MomsMail 2018, uge 06

Kære læser !

Igen en lidt kort MomsMail og igen en uge, hvor én nyhed træder meget frem - i denne uge er det SKATs udkast til styresignal om "Regulering for momsfradragsprocenten i energiafgiftslovene, når virksomheden samtidig betaler en kvadratmeterafgift".

Jeg vil være positiv og sige, at det er godt, at SKAT nu kommer til fornuft i forhold til det faglige spørgsmål og især godt, at SKAT sender det kommende styresignal i høring, inden det udkommer i endelig form.

For oprigtigt talt, så mangler det en kende (og det er sagt på ærkejysk) på især den forvaltningsmæssige kvalitetskonto, men det er jeg sikker på, at høringsparterne nok skal hjælpe med at få løst.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Advokater og ejendomsmæglere er ofte lønsumsafgiftspligtige
Firmabil
Forskudsmomsen er faldet bort – hvad så nu?
En personlig fallent havde ikke ret til aktindsigt i kurators korrespondance med SKAT

Udkast til styresignal
Gløgg tilsat spiritus - genoptagelse - udkast til styresignal
Regulering for momsfradragsprocenten i energiafgiftslovene, når virksomheden samtidig betaler en kvadratmeterafgift.

Domme
Kulafgift – kontrakt godkendt af Elprisudvalget

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
World Trade Organization (WTO)

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Advokater og ejendomsmæglere er ofte lønsumsafgiftspligtige

Når advokater og ejendomsmæglere assisterer i forbindelse med overdragelse af en aktiepost, fx i et ejendomsselskab, skal de fakturere deres salær uden moms. I stedet skal de betale lønsumsafgift


Beierholm

Firmabil

Ejerafgiften ændres 1. januar og 1. juli


Deloitte

Forskudsmomsen er faldet bort – hvad så nu?

I januar måned skulle alle virksomheder tilbagebetale eventuel forskudsmoms til SKAT, da ordningen med det rentefrie lån ophørte. Vi sætter fokus på relevante overvejelser omkring eventuel afmeldelse af delregistreringer, der nu for mange virksomheder synes overflødige.


Kammeradvokaten

En personlig fallent havde ikke ret til aktindsigt i kurators korrespondance med SKAT

Skatteministeriet har i en dom afsagt af Vestre Landsret den 1. februar 2018 fået medhold i, at en personlig fallent ikke havde ret til aktindsigt efter forvaltningslovens regler, da han ikke kunne anses som part. Ministeriet fik også medhold i, at den personlige fallent heller ikke havde ret til aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Gløgg tilsat spiritus - genoptagelse - udkast til styresignal

17-1514459

Landsskatteretten har i SKM2017.457.LSR afgjort, at gløggprodukter tilsat rom skal tariferes i position 22.06.00.59, som en gæret drikkevare. Det medfører, at produktet ikke er omfattet af afgiftsområdet i spiritusafgiftslovens § 1, men af øl- og vinafgiftslovens § 3.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Regulering for momsfradragsprocenten i energiafgiftslovene, når virksomheden samtidig betaler en kvadratmeterafgift.

17-1523482

Ændringen består i en regulering for momsfradragsprocenten efter energiafgiftslovene, når virksomheden samtidig betaler en kvadratmeterafgift. Styresignalet er til gavn for virksomhederne.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Kulafgift – kontrakt godkendt af Elprisudvalget

SKM2018.54.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt H1, der er et centralt kraftvarmeværk, skulle opgøre den afgiftspligtige brændselsmængde efter metoden i dagældende kulafgiftslovs § 7, stk. 1, 3. pkt. (selskabets standpunkt), eller efter kulafgiftslovens § 7, stk. 1, 4. pkt., nr. 2 (SKATs standpunkt).

Det afgørende var, om selskabet havde dokumenteret, at der forelå en varmeleveringskontrakt pr. 1. juli 1998, som fastsatte hvilken del af forbruget af brændsel, der skulle indregnes i elektricitetsprisen, og som var godkendt af det daværende Elprisudvalg.

Byretten, der grundet sagens kompleksitet og betydning var besat med tre dommere, fandt, at selskabet ikke havde dokumenteret, at der forelå en sådan godkendt kontrakt pr. 1. juli 1998.

Retten lagde til grund, at en aftale fra 1997 ikke blev indsendt til Elprisudvalget, og at nogle breve til Elprisudvalget ikke udgjorde en anmeldelse i kulafgiftslovens forstand.

Retten fandt desuden, at en varmeleveringsaftale fra 1987 ikke opfyldte kulafgiftslovens betingelser, fordi el-prisen ifølge denne aftale skulle fastsættes uafhængigt af selskabets brændselsomkostninger.

Den omstændighed, at værket ikke havde modtaget kritik fra skattemyndighederne i forbindelse med en kontrolaktion eller i øvrigt kunne ikke føre til, at selskabet fik medhold.

På den baggrund blev Skatteministeriet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Procesbevillingsnævnet
Medvirken af sagkyndige dommere i en afgiftssag

Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2018 meddelt et fælleskommunalt forbrændingsanlæg tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret som 1. instans den 30. oktober 2017.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 12-02-2018 - 13-03-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-628/16 Kreuzmayr
Dato: 21-02-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - flere på hinanden følgende leveringer af de samme varer - stedet for den anden levering - oplysninger, som den første leverandør råder over - momsregistreringsnummer - fradragsret - den afgiftspligtige persons berettigede forventning om en fradragsret

Tidligere dokument: C-628/16 Kreuzmayr - Dom
Tidligere dokument: C-628/16 Kreuzmayr - Ny sag

Dom C-182/17 Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.
Dato: 22-02-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c), artikel 9 og artikel 13, stk. 1 - fritagelse for afgiftspligten - begrebet »offentligretligt organ« - erhvervsdrivende selskab, der ejes 100% af en kommune, som varetager visse offentlige opgaver, der påhviler denne kommune - fastlæggelse af disse opgaver og vederlaget herfor i en aftale indgået mellem dette selskab og nævnte kommune

Tidligere dokument: C-182/17 Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. - Dom
Tidligere dokument: C-182/17 Ntp. Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit - Ny sag

Dom C-396/16 T – 2
Dato: 22-02-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - artikel 184 - regulering af fradrag for indgående afgift - artikel 185, stk. 1 - ændring af de elementer, som er taget i betragtning ved fastsættelsen af fradraget - artikel 185, stk. 2 - helt eller delvis ubetalte transaktioner - retskraftig godkendelse af en tvangsakkord - artikel 90 og artikel 185, stk. 2, andet afsnit - afgiftsneutralitet - opkrævning i sin helhed af den moms, som skyldes på området - pligt til sammenhæng i gennemførelsen af ordninger for regulering af afgift og fradrag i tilfælde af ikke-betaling af prisen

Tidligere dokument: C-396/16 T – 2 - Dom
Tidligere dokument: C-396/16 T – 2 - Indstilling
Tidligere dokument: C-396/16 T – 2 - Ny sag

Indstilling C-49/17 Koppers Denmark
Dato: 22-02-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 21, stk. 3 - forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der producerer energiprodukter - energiprodukter, der anvendes til andre formål end som motorbrændstof eller brændsel til opvarmning - forbrug af solvent som brændsel på et tjæredestillationsanlæg

Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Dom
Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Indstilling
Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Ny sag

Indstilling C-665/16 Gmina Wroclaw
Dato: 22-02-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - artikel 2, stk. 1, litra a) - levering af varer mod vederlag - artikel 14, stk. 2, litra b) - overdragelse af ejendomsretten til et gode mod betaling af en erstatningsydelse i henhold til pålæg fra det offentlige - ekspropriation af kommunal fast ejendom

Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wroclaw - Dom
Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wroclaw - Indstilling
Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wrocław - Ny sag

Dom C-185/17 SAKSA
Dato: 22-02-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - Den Fælles Toldtarif - klassificering af varer - den europæiske harmoniserede standard EN 590:2013 - underposition 2710 19 43 i den kombinerede nomenklatur - relevante kriterier ved tariferingen af en vare som gasolie

Tidligere dokument: C-185/17 SAKSA - Dom
Tidligere dokument: C-185/17 „SAKSA“ OOD - Ny sag

Dom C-545/16 Kubota (UK) og EP Barrus
Dato: 22-02-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - toldpositioner - motorkøretøjer til godsbefordring - underposition 8704 10 10 og 8704 21 91 - forordning (EU) 2015/221 - gyldighed

Tidligere dokument: C-545/16 Kubota (UK) og EP Barrus - Dom
Tidligere dokument: C-545/16 Kubota (UK) og EP Barrus - Ny sag

Dom C-307/16 Pienkowski
Dato: 28-02-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - artikel 131 - artikel 146, stk. 1, litra b) - artikel 147 - fritagelse ved udførsel - artikel 273 - lovgivning i en medlemsstat, der gør fritagelsen betinget enten af, at der er opnået en vis omsætning, eller af, at der er indgået en aftale med en aktør, der er bemyndiget til at foretage momsrefusion til de rejsende

Tidligere dokument: C-307/16 Pienkowski - Dom
Tidligere dokument: C-307/16 Pienkowski - Indstilling
Tidligere dokument: C-307/16 Pienkowski - Indstilling
Tidligere dokument: C-307/16 Pieńkowski - Ny sag

Dom C-387/16 Nidera
Dato: 28-02-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - artikel 183 - tilbagebetaling af overskydende moms - for sen tilbagebetaling - morarentebeløb ifølge national ret - nedsættelse af dette beløb af grunde, der ikke kan tilskrives den afgiftspligtige - lovlighed - afgiftsneutralitet - retssikkerhed

Tidligere dokument: C-387/16 Nidera - Dom
Tidligere dokument: C-387/16 Nidera - Indstilling
Tidligere dokument: C-387/16 Nidera - Ny sag

Dom C-672/16 Imofloresmira - Investimentos Imobiliários
Dato: 28-02-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - momsdirektivet - fritagelse af bortforpagtning og udlejning af fast ejendom - valgmulighed for afgiftspligtige personer - medlemsstaternes gennemførelse - fradrag for indgående afgift - anvendelse i forbindelse med den afgiftspligtige persons afgiftspligtige transaktioner - regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - ikke tilladt

Tidligere dokument: C-672/16 Imofloresmira - Investimentos Imobiliários - Dom

Dom C-76/17 Frie varebevægelser Petrotel-Lukoil og Georgescu
Dato: 01-03-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - afgifter med tilsvarende virkning som told - artikel 30 TEUF - interne afgifter - artikel 110 TEUF - afgift for eksporterede olieprodukter - afgiften overvæltes ikke på forbrugeren - afgiftsbyrden for den afgiftspligtige - tilbagebetaling af det beløb, der er blevet betalt af den afgiftspligtige

Tidligere dokument: C-76/17 Frie varebevægelser Petrotel-Lukoil og Georgescu - Dom
Tidligere dokument: C-76/17 Petrotel Lukoil og Georgescu - Ny sag

Dom C-159/17 Dobre
Dato: 07-03-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - inddragelse af momsregistreringsnummer - forpligtelse til at indbetale moms opkrævet i den periode, hvor momsregistreringsnummeret er inddraget - manglende anerkendelse af retten til fradrag af moms for køb foretaget i løbet af denne periode

Tidligere dokument: C-159/17 Dobre - Dom
Tidligere dokument: C-159/17 Dobre - Ny sag

Dom C-31/17 Cristal Union
Dato: 07-03-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 14, stk. 1, litra a) - energiprodukter, der anvendes til produktion af elektricitet - fritagelsesforpligtelse - artikel 15, stk. 1, litra c) - energiprodukter, der anvendes til kraftvarmeproduktion - mulighed for afgiftsfritagelse eller afgiftslempelse - naturgas bestemt til at producere både varme og elektricitet

Tidligere dokument: C-31/17 Cristal Union - Indstilling
Tidligere dokument: C-31/17 Cristal Union - Dom
Tidligere dokument: C-31/17 Sucrerie de Toury - Ny sag


Domme
C-590/16 Kommissionen mod Grækenland

Sagen omhandler:

Traktatbrud - direktiv 2008/118/EF - artikel 7 - den generelle ordning for punktafgifter - forsyning med olieprodukter uden pålæggelse af punktafgift - tankstationer ved Den Hellenske Republiks grænse til tredjelande - punktafgiftens forfald - begrebet »overgang til forbrug« af punktafgiftspligtige varer - begrebet »forlader en afgiftssuspensionsordning«

Domstolens dom:

1) Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 7, stk. 1, i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF, idet den har vedtaget og opretholdt en lovgivning, som tillader salget af afgiftsfrie olieprodukter på tankstationer tilhørende Katastimata Aforologiton Eidon AE ved grænseovergangene Kipoi Evrou (Grækenland), Kakavia (Grækenland) og Evzonoi (Grækenland), som alle er beliggende i regioner, der grænser op til tredjelande - nemlig henholdsvis Republikken Tyrkiet, Republikken Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2) Den Hellenske Republik betaler sagsomkostningerne.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at give Malta tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM INDFØRELSE AF TILLÆGSTOLD PÅ IMPORTEN AF VISSE PRODUKTER MED OPRINDELSE I AMERIKAS FORENEDE STATER (KODIFIKATION)

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Republikken Letland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter  

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om at give Republikken Letland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/77 af 15. januar 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/81 af 16. januar 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

World Customs Organization (WCO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper
Oprettelsesdato: 09-02-2018
Høringsfrist: 09-03-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, spiritusafgiftsloven, lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas i lightere ved indførsel).
Vedtaget den 8. februar 2018

Almindelig del

Bilag

Bilag 121

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.)

Bilag 123

Statsministerens februarredegørelse for afvikling af regeringens lovprogram 2017-18

Spørgsmål og svar

Spm. 153

Ministeren bedes oplyse, om det vil kræve ny lovhjemmel at anvende Netfiltreringsordningen i forbindelse med onlineselskaber, som f.eks. Facebook, Google, Airbnb m.v., hvis disse ikke lever op til dansk skattelovgivning, eller hvad det eksisterende hjemmelsgrundlag vurderes at være.  Svar  

Spm. 174

Hvor mange lystfartøjer vurderer ministeren, at der bliver sejlet til udlandet for vinteropbevaring som følge af den danske forsikringsafgift, og hvilken værdi udgør disse fartøjer i kroner og øre?  Svar  

Spm. 183

I forlængelse af svaret på SAU alm. del - spørgsmål 62 bedes ministeren undersøge, om det inden for rammerne af EU’s strukturdirektiv vil være muligt for Danmark at sænke afgiften på vin- og spiritusbaserede alkoholsodavand (op til 6 pct.) til niveauet for maltbaserede alkoholsodavand.  Svar  

Spm. 184

Ministeren bedes beregne, hvad provenuvirkningen vil være af at sænke beskatningen af alkoholsodavand lavet på vin- eller spiritusbase (op til 6 pct.) til niveauet for alkoholsodavand lavet på maltbase.  Svar  

Spm. 185

Vil ministeren oplyse, hvad de samfundsmæssige effekter i forhold til mersalg og mindre grænsehandel vil være, hvis man sænker beskatningen af alkoholsodavand lavet på vin- eller spiritusbase (op til 6 pct.) til niveauet for alkoholsodavand lavet på maltbase?  Svar  

Spm. 187

Vil ministeren oplyse, hvad årsagen er til, at tillægsafgiften på mousserende vine ikke er blevet indekseret eller reguleret i de sidste mange år?  Svar  

Spm. 225

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 559 redegøre for, hvorvidt den beskrevne nedjustering af adfærdseffekterne har betydning for provenuvurderingerne af de tidligere nedsættelser i registreringsafgiften, således at disse aftaler er underfinansieret. Der tænkes især på L 69 fra 2015-16 og L 93 fra 2016-17. Ministeren bedes derfor også oplyse, hvad provenuestimatet er på disse lovforslag efter den beskrevne nedjustering.  Svar  

Spm. 230

Kan en digital platform, der udbyder arbejdskraft, lovligt undlade at lægge moms på sine produkter, fordi arbejdskraften kan benytte momsregistreringsgrænsen på 50.000 kr.? Vil ministeren betragte det som et hul i lovgivningen, og vil regeringen ændre noget?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse