MomsMail 2018, uge 09

Kære læser !

Igen en uge, hvor der ikke er kommet så meget nationalt stof, men så er det jo godt, at EU-domstolen - og resten af EU - fylder godt på med nyheder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Lavere afgifter for campingpladser og...

Domme
Værditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
4 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Lavere afgifter for campingpladser og...

Nye regler giver lavere afgifter på el og vand


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Værditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse

SKM2018.88.BR

Sagen angik godt 200 leasingkøretøjer, for hvilke leasingkontrakten blev afbrudt før leasingperiodens udløb. Køretøjerne blev ved deres førstegangsregistrering her i landet afgiftsberigtiget i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1, om SKATs tilladelse til betaling af forholdsmæssig afgift af et leasingkøretøj. Køretøjerne havde således ikke været afgiftsberigtiget med fuld afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler, jf. lovens § 1, stk. 1, 1. pkt., jf. § 4.

Sagen angik nærmere, om et leasingselskab rettidigt havde ansøgt SKAT om værdiansættelse af de omhandlede leasingkøretøjer og regulering af den betalte afgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7. SKAT havde nægtet at imødekomme den af leasingselskabet indsendte ansøgning om SKATs vurdering af køretøjernes afgiftspligtige værdi og tilbagebetaling af i alt ca. 6,4 mio. kr. i afgift af køretøjerne, da ansøgningen for alle køretøjernes vedkommende var indgivet for sent. Ansøgningen var indgivet mellem 5 måneder og 2 år efter de enkelte ophørstidspunkter for leasingkontrakterne.

I anden række angik sagen, om leasingselskabet havde krav på at få udbetalt "eksportgodtgørelse" med 85 pct. af beløbet på 6,4 mio. kr. i henhold til registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1.

Sagen blev behandlet af 3 dommere i byretten i medfør af retsplejelovens § 12, stk. 3, nr. 3. Retten frifandt Skatteministeriet for leasingselskabets påstande.

Retten bemærkede, at registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7, giver et leasingselskab mulighed for efter ansøgning at få en endelig vurdering af den residuale afgift, der er i køretøjet på det tidspunkt, hvor leasingkontrakten afbrydes, eller køretøjet udgår af ordningen om betaling af forholdsmæssig afgift efter § 3 b, stk. 1, jf. stk. 2. Videre bemærkede retten, at uanset at en vurdering af den residuale afgift kan medføre tilbagebetaling af registreringsafgift, hvis det viser sig, at der oprindeligt er betalt for meget, er der ikke ved ordningen tale om en ændring af et afgiftstilsvar eller godtgørelse af allerede betalt afgift, for hvilke der i medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, gælder en 3-årig frist. Bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er således ikke til hinder for, at der fastsættes en kortere frist for indsendelse af ansøgning i henhold til registreringsafgiftslovens§ 3 b, stk. 7.

Retten bemærkede videre, at det følger af bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7, at det er køretøjets aktuelle værdi efter § 10 på det tidspunkt, hvor leasingkontrakten afbrydes eller køretøjet udgår af ordningen, der danner grundlag for beregningen. Efter § 10, stk. 1, 2. pkt., fastsættes prisen for brugte køretøjer efter salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres. Efter ordlyden af bestemmelsen i § 3 b, stk. 7, og dennes sammenhæng med bestemmelsen i § 10, samt henset til formålet med ordningen med forholdsmæssig betaling af registreringsafgift og til de hensyn, der ligger til grund for SKATs mulighed for at vurdere køretøjerne, fandt retten, at bestemmelsen i § 3 b, stk. 7, må fortolkes således, at ansøgningen skal indleveres samtidig med, at køretøjet udgår af ordningen.

Retten tilføjede, at dette også følger af SKATs praksis, hvorefter ansøgning i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7, skal indgives senest 1 arbejdsdag efter leasingkontraktens ophør, ligesom der udtrykkeligt var gjort opmærksom på fristen i leasingselskabets storkundeaftale med SKAT. SKAT havde endvidere på leasingselskabets forespørgsel oplyst om fristen kort efter indgåelsen af storkundeaftalen.

Retten bemærkede videre, at leasingselskabet ikke havde krav på "eksportgodtgørelse" af køretøjerne efter registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, eftersom køretøjerne havde været afgiftsberigtiget med forholdsmæssig afgift efter undtagelsesreglen i lovens § 3 b og ikke med fuld afgift efter lovens almindelige regler (§ 4 m.fl.), hvortil § 7 b, stk. 1, henviser. Leasingselskabet kunne ikke støtte ret på et tidligere udsagn i Punktafgiftsvejledningen og senere Den juridiske vejledning om, at der "principielt" kunne udbetales godtgørelse af afgift efter § 7 b af leasingkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 3 b, eftersom dette udsagn var i åbenbar strid med loven.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 11/0300945
Faktureret men ikke afregnet moms
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet moms, idet klageren er anset for pligtig at betale moms i henhold til udstedte fakturaer m.v. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2018

Journalnr: 12/0256826
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret mv. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 03-01-2018

Journalnr: 14/0690340
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 02-02-2018

Journalnr: 09/0220156
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 08-02-2018

Journalnr: 13/6628354
Økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for indgående afgift, idet virksomheden ikke er anset for at drive selvstændig økonomisk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-01-2018

Journalnr: 15/2546074
Yderligere registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har afkrævet klageren yderligere registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, idet køretøjet efter SKATs opfattelse er ombygget, således at det har mistet sin afgiftsmæssige identitet og ikke længere opfylder betingelserne for indregistrering som afgiftsfritaget motorcykel, jf. registreringsafgiftslovens § 7a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-01-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 05-03-2018 - 03-04-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-159/17 Dobre
Dato: 07-03-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - inddragelse af momsregistreringsnummer - forpligtelse til at indbetale moms opkrævet i den periode, hvor momsregistreringsnummeret er inddraget - manglende anerkendelse af retten til fradrag af moms for køb foretaget i løbet af denne periode

Tidligere dokument: C-159/17 Dobre - Dom
Tidligere dokument: C-159/17 Dobre - Ny sag

Dom C-31/17 Cristal Union
Dato: 07-03-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 14, stk. 1, litra a) - energiprodukter, der anvendes til produktion af elektricitet - fritagelsesforpligtelse - artikel 15, stk. 1, litra c) - energiprodukter, der anvendes til kraftvarmeproduktion - mulighed for afgiftsfritagelse eller afgiftslempelse - naturgas bestemt til at producere både varme og elektricitet

Tidligere dokument: C-31/17 Cristal Union - Indstilling
Tidligere dokument: C-31/17 Cristal Union - Dom
Tidligere dokument: C-31/17 Sucrerie de Toury - Ny sag

Indstilling C-5/17 DPAS Limited
Dato: 21-03-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - fritagelse - artikel 135, stk. 1, litra d) - transaktioner vedrørende betalinger og overførsler - foreligger ikke - udarbejdelse og gennemførelse af betalingsplaner via betalingsservice for tandbehandlinger - ikke en tjenesteydelse, der medfører overførsel af et pengebeløb - inddrivelse af fordringer - princip om økonomisk virkelighed - identiteten af den formelle ydelsesmodtager ikke relevant

Tidligere dokument: C-5/17 DPAS Limited - Dom
Tidligere dokument: C-5/17 DPAS Limited - Indstilling
Tidligere dokument: C-5/17 DPAS Limited - Ny sag

Dom C-533/16 Volkswagen
Dato: 21-03-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167-171 - ret til momsfradrag - ret til tilbagebetaling af moms for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - artikel 178, litra a) - detaljerede regler for udøvelsen af retten til momsfradrag - direktiv 2008/9/EF - detaljerede regler for tilbagebetaling af moms - præklusionsfrist - princippet om afgiftsneutralitet - moms betalt og faktureret flere år efter de omhandlede varers levering - nægtelse af ret til tilbagebetaling som følge af udløbet af præklusionsfristen, som begyndte at løbe fra tidspunktet for varernes levering

Tidligere dokument: C-533/16 Volkswagen - Dom
Tidligere dokument: C-533/16 Volkswagen - Indstilling
Tidligere dokument: C-533/16 Volkswagen - Ny sag

Indstilling C-648/16 Fontana
Dato: 22-03-2018
Fiskale bestemmelser

Merværdiafgift - mistanke om afgiftsunddragelse - sektoranalyser - fastsættelse af skyldig moms ved hjælp af induktive metoder - proportionalitetsprincippet - neutralitetsprincippet - domstolsprøvelse - ret til forsvar - beviskrav

Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Dom
Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Indstilling

Indstilling C-108/17 Enteco Baltic
Dato: 22-03-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - artikel 14, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF - artikel 138, stk. 1, artikel 143, stk. 1, litra d), og artikel 143, stk. 2, i direktiv 2006/112 - fritagelse for importmoms, når importen efterfølges af en fritaget levering inden for Fællesskabet - varer, der forsendes eller transporteres fra et tredjeland til en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen eller transporten afsluttes - importørens angivelse af køberens momsregistreringsnummer i bestemmelsesmedlemsstaten - formelt eller materielt krav vedrørende retten til fritagelse for importmoms - tilstrækkelig dokumentation til at bevise, at varerne er sendt til en anden medlemsstat - begrebet overdragelse til køberen af retten til at råde over varerne og fremgangsmåderne hertil - god tro hos importøren - den afgiftspligtige persons kendskab til køberens medvirken til afgiftssvig - den kompetente myndigheds accept af importørens fortoldningsbegæringer - retssikkerhed - den kompetente myndigheds eventuelle pligt til at hjælpe den afgiftspligtige person med at indsamle de oplysninger, der er nødvendige for at bevise, at betingelserne for fritagelse er opfyldt

Tidligere dokument: C-108/17 Enteco Baltic - Dom
Tidligere dokument: C-108/17 Enteco Baltic - Indstilling


Domme
C-672/16 Imofloresmira - Investimentos Imobiliários

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - momsdirektivet - fritagelse af bortforpagtning og udlejning af fast ejendom - valgmulighed for afgiftspligtige personer - medlemsstaternes gennemførelse - fradrag for indgående afgift - anvendelse i forbindelse med den afgiftspligtige persons afgiftspligtige transaktioner - regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - ikke tilladt

Domstolens dom:

Artikel 167, 168, 184, 185 og 187 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de er til hinder for en national bestemmelse, som kræver, at der foretages regulering af den oprindeligt fradragne merværdiafgift, med den begrundelse, at en ejendom, for hvilken valgmuligheden for afgiftsbetaling er blevet udøvet, anses for ikke længere at blive anvendt af den afgiftspligtige person i forbindelse med den pågældendes egne afgiftspligtige transaktioner, når denne ejendom har stået ubenyttet hen i mere end to år, selv om det er godtgjort, at den afgiftspligtige person har søgt at udleje ejendommen i denne periode.


C-307/16 Pienkowski

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - artikel 131 - artikel 146, stk. 1, litra b) - artikel 147 - fritagelse ved udførsel - artikel 273 - lovgivning i en medlemsstat, der gør fritagelsen betinget enten af, at der er opnået en vis omsætning, eller af, at der er indgået en aftale med en aktør, der er bemyndiget til at foretage momsrefusion til de rejsende

Domstolens dom:

Artikel 131, artikel 146, stk. 1, litra b), samt artikel 147 og 273 i Rådets direktiv 2006/112/EU af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, hvorefter den afgiftspligtige sælger, i tilfælde af en levering af varer til udførsel, som medbringes i de rejsendes personlige bagage, skal have opnået en omsætning på et bestemt minimumsbeløb i det foregående skatteår eller indgået en aftale med en aktør, som er berettiget til at foretage momsrefusion til de rejsende, for så vidt som den blotte manglende overholdelse af disse betingelser medfører, at denne definitivt fratages retten til fritagelse for denne levering.

Tidligere dokument: C-307/16 Pienkowski - Indstilling


C-387/16 Nidera

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - artikel 183 - tilbagebetaling af overskydende moms - for sen tilbagebetaling - morarentebeløb ifølge national ret - nedsættelse af dette beløb af grunde, der ikke kan tilskrives den afgiftspligtige - lovlighed - afgiftsneutralitet - retssikkerhed

Domstolens dom:

Artikel 183 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med princippet om afgiftens neutralitet, skal fortolkes således, at den er til hinder for en nedsættelse af den rente, der i henhold til national ret sædvanligvis skal betales, når tilbagebetaling af overskydende merværdiafgift ikke sker rettidigt af grunde, som er forbundet med omstændigheder, der ikke skyldes den afgiftspligtige person, såsom størrelsen af denne rente i forhold til det overskydende merværdiafgiftsbeløb, den periode, hvor den fejlagtigt betalte merværdiafgift ikke blev tilbagebetalt, og årsagerne hertil samt de tab, som den afgiftspligtige person faktisk har lidt.

Tidligere dokument: C-387/16 Nidera - Indstilling


C-76/17 Frie varebevægelser Petrotel-Lukoil og Georgescu

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - afgifter med tilsvarende virkning som told - artikel 30 TEUF - interne afgifter - artikel 110 TEUF - afgift for eksporterede olieprodukter - afgiften overvæltes ikke på forbrugeren - afgiftsbyrden for den afgiftspligtige - tilbagebetaling af det beløb, der er blevet betalt af den afgiftspligtige

Domstolens dom:

EU-retten, særligt artikel 30 TEUF, skal fortolkes således, at en afgiftspligtig, som reelt har betalt en afgift med tilsvarende virkning i strid med den nævnte artikel, skal kunne opnå tilbagebetaling af det beløb, der er blevet betalt på grundlag af denne afgift, også i den situation, hvor betalingsordningen vedrørende afgiften i den nationale lovgivning er blevet udformet således, at denne afgift overvæltes på forbrugeren.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

19 Meeting - January 2018

Minutes

Dagsorden

Bilag

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

MEETING 19 - 26 February 2018

Minutes of meeting

Agenda

Encl.

MEETING 18 - 5 February 2018

Minutes of meeting

Agenda

Encl.

Nyt fra Parlamentet

om nedsættelse af et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse og fastsættelse af dets ansvarsområder, medlemstal og funktionsperiode

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end edb som omhandlet i EU-toldkodeksen  

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 1. marts 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))  

Europa-Parlamentets afgørelse af 1. marts 2018 om nedsættelse af et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse og fastsættelse af dets ansvarsområder, medlemstal og funktionsperiode (TAX3) (2018/2574(RSO))  

 

Nyt fra EUR_LEX

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/279 af 20. februar 2018 om at give Malta tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Tariferingsforordning

Niveaulister - Rettelser af tastefejl, Niveaulister til værdifastsættelser af motorkøretøjer - Januar 2018


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 26-02-2018
Høringsfrist: 23-03-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer. (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler).
Fremsat den 28. februar 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 148 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark. (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag til den foreslåede § 18, stk. 2, der sørger for, at skyldners formueforhold medtages i vurderingen af skyldners betalingsevne, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at sikre, at lovforslaget ikke skaber social skævvridning, når borgere selv skal ansøge om at få genoptaget sager på under 3.000 kr., til skatteministeren

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer. (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar (vejbenyttelsesafgift)

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 220

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 28. januar 2018 fra Erik Ovesen vedrørende ny registreringsafgift på veteranbil ved udskiftning af reservedel, jf. SAU alm. del - bilag 116.  Svar  

Spm. 277

Det fremgår af Statsrevisorernes beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet, at SKAT ikke udnytter sin lovhjemmel til at sanktionere virksomheder, hvis SKAT finder fejl ved gentagende kontroller, og at SKAT selv vurderer, at SKAT i højere grad burde udnytte de eksisterende sanktionsmuligheder (beretningens s. 29). Af ministerredegørelsen af 20. februar 2018 til ovennævnte beretning fremgår det, at SKAT vil undersøge behovet for hårdere sanktioner over for disse virksomheder. Ministeren bedes på den baggrund redegøre for, hvorfor virksomhederne ikke sanktioneres. Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvorfor SKAT mener, at der er behov for yderligere undersøgelser af behovet for sanktioner, når det fremgår af beretningen, at SKAT allerede har vurderet, at sanktionsmulighederne i højere grad bør udnyttes, hvornår disse undersøgelser er færdige og hvornår SKAT vil begynde at benytte sanktionsmulighederne.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse