MomsMail 2019, uge 04

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder en pæn stribe afgørelser uden SKM-nummer. Efter lang tids tørke på moms- og afgiftsområdet ser ser det ud til, at der igen begynder at komme moms- og afgiftsafgørelser fra Landsskatterettens hånd.

Hvis man interessererer sig for delvis momsfradragsret er dommen i C-165/17 Morgan Stanley & Co International, med garanti uhyre interessant. Sagen handler om momsfradragsret ved køb af varer og ydelser, der bruges til både momspligtige og momsfrie transaktioner, hvor udgifterne afholdes af en filial, men indkøbene anvendes til hovedsædets transaktioner. At vi både bringer indstillingen og dommen i denne MomsMail skyldes, at indstillingen først netop er udkommet på dansk i denne uge - derfor er begge dokumenter med her.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Mandskabsvogne uden registreringsafgift
Dagsbeviser til gulpladebiler
Godtgørelse af energiafgifter
Godtgørelse af afgifter 2019
Brexit - ”deal” eller ”no deal”
Manglende klagevejledning, jf. forvaltningslovens § 25
Værdihåndteringsydelser til pengeinstitutter bliver momspligtige
Overskudsvarmeafgift - ændring af praksis

Styresignaler
Værdihåndteringsydelser - Momspligt - Praksisændring - Genoptagelse - styresignal

Afgørelser
Godtgørelsesberettigelse - Afgift af dieselolie anvendt til drift af råstofpumper
Tilbagebetaling af chokoladeafgift vedrørende myslibarer

Domme
Mineralolieafgift - støttebrændere ved opstart og nedlukning

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 nye sager
2 indstillinger
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Mandskabsvogne uden registreringsafgift

Kørsel i en mandskabsvogn på en søndag vækker opsigt, og medbringer man i bilen et nært familiemedlem, som ikke er ansat i virksomheden, er risikoen for en skattesag overhængende, men den slags kan dog også ende lykkeligt.


BDO

Dagsbeviser til gulpladebiler

Biler på gule plader må som udgangspunkt kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Med reglerne om dagsbeviser er det imidlertid muligt at frikøbe sådanne biler til privat anvendelse i begrænset omfang.


BDO

Godtgørelse af energiafgifter

Alt energi- og vandforbrug er belagt med afgifter, men der findes også godtgørelser.


Beierholm

Godtgørelse af afgifter 2019

Godtgørelse af afgifter på el, brændsler og vand. Opdateret med nye satser for 2019.


EY

Brexit - ”deal” eller ”no deal”

Meget peger i retning af en “no deal” Brexit. I denne artikel gennemgår vi, hvad virksomheder skal være opmærksomme på med hensyn til told og moms, hvis ”no deal” Brexit bliver en realitet.


Folketingets Ombudsmand

Manglende klagevejledning, jf. forvaltningslovens § 25

Udtalt, at afgørelser, som skattemyndighederne havde truffet i en konkret sag, og som ikke fuldt ud gav den pågældende medhold, burde have indeholdt klagevejledning, jf. forvaltningslovens § 25, stk. 1. Endvidere udtalt, at klagevejledning i form af vedlæggelse af et cirkulære, der indeholder en samlet beskrivelse af klagevejene, kun kan gives, såfremt meddelelsen af afgørelsen indeholder en udtrykkelig henvisning til cirkulærets bestemmelse om klagevejene.

Henstillet, at Skattedepartementet overfor de berørte myndigheder præciserer forvaltningslovens regler om, hvornår der skal gives klagevejledning, og om klagevejledningens indhold.

(J. nr. 1988-497-222)


PwC

Værdihåndteringsydelser til pengeinstitutter bliver momspligtige

Skattestyrelsen har den 23. januar 2019 offentliggjort et nyt styresignal (SKM2019.32.SKTST), som ændrer den hidtidige praksis for momsbehandling af værdihåndteringsydelser til pengeinstitutter fra momsfritaget til momspligtig.


PwC

Overskudsvarmeafgift - ændring af praksis

Nye styresignaler lemper praksis - læs her, om din virksomhed kan få fordel af ændringerne


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Værdihåndteringsydelser - Momspligt - Praksisændring - Genoptagelse - styresignal

SKM2019.32.SKTST

Landsskatteretten har i en konkret afgørelse (offentliggjort i resumé som SKM2018.512.LSR) udtalt, at værdihåndteringsydelser samlet set er momspligtige, idet ydelserne i form af bl.a. transportering, optælling, kontrol, servicering af automater må anses for at være værdihåndteringsvirksomhedernes hovedydelser, mens den momsfritagne overdragelse af ejendomsretten til kontanterne alene er en biydelse hertil.

Landsskatteretten ændrer herved hidtidig administrativ praksis, hvorefter overdragelsen af ejendomsretten til kontanterne er den momsfritagne hovedydelse, mens ydelserne i form af transportering, optælling, kontrol, servicering af automater ikke udgør leverancer til kunderne, jf. SKM2011.135.SR.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Godtgørelsesberettigelse - Afgift af dieselolie anvendt til drift af råstofpumper

SKM2019.38.LSR

Sagen angik godtgørelse af CO2-afgift, mineralolie- og svovlafgift for perioden 1. april 2010 - 31. december 2015. SKAT havde nedsat godtgørelsen, da dieselforbruget til drift af råstofpumper på skibe ikke ansås omfattet af afgiftsfritagelsen for sejlads. Landsskatterettens flertal anså ikke forholdet for groft uagtsomt og ændrede derfor afgørelsen delvist. Endvidere angik afgørelsen afslag på anmodning om yderligere godtgørelse af miljø- og energiafgifter samt NOx-afgift.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilbagebetaling af chokoladeafgift vedrørende myslibarer

SKM2019.36.LSR

En myslibar (1), der indeholdt 24% chokolade, ansås omfattet af reglerne om chokoladeafgift, og en anmodning om tilbagebetaling af afgift blev afslået. En myslibar (2) benævnt choko-light, kunne derimod ikke anses for chokoladeafgiftspligtig, og anmodning om tilbagebetaling af afgift blev imødekommet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Mineralolieafgift - støttebrændere ved opstart og nedlukning

SKM2019.27.ØLR

Sagen drejede sig om, hvorvidt et affaldsforbrændingsanlæg er berettiget til godtgørelse af mineralolieafgift for så vidt angår den olie, der blev forbrugt i støttebrændere ved opstart og nedlukning af anlægget.

Ved opstarten anvendes de oliefyrede støttebrændere for at bringe anlægget op på den temperatur (mindst 850° C), som er påkrævet efter miljøkrav, før der fyres med affald, som er hovedbrændslet. Det var først i den sidste del af opstartsperioden, som varede ca. 10 timer, at der blev produceret fjernvarme. Indtil da blev den producerede energi "blæst over tag".

Desuden anvendes støttebrænderne ved nedlukning af anlægget efter, at fyring med affald er afsluttet, således at der sker en kontrolleret nedkøling og afbrænding af det resterende affald. Ved denne nedlukning produceres ikke fjernvarme.

Spørgsmålet var, om olieforbruget i støttebrænderne i den del af opstartsperioden, hvor der ikke blev produceret fjernvarme, samt ved nedlukningen, omfattes af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 4, hvorefter der ikke ydes tilbagebetaling af afgiften af olie, der anvendes til fremstilling af varme, som leveres fra virksomheden.

Landsskatteretten havde givet virksomheden medhold i, at forbruget i støttebrænderne ikke anvendes til fremstilling af varme, som leveres fra virksomheden, fordi der var tale om forbrug uden samtidig kraftvarmeproduktion.

Ministeriet indbragte sagen for domstolene, og sagen blev grundet dens principielle karakter henvist til landsretten.

Om fortolkningen af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 4, udtalte landsretten, at det afgørende er, om der er tale om afgift af varme og varer, der "anvendes til fremstilling af varme, som leveres fra virksomheden".

For så vidt angår "leveres fra virksomheden" fandt landsretten, at dette skal forstås som en afgrænsning af, om der er tale om varme bestemt for videresalg.

Efter en gennemgang af de faktiske omstændigheder, herunder skønsmandens erklæringer, fandt landsretten, at anvendelsen af støttebrænderne er en del af anlæggets drift, som er så snævert knyttet til anlæggets produktion af varme bestemt for videresalg, at olien må anses for omfattet af § 11, stk.4, i mineralolieafgiftsloven. Det kunne efter landsrettens vurdering ikke føre til et andet resultat, at der blev blæst energi over tag.

På den baggrund fik Skatteministeriet medhold i påstanden om, at virksomheden ikke er berettiget til tilbagebetaling af mineralolieafgift.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.29.ØLR

Straf - momssvig - chokoladeafgift - ikke registreret fødevarevirksomhed

T var tiltalt som stifter, direktør og daglig leder af et anpartsselskab for svig med hensyn til chokoladeafgift og moms for perioden 29.01.12-31.01.13. T var tillige tiltalt for overtrædelse af en række fødevarebekendtgørelser. Selskabet var momsregistreret, men ikke registreret efter chokoladeafgiftsloven. Selskabet havde importeret 179.390 kg chokolade- og sukkervarer uden at der blev angivet og betalt afgift heraf, samt for de 4 kvartaler i 2012 afgivet 0-angivelser, selvom der blev faktureret med moms. Selskabet havde ikke egen konto, og alle betalinger til og fra selskabet foregik gennem kontoen for T's personligt drevne tømrervirksomhed. Selskabet havde derved unddraget for 4.289.404 kr. i chokoladeafgift og 2.315.699 kr. i moms.

T forklarede at han stiftede selskabet i 2010 for at købe og sælge slik med fortjeneste. Han troede, at det var nemmere end det var. Der var ingen ansatte ud over ham. Selskabet blev oprettet efter aftale med to andre. T kontaktede tankstationer om afsætningsmuligheder. Indtil maj 2012 skete der ikke noget i selskabet. Han havde travlt med sin tømrervirksomhed. Han vidste intet om selskabets registreringsforhold for moms og punktafgifter. 0-angivelserne for moms for 2010-2012 havde T ikke noget med at gøre. Han blev instrueret i kontooverførslerne. Det var kun T der havde adgang til tømrervirksomhedens konto. T foretog bestillingerne af transport.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen med undtagelse af svig vedrørende 3 fakturaer. T vidste eller anså det for overvejende sandsynligt, at der ved købet af chokoladevarerne blev unddraget afgift, idet det kunne ses på en pris om der var betalt afgift for chokoladen, da sukkerafgiften er så betydelig at den udgør op mod knap halvdelen af prisen for chokoladevarerne ved videresalg før moms. Det påhvilede T at angive chokoladeafgiften. T havde en overordnet rolle. Der henvistes til, at T var direktør, udførte arbejdet med at bestille varerne, bestille transporten, udfærdige en væsentlig del af fakturaerne, beregne chokoladeafgiften og ved at overføre penge til køb af nye leverancer gennem et særligt arrangement med en anden person, der beholdt ca. 5 % og herefter videreførte pengene. T idømtes 1 år og 9 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 4.105.100 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på unddragelsens størrelse, konstruktionens planlagte karakter, sagens alder og T's personlige forhold.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0620042
Udenlandske chokolade- og sukkervarer
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet chokolade- og sukkervarerafgift følge af, at der ved SKATs kontrolbesøg er konstateret udenlandske chokolade- og sukkervarer, der ikke er anset for afgiftsberigtigede. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2018

Journalnr: 15/0264310
Tarifering - indkøbskurve
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told og moms som følge af, at SKAT har ændret toldtarifkoden for indkøbskurve af plastic på hjul. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-12-2018

Journalnr: 15/0237165
Ikke godkendte momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har ikke godkendt virksomhedens momsfradrag grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2018

Journalnr: 15/2773042
Moms - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for underleverandørydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-12-2018

Journalnr: 18/0000415
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af ikke erhvervsmæssige udgifter. Landsskatteretten forhøjer momstilsvaret yderligere.
Afsagt: 11-12-2018

Journalnr: 14/1263306
Momsfrie ydelser
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset samtlige de af virksomheden leverede ydelser, som momsfritagne ydelser, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, hvorfor SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 17-12-2018

Journalnr: 17/0988053
Spilleafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke anser selskabet for berettiget til at opnå et nedslag i betaling af spilleafgift, idet selskabet har udbetalt midler til modtagere, som SKAT ikke anser for at have formål omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-12-2018

Journalnr: 14/3278389
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører opkrævning af yderligere salgsmoms i køreskole. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-12-2018

Journalnr: 18/0005139
Beregning af registreringsafgift
Klagen vedrører beregning af registreringsafgift ved indregistrering af køretøj. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-12-2018

Journalnr: 16/0363149
Genberegning af registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget en genberegning af registreringsafgiften for selskabets køretøj Skoda Superb som følge af at registreringsafgiften blev nedsat fra 180 pct. til 150 pct. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-12-2018

Journalnr: 16/0541787
Genberegning af registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har genberegnet registreringsafgiften for det pågældende køretøj fra 180 pct. til 150 pct. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-12-2018

Journalnr: 16/0592949
Genberegning af registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har genberegnet registreringsafgiften for det pågældende køretøj fra 180 pct. til 150 pct. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-12-2018

Journalnr: 16/0673763
Genberegning af registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget en genberegning af registreringsafgiften for selskabets køretøj Mercedes-Benz Daimler som følge af at registreringsafgiften blev nedsat fra 180 pct. til 150 pct. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-12-2018

Journalnr: 15/2496590
Tinglysningsafgiftsgrundlag
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der ved tinglysning af skøde på ejendommen skal betales tinglysningsafgift beregnet ud fra den senest offentliggjorte ejendomsværdi på tinglysningstidspunktet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-12-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 28-01-2019 - 26-02-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-589/17 Prenatal
Dato: 07-02-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - indførsel af tekstilvarer angivet med oprindelse i Jamaica - godtgørelse af importtold - sammenlignelige sagsakter, der allerede er under Kommissionens behandling - den restriktive karakter af Kommissionens skrivelse - de nationale myndigheders kompetence

Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Dom
Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Indstilling
Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Ny sag

Dom C-434/17 Human Operator
Dato: 13-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag af moms - fastsættelse af den momspligtige person - anvendelse af en fravigelsesforanstaltning med tilbagevirkende kraft - retssikkerhedsprincippet

Tidligere dokument: C-434/17 Human Operator - Dom
Tidligere dokument: C-434/17 Human Operator - Ny sag

Indstilling C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel
Dato: 14-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - støtteordning i form af lempelser af miljøafgifter - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 17, stk. 1, litra a) - energiintensive virksomheder - forordning (EU) nr. 651/2014 - artikel 44, stk. 1-3 - udvælgelse af støttemodtagere på grundlag af gennemsigtige og objektive kriterier - udbetaling af en fast kompensation - artikel 58, stk. 1 - overgangsbestemmelser - artikel 5, stk. 2, litra d) - støttens gennemsigtighed - støtte i form af skattefordele

Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Indstilling
Tidligere dokument: C-585/17 Dilly's Wellnesshotel - Ny sag

Dom C-531/17 Vetsch Int. Transporte
Dato: 14-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 143, stk. 1, litra d) - fritagelse for moms ved indførsel - indførsel efterfulgt af en overførsel inden for Fællesskabet - efterfølgende levering inden for Fællesskabet - momssvig - nægtelse af fritagelse - betingelser

Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Dom
Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Indstilling
Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Ny sag

Dom C-562/17 Nestrade
Dato: 14-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - trettende direktiv 86/560/EØF - regler for tilbagebetaling af merværdiafgift (moms) - ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet - virksomhed, der ikke er etableret i Den Europæiske Union - forudgående og endelig afgørelse om afslag på tilbagebetaling af moms - forkert momsregistreringsnummer

Tidligere dokument: C-562/17 Nestrade - Dom
Tidligere dokument: C-562/17 Nestrade - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-677/18 Amoena

Begik Toldkodeksudvalget og/eller Europa-Kommissionen en åbenbar fejl, da den tariferede mastektomi-bh’er:

a) under kapitel 62 i den Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur under toldposition 6212, der specifikt omfatter »brystholdere«, og KN kode 6212 10 90 [...]

C-689/18 Elliniko Dimosio

Udgør ordningen i artikel 44, stk. 1, litra b), i lov nr. 4111/2013, som den var gældende i skatteåret 2013 (året 2012), hvorefter ejeren eller indehaveren af en personbil til privat brug (med cylindervolumen på 1 929 kubikcentimeter eller derover) er fritaget for afgift på luksusvarer, såfremt bilen er mere end 10 år gammel beregnet fra det år, hvor den første gang blev taget i brug i Grækenland, og ikke fra det år, hvor den eventuelt forinden er blevet taget i brug (første gang) i en anden ...

C-703/18 Healthspan

I tilfælde hvor kunden indgår en aftale a) med leverandøren om køb af varerne, og b) med et uafhængigt selskab (herefter »leveringsselskabet«) om forsendelse og levering, forstås leveringsstedet da som det sted, hvor varerne befandt sig på det tidspunkt, hvor forsendelse eller transport af varerne til kunden påbegyndes, således at artikel 32 (og ikke artikel 33) altid finder [...]


Indstillinger
C-165/17 Morgan Stanley & Co International

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - moms - artikel 17 og 19 i direktiv 77/388/EØF - artikel 168, 169 og 173-175 i direktiv 2006/112/EF - fradrag af indgående afgift - fastlæggelse af den gældende pro rata-sats for fradraget - filial beliggende i en anden medlemsstat end den, hvori selskabet har sit hovedsæde - udgifter, der er afholdt af filialen og udelukkende anvendt til hovedsædets transaktioner - udgifter, der er afholdt af filialen og anvendt til såvel dens egne som hovedsædets transaktioner

Generaladvokatens indstilling:

1) Såfremt - som det er tilfældet i hovedsagen - de udgifter, der er afholdt af en afgiftspligtig persons filial, som er beliggende i én medlemsstat, udelukkende er anvendt til transaktioner udført af denne afgiftspligtige persons hovedsæde, som er beliggende i en anden medlemsstat, skal bestemmelserne i artikel 17, stk. 2, 3 og 5, og artikel 19, stk. 1, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, gentaget i artikel 168, 169 og artikel 173-175 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, fortolkes således, at de indebærer, at filialens registreringsmedlemsstat på disse udgifter anvender filialens pro rata-sats for momsfradraget som fastslået ud fra de udgående transaktioner, som hovedsædet har udført med tredjemand, på grundlag af de regler, der finder anvendelse i den nævnte medlemsstat og i den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige persons hovedsæde er beliggende.

2) Pro rata-satsen for fradraget af momsen på de udgifter, der er afholdt af en afgiftspligtig persons filial, som er beliggende i én medlemsstat, og som både anvender udgifterne til at udføre sine egne transaktioner i sin registreringsmedlemsstat og til at udføre transaktioner for denne afgiftspligtige persons hovedsæde, som er beliggende i en anden medlemsstat, skal fastsættes ifølge de samme regler og forskrifter som vedrørende de udgifter, som denne filial har afholdt, og som udelukkende er anvendt i forbindelse med udførelsen af dette hovedsædes transaktioner med tredjemand.


C-1/18 Oribalt Riga

Sagen omhandler:

Forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeks - toldværdi - lægemidler - artikel 30, stk. 2, litra b) - begrebet »lignende varer« - faktorer, der skal tages i betragtning - artikel 30, stk. 2, litra c) - deduktiv metode baseret på enhedspris - frist på 90 dage - rabatter

Generaladvokatens indstilling:

Såfremt indførte varers toldværdi uanset deres art fastsættes i henhold til artikel 30, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks og artikel 151, stk. 4, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 2913/92, skal toldmyndighederne med henblik på identificering af lignende varer primært tage hensyn til, om varerne kan tjene til samme formål, og om de kan ombyttes i handelen. I denne forbindelse skal der alt efter de omhandlede varers særlige art foretages en detaljeret vurdering, der tager hensyn til samtlige de bestanddele af sådanne varer, som kan påvirke deres økonomiske værdi.

Ved fastsættelsen af de indførte varers toldværdi i henhold til artikel 30, stk. 2, litra c), i forordning nr. 2913/92 skal fristen på 90 dage, der er fastsat i artikel 152, stk. 1, i forordning nr. 2454/93, anvendes strengt.

Såfremt de indførte varers toldværdi fastsættes i henhold til artikel 30, stk. 2, litra c), i forordning nr. 2913/92, kan der ikke tages hensyn til de indrømmede rabatter, der har været bestemmende for, hvilken pris de indførte varer faktisk er blevet solgt til.


Domme
C-165/17 Morgan Stanley & Co International

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - varer og tjenesteydelser, der benyttes til såvel afgiftspligtige som afgiftsfritagne transaktioner (varer og tjenesteydelser til blandet brug) - beregning af den gældende pro rata-sats for fradraget - filial etableret i en anden medlemsstat end den, hvori selskabet har sit hovedsæde - udgifter, der er afholdt af filialen og udelukkende anvendt til hovedsædets transaktioner - filialens generalomkostninger, der er afholdt til såvel udførelsen af sine transaktioner som til hovedsædets transaktioner

Domstolens dom:

1) Artikel 17, stk. 2, 3 og 5, og artikel 19, stk. 1, i Rådets sjette direktiv 77/388/EF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, samt artikel 168, 169 og 173-175 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at der for så vidt angår de udgifter, der er afholdt af en filial registreret i en medlemsstat, som udelukkende anvendes til såvel merværdiafgiftspligtige transaktioner, som til transaktioner fritaget for denne afgift, der udføres af denne filials hovedsæde beliggende i en anden medlemsstat, skal anvendes en pro rata-sats for fradraget, der fremkommer ved, at der opstilles en brøk, hvis nævner udgøres af omsætningen - uden merværdiafgift - for disse transaktioner alene, og hvis tæller udgøres af afgiftspligtige transaktioner, når disse ville give ret til fradrag, såfremt de blev udført inden for filialens registreringsmedlemsstat, herunder når denne ret til fradrag følger af, at sidstnævnte har foretaget et valg om lade transaktioner udført i denne stat være merværdiafgiftspligtige.

2) Artikel 17, stk. 2, 3 og 5, og artikel 19, stk. 1, i sjette direktiv 77/388 samt artikel 168, 169 og 173-175 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at med henblik på beregningen af den pro rata-sats for fradraget, der gælder for de generalomkostninger for en filial registreret i en medlemsstat, som anvendes i forbindelse med gennemførelsen af både transaktioner, der udføres af denne filial i denne medlemsstat, og transaktioner, der udføres af filialens hovedsæde etableret i en anden medlemsstat, skal transaktioner udført af såvel filialen som af hovedsædet medregnes i nævneren af den brøk, som udgør pro rata-satsen for fradraget, idet det skal præciseres, at der i brøkens tæller, ud over afgiftspligtige transaktioner, som filialen udfører, skal optræde alene de afgiftspligtige transaktioner, som hovedsædet udfører, når disse ligeledes ville give ret til fradrag, såfremt de blev udført inden for den pågældende filials registreringsmedlemsstat.

Tidligere dokument: C-165/17 Morgan Stanley & Co International - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse for Frankrig til at anvende en nedsat afgiftssats på blyfri benzin, der benyttes som brændstof og overgår til frit forbrug i Korsika-departementerne i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

Customs Cooperation Working Party, Experts

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Litauen tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i forbindelse med DS492 Den Europæiske Union - Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter - Vedtagelse

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Litauen tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse for Frankrig til at anvende en nedsat afgiftssats på blyfri benzin, der benyttes som brændstof og overgår til frit forbrug i Korsika-departementerne i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i forbindelse med DS492 Den Europæiske Union - Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter - Vedtagelse

BILAG til forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet - Resultat af Europa-Parlamentets drøftelser (den 14.-17. januar 2019 i Strasbourg)

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om åbning af forhandlinger med Cypern med henblik på at supplere den aftale, der blev undertegnet i Bruxelles den 19. december 1972 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Cypern, ved at indsætte en tillægsprotokol om gensidig administrativ bistand på toldområdet

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt = Erklæring

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt = Erklæring

 

Nyt fra Kommissionen

Taxation: Commission refers Germany to the Court for its failure to align with EU rules on VAT refunds

Taxation: Commission refers the United Kingdom to the Court for its failure to comply with VAT rules for certain commodity markets

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Litauen tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Litauen tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om retsafgifter (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.)
Oprettelsesdato: 24-01-2019
Høringsfrist: 20-02-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 132 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 22. januar 2019

Bilag 9

Supplerende høringsskema, fra skatteministerenSupplerende høringsskema
Dansk Energis høringssvar

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/1-19 fra Dansk Sejlunion, vedrørende forsikringsafgiften for lystfartøjer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om muligheden for at indføre et sejladstegn med differentieret pris, sat efter objektive kriterier, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om muligheden for at indføre en lovpligtig ansvarsforsikring på lystfartøjer, og at afgiftspålægge denne ansvarsforsikring, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om muligheden for at indføre en progressiv afgift af forsikringssummen på lystfartøjer, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 124

Lovudkast - Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV) samt resumé, fra skatteministeren

Bilag 125

Notat om gennemførelse af Rådets direktiv om ændring af direktiv om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen, fra skatteministeren

Bilag 126

Lovudkast - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om retsafgifter (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.), fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 234

Ministeren bedes redegøre for den lovgivning og praksis, der gælder i en situation, hvor developere i byggebranchen køber et areal og udstykker et stort antal grunde, hvorpå der opsættes færdige huse/rækkehuse. Disse sættes kortvarigt til salg, hvorefter det konstateres, at boligerne ikke kan sælges, hvorfor de i stedet udlejes. Efter en årrække kan developeren få momsen på 25 procent retur. Er det ministerens opfattelse, at denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med intentionen med lovgivningen?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse