MomsMail 2020, uge 09

Kære læser !

Denne uges MomsMail er præget af en hel del afgørelser uden SKM-nummer, medens der har været - forholdsvist - stille fra resten af kilderne.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 


Dedikeret advokat/fuldmægtig til Skatter og Afgifter

Har du lyst til at løse komplekse sager i samarbejde med nogle af landets dygtigste specialister inden for skatte- og afgiftsret? Så er du måske den kandidat, vi søger.

Plesners skatte- og afgiftsteam er fast positioneret som markedsleder, og vi har travlt. Vi søger derfor nye kolleger til opstart i 2021.

Om dig
Du brænder for at arbejde inden for en af de mest spændende og udfordrende juridiske discipliner. Du er ambitiøs, har et højt fagligt niveau og er et af de største talenter på din årgang.

I den type sager, vi arbejder med i vores team, hænger resultaterne og argumenterne ikke på træerne. Derfor er det vigtigt, at du har sans for detaljen, kan tænke ud af boksen og har stærke analytiske evner.

Samarbejde er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os. Det er derfor afgørende, at dine juridiske kompetencer er i top, kombineret med at du er imødekommende, får energi af at præstere som en del af et team og sætter pris på et godt kollegaskab, hvor vi løfter i flok.

Det betyder til gengæld mindre, om du er nyuddannet, fuldmægtig eller advokat. Det vigtigste er dit potentiale, dit drive og lysten til at være en del af holdet - så tilpasser vi opgaverne derefter og tilbyder et forløb og et miljø, der understøtter din personlige og faglige udvikling. Med tiden vil du opnå et bredt og dybdegående kendskab til skatter og afgifter, som vil gøre dig til en efterspurgt rådgiver.

Dine ansvarsområder
Som advokat eller fuldmægtig i vores skatte- og afgiftsteam får du mulighed for at arbejde med nogle af de største og mest komplekse sager i markedet.

Som noget unikt fylder principielle retssager og tvister ved de administrative klageinstanser en meget stor del af vores hverdag, og du vil få rig lejlighed til at arbejde med sager af den karakter.

Dine arbejdsopgaver i øvrigt vil dække hele det skatte- og afgiftsretlige område, og du vil komme til at arbejde med en bred vifte af rådgivningsopgaver, eksempelvis virksomhedsoverdragelser, børsnoteringer, incitamentsprogrammer og også en lang række "one-of-a-kind"-rådgivningsopgaver.

Om os
Vores fornemmeste opgave er at yde værdiskabende rådgivning til vores klienter. Vi har lang tradition for med succes at bistå danske og udenlandske skatteydere i de mest principielle skatte- og afgiftssager, og vi blev således i år for niende gang siden 2009 tildelt prisen som "Danish Tax Firm of the Year" af International Tax Review samt tildelt den paneuropæiske pris "European Court of Justice Firm of the Year" for vores førelse af sager ved EU-Domstolen i Luxembourg. Vi bistår for tiden i en række væsentlige sager om transfer pricing, "beneficial owner"-sager samt det såkaldte ATP-sagskompleks. Du kan læse om flere af disse sager i detaljer på vores hjemmeside.

Vi ønsker at præstere på højeste niveau – nu og i fremtiden. Det kan vi kun, hvis vi hele tiden arbejder på at gøre alle medarbejdere succesfulde. Det er bredden af de faglige kompetencer hos alle i vores team, evnen til at samarbejde og kombinere vores ressourcer samt det sociale sammenhold, der tilsammen gør, at vi anser os for Danmarks bedste skatteteam - både for klienterne og teammedlemmerne.

Vi glæder os til at høre fra dig

Vil du vide mere om os og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte advokat, director Mathias Kjærsgaard Larsen  eller HR-manager Marlene Tang på 33 12 11 33.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning hurtigst muligt sammen med relevante bilag. Vi indkalder løbende til samtaler, indtil vi har fundet de rette nye kolleger.

Se annoncen og søg jobbet.

Plesner, november 2020
Skriv gerne at du har set annoncen hos TaxCon

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Personalegoder 2020
Fra 2597 øre til 22 i afgift for en liter kakao...
Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i tre konkrete sager
Anvender I de nye momsregler for konsignationslagre?
Nye momsregler kan have store økonomiske konsekvenser ved skift i intention

Styresignaler
Ophævelse af TSS-meddelelse TfS1999.636 - styresignal

Bindende svar
Leverancer fra samarbejde ikke omfattet af momslovens § 9

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Personalegoder 2020

Skatte- og momsmæssige forhold


Dansk Revision

Fra 2597 øre til 22 i afgift for en liter kakao...

I dag skal der betales knap 26 kroner i afgift på en liter plantebaseret kakaodrik, mens der skal betales 22 øre for en liter kakaodrik baseret på mælk


Folketingets Ombudsmand

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i tre konkrete sager

Ombudsmanden undersøgte Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i tre konkrete sager, som Skatteankestyrelsen havde modtaget i 2014 og 2015. Sagerne vedrørte forskellige sagsområder.


PwC

Anvender I de nye momsregler for konsignationslagre?

Har I overblikket over, hvordan jeres virksomhed skal indberette salg og overførsel af varer i forbindelse med konsignationslagre i andre EU-lande?


PwC

Nye momsregler kan have store økonomiske konsekvenser ved skift i intention

Nye momsregler på fast ejendom kan få store konsekvenser for virksomheder i ejendomsbranchen.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Ophævelse af TSS-meddelelse TfS1999.636 - styresignal

SKM2020.88.SKTST

Skattestyrelsen ophæver med virkning fra den 1. juli 2020 TSS-meddelelse TfS1999.636.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Leverancer fra samarbejde ikke omfattet af momslovens § 9

SKM2020.89.SR

Spørger, som er stiftet af en region og en række kommuner, er gået sammen med en række andre deltagere om et IT-samarbejde. Det er hensigten, at samarbejdet etableres som en enhed, der skal levere tjenesteydelser til deltagerne mod vederlag.

Skatterådet fastslår, at samarbejdet må anses for en momspligtig person i momslovens forstand.

Skatterådet kan imidlertid ikke bekræfte, at samarbejdets ydelser til deltagerne falder ind under "momsfritagelsen" i momslovens § 9, stk. 1, 1. pkt., idet der ikke er tale om leverancer mellem institutioner inden for samme ministerområde eller leverancer mellem regionale og kommunale institutioner under samme region eller kommune.

Heller ikke "momsfritagelsen" i momslovens § 9, stk. 1, 2. pkt., kan bringes i anvendelse, idet der ikke er tale om leverancer fra en institution, der drives i fællesskab af flere regioner eller kommuner, til de regioner eller kommuner, som er parthavere i institutionen.


Indholdsfortegnelse 

Referater fra kontaktudvalg


Momskontaktudvalg, 4. februar 2020.pdf

Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1388292
Eksportgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet for meget udbetalt eksportgodtgørelse vedrørende i alt 205 køretøjer. Landsskatteretten finder, at SKAT ikke er berettiget til at tilbagekalde afgørelserne og efteropkræve den for meget udbetalte eksportgodtgørelse.
Afsagt: 20-01-2020

Journalnr: 15/3238993
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens afgiftsgrundlag for salgsmoms, og at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-02-2020

Journalnr: 17/0758339
Genoptagelse af momstilsvar
Klagen vedrører nægtet rkstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-01-2020

Journalnr: 15/2466971
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten ændrer afgørelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 08-01-2020

Journalnr: 18/0005767
Momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 20-01-2020

Journalnr: 19/0022189
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes Skattestyrelsens afgørelse om, at klager ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, hvorefter indtægter er anset for lønindkomst hos virksomhedens indehaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-01-2020

Journalnr: 18/0000472
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-01-2020

Journalnr: 18/0001112
Afgift af slik og chokolade
Klagen vedrører det af SKAT ansatte afgiftstilsvar for manglende afgiftsberigtigelse af afgiftspligtige varer, som SKAT under et kontrolbesøg konstaterede var til stede hos klageren. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-02-2020

Journalnr: 14/4231607
Fremstilling af tilsvarende energiprodukter.
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset indfyret træflis medgået til fremstilling af træpiller for afgiftsfritaget efter NOx-afgiftslovens § 8, stk. 4, vedrørende energiprodukter anvendt til fremstilling af tilsvarende energiprodukter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-01-2020

Journalnr: 15/1528603
Godtgørelse af elafgift mv.
Klagen skyldes, at SKAT har ændret virksomhedens godtgørelse af elafgift, idet SKAT har fundet, at elforbruget anvendes til fremstilling af rumvarme, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3, 1. punktum. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 27-01-2020

Journalnr: 19/0014281
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen vedrører en anmodning om godtgørelse af 14.400 kr., som klageren har betalt i tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Skattestyrelsen har ikke imødekommet anmodningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-12-2019

Journalnr: 18/0005483
Tinglysning af skadesløsbrev
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af et skadesløsbrev til sikring af et virksomhedspant. Landsskatteretten nedsætter SKATs afgørelse om opkrævning til 0 kr.
Afsagt: 08-01-2020

Journalnr: 18/0003116
Tinglysning af skadesløsbrev
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skadesløsbrev til sikring af et virksomhedspant. Landsskatteretten nedsætter SKATs afgørelse om opkrævning til 0 kr.
Afsagt: 08-01-2020

Journalnr: 16/1524567
Realisations- eller lagerprincippet
Sagen drejer sig bl.a. om, at klageren har opgjort gevinst og tab på 3 swapaftaler efter realisationsprincippet, men skulle have anvendt lagerprincippet. SKAT har godkendt, at kontrakterne har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 2, 2. pkt. Formalitet vedrørende forældelse af selvangivne kildeartsbegrænset tab til fremførsel. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 06-01-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-03-2020 - 31-03-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-75/18 Vodafone Magyarország
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - omsætningsafgift for telekommunikationsoperatører - progressiv afgift, som i højere grad berører fysiske eller juridiske personer fra andre medlemsstater end indenlandske virksomheder - progressive afgiftstrin, der finder anvendelse på alle afgiftspligtige personer - omsætningen som neutralt sondringskriterium - afgiftspligtige personers bidragsevne - statsstøtte - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - omsætningsafgifter - begreb

Tidligere dokument: C-75/18 Vodafone Magyarország - Dom
Tidligere dokument: C-75/18 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési - Ny sag

Dom C-323/18 Tesco-Global Áruházak
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - omsætningsafgift inden for sektoren for detailhandel fra forretninger - progressiv afgift, som i højere grad berører fysiske eller juridiske personer fra andre medlemsstater end indenlandske virksomheder - progressive afgiftstrin, der finder anvendelse på alle afgiftspligtige personer - omsætningen som neutralt sondringskriterium - afgiftspligtige personers bidragsevne

Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Dom
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Indstilling
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Ny sag

Dom C-482/18 Google Ireland
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fri udveksling af tjenesteydelser - artikel 56 TEUF - restriktioner - fiskale bestemmelser - afgift af reklamevirksomhed på grundlag af omsætningen - forpligtelser vedrørende registrering hos skatte- og afgiftsmyndigheden - princippet om forbud mod forskelsbehandling - bøder - proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-482/18 Google Ireland - Dom
Tidligere dokument: C-482/18 Google Ireland - Indstilling
Tidligere dokument: C-482/18 Google Ireland - Ny sag

Indstilling C-791/18 Stichting Schoonzicht
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - regulering af fradrag - investeringsgoder - forskel mellem påtænkt brug og første faktiske brug - direktiv 2006/112/EF- artikel 185 og 187 - anvendelse

Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Dom
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Indstilling
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Ny sag

Dom C-655/18 Schenker
Dato: 04-03-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EF) nr. 952/2013 - unddragelse fra toldtilsyn - tyveri af varer, der er henført under toldoplagsproceduren - artikel 242 - den ansvarlige for unddragelsen - indehaveren af en bevilling til toldoplag til oplagring af varer - sanktion for overtrædelse af toldreglerne - artikel 42 - pligt til at betale et beløb svarende til de manglende varers værdi - kumulation med en finansiel sanktion - proportionalitet

Tidligere dokument: C-655/18 Schenker - Dom
Tidligere dokument: C-655/18 Mitnitsa Varna - Ny sag

Dom C-211/18 Idealmed III
Dato: 05-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - hospitaler - levering af ydelser under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer - artikel 377 og 391 - undtagelser - mulighed for at vælge at erlægge afgift - opretholdt afgiftspålæggelse - ændring af betingelserne for udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed

Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Dom
Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Indstilling

Dom C-48/19 X (Exonération de TVA pour des consultations téléphoniques)
Dato: 05-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra c) - fritagelser - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - telefoniske ydelser - ydelser, der leveres af sygeplejersker og sundhedsassistenter

Tidligere dokument: C-48/19 X (Exonération de TVA pour des consultations téléphoniques) - Dom

Dom C-94/19 San Domenico Vetraria
Dato: 11-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 2 og 6 - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af tjenesteydelser mod vederlag - udstationering af et moderselskabs personale ved dets datterselskab - datterselskabets betaling begrænset til de afholdte udgifter

Tidligere dokument: C-94/19 San Domenico Vetraria - Dom

Dom C-192/19 Rensen Shipbuilding
Dato: 11-03-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 8901 - skibsskrog - søgående sejlads - skibe og andre fartøjer, der er konstrueret til søgående sejlads - begreb

Tidligere dokument: C-192/19 Rensen Shipbuilding - Dom

Indstilling C-835/18 Terracult
Dato: 26-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - ordningen for omvendt betalingspligt - berigtigelse af urigtig faktureret afgift - tilbagebetaling af afgift, der uretmæssigt er betalt - transaktioner vedrørende en afgiftsperiode, der allerede har været genstand for en skatte- og afgiftskontrol - effektivitetsprincippet - princippet om afgiftsneutralitet - god tro - misbrug af rettigheder - skattesvig - retssikkerhed

Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Dom
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Indstilling
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Ny sag

Dom C-182/19 Pfizer Consumer Healthcare
Dato: 26-03-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 3005 og 3824 - varmeplastre og ‑bælter til smertelindring - gennemførelsesforordning (EU) 2016/1140 - ugyldighed

Tidligere dokument: C-182/19 Pfizer Consumer Healthcare - Dom

Dom C-101/19 Frie varebevægelser DHU Arzneimittel
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Omkostningsdelingsgrupper, herunder det gerografiske område og konkurrenceforvridning


Indstillinger
C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112 - artikel 98 - nedsat moms - bilag III, nr. 1) - levnedsmidler samt produkter, der er bestemt til at anvendes som supplement til eller i stedet for levnedsmidler og foder - libido-stimulerende produkter

Generaladvokatens indstilling:

Nr. 1) i bilag III til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at der ved »levnedsmidler« forstås produkter, som indeholder næringsstoffer, og som hovedsageligt indtages med henblik på at forsyne menneskekroppen med disse næringsstoffer, mens begrebet »produkter, der normalt er bestemt til at anvendes som supplement til eller i stedet for levnedsmidler«, henviser til produkter, som ikke er levnedsmidler, men som indeholder næringsstoffer, og som indtages i stedet for levnedsmidler for at forsyne kroppen med disse stoffer, såvel som til produkter, der indtages for at støtte levnedsmidlernes ernæringsmæssige funktioner, eller i stedet for levnedsmidler.


C-97/19 Pfeifer & Langen

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeksen - toldangivelse - revision af toldangivelsen - berigtigelse af klarererens navn, således at det erstattes med navnet på den person, som har fået udstedt importcertifikaterne - hvorvidt toldangivelsen skal erklæres ugyldig - repræsentation

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 78 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks skal fortolkes således, at i tilfælde, hvor en toldklarerer har angivet, at den pågældende alene handlede i eget navn, selv om vedkommende var instrueret i at indgive toldangivelsen på vegne af en tredje person og for dennes regning, kan toldangivelsen efter varernes frigivelse berigtiges på en sådan måde, at hovedmanden benævnes som klarerer, hvis der kan fremlægges dokumentation for, at en sådan fuldmagt forelå, før toldangivelsen blev indgivet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - Excise duties) - MORNING ONLY

Customs Cooperation Working Party, Plenary

AFGØRELSE TRUFFET AF ASSOCIERINGSUDVALGET EU-KONGERIGET MAROKKO om udveksling af oplysninger mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko med henblik på at vurdere virkningen af aftalen i form af brevveksling om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

 

Nyt fra Parlamentet

Bilag til Kommissionens delegerede forordning (EU) ..../... om ændring af forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater  

Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2019/2197 af 19. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter ( EUT L 335 af 27.12.2019 )

Rådets forordning (EU) 2020/261 af 19. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet, for så vidt angår indholdet af de elektroniske registre

Rådets direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2020/263 af 15. januar 2020 om digitalisering af registrering og overvågning af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.).
Vedtaget den 27. februar 2020

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 273

Har der i Skatteministeriet være formelle og/eller uformelle drøftelser med Europa-Kommissionen om, hvorvidt en afgift på produktion fra biomassefyrede anlæg over en vis størrelse (f.eks. 1 MW) vil være EU-medholdelig?

Spm. 274

Vil en afgift på biomasse være EU-medholdelig, selv om den kun indføres på alle anlæg med en kapacitet over en vis størrelse (f.eks. over 1 MW)? I benægtende fald bedes ministeriet redegøre for, hvorfor en grænse på NOx og svovl er EU-medholdelig?

Spm. 275

Kan ministeren oplyse, hvorvidt den danske statskasse er gået glip af toldindtægter ved import af vin produceret i Golan, som fejlagtigt er blevet importeret til Danmark som israelsk og ikke syrisk, som international lov foreskriver, at det bør?

Spm. 297

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at tilbagerulle lempelserne i registreringsafgiften, således at niveauet for registreringsafgiften svarer til før Finansloven 2016? Dette opnås ved at forhøje den lave sats for registreringsafgiften til 105 pct., forhøje den høje sats til 180 pct. og sænke skalaknækket til 140.000 kr. jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 155 (folketingsåret 2018-19). Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.

Spm. 305

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 27. februar 2020 om registreringsafgifterne for elbiler i 2021, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål Q og R.

Spm. 306

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 258, oversende den bagvedliggende undersøgelse, baggrundsnotater m.v., der udgør beslutningsgrundlaget for udkast til lovforslag om ligestilling kakaodrikke med kakaomælk m.v., jf. SAU alm. del – bilag 167?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse