MomsMail 2019, uge 08

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder bl.a. en god stribe artikler, der - ikke unaturligt - i større og større omfang begynder at handle om Brexit.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Incitamentet til sommerhusudlejning har aldrig været større
Momsrefusion i UK før, under og efter Brexit
Tilbagesøgning af moms
Kantinemoms
Hørringssvar:
Brexit: Ny EU-guide for virksomheder om told og moms
Brexit: Hvad er status? (uge 8)
Køb gødning i udlandet uden administrativt bøvl
Notat om beretning om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Bindende svar
Leveringssted for ydelser i forbindelse med levering af produktionsanlæg til industriproduktion i tredjeland
Momsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater og udstillingsplads ved afholdelse af international kongres
El-patronordningen - demontering af kraftvarmeanlæg

Domme
Genoptagelse - nye oplysninger
Dødsbo - arveafkald
Ekstraordinær genoptagelse direkte følge forkortet ligningsfrist bekræftende til genmæle
Toldtarifering af spindlere til børnesikkerhedsgitre antidumpingtoldforordning

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Incitamentet til sommerhusudlejning har aldrig været større

Det skattefrie bundfradrag har aldrig været højere, og nu er elafgiften for el-opvarmede sommerhuse og ferielejligheder sat ned. En fordel for både udlejere og lejere


BDO

Momsrefusion i UK før, under og efter Brexit

Ingen ved, hvad der kommer til at ske, når Storbritannien træder ud af EU den 30. marts 2019. Når det gælder refusion af moms i UK, må danske virksomheder derfor gøre det, som lige nu forekommer mest optimalt


BDO

Tilbagesøgning af moms

Tilbagesøgning af moms i andre EU-lande er betinget af, at virksomheden ikke har haft registreringspligtige aktiviteter i det pågældende land. Læs her, hvilke regler der gælder om tilbagesøgning af moms.


BDO

Kantinemoms

Mange kantineregnskaber udviser underskud. Det skyldes, at medarbejdernes egenbetaling ikke dækker de faktiske udgifter til kantinedriften. Dette er ofte helt bevidst. Billig mad og drikke er et værdsat personalegode. De fleste arbejdsgivere dækker derfor gerne et kantineunderskud, fordi det...


JUSTITIA

Hørringssvar:

Justitias høringssvar til lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV)

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, der skal nedbringe de lange sagsbehandlingstider i klagesystemet og dermed styrke borgeres og virksomheders retssikkerhed. Samtidig er formålet med lovforslaget at gennemføre en række tiltag, der skal gøre klageforløbet på skatteområdet mere effektivt og øge Skatteankestyrelsens produktivitet.


Plesner

Brexit: Ny EU-guide for virksomheder om told og moms

EU-Kommissionen har netop offentliggjort en tjekliste til virksomheder om, hvordan de kan forberede sig på at håndtere told og moms i tilfælde af et hard-Brexit.


PwC

Brexit: Hvad er status? (uge 8)

Dagen for Storbritanniens udtræden af EU, den 29. marts 2019, nærmer sig, og de politiske forhandlinger er ved at gå i hårdknude. Finansielle virksomheder kan derfor med fordel opdatere deres plan for et hårdt Brexit. Dette sættes der fokus på i PwC’s Brexit-opdateringer, der denne uge har fokus på overførsel af personoplysninger til Storbritannien.


Rigsrevisionen

Notat om beretning om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2018 om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Skatteministeriets arbejde med at tilrettelægge kontrolindsatsen på eksportområdet mere hensigtsmæssigt, herunder i højere grad sanktionere virksomheder, som ikke overholder reglerne
  • Skatteministeriets fremtidige forvaltning af udbetaling af eksportgodtgørelse, herunder de videre overvejelser om selvanmelderordningens fortsatte eksistens.


SEGES

Køb gødning i udlandet uden administrativt bøvl

Køber landmanden gødning med kvælstof i udlandet, skal kun kvælstofmængder over bagatelgrænsen på 2.000 kg indberettes til Skat


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Leveringssted for ydelser i forbindelse med levering af produktionsanlæg til industriproduktion i tredjeland

SKM2019.99.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at danske underleverandørers ydelser i form af installerings- og monterings-opgaver, supervisionsopgaver/arbejdslederopgaver og tekniske/IT opgaver leveret on site i tredjelande, har leveringssted i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater og udstillingsplads ved afholdelse af international kongres

SKM2019.98.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger er momsfritaget ved opkrævning af deltagergebyr og salg af salg af sponsorater og udstillingsplads i forbindelse med afholdelse af en international konference i København.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: El-patronordningen - demontering af kraftvarmeanlæg

SKM2019.97.SR

Spørger vil demontere sin eneste kraftvarmeenhed, der producerede elektricitet og varme. Herefter ville spørger udelukkende producere varme. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne anvende el-patronordningen i elafgiftslovens § 11, stk. 16 og 17, gasafgiftslovens § 8, sk. 4 og 5, og mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 4 og 5. Dette skyldtes, at spørger ikke længere drev et kraftvarmeværk, som er en forudsætning for anvendelsen af bestemmelserne.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Genoptagelse - nye oplysninger

SKM2019.96.BR

Sagen handlede om, hvorvidt sagsøgeren i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 g var berettiget til genoptagelse af Skatteankenævnets afgørelse, hvorved Skatteankenævnet havde stadfæstet SKATs skønsmæssige forhøjelse af sagsøgerens skatteansættelse for indkomståret 2012.

Retten fandt, at sagsøgeren havde fremlagt nye oplysninger om hustruens indkomstforhold, en spillegevinst, en forsikringsudbetaling og salg af en virksomhed. De nye oplysninger vedrørte samlet et beløb på 260.000 kr. eller mere.

Retten vurderede på den baggrund, at de nye oplysninger kunne have medført et væsentligt ændret udfald af afgørelsen. Betingelserne for genoptagelse af sagen var derfor opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Dødsbo - arveafkald

SKM2019.95.ØLR

I et dødsbo med to arvinger, appellanten og hans bror, var det væsentligste aktiv en fast ejendom, hvis offentlige ejendomsvurdering udgjorde kr. 3,3 mio., mens der var enighed om, at den reelle handelsværdi udgjorde kr. 6 mio. Appellanten gav blankt arveafkald, dvs. afkald uden vederlag, og købte ejendommen for kr. 2.805.000,-, svarende til den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 pct. Der skete dermed reelt en ligedeling mellem brødrene.

Landsretten fandt, at appellanten - som følge af sit arveafkald - ikke var arving i boet, og at forskellen mellem ejendommens handelsværdi og de beløb, som han betalte for ejendommen, derfor var en formueforøgelse, der hidrørte fra arv. Landsretten fandt ikke, at der var tale om en gave, som faldt ind under boafgiftsloven, men derimod en indkomstskattepligtig gave efter statsskattelovens § 4, litra c.

Herefter - og da appellanten for landsretten havde frafaldet indsigelserne om, at skatteforvaltningslovens fristregler ikke var iagttaget - stadfæstede landsretten dommen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse direkte følge forkortet ligningsfrist bekræftende til genmæle

SKM2019.94.BR

Sagen som var anlagt af Skatteministeriet angik spørgsmålet, hvorvidt skattemyndighederne var af skåret fra at anvende direkte følge-reglen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, fordi skatteansættelsen for det korrekte indkomstår ikke kunne foretages efter den ordinære ligningsfrist (som i dette til fælde var den forkortede ligningsfrist).

I sagen havde SKAT i 2016 ekstraordinært forhøjet skatteyders indkomst i 2010, under henvisning til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, idet skatteyder havde undladt at selvangive et kompensationsbeløb. ·

Landsskatteretten nedsatte den 4. august 2017 SKATs forhøjelse af skatteyders indkomst i 2010. Kompensationsbeløbet var skattepligtigt, men skulle retteligt beskattes. i indkomståret 2013, som var det år, skatteyderen modtog kompensationsbeløbet. ·

Den 15. januar 2018 varslede SKAT derfor en forhøjelse af skatteyders indkomst i 2013 under henvisning til direkte følge-reglen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2. SKAT traf afgørelse herom den 23. januar 2018.

Landsskatteretten fandt fortsat, at kompensationsbeløbet var skattepligtigt. Landsskatteretten fandt imidlertid, at forhøjelsen af skatteyders indkomst var sket for sent, da den ordinære ligningsfrist (her den forkortede ligningsfrist) var udløbet for det korrekte indkomstår (2013) på tidspunktet for skatteansættelsen af det forkerte indkomstår (2010). Af denne årsag fandt Landsskatteretten, at direkte følge-reglen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, ikke kunne anvendes.

Skatteministeriet gjorde i sagen gældende, at direkte følge-reglen gælder i alle tilfælde, hvor SKAT kunne have varslet skatteansættelsen i det korrekte indkomstår (her 2013) på tidspt1nktet for skatteansættelsen i det forkerte indkomstår (her 2010). Det modsatte resultat ville medføre, at de øvrige ekstraordinære gen optagelsesregler i skatteforvaltningslovens § 27 ville blive uden betydning ved anvendelse af direkte følge-reglen.

I den konkrete sag kunne skattemyndighederne have forhøjet skatteyders indkomst i det korrekte ind kornstår på tidspunktet for ansættelsen i det forkerte indkomstår under henvisning til skatteforvaltnings lovens§ 27, stk. 1, nr. 5, om grov uagtsomhed.

Skatteyder tog bekræftende til genmæle i sagen, hvorefter Retten afsagde dom i overensstemmelse med Skatteministeriets påstand om forhøjelse af skatteyders indkomst i 2013.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Toldtarifering af spindlere til børnesikkerhedsgitre antidumpingtoldforordning

SKM2019.93.VLR

EU-Domstolen gav ved en præjudiciel forelæggelse under retssagen Skatteministeriets medhold i, at de af en virksomhed importerede spindlere til montering af børnesikkerhedsgitre skulle tariferes som skruer og ikke som dele til gitrene.

Den korrekte toldposition var pålagt antidumpingtold, og virksomheden gjorde gældende, at forordningen vedrørende antidumpingtold var ugyldig, fordi den stred mod både afgørelser fra WTO og EU's antidumpinggrundforordning.

EU-Domstolen fastslog, at afgørelserne fra WTO ikke kunne påberåbes med henblik på at anfægte lovligheden af antidumpingtoldforordningen. Videre fastslog Domstolen, at forordningen også var i overensstemmelse med EU's grundforordning. Forordningen var derfor ikke ugyldig.

Efter EU-Domstolens dom tog virksomheden bekræftende til genmæle i retssagen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Procesbevillingsnævnet
Den momsretlige kvalifikation af parkeringsafgifter

Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2019 meddelt et parkeringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. september 2018.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0002427
Genoptagelse af sag vedr. momsgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har undladt at imødekomme en anmodning om genoptagelse af en sag vedrørende momsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-01-2019

Journalnr: 15/1864511
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms vedrørende driftsbygninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen..
Afsagt: 23-01-2019

Journalnr: 14/0381752
Momsmæssigt hjemsted
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets afgiftstilsvar idet selskabet er anset for at have momsmæssigt hjemsted i Danmark. Landsskatteretten ophæver SKATs afgørelse.
Afsagt: 01-02-2019

Journalnr: 14/3028384
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet virksomheden fradrag for indgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-01-2019

Journalnr: 17/0758950
Tinglysning af skøde
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om at der ved tinglysning af skøde skal betales yderligere tinglysningsafgift beregnet ud fra den seneste offentliggjorte ejendomsværdi på tinglysningstidspunktet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-01-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 25-02-2019 - 26-03-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Dato: 27-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldskyld - forordning (EØF) nr. 2913/92 - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - begrebet indførsel - kravet om, at varen skal optages i Unionens økonomiske kredsløb - formodning

Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Dom
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Indstilling
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Ny sag

Dom C-567/17 Bene Factum
Dato: 28-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - artikel 27, stk. 1, litra b) - fritagelser - begrebet »produkter, som ikke er bestemt til konsum« - bedømmelseskriterier

Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Dom
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Indstilling
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Ny sag

Dom C-278/18 Sequeira Mesquita
Dato: 28-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - fritagelse - artikel 13, punkt B, litra b) - bortforpagtning og udlejning af fast ejendom - begreb - kontrakt om overdragelse af landbrugsdrift af landbrugsarealer, der består af vinmarker

Tidligere dokument: C-278/18 Sequeira Mesquita - Dom
Tidligere dokument: C-278/18 Sequeira Mesquita - Ny sag

Indstilling C-145/18 Regards Photographiques
Dato: 07-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - særordninger - kunstgenstande - nedsat momssats - fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer

Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Dom
Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Indstilling

Dom C-195/18 B.S. (Malt dans la composition de la bière)
Dato: 13-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer - direktiv 92/83/EØF - artikel 2 - begrebet »øl« - drikkevare fremstillet ud fra en urt, som er fremstillet af en blanding med et højere indhold af glukose end malt - kombineret nomenklatur - pos. 2203 (øl [fremstillet af malt]) eller 2206 (andre gærede drikkevarer)

Tidligere dokument: C-195/18 B.S. (Malt dans la composition de la bière) - Dom
Tidligere dokument: C-195/18 B.S. - Ny sag

Dom C-647/17 Srf konsulterna
Dato: 13-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 53 - levering af ydelser, der består i at give adgang til arrangementer inden for undervisning - stedet for afgiftspligtige transaktioner

Tidligere dokument: C-647/17 Srf konsulterna - Dom
Tidligere dokument: C-647/17 Srf konsulterna - Indstilling

Dom C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie
Dato: 14-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) og j) - fritagelse til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse - skole- og universitetsundervisning - begreb - køreskoleundervisning givet af en køreskole

Tidligere dokument: C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie - Dom
Tidligere dokument: C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie - Indstilling
Tidligere dokument: C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie - Ny sag

Dom C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato
Dato: 14-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2010/24/EU - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - artikel 13, stk. 1 - artikel 14, stk. 2 - tvangsinddrivelse af den bistandssøgende medlemsstats fordringer, der foretages af myndighederne i den bistandssøgte medlemsstat - sag vedrørende et krav om omstødelse af betalingen af disse fordringer til fordel for konkursmassen for et selskab, der har hjemsted i den bistandssøgte medlemsstat - den sagsøgte part i denne sag - fastsættelse

Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Dom
Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Indstilling
Tidligere dokument: C-695/17 Metirato - Ny sag

Indstilling C-226/18 Krohn & Schröder
Dato: 14-03-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - import- og eksportprocedurer - toldskyld - Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 212a - Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold - Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 om indførelse af en endelig udligningstold - fritagelser

Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Dom
Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Indstilling

Indstilling C-71/18 KPC Herning
Dato: 19-03-2019
Fiskale bestemmelser

Merværdiafgift (moms) - levering af en fast ejendom med en bygning, som skal rives delvist ned og erstattes af en nyopført bygning - artikel 12 i direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra j) og k), i direktiv 2006/112 - momsfritagelse - parternes hensigt - objektiv vurdering - begrebet »bygning«

Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Dom
Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Indstilling


Nye sager for domstolen

C-716/18 AJFP Caraş-Severin og DGRFP Timişoara

Pålægger bestemmelserne i artikel 288, [stk. 1], nr. 4), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) L 347 af 11. december 2006 , under de i den foreliggende sag relevante omstændigheder, hvor en fysisk person udøver økonomisk virksomhed, som omfatter udøvelse af flere liberale erhverv samt udlejning af en fast ejendom, hvoraf vedkommende opnår løbende indtægter, at identificere en bestemt erhverv...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

World Customs Organization: 18th Meeting of the Administrative Committee for the Istanbul Convention (27 - 28 February 2019) - Coordination

Draft COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising France to apply a reduced rate of taxation to unleaded petrol used as motor fuel and consumed in Corsican departments in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC Adoption

Customs Cooperation Working Party, Plenary

Customs Union Working Party (Attachés)

Council Conclusions concerning the European Court of Auditors' Special Report No 26/2018: "A Series of Delays in Customs IT Systems: What Went Wrong?" - Adoption

 

Nyt fra Kommissionen

Brexit preparedness: Commission intensifies “no-deal” customs preparedness outreach to EU businesses

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld
Oprettelsesdato: 20-02-2019
Høringsfrist: 19-03-2019

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiften, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedr. konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedr. import og eksport af brugte køretøjer.)
Oprettelsesdato: 22-02-2019
Høringsfrist: 21-03-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 161 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love.(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spørgsmålet tilbagetaget

Spm. 2

Spørgsmålet tilbagetaget

Spm. 3

Spm. om, hvordan det sikres, at forslaget om at fravige dækningsrækkefølgen, ikke vil føre til at kommunale krav, der ligger i det gamle inddrivelsessystem EFI/DMI, får en lavere prioritet i dækningsrækkefølgen end de krav, som kommer ind i det nye inddrivelsessystem PSRM, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 146

Henvendelse af 21/2-19 fra NOAH-Trafik om udviklingen i transportrelaterede afgifter gennem de sidste 30 år

Bilag 148

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedr. konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, og ændringer vedr. import og eksport af brugte køretøjer) samt resumé, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 234

Ministeren bedes redegøre for den lovgivning og praksis, der gælder i en situation, hvor developere i byggebranchen køber et areal og udstykker et stort antal grunde, hvorpå der opsættes færdige huse/rækkehuse. Disse sættes kortvarigt til salg, hvorefter det konstateres, at boligerne ikke kan sælges, hvorfor de i stedet udlejes. Efter en årrække kan developeren få momsen på 25 procent retur. Er det ministerens opfattelse, at denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med intentionen med lovgivningen?  Svar  

Spm. 276

Vil ministeren redegøre for, om en håndværker, der har fået stillet en firmabil på gule plader til rådighed, og som vedkommende dagligt kører til og fra arbejdet i, inden for reglerne for brugen af varebiler på gule plader, må parkere bilen, enten hos arbejdsgiveren eller et sted på den naturlige rute til og fra arbejde, i f.eks. 5 timer, hvis håndværkeren i de 5 timer har et privat ærinde og efterfølgende kører hjem i bilen?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse