MomsMail 2019, uge 06

Kære læser !

En MomsMail i den lidt kortere ende denne uge. Der er forholdsvist få afgørelser - der er dog stadigt masser af nyt fra både EU og Folketinget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Den momsmæssige forskel mellem skoleundervisning og kurser
Moms - handel med udland 2019
Ingen emballageafgift på øl og sodavand
Landsskatterettens afvisning af klage, jfr. skattestyrelseslovens § 28, nr. 1.
Køb 9 kopper kaffe og få den 10. kop gratis - men hvad med momsen?
Produktionsskoler

Afgørelser
Brand- og redningskøretøjer brugt til undervisning - Afgiftsfritagelse

Kendelser
Beslaglæggelse - registreringsafgift - mistanke om strafbart forhold

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 nye sager
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Den momsmæssige forskel mellem skoleundervisning og kurser

Mens indtægter ved salg af kurser er momspligtige, forholder det sig modsat ved salg af undervisningsydelser. De er momsfrie. Især ved salg til private har det derfor stor betydning, om der er tale om det ene eller det andet.


Beierholm

Moms - handel med udland 2019

En praktisk vejledning


Beierholm

Ingen emballageafgift på øl og sodavand

Fra 1. juli 2019 afskaffes emballageafgiften på øl og sodavand. I slutningen af december 2018 vedtog Folketinget at afskaffe emballageafgiften på øl og sodavand m.v., når produkterne er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem.


Folketingets Ombudsmand

Landsskatterettens afvisning af klage, jfr. skattestyrelseslovens § 28, nr. 1.

Ikke fundet grundlag for at kritisere, at landsskatteretten i medfør af skattestyrelseslovens § 28, nr. 1, afviste en klage med henvisning til, at klageren ved den af ham angivne begrundelse for den indgivne klage til skatterådet ikke havde udnyttet lovgivningens bestemmelser om klageadgang, jfr. skattestyrelseslovens § 9, stk. 1.


PwC

Køb 9 kopper kaffe og få den 10. kop gratis - men hvad med momsen?

Skattestyrelsen præciserer med et nyt udkast til styresignal den momsmæssige behandling af salgsfremmeordninger i form af loyalitetsprogrammer.


Revisorgruppen Danmark

Produktionsskoler

Salg af elevproducerede varer og ydelser bliver fritaget for moms


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Brand- og redningskøretøjer brugt til undervisning - Afgiftsfritagelse

SKM2019.71.LSR

Landsskatteretten fandt ikke, at 2 køretøjer, der skulle anvendes til uddannelse, kunne fritages for registreringsafgift, idet køretøjerne således ikke udelukkende ville blive anvendt til brandsluknings- og redningsopgaver jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 3.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Beslaglæggelse - registreringsafgift - mistanke om strafbart forhold

SKM2019.66.ØLR

Politiet havde den 18. marts 2018 beslaglagt T's bil, der var indregistreret i udlandet. T var mistænkt for overtrædelse af registreringsafgiftsloven. T's advokat påstod beslaglæggelsen ophævet. T indrejste i Danmark i 1991. T var dansk statsborger, ejede fast ejendom i Danmark, blev i 2017 registreret med A-indkomst fra en arbejdsgiver i Danmark og havde 3 køretøjer som var dansk indregistreret. T havde siden den 29. august 2016 haft folkeregisteradresse i Danmark på samme adresse som hans kone og to børn.
T forklarede, at han var kørt ind i Danmark i en udenlandsk indregistreret bil, som han havde købt for et par uger siden efter aftale med sin udenlandske arbejdsgiver. Han kørte over grænsen med bilen fordi han skulle hente kufferter i Danmark. Han skulle bare have været 2 dage i Danmark. Han havde forinden ringet til told- og skatteforvaltningen og anmeldt at han ville køre ind i Danmark. Han fik der at vide telefonisk, at hvis han frameldte sig sin danske folkeregisteradresse, så ville han få lov til at køre ind i Danmark for en kort periode. Ved en fodfejl nåede han ikke at ændre sin folkeregisteradresse.
Byretten fandt at betingelserne for beslaglæggelsen var opfyldt og opretholdt beslaglæggelsen. Den tiltrådte, at formålet med indgrebet ville være forspildt, hvis told- og skatteforvaltningen forinden havde afventet rettens kendelse, under henvisning til det om T's boligforhold oplyste.
Landsretten stadfæstede byrettens kendelse. Den tiltrådte at beslaglæggelsen var foretaget til sikkerhed for afgiftskrav. Beslaglæggelsen var ikke i strid med proportionalitetsprincippet. Endvidere fandt den at der på det foreliggende grundlag var rimelig grund til at antage, at T i hvert fald havde gjort sig skyldig i overtrædelse af reglerne om registreringspligt, hvorfor der også kunne ske beslaglæggelse til sikkerhed for bøde og sagsomkostninger.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-02-2019 - 12-03-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-434/17 Human Operator
Dato: 13-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag af moms - fastsættelse af den momspligtige person - anvendelse af en fravigelsesforanstaltning med tilbagevirkende kraft - retssikkerhedsprincippet

Tidligere dokument: C-434/17 Human Operator - Dom
Tidligere dokument: C-434/17 Human Operator - Ny sag

Indstilling C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel
Dato: 14-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - støtteordning i form af lempelser af miljøafgifter - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 17, stk. 1, litra a) - energiintensive virksomheder - forordning (EU) nr. 651/2014 - artikel 44, stk. 1-3 - udvælgelse af støttemodtagere på grundlag af gennemsigtige og objektive kriterier - udbetaling af en fast kompensation - artikel 58, stk. 1 - overgangsbestemmelser - artikel 5, stk. 2, litra d) - støttens gennemsigtighed - støtte i form af skattefordele

Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Indstilling
Tidligere dokument: C-585/17 Dilly's Wellnesshotel - Ny sag

Dom C-531/17 Vetsch Int. Transporte
Dato: 14-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 143, stk. 1, litra d) - fritagelse for moms ved indførsel - indførsel efterfulgt af en overførsel inden for Fællesskabet - efterfølgende levering inden for Fællesskabet - momssvig - nægtelse af fritagelse - betingelser

Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Dom
Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Indstilling
Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Ny sag

Dom C-562/17 Nestrade
Dato: 14-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - trettende direktiv 86/560/EØF - regler for tilbagebetaling af merværdiafgift (moms) - ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet - virksomhed, der ikke er etableret i Den Europæiske Union - forudgående og endelig afgørelse om afslag på tilbagebetaling af moms - forkert momsregistreringsnummer

Tidligere dokument: C-562/17 Nestrade - Dom
Tidligere dokument: C-562/17 Nestrade - Ny sag

Indstilling C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Dato: 27-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldskyld - forordning (EØF) nr. 2913/92 - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - begrebet indførsel - kravet om, at varen skal optages i Unionens økonomiske kredsløb - formodning

Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Dom
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Indstilling
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Ny sag

Dom C-567/17 Bene Factum
Dato: 28-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - artikel 27, stk. 1, litra b) - fritagelser - begrebet »produkter, som ikke er bestemt til konsum« - bedømmelseskriterier

Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Dom
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Indstilling
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Ny sag

Dom C-278/18 Sequeira Mesquita
Dato: 28-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - fritagelse - artikel 13, punkt B, litra b) - bortforpagtning og udlejning af fast ejendom - begreb - kontrakt om overdragelse af landbrugsdrift af landbrugsarealer, der består af vinmarker

Tidligere dokument: C-278/18 Sequeira Mesquita - Dom
Tidligere dokument: C-278/18 Sequeira Mesquita - Ny sag

Indstilling C-145/18 Regards Photographiques
Dato: 07-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - særordninger - kunstgenstande - nedsat momssats - fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer

Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Dom
Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Indstilling


Nye sager for domstolen

C-547/18 Dong Yang Electronics

Kan der af det blotte forhold, at et selskab med hjemsted uden for Den Europæiske Union ejer et datterselskab med hjemsted i Polen, udledes, at der foreligger et fast forretningssted i Polen som omhandlet i artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem [udelades] og artikel 11, stk. 1, i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af [...]

C-653/18 Unitel

Skal den korrekte nationale praksis, i lyset af artikel 146, stk. 1, litra a) og b), og artikel 131 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem samt princippet om skat på forbruget, neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet, bestå i, at afgiftsfritagelse med ret til fradrag af indgående afgift (i Polen en afgiftssats på 0%) altid anvendes, når følgende to betingelser er opfyldt samtidig[...]

C-684/18 World Comm Trading Gfz

Er artikel 90 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og princippet om momsens neutralitet til hinder for nationale bestemmelser (eller en administrativ praksis baseret på uklare bestemmelser), hvorefter et selskab nægtes retten til momsfradrag proportionalt med værdien af den på nationale leveringer af varer ydede rabat, fordi fakturaen udstedt af den pågældende leverandør inden for Fællesskabet (i egenskab af repræsentant for en økonomisk konce...


Indstillinger
C-589/17 Prenatal

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - indførsel af tekstilvarer angivet med oprindelse i Jamaica - godtgørelse af importtold - sammenlignelige sagsakter, der allerede er under Kommissionens behandling - den restriktive karakter af Kommissionens skrivelse - de nationale myndigheders kompetence

Generaladvokatens indstilling:

1) Behandlingen af det for Domstolen fremlagte materiale har intet frembragt, der kan rejse tvivl om gyldigheden af beslutning K(2008) 6317 endelig om indførsel af tekstilvarer med angivet oprindelse i Jamaica (sag REM 03/07), hvorved det fastslås, at det er berettiget at foretage efterfølgende bogføring af importafgifter, og at det ikke er berettiget at meddele fritagelse for disse afgifter i et konkret tilfælde.

2) Kommissionens beslutning i henhold til artikel 905, stk. 6, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1335/2003 af 25. juli 2003, om at afvise de sagsakter, der blev overdraget af de spanske toldmyndigheder, har ingen indflydelse på den omhandlede ansøgers retsstilling og kan ikke anfægtes af denne ansøger i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

3) En beslutning, der er truffet af Kommissionen i medfør af artikel 907 i forordning nr. 2454/93, er bindende for de nationale toldmyndigheder og retsinstanser og skal anvendes i forbindelse med et krav om fritagelse eller godtgørelse, der er indgivet af en anden ansøger, medmindre der gør sig særlige faktiske og retlige forhold gældende, der indebærer, at dens situation er forskellig nok til at begrunde et andet udfald. De nationale myndigheder skal i dette tilfælde forelægge Kommissionen denne ansøgers sagsakter med henblik på, at der træffes en ny beslutning i overensstemmelse med artikel 905, stk. 1, i forordning nr. 2454/93.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Customs Union Working Party

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 952/2013 laying down the Union Customs Code - Outcome of the European Parliament's first reading, (Brussels, 30-31 January 2019)

Customs Union Working Party

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår frister for indgivelse af summariske indpassageangivelser eller angivelser forud for afgang i forbindelse med søtransport mellem Unionens toldområde og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Kanaløerne og øen Man - Hensigt om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - Digital) - MORNING ONLY

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Customs Cooperation Working Party, Experts

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen

Outcome of Proceedings of the Working Party on Dual Use Goods of 23 January 2019

Customs Union Working Party

 

Nyt fra Parlamentet

Moms: Endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne  

Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det ØPA-udvalg, der er nedsat i henhold til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår ændringerne af visse bestemmelser i protokol 1 til aftalen vedrørende begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder til administrativt samarbejde  

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om midtvejsevalueringen af Told 2020-programmet  

Betænkning Moms: Endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne  

BETÆNKNING om styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning  

Betænkning Moms: Endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Frihandelsaftale med Japan - TARIC er nu opdateret med de manglende data

Rettelse til Toldtariffen - udgåede toldtarifpositioner pr. 1. januar 2019

Ny release til Motorregistret

EU-Japan aftalen - Importørens kendskab (Importer´s knowledge)


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Del af L 28 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven
Oprettelsesdato: 05-10-2016
Høringsfrist: 02-11-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 161 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).
Fremsat den 6. februar 2019

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love.(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).
Fremsat den 6. februar 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 145 Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

L 161 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenhøringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love.(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenHøringsskema - modregning og banklukkedage
høringssvar - lovforslag om modregning og banklukkedage

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 133

Statsministerens februarredegørelse for afvikling af regeringens lovprogram 2018-19

Bilag 134

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 12. februar 2019

Bilag 139

Revideret grundnotat og nærhedsnotat om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer (momssystemdirektivet)

Bilag 140

Revideret grundnotat og nærhedsnotat om ændring af momsgennemførelsesforordning

Spørgsmål og svar

Spm. 211

Sidste år blev der indført en antisubsidie-told og en anti-dumpingtold på forskellige uforarbejdede typer stål fra Asien, men ikke på færdigproducerede ståltårne til vindmøller, der netop bliver subsidieret af asiatiske stater. Hvilke overvejelser gør ministeren sig i forhold til, at danske virksomheder er kraftigt presset af forskelle på toldsatserne, at danske virksomheder kæmper mod statssubsidieret færdigbehandlet stål og om mulighederne for at igangsætte en antidumping undersøgelse på EU-plan for at redde danske arbejdspladser?  Svar  

Spm. 249

Ifølge DRs hjemmeside den 4. december 2018 er antallet af pakker sendt fra Kina tredoblet på 3 år og forventes at lande på knap 16 mio. Kan ministeren oplyse, hvor mange af dem der havde en angivet værdi på under 80 kr.?  Svar  

Spm. 250

Ifølge finanslovsaftalen vil regeringen opfordre Post Danmark til at igangsætte en dialog med Wish og eventuelle andre onlineplatforme om at etablere en ordning, hvor de frivilligt afregner importmoms og administrationsgebyr. Hvilke argumenter mener ministeren Post Danmark kan bruge for at overtale de pågældende udenlandske netbutikker og platforme til frivilligt at betale moms for pakker med en angivet værdi over 80 kr., når nu der ikke er noget lovkrav som i Sverige?  Svar  

Spm. 251

Hvor meget vil det koste Post Danmark at indføre et system, der gør det muligt for udenlandske netbutikker og platforme at betale moms frivilligt for pakker med en angivet værdi på over 80 kr.? Og vil det kunne svare sig for Post Danmark, når det ikke skal gælde alle pakker?  Svar  

Spm. 252

Hvis det viser sig, at dialogen mellem Post Danmark og de udenlandske netbutikker og platforme om at indføre en ordning, så de frivilligt kan betale moms for pakker, der har en værdi på over 80 kr., ikke fører til nogen aftaler, vil ministeren så tvinge dem til det med lovgivning som i Sverige?  Svar  

Spm. 253

EU-landene skal ifølge planen fjerne momsbagatelgrænsen på 80 kr. fra 2021, men det forlyder nu, at dette tidspunkt muligvis forsinkes. Hvornår forventer ministeren, det nye system vil træde i kraft?  Svar  

Spm. 254

I forbindelse med at Sverige fjernede momsbagatelgrænsen den 1. marts 2018 blev importgebyret sat ned fra 160 SEK kr. til 75 SEK. Hvis Danmark fjernede momsbagatelgrænsen, vurderer ministeren, at det vil være muligt at sænke den danske importafgift, som p.t. er 160 DKK?  Svar  

Spm. 255

I svar på SAU alm. del – spørgsmål 285 fremgår det, at ministeren er i dialog med Dansk Erhverv og FDIH om mulige initiativer til at sikre, at der opkræves den rette importmoms af varer, der importeres forbrugere i EU. Hvilke konkrete initiativer er der kommet ud af denne dialog?  Svar  

Spm. 256

Ifølge Politiken den 3. februar 2018 modtog Post Nord 10 mio. forsendelser fra Kina i 2017, hvoraf halvdelen, altså 5 mio. forsendelser, havde en angivet værdi på under 80 kr. Har skattemyndighederne gennemført nogen kontrolaktioner for at afgøre, om de angivne værdier er korrekte eller om der snydes med dem? Og hvis ja, hvad var resultatet af kontrollen/kontrollerne?  Svar  

Spm. 257

Momsbagatelgrænsen giver et incitament til at snyde med værdien af forsendelserne. I Politiken den 3. februar 2018 gives et eksempel på dette, hvor en pakke indeholdende et grafikkort til 486,34 kr., var påført en pakkelabel, som angav, at værdien var 5 USD, og at der var tale om en gave. Flere lover ”momsfri garanti”, hvor netbutikken betaler, hvis forsendelsen stoppes i tolden. En af disse praler ligefrem med, at det ”statistisk er under 1 procent af deres ordrer, som åbnes i tolden”. Hvad gøres der i Danmark for at dæmme op for den form for snyd?  Svar  

Spm. 258

Wish ligger som en af danskerne mest foretrukne netbutikker. Wish sender varerne fra Kina, men ifølge deres handelsbetingelser handler man med en Wish i Holland, og det er hollandsk lov, der gælder. Hjemmesiden er delvist på dansk og henvender sig åbent til danske forbrugere. Er der taget kontakt til skattemyndighederne i Holland for at få Wish til at overholde reglerne, så der betales moms i Danmark? Og hvis ikke, vil ministeren så sørge for, at det sker?  Svar  

Spm. 261

Ministeren understreger i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 194, at en afgiftsstigning fra 0,4 øre/kWh til 88,4 øre/kWh for olieraffinaderier vil stride mod skattestoppet. Den nuværende elbilaftale indeholder en tilsvarende afgiftsstigning, der står til at træde i kraft ved årsskiftet. Vil ministeren tage initiativ til at åbne elbilaftalen for at undgå den foreslåede afgiftsstigning for processtrøm anvendt til elbilopladning?  Svar  

Spm. 262

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt og understøtter regeringens klimapolitik, at strøm anvendt til elbilopladning efter årsskiftet står til at skulle betale den højeste sats (88,4 øre/kWh), mens strøm anvendt til olieraffinering skal betale den laveste sats (0,4 øre/kWh)?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 487

Om sagsbehandlingstid på afgiftfritagelse.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse