøre for provenueffekten af en fuldstændig harmonisering af afgifterne på erhvervslivets energiforbrug, så al energi belægges med EU’s minimumsafgift.  Svar  

Spm. 322

Ministeren bedes redegøre for provenueffekten af en fuldstændig harmonisering af afgifterne på erhvervslivets elforbrug, så alt elforbrug belægges med EU’s minimumsafgift.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 638

Om CO2-belastning for biler.  Svar  

Spm. S 640

Om retvisende CO2-testresultater for biler.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse