MomsMail 2018, uge 10

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder nyt fra alle kilder - bl.a. fem artikler om så forskellige emner som forpligtelser i Norge, værdiansættelse af biler og tinglysningsafgift.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Godtgørelse af elafgift
Nyt til pengeinstitutter Muligt at overfre tinglysningsafgift fra ejerpantebreve
Norge – ændrede forpligtelser
Dom i sag om værdiansættelse af 820 brugte biler
FACIT marts 2018

Bindende svar
Moms - Opformering af spinat anset som ydelse vedrørende fast ejendom
Tilskud, Moms
Delvis godtgørelse af elforbrug til varmepumpe og elkedel

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Godtgørelse af elafgift

Nogle virksomheder snyder sig selv, fordi de ikke får godtgjort deres elafgifter. Andre får godtgjort med for store beløb, fordi de ikke har opsat bimålere og ikke kender den særlige kvadratmeterregel.


Bech-Bruun

Nyt til pengeinstitutter Muligt at overfre tinglysningsafgift fra ejerpantebreve

Bech-Bruun har håndteret to sager, som baner vejen for en større forretningsmæssig ligestilling mellem kreditforeninger og pengeinstitutter – til fordel for pengeinstitut-ternes kunder. Begge sager handler om genbrug (overførsel) af tinglysningsafgift med anvendelse af et ejerpantebrev, som pengeinstitutter ofte benytter.


Beierholm

Norge – ændrede forpligtelser

Der er vedtaget ændringer til forpligtelserne i Norge, som har virkning for indkomståret 2017


Kammeradvokaten

Dom i sag om værdiansættelse af 820 brugte biler

Skatteministeriet har fået medhold i, at SKATs praksis ved værdiansættelse af brugte biler er lovlig og sagligt begrundet.


Revisorgruppen Danmark

FACIT marts 2018

Det frydefulde forår


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - Opformering af spinat anset som ydelse vedrørende fast ejendom

SKM2018.98.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers leverance til et nederlandsk selskab i form af opformering af spinatfrø skulle anses som levering af en ydelse, jf. momsloven § 4, stk. 1.

Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at leveringsstedet var i Nederlandene, da ydelsen vedrørte fast ejendom beliggende i Danmark. Leveringsstedet var dermed her i landet, jf. momsloven § 18.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tilskud, Moms

SKM2018.97.SR

Skatterådet kan bekræfte, at tilskuddet ikke udgør vederlag for en leverance, jf. momslovens § 27. Tilskuddet omfattes derfor ikke af momslovens anvendelsesområde, og tilskuddene skal derfor ikke belægges med moms.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Delvis godtgørelse af elforbrug til varmepumpe og elkedel

SKM2018.95.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at et varmeselskab kunne få delvis godtgørelse efter elafgiftslovens § 11, stk. 3, 7. pkt., for afgift af elektricitet, som anvendtes i en varmepumpe eller elkedel, der var installeret hos en varmekunde til brug for varmefremstilling. Varmepumpen var et led i levering af såkaldt "kold fjernvarme".


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2018.99.LSR

Modregning i overskydende skat til dækning af restskat og inddrivelsesrenter

Landsskatteretten fandt, at SKAT havde været berettiget til at foretage modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2014, der var tilgængelig i klagerens skattemappe i december 2015, til dækning af restskat for indkomståret 2014 samt tilhørende inddrivelsesrenter indtil modregningstidspunktet i november 2016.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 12-03-2018 - 10-04-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-5/17 DPAS Limited
Dato: 21-03-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - fritagelse - artikel 135, stk. 1, litra d) - transaktioner vedrørende betalinger og overførsler - foreligger ikke - udarbejdelse og gennemførelse af betalingsplaner via betalingsservice for tandbehandlinger - ikke en tjenesteydelse, der medfører overførsel af et pengebeløb - inddrivelse af fordringer - princip om økonomisk virkelighed - identiteten af den formelle ydelsesmodtager ikke relevant

Tidligere dokument: C-5/17 DPAS Limited - Dom
Tidligere dokument: C-5/17 DPAS Limited - Indstilling
Tidligere dokument: C-5/17 DPAS Limited - Ny sag

Dom C-533/16 Volkswagen
Dato: 21-03-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167-171 - ret til momsfradrag - ret til tilbagebetaling af moms for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - artikel 178, litra a) - detaljerede regler for udøvelsen af retten til momsfradrag - direktiv 2008/9/EF - detaljerede regler for tilbagebetaling af moms - præklusionsfrist - princippet om afgiftsneutralitet - moms betalt og faktureret flere år efter de omhandlede varers levering - nægtelse af ret til tilbagebetaling som følge af udløbet af præklusionsfristen, som begyndte at løbe fra tidspunktet for varernes levering

Tidligere dokument: C-533/16 Volkswagen - Dom
Tidligere dokument: C-533/16 Volkswagen - Indstilling
Tidligere dokument: C-533/16 Volkswagen - Ny sag

Indstilling C-648/16 Fontana
Dato: 22-03-2018
Fiskale bestemmelser

Merværdiafgift - mistanke om afgiftsunddragelse - sektoranalyser - fastsættelse af skyldig moms ved hjælp af induktive metoder - proportionalitetsprincippet - neutralitetsprincippet - domstolsprøvelse - ret til forsvar - beviskrav

Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Dom
Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Indstilling

Indstilling C-108/17 Enteco Baltic
Dato: 22-03-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - artikel 14, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF - artikel 138, stk. 1, artikel 143, stk. 1, litra d), og artikel 143, stk. 2, i direktiv 2006/112 - fritagelse for importmoms, når importen efterfølges af en fritaget levering inden for Fællesskabet - varer, der forsendes eller transporteres fra et tredjeland til en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen eller transporten afsluttes - importørens angivelse af køberens momsregistreringsnummer i bestemmelsesmedlemsstaten - formelt eller materielt krav vedrørende retten til fritagelse for importmoms - tilstrækkelig dokumentation til at bevise, at varerne er sendt til en anden medlemsstat - begrebet overdragelse til køberen af retten til at råde over varerne og fremgangsmåderne hertil - god tro hos importøren - den afgiftspligtige persons kendskab til køberens medvirken til afgiftssvig - den kompetente myndigheds accept af importørens fortoldningsbegæringer - retssikkerhed - den kompetente myndigheds eventuelle pligt til at hjælpe den afgiftspligtige person med at indsamle de oplysninger, der er nødvendige for at bevise, at betingelserne for fritagelse er opfyldt

Tidligere dokument: C-108/17 Enteco Baltic - Dom
Tidligere dokument: C-108/17 Enteco Baltic - Indstilling


Nye sager for domstolen

C-695/17 Metirato

Skal artikel 13, stk. 1, i direktiv 2010/24/EU , for så vidt som det heri bestemmes, at [org. s. 5] fordringer, for hvilke der er fremsat anmodning om inddrivelse, i den bistandssøgte medlemsstat skal behandles på samme måde som hvis det drejede sig om den bistandssøgte medlemsstats egne fordringer, fortolkes således,

a) at den bistandssøgte medlemsstat også er part i en retssag, der vedrører tilbagebetalingen af de beløb, der er blevet betalt som følge af inddrivelsen, eller

b) a...


Indstillinger
C-544/16 Marcandi

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - direktiv 2006/112/EF - udstedelse af kreditter, som kan anvendes til at byde i online penny-auktioner, og hvis værdi kan modregnes i prisen på varer købt direkte fra det selskab, der arrangerer auktionerne - artikel 2, stk. 1, litra a) og c) - levering af ydelser eller varer mod vederlag - forudgående transaktion - artikel 65 - afdrag - artikel 73 - afgiftsgrundlaget - artikel 79, litra b) - rabat svarende til den fulde pris

Generaladvokatens indstilling:

1) Under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende, hvor et selskab driver et websted, der udbyder penny-auktioner og endvidere sælger varer direkte fra en netbutik, kan dette selskabs udstedelse af kreditter, så som de i hovedsagen omhandlede kreditter, til sine registrerede brugere, som gør det muligt for brugerne at afgive bud i selskabets auktioner, men som ikke kan byttes direkte til varer, ikke anses for en forudgående transaktion af den art, der er angivet i præmis 24 i dom af 16. december 2010, Macdonald Resorts (C-270/09, EU:C:2010:780), der som sådan ville falde uden for anvendelsesområdet for artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem. Udstedelsen skal anses for en levering af ydelser mod vederlag som omhandlet i samme bestemmelses litra c), hvor vederlaget er det beløb, som brugerne betaler for udstedelsen af kreditter. Udstedelsen af kreditter som modydelse for dette beløb skal ligeledes anses for en levering af ydelser mod vederlag som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/112, hvor brugeren trækker sig fra en auktion eller ikke vinder denne og går videre til at købe varer fra selskabet, hvorved værdien af de kreditter, der blev anvendt til at afgive bud, fratrækkes varernes pris.

2) Det beløb, der betales for udstedelsen af kreditter som de i hovedsagen omhandlede, kan ikke anses for et afdrag, før varerne er leveret som omhandlet i artikel 65 i direktiv 2006/112. Hvis brugeren vinder auktionen, omfatter vederlaget for levering af de vundne genstande kun den vindende auktionspris med tillæg af gebyret for forsendelse og ekspedition. Værdien af de kreditter, der blev anvendt til at byde i auktionen, er ikke en del af vederlaget for leveringen af de vundne genstande. Hvor en bruger trækker sig fra en auktion eller ikke vinder denne og går videre til at købe varer fra selskabet, og hvor værdien af de kreditter, der blev anvendt til at afgive bud, således modregnes i prisen på varerne, er vederlaget for leveringen af disse varer lig med denne pris med tillæg af et gebyr for forsendelse og ekspedition fratrukket værdien af de kreditter, der blev anvendt til at afgive bud. I dette tilfælde skal værdien af de kreditter, der blev anvendt til at afgive bud, betragtes som en rabat som omhandlet i artikel 79, litra b), i direktiv 2006/112.

3) Hvis retterne i en medlemsstat, hvis afgørelser ifølge de nationale retsregler kan appelleres, er klar over, at fortolkningen af bestemmelserne i direktiv 2006/112 ved domstolene eller skattemyndighederne i en anden medlemsstat afviger fra deres egen, kan de indbringe sagen for Domstolen i henhold til artikel 267 TEUF.


C-103/17 Messer France

Sagen omhandler:

Beskatning af energiprodukter og elektricitet - nationale regler, hvorefter der skal betales bidrag til den offentlige elektricitetstjeneste - punktafgift på elektricitet - indirekte afgift - betingelser for indførelsen af en anden indirekte afgift til særlige formål - begrebet særlige formål - sammenligneligheden mellem de øvrige indirekte afgifter til særlige formål og punktafgiften på elektricitet - overholdelsen af en minimumssats for beskatning - forskellen mellem afgift og obligatorisk økonomisk ydelse, som ikke er af skattemæssig karakter

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 18, stk. 10, andet afsnit, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet tillod Den Franske Republik at opretholde sin nationale beskatningsordning for elektricitet frem til den 31. december 2008, med overholdelsen af de i direktivet fastsatte minimumstakster som den eneste forpligtelse.

2) Artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed skal fortolkes således, at opretholdelsen eller indførelsen af en indirekte afgift til særlige formål ikke er betinget af en forudgående indførsel af den harmoniserede punktafgift.

3) Artikel 3, stk. 2, i direktiv 92/12 skal fortolkes således, at:

- et bidrag som det i hovedsagen omtvistede, som er beregnet på grundlag af elforbruget, ikke kan kvalificeres som en indirekte afgift til særlige formål, for så vidt som de opkrævede beløb allokeres til geografisk takstudligning, nedsættelse af elpriserne for fattige husstande og personer samt betaling af offentlige institutioners driftsomkostninger.

- Derimod kan bidraget kvalificeres som en indirekte afgift til særlige formål, som er forenelig med artikel 3, stk. 2, i direktiv 92/12, for så vidt angår den procentdel af det opkrævede beløb, der er allokeret til finansiering af fremstilling af elektricitet fra vedvarende energikilder.

4) De beløb, der med urette er blevet opkrævet ved anvendelsen af en indirekte afgift, som er delvist uforenelig med artikel 3, stk. 2, i direktiv 92/12, skal tilbagebetales med en tilsvarende procentdel til de afgiftspligtige personer, der har betalt disse beløb, medmindre disse har foretaget en endelig overvæltning heraf.


C-34/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Donnellan

Sagen omhandler:

Rådets direktiv 2010/24/EU - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - forkyndelse af en fordring for en person efter, og ikke før, udstedelse af anmodning om inddrivelse af fordringen i form af den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i henhold til artikel 12 i direktiv 2010/24 - adgang til anfægtelse af eksekution af fordringen ved retterne i den bistandssøgte medlemsstat i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/24 - artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - ret til en effektiv domstolsbeskyttelse

Generaladvokatens indstilling:

Under de i hovedsagen omhandlede forhold, og under hensyntagen til EU-rettens fulde virkning, er artikel 14, stk. 1 og 2, i Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2016 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger ikke til hinder for, at en national ret ved afgørelsen af eksigibiliteten af en »ensartet akt, der hjemler ret til eksekution«, kan:

i) anvende retten til effektiv domstolsbeskyttelse i henhold til artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i relation til anmodningen om eksekution

ii) tage hensyn til målene med direktiv 2010/24, nemlig ydelse af gensidig bistand og samtidig sikre overholdelse af retten til effektiv domstolsbeskyttelse i henhold til chartrets artikel 47


Domme
C-159/17 Dobre

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - inddragelse af momsregistreringsnummer - forpligtelse til at indbetale moms opkrævet i den periode, hvor momsregistreringsnummeret er inddraget - manglende anerkendelse af retten til fradrag af moms for køb foretaget i løbet af denne periode

Domstolens dom:

Artikel 167-169, 179, artikel 213, stk. 1, artikel 214, stk. 1, og artikel 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der giver skattemyndighederne mulighed for at nægte en afgiftspligtig person ret til at fradrage merværdiafgiften, når det er godtgjort, at skattemyndigheden på grund af den afgiftspligtige persons manglende opfyldelse af sin forpligtelse ikke var i besiddelse af de nødvendige oplysninger for at fastslå, at de materielle betingelser, som giver nævnte afgiftspligtige person ret til at fradrage den indgående merværdiafgift, er opfyldt, eller sidstnævnte har handlet svigagtigt for at kunne drage fordel af denne ret, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


C-31/17 Cristal Union

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 14, stk. 1, litra a) - energiprodukter, der anvendes til produktion af elektricitet - fritagelsesforpligtelse - artikel 15, stk. 1, litra c) - energiprodukter, der anvendes til kraftvarmeproduktion - mulighed for afgiftsfritagelse eller afgiftslempelse - naturgas bestemt til at producere både varme og elektricitet

Domstolens dom:

Artikel 14, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således, at den obligatoriske fritagelse, der er fastsat i denne bestemmelse, gælder for energiprodukter, der anvendes til produktion af elektricitet, når disse produkter anvendes til kraftvarmeproduktion som omhandlet i dette direktivs artikel 15, stk. 1, litra c).

Tidligere dokument: C-31/17 Cristal Union - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at give Republikken Letland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Republikken Letland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end edb som omhandlet i EU-toldkodeksen

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Danmark tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 75 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem - Vedtagelse

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem - Vedtagelse

 

Nyt fra Kommissionen

Value-added tax on yachts: Commission opens infringement procedures against Cyprus, Greece and Malta

 

Nyt fra Parlamentet

HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end edb som omhandlet i EU-toldkodeksen

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

EU´s forsendelsesordning – Godkendt modtager


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 139

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 13. marts 2018, som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 140

Kopi af brev fra Folketingets formand til justitsministeren om Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 142

Foreløbige grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår satser for merværdiafgiften, KOM(2018) 20 af 18. januar 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 225

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 559 redegøre for, hvorvidt den beskrevne nedjustering af adfærdseffekterne har betydning for provenuvurderingerne af de tidligere nedsættelser i registreringsafgiften, således at disse aftaler er underfinansieret. Der tænkes især på L 69 fra 2015-16 og L 93 fra 2016-17. Ministeren bedes derfor også oplyse, hvad provenuestimatet er på disse lovforslag efter den beskrevne nedjustering.  Svar  

Spm. 230

Kan en digital platform, der udbyder arbejdskraft, lovligt undlade at lægge moms på sine produkter, fordi arbejdskraften kan benytte momsregistreringsgrænsen på 50.000 kr.? Vil ministeren betragte det som et hul i lovgivningen, og vil regeringen ændre noget?  Svar  

Spm. 241

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 113 redegøre for, hvad provenuet ville være, hvis man supplerer den nuværende lønsumsafgift med en balanceskat på henholdsvis 0,01 pct., 0,03 pct., 0,05 pct., 0,07 pct. og 0,1 pct. I svaret bedes det opgjort på samme vis som i tabel 2 i svar på SAU alm. del – spørgsmål 113.  Svar  

Spm. 280

Vil ministeren, under henvisning til de for nylig offentliggjorte skattelister for 2016, oplyse den momspligtige omsætning i Danmark for årene 2012-2016, inkl. den momspligtige omsætning for følgende selskaber: Burger King, Q8, Kellogg’s, Aldi, Arriva og Phillips?  Svar  

Spm. 281

Vil ministeren oplyse den momspligtige omsætning i Danmark i 2016 for følgende selskaber: Chr. Hansen Holding A/S, Coloplast A/S, DSV A/S, Genmab A/S, GN Store Nord A/S, Lundbeckfond Invest A/S, Nets Holding A/S, NKT A/S, Novo Holding A/S, Pandora A/S, TDC A/S, Tryghedsgruppen SMBA, William Demant Invest A/S og Ørsted A/S?  Svar  

Spm. 283

Vil ministeren spørge Kommissionen, om det vil være i overensstemmelse med EU’s regler at ændre SKAT’s praksis, således at det betragtes som et fjernsalg, hvor der skal betales moms i forbrugerens/modtagerens hjemland, hvis en netbutik der er etableret i et andet EU-land og sælger til danske forbrugere, linker til ét eller flere transportfirmaer eller på anden måde på sin hjemmeside oplyser forbrugerne om leveringsmuligheder?  Svar  

Spm. 284

Vil ministeren spørge Kommissionen, om det vil være i overensstemmelse med EU’s regler at ændre SKAT’s praksis, således at det betragtes som et fjernsalg, hvis en netbutik etableret i et andet EU-land videregiver informationer om varesalg til den transportør, der står for levering af varen?  Svar  

Spm. 285

Hvis værdien af en pakke fra et 3. land ligger under 80 kr., skal der ikke afregnes moms. I 2021 vil EU fjerne denne bagatelgrænse. I Sverige vil man fjerne den allerede nu. Vil ministeren oplyse, om det vil være i tråd med EU's regler, at Danmark fjerner bagatelgrænsen på de 80 kr. allerede nu? Og hvis ja, om regeringen vil undersøge, om det kan lade sig gøre?

Spm. 286

Hvad agter ministeren at gøre som opfølgning på statsrevisorernes kritik af, at SKAT’s kontrol og vejledning på toldområdet er utilstrækkelig og på at Danmark har det laveste kontrolniveau i EU?  Svar  

Spm. 287

Rigsrevisionens beretning om SKAT’s kontrol og vejledning på toldområdet fra december 2017 konkluderer, at SKAT ikke udnytter de sanktionsmuligheder, de har. Rigsrevisionen har f.eks. ikke set SKAT gøre brug af administrative bøder. Finder ministeren dette tilfredsstillende? Og hvis nej, hvad vil ministeren gøre ved det?

Spm. 288

Kan ministeren redegøre for, hvordan kontrollen med om pakker fra lande uden for EU lever op til reglerne for produktsikkerhed foregår? Hvor mange pakker kontrolleres årligt? Hvilke stoffer undersøges? Gennemføres der test af produkterne i pakkerne for at se, om de lever op til reglerne?  Svar  

Spm. 289

Vil ministeren tage initiativ til at styrke indsatsen for kontrol af produktsikkerheden ved importvarer, så der i højere grad slås ned på udenlandske netbutikker, som snyder med produktsikkerheden til fare for forbrugere og virksomheder?  Svar  

Spm. 290

Vil ministeren forklare, hvorfor SKAT ikke medregner private borgeres e-handel i sin beregning af toldgabet, og om ministeren vil ændre på dette fremover, således at vi får en mere præcis opgørelse af toldgabet?  Svar  

Spm. 291

Nogle netbutikker fra 3. lande henvender sig på dansk til danske forbrugere, men betaler ikke moms. Flere af disse skriver i deres handelsbetingelser, at de yder såkaldt ”momsfri garanti”, hvor de garanterer, at de vil betale forbrugerens udgift, hvis pakken stoppes i tolden og forbrugeren pålægges at betale moms, importafgift og evt. told. Er det i overensstemmelse med reglerne? Og hvis nej, hvilke muligheder har skattemyndighederne for at gribe ind?  Svar  

Spm. 292

Platformen Wish sælger varer meget billigt til danske forbrugere. Hjemmesiden er på dansk, men priserne vises eksklusiv moms. Der tilføjes heller ikke moms i forbindelse med køb. Wish sender varerne fra Kina, men er registreret i Holland (https://www.wish.com/terms). Vil ministeren oplyse, om det er i overensstemmelse med prismarkedsføringsreglerne, at Wish markedsfører sig med priser eksklusive moms, når siden tydeligt retter sig mod danske forbrugere og når Wish er registreret i Holland? Vil ministeren endvidere oplyse, hvilken moms Wish skal svare af pakker, der sendes fra Kina, hvis de har en værdi under 80 kr.?  Svar  

Spm. 296

Vil ministeren i forlængelse af SAU alm. del - svar på spørgsmål 477 af 28. juni 2017, redegøre for SKAT’s kontrolindsats med afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer i andet halvår 2017 samt orientere om den forventede indsats i 2018?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse