MomsMail 2019, uge 07

Kære læser !

MomsMail i denne uge er præget af, at der har været vinterferie mange steder i Danmark, for der er forholdsvist få nationale nyheder.

Til gengæld er der masser af nyt fra EU's institutioner, især fra Rådet og Domstolen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Kantineordninger 2019
Billigere varme i sommerhuset
Fertilitetsbehandling - momsfritaget
Moms på fast ejendom 2019
Globalt momsfradrag for aktører i den finansielle sektor
Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager
Byttehandler fra et moms- og TP-mæssigt perspektiv
Godtgørelse af energiafgifter for 2019

Bindende svar
Moms af kompensation mod at 'frafalde et krav'

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
3 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Kantineordninger 2019

I mange virksomheder er der etableret en kantineordning. Formen af kantineordningen varierer meget i forhold til virksomhedens størrelse. Det er forskelligt, om virksomheden selv ansætter køkkenpersonale og driver kantinen, eller kantinedriften udliciteres til et cateringfirma


Beierholm

Billigere varme i sommerhuset

Afgiften for elopvarmede sommerhuse sættes ned


Beierholm

Fertilitetsbehandling - momsfritaget

Behandlingskravet anses fremover altid for opfyldt


Beierholm

Moms på fast ejendom 2019

Opdatering af vejledning


Deloitte

Globalt momsfradrag for aktører i den finansielle sektor

Visse danske filialer af udenlandske selskaber, typisk i den finansielle sektor, skal opgøre en global momsfradragsprocent, hvis filial og hovedkontor har både momspligtige og momsfrie aktiviteter. Samtidig åbner EU-Domstolen op for tilsvarende for danske selskaber, der har filialer i udlandet.


Folketingets Ombudsmand

Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten under et retsmøde. Landsskatteretten kan undlade at imødekomme anmodningen, hvis denne fremgangsmåde efter forholdene må anses for overflødig


PwC

Byttehandler fra et moms- og TP-mæssigt perspektiv

Moms- og skatteretten stiller i princippet de samme krav til specifikationsgraden, når to parter udveksler ydelser. Imidlertid ses der ofte store forskelle i praksis, hvor skattemyndighederne transfer pricing-mæssigt ofte accepterer, at principalen ikke selvstændigt udfakturerer management fees, og de dermed i realiteten ”nettes” med varetransaktioner. En ny dom fra EU-domstolen understreger, at momsretten stiller store krav til specifikationsgraden i byttehandler. Der er derfor et samspilsproblem, som er vigtigt at være opmærksom på.


Redmark

Godtgørelse af energiafgifter for 2019

Redmark har opdateret moms§fakta om godtgørelse af energiafgifter for 2019 på el, vand og brændsler


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms af kompensation mod at 'frafalde et krav'

SKM2019.83.SR

Skatterådet bekræfter, at når Spørger modtager en godtgørelse fra tredjemand mod at undlade at kræve, at denne fjerner sine gamle vandrør på Spørgers grundstykke, er dette at anse som en levering mod vederlag omfattet af momsloven, når visse betingelser er opfyldt.

Bl.a. skal handlingen give anledning til noget forbrug eller give en fordel, der kan anses for et omkostningselement, der indgår i en anden persons virksomhed i omsætningskæden.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-02-2019 - 19-03-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Dato: 27-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldskyld - forordning (EØF) nr. 2913/92 - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - begrebet indførsel - kravet om, at varen skal optages i Unionens økonomiske kredsløb - formodning

Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Dom
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Indstilling
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Ny sag

Dom C-567/17 Bene Factum
Dato: 28-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - artikel 27, stk. 1, litra b) - fritagelser - begrebet »produkter, som ikke er bestemt til konsum« - bedømmelseskriterier

Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Dom
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Indstilling
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Ny sag

Dom C-278/18 Sequeira Mesquita
Dato: 28-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - fritagelse - artikel 13, punkt B, litra b) - bortforpagtning og udlejning af fast ejendom - begreb - kontrakt om overdragelse af landbrugsdrift af landbrugsarealer, der består af vinmarker

Tidligere dokument: C-278/18 Sequeira Mesquita - Dom
Tidligere dokument: C-278/18 Sequeira Mesquita - Ny sag

Indstilling C-145/18 Regards Photographiques
Dato: 07-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - særordninger - kunstgenstande - nedsat momssats - fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer

Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Dom
Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Indstilling

Dom C-195/18 B.S. (Malt dans la composition de la bière)
Dato: 13-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer - direktiv 92/83/EØF - artikel 2 - begrebet »øl« - drikkevare fremstillet ud fra en urt, som er fremstillet af en blanding med et højere indhold af glukose end malt - kombineret nomenklatur - pos. 2203 (øl [fremstillet af malt]) eller 2206 (andre gærede drikkevarer)

Tidligere dokument: C-195/18 B.S. (Malt dans la composition de la bière) - Dom
Tidligere dokument: C-195/18 B.S. - Ny sag

Dom C-647/17 Srf konsulterna
Dato: 13-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 53 - levering af ydelser, der består i at give adgang til arrangementer inden for undervisning - stedet for afgiftspligtige transaktioner

Tidligere dokument: C-647/17 Srf konsulterna - Dom
Tidligere dokument: C-647/17 Srf konsulterna - Indstilling

Dom C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie
Dato: 14-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) og j) - fritagelse til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse - skole- og universitetsundervisning - begreb - køreskoleundervisning givet af en køreskole

Tidligere dokument: C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie - Dom
Tidligere dokument: C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie - Indstilling
Tidligere dokument: C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie - Ny sag

Dom C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato
Dato: 14-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2010/24/EU - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - artikel 13, stk. 1 - artikel 14, stk. 2 - tvangsinddrivelse af den bistandssøgende medlemsstats fordringer, der foretages af myndighederne i den bistandssøgte medlemsstat - sag vedrørende et krav om omstødelse af betalingen af disse fordringer til fordel for konkursmassen for et selskab, der har hjemsted i den bistandssøgte medlemsstat - den sagsøgte part i denne sag - fastsættelse

Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Dom
Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Indstilling
Tidligere dokument: C-695/17 Metirato - Ny sag

Indstilling C-226/18 Krohn & Schröder
Dato: 14-03-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - import- og eksportprocedurer - toldskyld - Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 212a - Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold - Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 om indførelse af en endelig udligningstold - fritagelser

Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Dom
Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Indstilling


Indstillinger
C-568/17 Geelen

Sagen omhandler:

Skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 77/388/EØF - artikel 9, stk. 2, litra c) og e) - direktiv 2006/112/EF - artikel 52, litra a) - artikel 56, stk. 1, litra k) - udførelse af tjenesteydelser - leveringssted for de afgiftspligtige transaktioner - kriterium for fastlæggelse af beskatningskompetencen - direkte interaktive erotiske webcamsessioner - sted for den faktiske udførelse af tjenesteydelsen

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 9, stk. 2, litra c), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, ændret ved Rådets direktiv 2002/38/EF af 7. maj 2002, henholdsvis artikel 52, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem i den affattelse, der var gældende indtil den 31. december 2009, skal fortolkes således, at levering af direkte interaktive erotiske webcamsessioner mod vederlag ikke udgør en tjenesteydelse inden for underholdning i disse bestemmelsers forstand.


C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - støtteordning i form af lempelser af miljøafgifter - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 17, stk. 1, litra a) - energiintensive virksomheder - forordning (EU) nr. 651/2014 - artikel 44, stk. 1-3 - udvælgelse af støttemodtagere på grundlag af gennemsigtige og objektive kriterier - udbetaling af en fast kompensation - artikel 58, stk. 1 - overgangsbestemmelser - artikel 5, stk. 2, litra d) - støttens gennemsigtighed - støtte i form af skattefordele

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 44, stk. 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 skal fortolkes således, at det omfatter en støtteordning, der er baseret på en mekanisme for godtgørelse af miljøafgifter, og som entydigt er fastsat i loven ved en formel for beregning af afgiftsgodtgørelsens størrelse, sådan som det er tilfældet i hovedsagen.

2) Artikel 58, stk. 1, i forordning nr. 651/2014 skal fortolkes således, at den nævnte forordning indebærer en fritagelse for pligten til at anmelde individuel støtte i form af lempelser af miljøafgifter, der er tildelt i henhold til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet før den 1. juli 2014, såsom den støtte, der er ydet i henhold til den i hovedsagen omhandlede støtteordning for perioden fra februar 2011 til den 30. juni 2014, for så vidt som denne støtte opfylder samtlige de betingelser, der er fastsat i artikel 44 i forordning nr. 651/2014.


Domme
C-531/17 Vetsch Int. Transporte

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 143, stk. 1, litra d) - fritagelse for moms ved indførsel - indførsel efterfulgt af en overførsel inden for Fællesskabet - efterfølgende levering inden for Fællesskabet - momssvig - nægtelse af fritagelse - betingelser

Domstolens dom:

Artikel 143, litra d), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og dette direktivs artikel 143, stk. 1, litra d), som ændret ved Rådets direktiv 2009/69/EF af 25. juni 2009, skal fortolkes således, at retten til fritagelse for merværdiafgift ved indførslen som omhandlet i disse bestemmelser ikke kan nægtes den importør, der er udpeget eller anerkendt som betalingspligtig for denne afgift, som omhandlet i artikel 201 i direktiv 2006/112, i en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor dels modtageren af denne overførsel inden for Fællesskabet efterfølgende begår svig i forbindelse med en efterfølgende transaktion, og denne svig ikke har tilknytning til nævnte overførsel, og der dels ikke foreligger oplysninger, der gør det muligt at fastslå, at importøren vidste eller burde vide, at denne efterfølgende transaktion var led i svig begået af modtageren.

Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Indstilling


C-562/17 Nestrade

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - trettende direktiv 86/560/EØF - regler for tilbagebetaling af merværdiafgift (moms) - ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet - virksomhed, der ikke er etableret i Den Europæiske Union - forudgående og endelig afgørelse om afslag på tilbagebetaling af moms - forkert momsregistreringsnummer

Domstolens dom:

Bestemmelserne i Rådets trettende direktiv 86/560/EØF af 17. november 1986 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på Fællesskabets område, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at en medlemsstat tidsmæssigt begrænser muligheden for at berigtige fejlbehæftede fakturaer, eksempelvis ved berigtigelse af det momsregistreringsnummer, der oprindeligt blev opført på fakturaen, med henblik på udøvelsen af retten til tilbagebetaling af moms, for så vidt som ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet overholdes, hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve.


C-434/17 Human Operator

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag af moms - fastsættelse af den momspligtige person - anvendelse af en fravigelsesforanstaltning med tilbagevirkende kraft - retssikkerhedsprincippet

Domstolens dom:

EU-retten er til hinder for en national lovgivning, hvorefter en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2013/43/EU af 22. juli 2013, finder anvendelse, før den EU-retsakt, der giver tilladelse til den nævnte fravigelse, er blevet meddelt den medlemsstat, der har anmodet om den, når den pågældende EU-retsakt intet nævner om dens ikrafttrædelse eller startdatoen for dens anvendelse, også selv om den omhandlede medlemsstat har givet udtryk for et ønske om, at den nævnte fravigelse finder anvendelse med tilbagevirkende kraft.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Draft COUNCIL DIRECTIVE amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as regards the inclusion of the Italian municipality of Campione d’Italia and the Italian waters of Lake Lugano in the customs territory of the Union and in the territorial application of Directive 2008/118/EC Adoption

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 952/2013 to prolong the transitional use of means other than the electronic data-processing techniques provided for in the Union Customs Code - Confirmation of the final compromise text with a view to agreement

Draft COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Lithuania to introduce a special measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax Adoption

Draft COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Poland to introduce a special measure derogating from Article 226 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax Adoption

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om midtvejsevalueringen af Told 2020-programmet

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Litauen tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Litauen tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Udkast til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF Vedtagelse

BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det ØPA-udvalg, der er nedsat i henhold til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår ændringerne af visse bestemmelser i protokol 1 til aftalen vedrørende begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder til administrativt samarbejde

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det ØPA-udvalg, der er nedsat i henhold til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår ændringerne af visse bestemmelser i protokol 1 til aftalen vedrørende begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder til administrativt samarbejde

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det ØPA-udvalg, der er nedsat i henhold til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår ændringerne af visse bestemmelser i protokol 1 til aftalen vedrørende begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder til administrativt samarbejde

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det ØPA-udvalg, der er nedsat i henhold til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår ændringerne af visse bestemmelser i protokol 1 til aftalen vedrørende begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder til administrativt samarbejde

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 428/2009 by granting a Union General Export Authorisation for the export of certain dual-use items from the Union to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - Mandate for Negotiations with the European Parliament

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - Digital) - MORNING ONLY

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - Excise Duties)

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 952/2013 to prolong the transitional use of means other than the electronic data-processing techniques provided for in the Union Customs Code - Confirmation of the final compromise text with a view to agreement - Statement by the Council

Udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt

Customs Union Working Party

Customs Union Working Party (Attaches)

 

Nyt fra Parlamentet

Betænkning Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. februar 2019 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår indførelsen af de detaljerede tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))  

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936 af 9. juni 2015 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel  

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 13. februar 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. februar 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Colombia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union (14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))  

Europa-Parlamentets beslutning af 14. februar 2019 om styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning (2018/2109(INI))  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Toldsystemet (Import og e-Export) - ny tilgang til onlinedelen

Rettelse til Toldtariffen - udligningstold

Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - Februar 2019

EU-Japan aftalen - import af vin fra Japan


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 145 Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 15/2-19 fra Landbrug & Fødevarer om at indføre godtgørelse for afgiftsberigtigede varer på lager i forbindelse med afskaffelsen af afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om at bekræfte, at det af Saneringsrapporten fra 2017 fremgår, at det ikke vurderedes, at der var grundlag for at afskaffe foderfosfatafgiften, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvornår de skærpede krav til fosforlofter træder i kraft, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 264

Er regeringen enig i, at puljen til overskudsvarme, som er beskrevet i Energiforliget, ikke skal gå til at erstatte faldende indtægter fra kulafgifter?  Svar  

Spm. 265

Vil ministeren oplyse, hvad det årlige afgiftsprovenu fra kul til brug for energi for staten fra kulværkerne i Odense, Esbjerg og Aalborg forventes at være fra 2018 til værkerne er udfasede?  Svar  

Spm. 266

Vil ministeren oplyse, hvad den samlede provenuvirkning både før og efter tilbageløb isoleret vil være for den danske stat årligt de næste 20 år, hvis afgiften i den foreslåede afgiftsmodel for overskudsvarme, som Skatteministeriet er fortaler for, blev ændret til 5 kr./GJ i stedet for 20,5 kr./GJ, og de hidtil afgiftsfritagne anlæg blev beskattet?  Svar  

Spm. 267

Vil ministeren oplyse, hvad statens provenu på overskudsvarme vil være, hvis virksomheder med afgiftsfritagne anlæg fra 2020 betalte reduceret overskudsvarmeafgift på 5 kr./GJ opgjort for hvert år de næste tyve år?  Svar  

Spm. 268

Vil ministeren oplyse, hvad den samlede provenuvirkning vil være, hvis afgiften i den foreslåede afgiftsmodel for overskudsvarme blev ændret til 5 kr./GJ i stedet for 20,5 kr./GJ og mængden af overskudsvarme fordobles og substituerer afgiftsfritaget varme fra biomasse?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse