MomsMail 2019, uge 02

Kære læser !

Denne uges MomsMail er ikke så omfattende. Blandt ugens nyheder finder vi et udkast til styresignal om momsfradragsretten, når der udføres vederlagsfrie transaktioner og fra EU-Domstolen en indstilling om fastlæggelsen af leveringsstedet for arrangementer inden for undervisning.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Flere virksomheder slipper nu for at betale gevinstafgift
Momsfradrag i holdingselskaber
Nyt om skat, uge 51 - Sanering af afgifter
Biler - skat og moms 2019

Udkast til styresignal
Vederlagsfrie transaktioner - konsekvenser for momsfradragsretten - præcisering - udkast til styresignal

Bindende svar
Ikke moms på de gebyrer, som blev opkrævet vegne af en styrelse

Afgørelser
Registreringsafgift af motorkøretøjer

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Flere virksomheder slipper nu for at betale gevinstafgift

Nu kan forretninger udlodde gevinster i fx Facebook-konkurrencer op til en værdi på 750 kr., uden at der skal betales gevinstafgift. Det gør livet lettere for mange mindre virksomheder


BDO

Momsfradrag i holdingselskaber

Efter den seneste praksisændring har holdingselskaber nu ganske gode muligheder for at få fradrag for moms af udgifter til advokat- og revisorbistand i forbindelse med opkøb. Endda med tilbagevirkende kraft


PwC

Nyt om skat, uge 51 - Sanering af afgifter

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke. Aftalen forenkler afgiftsstrukturen ved, blandt andet, at en række afgifter lempes eller fjernes helt.


Revisorgruppen Danmark

Biler - skat og moms 2019

Få overblik over reglerne!


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Vederlagsfrie transaktioner - konsekvenser for momsfradragsretten - præcisering - udkast til styresignal

18-1321036

Vederlagsfrie leverancer anses som udgangspunkt for ikke-økonomisk virksomhed i momslovens forstand med den konsekvens, at der ikke kan opnås momsfradragsret for omkostninger afholdt i relation hertil.

Dette medmindre de vederlagsfrie leverancer foretages med det formål at opnå indtægter af en vis varig karakter via andre aktiviteter i virksomheden, som er økonomisk virksomhed i momslovens forstand.

Med udgangspunkt i SKM2018.411.LSR og en ikke-offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten præciserer Skattestyrelsen praksis på området.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ikke moms på de gebyrer, som blev opkrævet vegne af en styrelse

SKM2019.8.SR

Skatterådet bekræftede, at der ikke skal opkræves moms af de gebyrer, som X opkræver på vegne af x-styrelsen.

Ved afgørelsen blev der henset til virksomhedsudøvelsen mod et gebyr, ikke er overdraget til en selvstændig tredjemand, men derimod udøves af x-styrelsen ved brug af en underleverandør i form af C.

Det vurderes, at ydelsen leveres af et offentligretligt organ i dets egenskab af offentlig myndighed, hvorfor der ikke skal afregnes moms af de omhandlede gebyrer.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Registreringsafgift af motorkøretøjer

SKM2019.14.LSR

Et køretøj kunne ikke anses for uretmæssigt at være taget i brug på færdselslovens område. Køretøjet var af forhandleren kørt til lakering i Tyskland og var ved tilbagekørsel til forhandleren efter endt lakering blevet ført af en person, der, uanset at han ikke havde en fast ansættelse i firmaet, måtte anses for en medarbejder hos forhandleren. Kørslen måtte derfor anses som afhentning efter reparation, jf. registreringsbekendtgørelsens § 77, stk. 2, pkt. 4.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/1474498
Moms - udeholdt omsætning
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvar, primært fra udeholdt omsætning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 19-11-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 14-01-2019 - 12-02-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-496/17 Deutsche Post
Dato: 16-01-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - artikel 39 - status som autoriseret økonomisk operatør - gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 - artikel 24, stk. 1, andet afsnit - ansøger, som ikke er en fysisk person - spørgeskema - indsamling af personoplysninger - direktiv 95/46/EF - artikel 6 og 7 - forordning (EU) 2016/679 - artikel 5 og 6 - behandling af personoplysninger

Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Dom
Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Indstilling
Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Ny sag

Indstilling C-712/17 EN.SA.
Dato: 17-01-2019
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - moms - fiktive transaktioner - nægtelse af fradrag for moms - indtræden af afgiftsskyld ved fakturaudstedelse - yderligere sanktion svarende til det fulde beløb af det nægtede fradrag for moms - forenelighed med neutralitetsprincippet - forenelighed med proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-712/17 EN.SA. - Dom
Tidligere dokument: C-712/17 EN.SA. - Indstilling

Indstilling C-133/18 Sea Chefs Cruise Services
Dato: 17-01-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 171 - tilbagebetaling af moms - direktiv 2008/9/EF - artikel 20 - anmodning om supplerende oplysninger fremsat af tilbagebetalingsmedlemsstaten - ønskede oplysninger, som skal være tilbagebetalingsmedlemsstaten i hænde senest en måned efter den dato, hvor anmodningen indgik hos den person, til hvem den var rettet - den juridiske karakter af en frist og konsekvenserne af manglende overholdelse

Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Dom
Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Indstilling
Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Ny sag

Dom C-165/17 Morgan Stanley & Co International
Dato: 24-01-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - varer og tjenesteydelser, der benyttes til såvel afgiftspligtige som afgiftsfritagne transaktioner (varer og tjenesteydelser til blandet brug) - beregning af den gældende pro rata-sats for fradraget - filial etableret i en anden medlemsstat end den, hvori selskabet har sit hovedsæde - udgifter, der er afholdt af filialen og udelukkende anvendt til hovedsædets transaktioner - filialens generalomkostninger, der er afholdt til såvel udførelsen af sine transaktioner som til hovedsædets transaktioner

Tidligere dokument: C-165/17 Morgan Stanley & Co International - Indstilling
Tidligere dokument: C-165/17 Morgan Stanley & Co International - Dom
Tidligere dokument: C-165/17 Morgan Stanley & Co International - Ny sag

Indstilling C-1/18 Oribalt Riga
Dato: 24-01-2019
Toldunion

Forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeks - toldværdi - lægemidler - artikel 30, stk. 2, litra b) - begrebet »lignende varer« - faktorer, der skal tages i betragtning - artikel 30, stk. 2, litra c) - deduktiv metode baseret på enhedspris - frist på 90 dage - rabatter

Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Dom
Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Indstilling

Indstilling C-589/17 Prenatal
Dato: 07-02-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - indførsel af tekstilvarer angivet med oprindelse i Jamaica - godtgørelse af importtold - sammenlignelige sagsakter, der allerede er under Kommissionens behandling - den restriktive karakter af Kommissionens skrivelse - de nationale myndigheders kompetence

Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Dom
Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Indstilling
Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-655/18 Mitnitsa Varna

Skal artikel 242, stk. 1, litra a) og b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen fortolkes således, at tyveri af varer, der er henført under toldoplagsproceduren, under de omstændigheder, der gør sig gældende i hovedsagen, udgør en unddragelse fra toldoplagsproceduren, som medfører pålæggelse af en finansiel sanktion mod bevillingshaveren for en toldretlig [...]


Indstillinger
C-647/17 Srf konsulterna

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - stedet for afgiftspligtige transaktioner - ydelser, der tilbydes afgiftspligtige personer - levering af ydelser vedrørende adgang til arrangementer inden for undervisning - seminar, der afholdes i en medlemsstat, hvor hverken leverandøren eller deltagerne er etableret - seminar, der kræver forudgående registrering og betaling

Generaladvokatens indstilling:

Udtrykket »[l]everingsstedet for adgang til arrangementer inden for [...] undervisning [...]« i artikel 53 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det omfatter en tjenesteydelse, som udelukkende leveres til afgiftspligtige personer, og hvis afgørende element består i salg af individuel adgang til et fagligt uddannelsesseminar, som strækker sig over en eller flere dage, når seminaret foregår et bestemt sted og har et på forhånd fastsat emne, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at fastslå. Det er uvæsentligt, om: i) alle kunderne stiller oplysninger såsom deres fiskale ID-oplysninger til rådighed for leverandøren, ii) den pågældende tjenesteydelse kræver forudgående registrering eller betaling, iii) den pågældende tjenesteydelse kun tilbydes en bestemt gruppe eller den brede offentlighed, og iv) om den omstændighed, at tjenesteydelsen pålægges afgift i den medlemsstat, hvor det pågældende arrangement finder sted, medfører en yderligere administrativ byrde for leverandøren eller dennes kunder


Domme
C-410/17 A

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) og c) - artikel 14, stk. 1 - artikel 24, stk. 1 - transaktioner mod vederlag - transaktioner i tilfælde, hvor modværdien delvist udgøres af ydelser eller varer - nedrivningskontrakt - købskontrakt for demontering

Domstolens dom:

1) Artikel 2, stk. 1, litra a) og c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med dette direktivs artikel 14, stk. 1, og artikel 24, stk. 1, skal fortolkes således, at når tjenesteyderen, dvs. nedrivningsvirksomheden, i henhold til en nedrivningskontrakt er forpligtet til at udføre nedrivningsarbejder og, for så vidt som nedrivningsaffaldet indeholder metalskrot, kan videresælge dette metalskrot, da omfatter denne kontrakt en levering af ydelser mod vederlag, dvs. udførelsen af nedrivningsarbejderne, og desuden en levering af varer mod vederlag, dvs. leveringen af nævnte metalskrot, hvis erhververen, dvs. denne virksomhed, ansætter denne levering til en værdi, som denne erhverver tager i betragtning ved fastsættelsen af den tilbudte pris for udførelse af nedrivningsarbejderne, idet nævnte levering kun er merværdiafgiftspligtig, såfremt den foretages af afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab.

2) Artikel 2, stk. 1, litra a) og c), i direktiv 2006/112, sammenholdt med dette direktivs artikel 14, stk. 1, og artikel 24, stk. 1, skal fortolkes således, at når erhververen, dvs. nedrivningsvirksomheden, i medfør af en nedrivningskontrakt køber en vare til demontering og forpligter sig til under varsel om pålæg af konventionalbod at demontere og bortskaffe denne vare samt at bortskaffe det heraf fremkomne affald inden for en i kontrakten fastsat frist, da omfatter denne kontrakt en levering af varer mod vederlag, dvs. leveringen af en vare til demontering, idet denne levering kun er momspligtig, såfremt den foretages af afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve. For så vidt som erhververen er forpligtet til at demontere og bortskaffe denne vare, samt at bortskaffe det heraf fremkomne affald, som specifikt opfylder sælgers behov, da omfatter denne kontrakt desuden en levering af ydelser mod vederlag, dvs. udførelsen af nedrivnings- eller demonterings- og bortskaffelsesarbejderne, hvis denne erhverver ansætter denne levering af en ydelse til en værdi, som denne erhverver tager i betragtning ved fastsættelsen af den tilbudte pris som en faktor, der reducerer købsprisen for varen til demontering, hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Council Directive (EU) 2018/1713 of 6 November 2018 amending Directive 2006/112/EC as regards rates of value added tax applied to books, newspapers and periodicals

Council Directive (EU) 2018/1713 of 6 November 2018 amending Directive 2006/112/EC as regards rates of value added tax applied to books, newspapers and periodicals

Customs Cooperation Working Party, Plenary

Customs Union Working Party

Council Regulation (EU) 2018/1977 of 11 December 2018 opening and providing for the management of autonomous Union tariff quotas for certain fishery products for the period 2019-2020

 

Nyt fra Parlamentet

Fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union  

Betænkning Midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande  

Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Nye tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til KN

Opdateret: Den 1. januar 2019 steg progressionsgrænserne for tillægsafgift på visse spil

Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. januar 2019

Ændring af Delegerede Forordning (EU) 2015/2446 vedrørende EU-forsendelse og varers toldmæssig status

EU-Japan handelsaftale


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om afskrivning af visse renter af fordringer, der vedrører Skatteforvaltningens køretøjsregister (Det Digitale MotorRegister, DMR)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 132 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 109

Revideret grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser, fra skatteministeren

Bilag 110

Grundnotat og nærhedsnotat om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer - KOM(2018) 819

Bilag 111

Grundnotat og nærhedsnotat om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig - KOM (2018) 0813

Bilag 112

Grundnotat og nærhedsnotat om gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere - KOM(2018) 0812

Bilag 113

Grundnotat og nærhedsnotat om momsgennemførelsesfordningen - KOM(2018) 0821

Bilag 114

Revideret grundnotat og nærhedsnotat om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet fsva. indholdet i de nationale elektroniske registre - KOM(2018) 0349

Bilag 117

Samlenotat vedrørende ECOFIN 22. januar 2019, fra finansministeren

Bilag 118

Notat om regeringens svar på Kommissionens begrundede udtalelse, vedrørende manglende gennemførelse i dansk ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, fra skatteministeren

Bilag 119

Invitation til teknisk gennemgang om Brexit den 23/1-19 i Udenrigsministeriet

Spørgsmål og svar

Spm. 144

I rapporten ”Analyse af Iværksætterselskaber” udgivet af Erhvervsstyrelsen i september 2018 i samarbejde med bl.a. Skatteministeriet fremgår det, at der var usikkerhed om den nye selskabsform ”ville blive brugt til svig og momsunddragelse i videre udstræk end andre virksomhedsformer”, og at det efterfølgende har vist sig, at iværksætterselskaberne ”i større omfang end forventet har medført en forhøjet risiko for svig.” Den forventning og usikkerhed stod ikke beskrevet i bemærkningerne til lovforslag nr. L 152 (folketingsåret 2012-13), hvor der tværtimod stod følgende: ”Lovforslaget medfører ikke i øvrigt konsekvenser for det offentlige.” Kan ministeren redegøre for, hvor den forventning og usikkerhed fremgik, og hvorfor den ikke blev videreformidlet i bemærkningerne til lovforslaget?  Svar  

Spm. 170

I forlængelse af samrådet i Skatteudvalget om selvanmelderordningen den 11. december 2018, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål K, L, M og N, hvor ministeren redegjorde for, at der var afsat 7 årsværk til kontrollen på eksportområdet, bedes ministeren udarbejde en revideret besvarelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 549, da ministeren i svaret på spørgsmål 549 skriver, at der ikke foreligger valide opgørelser om antal tilknyttede årsværk vedrørende selvanmelderordningen på eksportområdet.  Svar  

Spm. 171

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 40 om mindreprovenu ved videreførelse af batterifradrag for elbiler og af svar på SAU alm. del – spørgsmål 42 om afskaffelse af minimumssats i registreringsafgift for elbiler redegøre for, hvor store indtægter der vil være fra henholdsvis benzinbiler, dieselbiler, elbiler og pluginbiler til registreringsafgiften akkumuleret og årligt i 15-årsperioden. Ministeren bedes kun regne på et scenarie, hvor der er 1 mio. elbiler.  Svar  

Spm. 173

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 40 om mindreprovenu ved videreførelse af batterifradrag for elbiler og af svar på SAU alm. del – spørgsmål 42 om afskaffelse af minimumssats i registreringsafgift for elbiler redegøre for, hvor stor en andel af de akkumulerede mindreprovenuer der relaterer sig til fortrængning af benzinbiler, og hvor stor en del af de to mindreprovenuer der relaterer sig til en udgift til henholdsvis batterifradrag og fjernelse af minimumssatsen.  Svar  

Spm. 174

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 40 om mindreprovenu ved videreførelse af batterifradrag for elbiler og af svar på SAU alm. del – spørgsmål 42 om afskaffelse af minimumssats i registreringsafgift for elbiler redegøre for, hvad de tilsvarende mindreprovenuer vil være, hvis man a) fastholder en fjernelse af mindstesatsen, men halverer batterifradraget, b) fastholder en fjernelse af mindstesatsen, men fjerner batterifradraget, c) genindfører mindstesatsen og halverer batterifradraget og d) fuldt indfaser elbiler i registreringsafgiften, men stadig antager, at elbilparken vokser med de angivne populationer, og dermed fortrænger benzinbiler.  Svar  

Spm. 184

Ministeren bedes redegøre for, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være af at afskaffe momsfritagelsen for aviser.  Svar  

Spm. 185

Ministeren bedes redegøre for præcis, hvilke medier der er omfattet af reglerne om momsfritagelse. I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse, hvor stort et indirekte tilskud de enkelte medier modtager via momsfritagelsen.  Svar  

Spm. 186

Ministeren bedes redegøre for, om indstik til aviser, det være sig enten i glittet form eller på normalt avispapir, er omfattet af avisers momsfritagelse.  Svar  

Spm. 187

Vil ministeren oplyse, om der vil være problemer i forhold til EU-retten, hvis det besluttes politisk at afskaffe momsfritagelsen for aviser og i stedet tildele direkte støtte til nyhedsmedier (trykte og elektroniske)?  Svar  

Spm. 188

Vil ministeren redegøre for, hvad den administrative lettelse for staten og øvrige virksomheder vil være ved at afskaffe momsfritagelsen for aviser og dermed få et momssystem stort set uden differentierede satser?  Svar  

Spm. 191

Vil ministeren bekræfte, at der ikke er gennemført drøftelser med forsyningsselskaberne om den fremtidige regulering af inddrivelse, som skulle ske i forbindelse med udmøntningen af ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse” af 8. juni 2017, for så vidt angår forsyningsselskaber? Og kan ministeren oplyse, hvordan han har tænkt sig at udmønte denne del af aftalen?  Svar  

Spm. 211

Sidste år blev der indført en antisubsidie-told og en anti-dumpingtold på forskellige uforarbejdede typer stål fra Asien, men ikke på færdigproducerede ståltårne til vindmøller, der netop bliver subsidieret af asiatiske stater. Hvilke overvejelser gør ministeren sig i forhold til, at danske virksomheder er kraftigt presset af forskelle på toldsatserne, at danske virksomheder kæmper mod statssubsidieret færdigbehandlet stål og om mulighederne for at igangsætte en antidumping undersøgelse på EU-plan for at redde danske arbejdspladser?  Svar  

Spm. 216

Ministeren bedes udarbejde en kurve, der er så retvisende som muligt – med relevante forbehold – og baseret på myndighedernes erfaringer med hamstring og tilbagelevering af skattemærker, over antallet af stk. cigaretter pr. måned, solgt i Danmark de senest 60 måneder, med udgangspunkt i data fra stykafgiften.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse