MomsMail 2019, uge 09

Kære læser !

Denne uges MomsMail kan bedst betegnes med ordene "lidt af hvert". Der er nyheder fra alle kilder, bl.a. en EU-dom om definitionen på bortforpagtning og udlejning af fast ejendom.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Refusion af energiafgifter i landbrugsvirksomheder
Energiafgifter 2019

Meddelelse
Liste over anerkendte flyselskaber for 2019

Bindende svar
OPP-projekt - til offentlig institution
Momspligt - ekspropriation af ejendom
Fællesregistreret enhed - momsfradrag i forbindelse med ejendomsprojekt

Domme
Spørgsmål om skatteforvaltningens erstatningsansvar for tilsidesat afgørelse om registreringsafgift
Genanlæg efter afvisning - oprindelig fristafbrydende virkning - manglende hjemmel til genoptagelse
Klagefrist overskredet - ikke særlige omstændigheder

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
5 nye sager
1 indstilling
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Refusion af energiafgifter i landbrugsvirksomheder

Alt energiforbrug er belagt med afgifter. I publikationen får du svar på, hvilke afgifter der er tale om.


Beierholm

Energiafgifter 2019

Overblik over godtgørelser og satser


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Meddelelse: Liste over anerkendte flyselskaber for 2019

SKM2019.114.SKTST

Skattestyrelsen har anerkendt, at i alt 16 flyselskaber for 2019 mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Luftfartsselskaber, der ønsker optagelse på listen skal søge Skattestyrelsen en gang årligt.

I listen er angivet en række betingelser, som skal være opfyldt for at luftfartsselskabet kan opnå fritagelse for moms for de enkelte luftfartøjer.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: OPP-projekt - til offentlig institution

SKM2019.108.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et OPP-selskab (OPP-leverandøren) kan foretage skattemæssige afskrivninger på en kontorbygning.

Bygningen opføres til brug for en offentlige institution. Den grund, hvorpå bygningen skal opføres, udlejes i hele kontraktperioden til OPP-leverandøren. Købesummen, som OPP-udbyderen skal betale ved kontraktperiodens udløb, er fastsat til 100 % af OPP-leverandørens anlægssum.

Skatterådet anførte som begrundelse for sit svar til, at afskrivningsgrundlaget skal reduceres med det beløb, som OPP-udbyderen skal betale ved OPP-kontraktens udløb. Da dette beløb er fastsat til 100 % af OPP-leverandørens anlægssum, udgør afskrivningsgrundlaget 0 kr. Dette betyder, at der ikke kan foretages skattemæssige afskrivninger på den omhandlede bygning.

Skattestyrelsen udtalte vejledende, at OPP-leverandøren kan anses for ejer af bygningen i momsmæssig henseende.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momspligt - ekspropriation af ejendom

SKM2019.106.SR

Spørger ejede en ejendom med et jordtilliggende, som var beliggende i et område, der dels indgik i Vejdirektoratets undersøgelser af mulige linjeføringer for en ny motorvej, og dels indgik i et projekt, som vedrørte nedgravning af en gasledning. I forbindelse med både gasledning og motorvej kunne der forekomme ekspropriation af spørgers ejendom.

Skatterådet var enigt med spørger i, at servituterstatning i forbindelse med ekspropriation til etablering af gasledning ikke var momspligtig. Det forudsættes ved besvarelsen, at jorden var omfattet af landbrugspligt.

Skatterådet var ikke enigt med spørger i, at erstatning for afståelse af areal ved ekspropriation til motorvejsbyggeri ikke var momspligtig.

Skatterådet bekræftede, at erstatning for afståelse af afskårne arealer, der ikke skulle anvendes til motorvejsbyggeri ikke var momspligtig. Det forudsættes ved besvarelsen, at jorden var omfattet af landbrugspligt.

Skatterådet afviste, at svare på, om erstatning for afståelse af spørgers ejendom ved en totalekspropriation i forbindelse med motorvejsbyggeri i sin helhed ikke var momspligtig.

Skatterådet bekræftede, at momspligten ved totalekspropriation kun omfattede de arealer, der havde været anvendt i spørgers momspligtige virksomhed og som skulle anvendes til motorvejsbyggeriet.

Skatterådet bekræftede, at erstatning for strukturskade i forbindelse med ekspropriation ikke var momspligtig.

Skatterådet bekræftede, at afgrødeerstatning i forbindelse med ekspropriation ikke var momspligtig.

Skatterådet bekræftede, at erstatning for landbrugsmæssige ulemper, f.eks. erstatning for defigurering af marker eller erstatning for omvej, i forbindelse med ekspropriation ikke var momspligtig.

Skatterådet bekræftede, at erstatning for tab af mulighed for råstofindvinding i forbindelse med ekspropriation ikke var momspligtig.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fællesregistreret enhed - momsfradrag i forbindelse med ejendomsprojekt

SKM2019.105.SR

En række selskaber, der var fællesregistreret for moms, udøvede aktiviteter knyttet til et ejendomsprojekt. Selskabernes overordnede formål var gennemførelse af momspligtige aktiviteter i form af opførelse og salg af nye bygninger inkl. sokkelgrunde.

Skatterådet bekræftede, at den fællesregistrerede enhed havde fuldt momsfradrag for udgifter afholdt i forbindelse med anlæg af infrastruktur.

Skatterådet bekræftede, at den fællesregistrerede enhed havde momsfradrag for omkostninger knyttet til opfyldelse af udbygningsaftalen med kommunen.

Skatterådet bekræftede, at den fællesregistrerede enhed havde fuldt momsfradrag for udgifter til mellemrum (veje, stier, udhuse, terrasser, fælleshuse, midlertidige installationer, nyttehaver, drivhuse mv.).

Skatterådet bekræftede, at momsfradragsretten for udgifterne til mellemrummene ikke påvirkes af overdragelsen til et selskab i fællesregistreringen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Spørgsmål om skatteforvaltningens erstatningsansvar for tilsidesat afgørelse om registreringsafgift

SKM2019.112.BR

Sagen angik, om sagsøgeren havde et erstatningskrav mod skatteforvaltningen i anledning af, at SKATs afgørelse af 25. november 2013, hvorved sagsøgeren blev opkrævet fuld registreringsafgift af en varevogn indregistreret efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, var blevet tilsidesat ved domstolene, som gav sagsøgeren medhold i, at han ikke skulle opkræves fuld registreringsafgift af køretøjet.

Retten frifandt skatteforvaltningen for erstatningsansvar. Retten fandt, at der i forbindelse med SKATs afgørelse ikke var begået sådanne fejl, eller at SKATs afgørelse var klart ubeføjet eller i øvrigt så kritisabel, at SKAT derved havde pådraget sig et erstatningsansvar.

Herunder fandt retten bl.a., at selv om SKATs afgørelse om opkrævning af fuld registreringsafgift var blevet tilsidesat ved domstolene med den begrundelse, at SKAT ikke havde afprøvet styrken på en plade i varevognens varerum, eller om der i øvrigt rent faktisk var mulighed for at anvende rummet over denne plade til personophold, var denne manglende afprøvning ikke ansvarspådragende. Retten lagde herved bl.a. vægt på, at sagsøgerens indsigelse om, at det ikke var faktisk muligt for en person at ligge på pladen i varerummet, først fremkom for domstolene under retssagen om prøvelse af SKATs afgørelse. Da der ikke i forbindelse med SKATs afgørelse var aktualiseret nogen berettiget tvivl hos SKAT om, hvorvidt det var muligt for en person at ligge og opholde sig på pladen i varerummet, kunne SKAT ikke bebrejdes for i forbindelse med sin afgørelse ikke at have taget højde for sagsøgernes indsigelse herom.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Genanlæg efter afvisning - oprindelig fristafbrydende virkning - manglende hjemmel til genoptagelse

SKM2019.111.BR

Sagen angik prøvelse af Landsskatterettens afgørelse om ikke at genoptage en sag, der blev afgjort ved kendelse i 2012. Sagsøgeren anlagde oprindeligt sag om prøvelse af Landsskatterettens afgørelse rettidigt. Sagen blev dog senere afvist som følge af, at sagsøgeren to gange ikke betalte berammelsesafgift. Sagsøgeren genanlagde sagen 20 dage efter rettens beslutning om afvisning af den oprindelige sag, hvilket var mere end 8 måneder efter udløb af indbringelsesfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Retten fandt, at Skatteministeriet ikke havde været i berettiget tvivl om, at sagsøgeren ikke havde opgivet at forfølge sit krav, hvorefter det oprindelige sagsanlæg havde bevaret sin fristafbrydende virkning. Sagen blev derfor ikke afvist som for sent anlagt. Skatteministeriet blev imidlertid frifundet for sagsøgerens påstand om genoptagelse af Landsskatterettens kendelse fra 2012. Kendelsen, der angik ansættelse af indkomstskat for 2007, var blevet stadfæstet af Vestre Landsret ved ankedom fra 2013. Retten fandt på den baggrund, at skattemyndighederne var afskåret fra administrativt at genoptage skatteansættelsen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Klagefrist overskredet - ikke særlige omstændigheder

SKM2019.110.BR

SKATs afgørelse var dateret den 24. februar 2017, og skatteyderen klagede den 15. juni 2017.

Skatteankestyrelsen afviste at behandle klagen, da den var indgivet efter udløbet af klagefristen på 3 måneder.

Skatteyderen gjorde i første række gældende, at klagefristen ikke var overskredet, idet han først havde modtaget SKATs afgørelse betydeligt senere, end den var dateret.

Retten fandt det ikke godtgjort, at afgørelsen var kommet frem meget senere end 5 dage efter forsendelsen, som ifølge PostNord var den almindelige udbringningstid. Klagefristen var derfor overskredet på tidspunktet for skatteyderens klage.

Skatteyderen gjorde i anden række gældende, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der skulle bortses fra fristoverskridelsen, men retten fandt ikke, at dette var tilfældet.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1055441
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har undladt at imødekomme anmodning om genoptagelse af virksomhedens afgiftstilsvar for første, andet og tredje kvartal 2012, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-02-2019

Journalnr: 15/2926732
Momsfradrag - lokale og vedligehold
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat fradrag for moms af lokaleomkostninger og vedligeholdelsesudgifter. Landsskatteretten giver virksomheden medhold i, at den har fradrag for moms af udgifterne.
Afsagt: 07-02-2019

Journalnr: 14/5324341
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag, da de omhandlede ydelser ikke er anset for leveret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-01-2019

Journalnr: 15/2899136
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2019

Journalnr: 13/0187179
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, da virksomhedens ydelser er anset for momspligtige i Danmark. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen, idet afgiftsgrundlaget ansættes til 80% af det af SKAT ansatte.
Afsagt: 07-02-2019

Journalnr: 13/3968904
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, både i form af yderligere salgsmoms og ikke godkendte fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-01-2019

Journalnr: 17/0991634
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets, idet SKAT ikke har godkendt selskabets angivelse af salgsmoms og købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-02-2019

Journalnr: 15/2535592
Økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms, idet SKAT ikke har anset kommanditselskabets aktiviteter som selvstændig økonomisk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-01-2019

Journalnr: 17/0987571
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet chokolade- og sukkervareafgift for perioden af erhvervede og videresolge afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, hvoraf der ikke er betalt afgift, og selskabet hæfter solidarisk med selskabets leverandør og det aftagende selskab (køber) for betaling af afgiften. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse. Landsskatteretten finder, at selskabet ikke hæfter solidarisk for afgiftskravet, da SKAT har foretaget en skærpende, administrativ praksisændring, som ikke er varslet. Selskabets afgiftskrav nedsættes herefter til 0 kr.
Afsagt: 07-02-2019

Journalnr: 17/0990288
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har afvist selskabets anmodning om godtgørelse af variabel tinglysningsafgift i forbindelse med aflysning af ejerpantebrev i ejerlejlighed idet SKAT ikke har anset betingelserne for tilbagebetaling af afgiften i tinglysningsafgiftslovens § 23, stk. 1, nr. 4 for opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-02-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 04-03-2019 - 02-04-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-145/18 Regards Photographiques
Dato: 07-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - særordninger - kunstgenstande - nedsat momssats - fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer

Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Dom
Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Indstilling

Dom C-195/18 B.S. (Malt dans la composition de la bière)
Dato: 13-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer - direktiv 92/83/EØF - artikel 2 - begrebet »øl« - drikkevare fremstillet ud fra en urt, som er fremstillet af en blanding med et højere indhold af glukose end malt - kombineret nomenklatur - pos. 2203 (øl [fremstillet af malt]) eller 2206 (andre gærede drikkevarer)

Tidligere dokument: C-195/18 B.S. (Malt dans la composition de la bière) - Dom
Tidligere dokument: C-195/18 B.S. - Ny sag

Dom C-647/17 Srf konsulterna
Dato: 13-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 53 - levering af ydelser, der består i at give adgang til arrangementer inden for undervisning - stedet for afgiftspligtige transaktioner

Tidligere dokument: C-647/17 Srf konsulterna - Dom
Tidligere dokument: C-647/17 Srf konsulterna - Indstilling

Dom C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie
Dato: 14-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) og j) - fritagelse til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse - skole- og universitetsundervisning - begreb - køreskoleundervisning givet af en køreskole

Tidligere dokument: C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie - Dom
Tidligere dokument: C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie - Indstilling
Tidligere dokument: C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie - Ny sag

Dom C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato
Dato: 14-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2010/24/EU - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - artikel 13, stk. 1 - artikel 14, stk. 2 - tvangsinddrivelse af den bistandssøgende medlemsstats fordringer, der foretages af myndighederne i den bistandssøgte medlemsstat - sag vedrørende et krav om omstødelse af betalingen af disse fordringer til fordel for konkursmassen for et selskab, der har hjemsted i den bistandssøgte medlemsstat - den sagsøgte part i denne sag - fastsættelse

Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Dom
Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Indstilling
Tidligere dokument: C-695/17 Metirato - Ny sag

Indstilling C-226/18 Krohn & Schröder
Dato: 14-03-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - import- og eksportprocedurer - toldskyld - Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 212a - Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold - Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 om indførelse af en endelig udligningstold - fritagelser

Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Dom
Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Indstilling

Indstilling C-71/18 KPC Herning
Dato: 19-03-2019
Fiskale bestemmelser

Merværdiafgift (moms) - levering af en fast ejendom med en bygning, som skal rives delvist ned og erstattes af en nyopført bygning - artikel 12 i direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra j) og k), i direktiv 2006/112 - momsfritagelse - parternes hensigt - objektiv vurdering - begrebet »bygning«

Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Dom
Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Indstilling

Dom C-201/18 Mydibel
Dato: 27-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - harmonisering af afgiftslovgivningerne - fradrag for indgående afgift - investeringsgode i form af fast ejendom - salg og tilbageleasing (sale and lease back) - regulering af momsfradrag - princippet om momsens neutralitet - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-201/18 Mydibel - Dom
Tidligere dokument: C-201/18 Mydibel - Ny sag

Dom C-275/18 Vinš
Dato: 28-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 131 og artikel 146, stk. 1, litra a) -fritagelse for levering af varer, der forsendes eller transporteres uden for Den Europæiske Union - betingelse for fritagelse fastsat i national ret - henførelse af varer under en bestemt toldordning - bevis for henførelse under proceduren for udførsel

Tidligere dokument: C-275/18 Vinš - Dom
Tidligere dokument: C-275/18 Vinš - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-697/18 Televisión Autonómica de Castilla La Mancha

Kan enheder som de beskrevne, sammen med de offentligretlige organer, der har stiftet dem, anses for én enkelt afgiftspligtig person i momsmæssig henseende i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 11 i direktiv 2006/112/EF ?

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, kan den finansiering, som disse enheder modtager fra de offentligretlige organer, der har stiftet dem, da i intet tilfælde kvalificeres som [...]

C-696/18 Radiotelevisión del Principado de Asturias

Kan enheder som de beskrevne, sammen med de offentligretlige organer, der har stiftet dem, anses for én enkelt afgiftspligtig person i momsmæssig henseende i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 11 i direktiv 2006/112/EF ?

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, kan den finansiering, som disse enheder modtager fra de offentligretlige organer, der har stiftet dem, da i intet tilfælde kvalificeres som [...]

C-695/18 RTVA

Kan enheder som de beskrevne, sammen med de offentligretlige organer, der har stiftet dem, anses for én enkelt afgiftspligtig person i momsmæssig henseende i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 11 i direktiv 2006/112/EF ?

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, kan den finansiering, som disse enheder modtager fra de offentligretlige organer, der har stiftet dem, da i intet tilfælde kvalificeres som [...]

C-694/18 Ente Público Radio Televisión Madrid

Kan enheder som de beskrevne, sammen med de offentligretlige organer, der har stiftet dem, anses for én enkelt afgiftspligtig person i momsmæssig henseende i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 11 i direktiv 2006/112/EF ?

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, kan den finansiering, som disse enheder modtager fra de offentligretlige organer, der har stiftet dem, da i intet tilfælde kvalificeres [...]

C-787/18 Skatteverket

Såfremt en sælger af en fast ejendom, på grund af regler, som en medlemsstat har indført på grundlag af momsdirektivets artikel 188, stk. 2, ikke har foretaget regulering af fradrag for indgående afgift, idet køberen udelukkende skal anvende ejendommen til transaktioner, som giver ret til fradrag, er der da noget til hinder for, at køberen, i et tilfælde, hvor reguleringsperioden ikke er udløbet, pålægges at foretage regulering af fradraget på et senere tidspunkt, hvor køberen selv overdrager...


Indstillinger
C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldskyld - forordning (EØF) nr. 2913/92 - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - begrebet indførsel - kravet om, at varen skal optages i Unionens økonomiske kredsløb - formodning

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 2, stk. 1, litra d), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med samme direktivs artikel 30 og 60, skal fortolkes således:

- Indførsel af en vare indebærer, at varen optages i Unionens økonomiske kredsløb, og det bør formodes, at denne optagelse har fundet sted i den medlemsstat, hvor den pågældende vare er ophørt med at være henført under en af de i artikel 61, stk. 1, i direktiv 2006/112 nævnte ordninger.

- Under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede kan den forelæggende ret anse denne formodning for at være afkræftet, hvis det på trods af, at der er sket en tilsidesættelse af toldlovgivningen med hensyn til de i artikel 61, stk. 1, i direktiv 2006/112 nævnte ordninger - hvorved der opstår en toldskyld i den medlemsstat, hvor tilsidesættelsen fandt sted - godtgøres, at varen er blevet optaget i Unionens økonomiske kredsløb via en anden medlemsstats område, hvor den er overgået til forbrug, således at pligten til at betale importmoms indtræder i sidstnævnte medlemsstat.


Domme
C-567/17 Bene Factum

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - artikel 27, stk. 1, litra b) - fritagelser - begrebet »produkter, som ikke er bestemt til konsum« - bedømmelseskriterier

Domstolens dom:

1) Artikel 27, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer skal fortolkes således, at bestemmelsen finder anvendelse på ethanol, som er denatureret i henhold til en medlemsstats forskrifter og indeholdt i kosmetik- eller mundplejeprodukter, der - selv om de ikke som sådan er bestemt til konsum - ikke desto mindre indtages som alkoholholdige drikkevarer af visse personer.

2) Artikel 27, stk. 1, litra b), i direktiv 92/83 skal fortolkes således, at bestemmelsen finder anvendelse på ethanol, som er denatureret i henhold til en medlemsstats forskrifter og indeholdt i kosmetik- eller mundplejeprodukter, der - selv om de ikke som sådan er bestemt til konsum - ikke desto mindre indtages som alkoholholdige drikkevarer af visse personer, når den person, der importerer disse produkter fra en medlemsstat, med henblik på at andre personer udbyder dem i bestemmelsesmedlemsstaten til de endelige forbrugere, er vidende om, at de ligeledes indtages som alkoholholdige drikkevarer, og lader dem fremstille og mærke under hensyntagen til denne omstændighed for at øge salget af dem.

Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Indstilling


C-278/18 Sequeira Mesquita

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - fritagelse - artikel 13, punkt B, litra b) - bortforpagtning og udlejning af fast ejendom - begreb - kontrakt om overdragelse af landbrugsdrift af landbrugsarealer, der består af vinmarker

Domstolens dom:

Artikel 13, punkt B, litra b), i Rådets direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at den momsfritagelse for bortforpagtning og udlejning af fast ejendom, der er fastsat i denne bestemmelse, finder anvendelse på en aftale om overdragelse af landbrugsbedriften af landbrugsarealer, som består af vinmarker, til et selskab, som driver virksomhed inden for vinavlssektoren, der er indgået for et år og automatisk fornyes, og hvorefter der skal betales leje ved udløbet af hver årlig periode.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

20th MEETING 24-09-2018

Agenda 20th VEG meeting 24-09-2018.pdf

Presentation - Item 2 - OSS state of play.pptx

Presentation - Item 4 - Interim report of PG LVC.pptx

Presentation - Item 5 - Special arrangements.pptx

21st MEETING 11-02-2019

Agenda 21st VEG meeting 11-02-2019.pdf

Presentation - Item 2-1 - VAT ecommerce package 2.pptx

Presentation - Item 2-2 - VAT ecommerce package 2 COM IR and IT.pptx

Presentation - Item 2-3 - Customs issues on e-commerce.pptx

VEG 078 - Minutes 21st VEG meeting 11-02-2019.pdf

Nyt fra Rådet

Draft Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on administrative cooperation, combating fraud and recovery of claims in the field of value added tax Adoption

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning)  

Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater  

Bilag til Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater  

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af den særlige AIEM-afgiftsordning for De Kanariske Øer (forelagt af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 2 i Rådets afgørelse nr. 377/2014/EU af 12. juni 2014)  

 

Nyt fra EUR_LEX

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/310 af 18. februar 2019 om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/309 af 18. februar 2019 om at give Litauen tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk
Oprettelsesdato: 27-02-2019
Høringsfrist: 08-03-2019

Bekendtgørelse om godtgørelse af visse punktafgifter til organisationer m.v., der er godkendt efter ligningslovens § 8A, og hvis formål er helt eller delvis at foretage humanitært hjælpearbejde
Oprettelsesdato: 28-02-2019
Høringsfrist: 28-03-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 145 Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at bekræfte, at det af Saneringsrapporten fra 2017 fremgår, at det ikke vurderedes, at der var grundlag for at afskaffe foderfosfatafgiften, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvornår de skærpede krav til fosforlofter træder i kraft, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/2-19 fra Landbrug & Fødevarer om at indføre godtgørelse for afgiftsberigtigede varer på lager i forbindelse med afskaffelsen af afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 145 - svar på spm. 4.docx

Almindelig del

Bilag

Bilag 153

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 12. marts 2019, som er relevant for Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 176

I forlængelse af samrådet om eksportgodtgørelsesordningen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål K, L, M og N, bedes ministeren redegøre for, hvilken betydning forøgelsen af sikkerhedsstillelsen fra 200.000 kr. til 500.000 kr. har haft for bl.a. selvanmelderfirmaerne, herunder om det har ført til opbremsninger i selvanmeldelser el. lign.  Svar  

Spm. 242

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af de forventede gevinster for de forskellige familietyper ved at udfase i PSO'en, der blev realiseret i 2018? Og kan ministeren så vidt muligt oplyse, hvor stor en del af gevinsten, der kommer i form af nedvæltning og overvæltning fra virksomhederne?  Svar  

Spm. 250

Ifølge finanslovsaftalen vil regeringen opfordre Post Danmark til at igangsætte en dialog med Wish og eventuelle andre onlineplatforme om at etablere en ordning, hvor de frivilligt afregner importmoms og administrationsgebyr. Hvilke argumenter mener ministeren Post Danmark kan bruge for at overtale de pågældende udenlandske netbutikker og platforme til frivilligt at betale moms for pakker med en angivet værdi over 80 kr., når nu der ikke er noget lovkrav som i Sverige?  Svar  

Spm. 251

Hvor meget vil det koste Post Danmark at indføre et system, der gør det muligt for udenlandske netbutikker og platforme at betale moms frivilligt for pakker med en angivet værdi på over 80 kr.? Og vil det kunne svare sig for Post Danmark, når det ikke skal gælde alle pakker?  Svar  

Spm. 254

I forbindelse med at Sverige fjernede momsbagatelgrænsen den 1. marts 2018 blev importgebyret sat ned fra 160 SEK kr. til 75 SEK. Hvis Danmark fjernede momsbagatelgrænsen, vurderer ministeren, at det vil være muligt at sænke den danske importafgift, som p.t. er 160 DKK?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse