MomsMail 2019, uge 05

Kære læser !

Den forløbne uge har budt på meget lidt på afgørelsesfronten, kun et bindende svar om moms ved salg af jord, tre straffesager og seks afgørelser fra afgørelsesdatabasen er det blevet til.

Til gengæld kan vi så bringe en hel del interessante artikler og EU's øvrige institutioner, udover Retten, er som altid leveringsdygtige i en del interessante nyheder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Energiafgifter – Satser og godtgørelse 2018 og 2019
Overskudsvarme
Godtgørelse af energiafgifter 2019
Trangsvurdering ved eftergivelse af skat
EU-Domstolen: Omsætning fra udenlandske hovedkontorer kan påvirke momsfradraget i danske filialer
Får din virksomhed verificeret købers EU-momsnummer, når I sælger varer og ydelser til udlandet?
2019 - nye afgiftssatser med relevans for kraftvarmebranchen
De landbrugsrelaterede punktafgifter bliver færre og nemmere

Bindende svar
Salg af jord fra privat ejendom - ikke pålagt moms

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Energiafgifter – Satser og godtgørelse 2018 og 2019

I 2019 stiger de fleste energiafgifter – om end kun marginalt - men det gør den godtgørelse, som momsregistrerede virksomheder kan opnå, også.


Beierholm

Overskudsvarme

Nye muligheder for optimering. Ændring af tidligere år som følge af praksisændring


Dansk Revision

Godtgørelse af energiafgifter 2019

Godtgørelse af energiafgifter 2019


Folketingets Ombudsmand

Trangsvurdering ved eftergivelse af skat

Af egen drift overfor Skattedepartementet rejst spørgsmål om en vis afstemning af den trangsvurdering, der foretages af skattemyndighederne i forbindelse med spørgsmål om eftergivelse af restskat, med den trangsvurdering, der foretages af de sociale myndigheder i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp.


PwC

EU-Domstolen: Omsætning fra udenlandske hovedkontorer kan påvirke momsfradraget i danske filialer

Sagen omhandlede opgørelsen af momsfradrag for omkostninger, som en filial afholder, men som også anvendes af hovedkontoret i udlandet.


PwC

Får din virksomhed verificeret købers EU-momsnummer, når I sælger varer og ydelser til udlandet?

Hvorfor er det vigtigt at få verificeret købers momsnummer, navn og adresse?


PwC

2019 - nye afgiftssatser med relevans for kraftvarmebranchen

Vi har samlet et overblik over relevante afgiftssatser og godtgørelsesmuligheder for særligt kraftvarmebranchen - se ændringerne for 2019 her.


SEGES

De landbrugsrelaterede punktafgifter bliver færre og nemmere

Den 1. juli 2019 afskaffes afgiften på foderfosfater. Det betyder besparelser især for fjerkræ- og svineavlere.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Salg af jord fra privat ejendom - ikke pålagt moms

SKM2019.44.SR

Skatterådet bekræftede, at spørgernes salg af jord fra en ejendom, hvor spørgerne havde deres private bopæl og i nogle år havde drevet afgiftspligtig virksomhed uden at blive registreringspligtige grundet omsætningens størrelse, ikke skulle pålægges moms. Spørger blev ikke anset for at handle i egenskab af afgiftspligtig person, selv om kommunen havde foretaget byggemodning af området, som spørger skulle være med til at betale.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.52.VLR

Straf - momssvig - skattesvig - dokumentfalsk - uregistreret virksomhed - falske fakturaer - værdi af fri bil

T var tiltalt for særlig grov momssvig, skattesvig samt dokumentfalsk overfor told- og skatteforvaltningen. T havde i perioden 01.01.2006-31.12.2008 drevet uregistreret momspligtig virksomhed i form af dørmandsvirksomhed samt udstedt fakturaer med moms uden at angive momsen. T havde undladt at selvangive værdien af fri bil for indkomstårene 2010 og 2011. T havde derved unddraget for 749.876 kr. i moms og 89.584 kr. i skat. T havde endvidere via sin advokat fremsendt og gjort brug af 36 falske fakturaer overfor told- og skatteforvaltningen.

T forklarede at han forudsatte at indtjeningen blev kanaliseret videre til hans engelske selskab. Han havde instrueret sin revisor om momsregistreringen. Hans bilagsmateriale er ikke eksisterende. Fakturaerne fra mandskabsvirksomhederne er indhentet af ham selv, efter han havde været til møde ved politiet, hvor han blev opfordret til at forsøge at indhente bilag til dokumentation af de udgifter, der var blevet afholdt. Han skrev til de mandskabsvirksomheder, hvor han havde betalt kontant. Han videresendte det, han modtog direkte til sin advokat, og han hørte først til det igen 5 år senere, hvor han ikke havde mulighed for at redegøre nærmere for, hvordan han havde indhentet bilagene. Fakturaerne var rekonstruktioner af tidligere fakturaer. Han havde betalt alle fakturaerne.

Byretten fandt T skyldig i momssvig og dokumentfalsk. Retten lagde blandt andet vægt på at ingen af fakturaerne var blevet betalt over T's bankkonto og at T var klar over at han drev momsregistreringspligtig virksomhed fordi han tidligere havde drevet en sådan. Fakturaerne ansås ikke for rekonstruktioner af tidligere fakturaer, men falske. T havde ikke godtgjort en sammenhæng mellem det engelske selskab og et af T dansk ejet selskab, idet der hverken var anført det engelske selskabs navn eller aktivt cvr.nr. på fakturaerne. T frifandtes for skattesvig, idet T først blev stoppet ved grænsen den 23. januar 2013 og der ikke var dokumenteret oplysninger om, hvornår det pågældende køretøj måtte være blevet leaset af det bagvedliggende selskab, hvorfor der ikke var det fornødne bevis for forsæt. T idømtes 6 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 500.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

SKM2019.51.ØLR

Straf - dokumentfalsk - momssvig - bedrageri - tilståelse - rettighedsfrakendelse

T var tiltalt som hovedanpartshaver og direktør i et selskab for momssvig for perioderne 01.01.2011-30.11.2013 og 01.03.2013-31.10.2013, idet han angav et negativt momstilsvar på henholdsvis 16.364.009 kr. og 4.324.360 kr., selvom momstilsvaret rettelig var henholdsvis -76.276 kr. og 0 kr. T havde derved unddraget for 20.612.093 kr. i moms i alt. T var endvidere tiltalt for dokumentfalsk overfor told- og skatteforvaltningen ved som dokumentation for momsangivelserne at have fremsendt 15 falske fakturaer samt en falsk e-mail samt bedrageri og dokumentfalsk overfor nogle finansieringsselskaber ved salg og brug af falske fakturaer.

T tilstod. T forklarede, at han begik kriminaliteten ikke for egen vinding skyld, men for at skabe kapital og investere med det formål i sidste ende at skaffe penge til en række velgørenhedsprojekter. Han har overført penge til en række samfundsorganisationer og kun i meget lille omfang selv forbrugt nogen af de mange penge.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes 4 års ubetinget fængsel, en tillægsbøde på 20.612.000 kr., erstatningspligt samt rettighedsfrakendelse. Som skærpende omstændighed lagde retten vægt på at der var tale om gentagende og systematiske unddragelser af moms for et betydeligt beløb og over en lang periode; at T påbegyndte ny ulovlig virksomhed efter at han var blevet opdaget; at da kontrollen indledtes, blev overtrædelserne af T forsøgt skjult med falske bilag og falske fabrikerede kontoudtog samt at T oprettede et selskab alene med det formål at få en hurtigere udbetaling af det urigtige angivne negative momstilsvar.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte tillægsbøden til 20.600.000 kr.

SKM2019.50.VLR

Straf - momssvig - skattesvig - unddragelsernes størrelse - nulangivelser

T var tiltalt for særlig grov moms- og skattesvig samt overtrædelse af bogførings- og regnskabsreglerne. T havde for perioden 01.01.2006-12.07.2010 for virksomhed 1 og perioden 13.07.2010-30.09.2011 for virksomhed 2) afgivet et momstilsvar på 0 kr., selvom momstilsvaret rettelig var 481.031 kr. T afmeldte med virkning fra den 31. juli 2011 virksomhed 2 fra momsregistreringen, men fortsatte driften, udskrev fakturaer med moms og undlod at angive et momstilsvar på mindst 28.041 kr. for perioden 01.10.2011-31.12.2011. T havde for indkomstårene 2009 og 2010 undladt at selvangive resultat af virksomhed på henholdsvis 463.121 kr. og 566.596 kr. T havde endvidere i 2011 i sine virksomheder været ansvarlig for udstedelse af fakturaer uden fortløbende numre og uden angivelse af CVR-nr. og indsendte ikke sit regnskabsmateriale til told- og skatteforvaltningen da denne ved 3 breve bad om det. T havde derved unddraget for i alt 509.072 kr. i moms og 356.640 kr. i skat.

T forklarede at han ikke havde indgivet korrekte momsangivelser og regnskaber til brug for beregningen af hans moms- og skattetilsvar på grund af travlhed og manglende kendskab til reglerne. Han benægtede ikke at have modtaget beløb som betaling for rengøringsarbejde i perioden fra begyndelsen af januar 2009 til udgangen af 2011.

Byretten fandt T skyldig i momssvig, skattesvig og overtrædelse af straffelovens § 302. Den fandt dog alene bevist, at der er udstedt fakturaer af indehaver i virksomhed 2's navn med samme fakturanummer og uden angivelse af CVR-nr. Retten lagde blandt andet vægt på at opbygningen af den selvstændige virksomhed T drev i personligt regi, var meget enkel, at T helt undlod at indgive momsregnskab og undlod at opgive indtægterne fra boligforeningen m. fl., hvorved T i det mindste måtte anse det for overvejende sandsynligt, at han overtrådte såvel straffeloven, momsloven som skattekontrolloven. T idømtes 6 måneders fængsel, heraf 5 måneder betinget med vilkår om tilsyn og behandling samt en tillægsbøde på 675.000 kr. beregnet ud fra hvad statskassen mindst er blevet unddraget i moms og skat.

T bestred for landsretten unddragelsernes størrelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men gjorde hele frihedsstraffen betinget med samme vilkår som i byretsdommen. Tillægsbøden blev forhøjet til 800.000 kr. Landsretten godkendte told- og skatteforvaltningens opgørelse med hensyn til indtægtssiden, men gav et skønsmæssigt fradrag for T's anvendelse af fremmed arbejdskraft, således, at skatteunddragelsen i alt beregnedes til 300.000 kr. Der var ikke grundlag for yderligere fradrag for købsmoms, idet T ikke havde fremlagt yderligere dokumentation eller identificeret yderligere leverandører.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/0043103
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. februar 2005 til den 30. september 2010 efter skatteforvaltningslovens §§ 31, stk. 2, og 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-01-2019

Journalnr: 15/2168175
Momsfradrag for køb af fødevarer
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet fradrag for købsmoms af leverance af fødevarer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-01-2019

Journalnr: 15/3284267
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-01-2019

Journalnr: 18/0007224
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-01-2019

Journalnr: 16/0707564
Nedslag i gaveafgiftsgrundlag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet gaveafgiftsom følge af, at SKAT ikke har godkendt klagerens nedslag i gaveafgiftsgrundlaget for beregnet udskudt skat af overdraget opsparet overskud. SKAT har i stedet beregnet en passivpost, som modregnes i gaveafgiftsgrundlaget efter kildeskattelovens § 33D. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og nedsætter gaveafgiften
Afsagt: 17-01-2019

Journalnr: 17/0901666
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet registreringsafgift, da det er SKATs opfattelse, at køretøjet er anvendt uden at betingelserne for brug af prøveskilte er opfyldt, og køretøjet er derfor registreringsafgiftspligtig her i landet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-01-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 04-02-2019 - 05-03-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-589/17 Prenatal
Dato: 07-02-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - indførsel af tekstilvarer angivet med oprindelse i Jamaica - godtgørelse af importtold - sammenlignelige sagsakter, der allerede er under Kommissionens behandling - den restriktive karakter af Kommissionens skrivelse - de nationale myndigheders kompetence

Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Dom
Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Indstilling
Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Ny sag

Dom C-434/17 Human Operator
Dato: 13-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag af moms - fastsættelse af den momspligtige person - anvendelse af en fravigelsesforanstaltning med tilbagevirkende kraft - retssikkerhedsprincippet

Tidligere dokument: C-434/17 Human Operator - Dom
Tidligere dokument: C-434/17 Human Operator - Ny sag

Indstilling C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel
Dato: 14-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - støtteordning i form af lempelser af miljøafgifter - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 17, stk. 1, litra a) - energiintensive virksomheder - forordning (EU) nr. 651/2014 - artikel 44, stk. 1-3 - udvælgelse af støttemodtagere på grundlag af gennemsigtige og objektive kriterier - udbetaling af en fast kompensation - artikel 58, stk. 1 - overgangsbestemmelser - artikel 5, stk. 2, litra d) - støttens gennemsigtighed - støtte i form af skattefordele

Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Indstilling
Tidligere dokument: C-585/17 Dilly's Wellnesshotel - Ny sag

Dom C-531/17 Vetsch Int. Transporte
Dato: 14-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 143, stk. 1, litra d) - fritagelse for moms ved indførsel - indførsel efterfulgt af en overførsel inden for Fællesskabet - efterfølgende levering inden for Fællesskabet - momssvig - nægtelse af fritagelse - betingelser

Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Dom
Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Indstilling
Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Ny sag

Dom C-562/17 Nestrade
Dato: 14-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - trettende direktiv 86/560/EØF - regler for tilbagebetaling af merværdiafgift (moms) - ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet - virksomhed, der ikke er etableret i Den Europæiske Union - forudgående og endelig afgørelse om afslag på tilbagebetaling af moms - forkert momsregistreringsnummer

Tidligere dokument: C-562/17 Nestrade - Dom
Tidligere dokument: C-562/17 Nestrade - Ny sag

Indstilling C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Dato: 27-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldskyld - forordning (EØF) nr. 2913/92 - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - begrebet indførsel - kravet om, at varen skal optages i Unionens økonomiske kredsløb - formodning

Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Dom
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Indstilling
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Ny sag

Dom C-567/17 Bene Factum
Dato: 28-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - artikel 27, stk. 1, litra b) - fritagelser - begrebet »produkter, som ikke er bestemt til konsum« - bedømmelseskriterier

Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Dom
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Indstilling
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Ny sag

Dom C-278/18 Sequeira Mesquita
Dato: 28-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - fritagelse - artikel 13, punkt B, litra b) - bortforpagtning og udlejning af fast ejendom - begreb - kontrakt om overdragelse af landbrugsdrift af landbrugsarealer, der består af vinmarker

Tidligere dokument: C-278/18 Sequeira Mesquita - Dom
Tidligere dokument: C-278/18 Sequeira Mesquita - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Rådets konklusioner om den første toårige rapport om udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning - Vedtagelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 - Resultat af Europa-Parlamentets førstebehandling (den 14.-17. januar 2019 i Strasbourg)

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - Excise Duties)

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - Excise Duties)

Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market

Customs Cooperation Working Party, Experts

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning Resultat af Europa-Parlamentets drøftelser (den 14.-17. januar 2019 i Strasbourg)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet - Resultat af Europa-Parlamentets drøftelser (den 14.-17. januar 2019 i Strasbourg)

Customs Cooperation Working Party, Experts

Customs Union Working Party

Customs Union Working Party

Rådets konklusioner om den første toårige rapport om udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning - Vedtagelse

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 952/2013 to prolong the transitional use of means other than the electronic data-processing techniques provided for in the Union Customs Code

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt = Erklæring

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt = Erklæring

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om åbning af forhandlinger med Cypern med henblik på at supplere den aftale, der blev undertegnet i Bruxelles den 19. december 1972 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Cypern, ved at indsætte en tillægsprotokol om gensidig administrativ bistand på toldområdet

 

Nyt fra Parlamentet

Betænkning EU-toldkodeksen  

Bilag til Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale med Amerikas Forenede Stater om afskaffelse af told på industrivarer  

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale med Amerikas Forenede Stater om afskaffelse af told på industrivarer  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 31. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (COM(2018)0259 – C8–0180/2018 – 2018/0123(COD))  

BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår indførelsen af de detaljerede tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. januar 2020

Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter

Opdateret: Afgiften på øl er sat ned den 1. januar 2019 for mindre bryggerier

Frihandelsaftale med Japan - mangelfulde data i TARIC

Udstedelse af erstatningsoprindelsescertifikater og erstatningsudtalelse om oprindelse vedr. GSP ordningen - Exchange of Letters (EoL)

Udsættelse af servicevindue (ny klient)

EU-Japan handelsaftale - præferencedokumentationskoder


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 145 Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).
Fremsat den 30. januar 2019

Vedtagne lovforslag

L 132 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).
Vedtaget den 29. januar 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 145 Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 129

Invitation til Dansk Fjernvarmes og Dansk Industris overskudsvarmearrangementet torsdag den 31. januar på Det Kongelige Bibliotek

Spørgsmål og svar

Spm. 159

Ministeren bedes opgøre mindreprovenuet ved at hæve skrotpræmien på gamle biler til 10.000 kr. Ministeren bedes opgøre mindreprovenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. Adfærd bedes deles op i henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud.  Svar  

Spm. 216

Ministeren bedes udarbejde en kurve, der er så retvisende som muligt – med relevante forbehold – og baseret på myndighedernes erfaringer med hamstring og tilbagelevering af skattemærker, over antallet af stk. cigaretter pr. måned, solgt i Danmark de senest 60 måneder, med udgangspunkt i data fra stykafgiften.  Svar  

Spm. 242

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af de forventede gevinster for de forskellige familietyper ved at udfase i PSO'en, der blev realiseret i 2018? Og kan ministeren så vidt muligt oplyse, hvor stor en del af gevinsten, der kommer i form af nedvæltning og overvæltning fra virksomhederne?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 464

Om at omlægge reglerne for overskudsvarme.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse